29 Juli

"Har du varit framme vid snöns förrådshus? Och haglets förrådshus, du såg väl dem, de förråd som jag har sparat till hemsökelsens tid, till stridens och drabbningens dag?" Job 38: 22-23.

VÅRA prövningar utgöra stora möjligheter. Alltför ofta anse vi dem vara svåra hinder. Att betrakta varje svår situation som ett av Gud utvalt medel att bevisa oss sin kärlek, och speja efter tecknen på, att Han skall låta oss se sin härlighet skulle skänka oss vila och bli en oändligt rik kraftkälla. Då bleve i sanning varje moln en regnbåge och varje berg en stig som leder uppåt till en nv uppenbarelse av Gud.

Om vi blicka tillbaka, skola många av oss finna, att just den tid, då vår himmelske Fader behagat låta oss få erfara de största bevisen på sin kärlek och givit oss den rikaste välsignelse, varit en tid, då vi varit ansatta och beträngda på alla sidor. Guds ädelstenar sändas oss ofta i grovt omhölje och genom svartklädda tjänare, men innanför omhöljet finna vi verkliga skatter från Konungens palats såsom bevis på Brudgummens kärlek. — A. B. Simpson.

Förtrösta på Honom i mörkret. Ära Honom genom en orubblig tillit även mitt i dunkla skickelser, och belöningen för en sådan tro skall bliva ny kraft — du skall få "nya vingfjädrar såsom örnarna". — J. R. Macduff.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.