SOM DET VAR I NOAS DAGAR

Biblisk Undervisning av John S. Torell
Översättning: Torbjörn Johansen 2001

KRISTI ANDRA TILLKOMMELSE

Både det Gamla och Nya Testamentet ger oss kunskap om, att en dag kommer Guds Son, Jesus Kristus, tillbaka till den här jorden och upprättar sitt rike. Detta följs av domen inför Den stora vita tronen, jordens och hela universums förstörelse, följt av skapelsen av Nya himlar och en ny jord (Uppenbarelseboken kap.19, 20, 21). Det enda Gud inte låtit oss få veta, är året, dagen och tidpunkten, som detta ska ske.

"Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola jämra sig. Och man skall få se ’Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Ifrån fikonträdet mån i här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta, att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena. Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse."  (Matt. 24:29-37)

Jesus har sagt, att om vi ger akt på vissa tecken, kan vi få veta hur nära vi är Kristi andra tillkommelse. Två gånger i NT läser vi, att livet på jorden strax innan Kristus kommer tillbaka kommer att bli som i Noas dagar.  (Matt.24:37-39; Luk.17:26-27)

I juli, år 2000, började den Helige Ande fästa min uppmärksamhet på detta ämne. Om Jesus varnade oss för att livet på jorden skulle återgå till det tillstånd det befann sig i på Noas tid, SKULLE DET VARA MYCKET VIKTIGT ATT TA REDA PÅ HUR LIVET VAR FÖRE SYNDAFLODEN. Skulle jag kunna förstå tecknen för hans ankomst, MÅSTE JAG FÅ VETA HUR DET VAR PÅ NOAS TID! Bibeln talar också om ett stort avfall från tron på Kristus och en världsdiktators framträdande före Kristi Andra Tillkommelse. (2 Tess.2: 1-17; Upp. 13:1-18) Plötsligt blev det mycket viktigt för mig att få veta mer om Noas tid.

I många år har jag läst versen Matteus 24:37, utan att helt förstå vad den betydde. När jag läste Mosebok 1, kap. 6, förstod jag, att änglar hade tagit sig hustrur bland människorna och frambringat en slags varelser, halvt mänskliga, halvt demoniska, som kallades "jättar." Det hebreiska ordet i grundtexten är "nefilim", som betyder "de fallna". Denna betydelse har stöd i Petri 2:a brev 2:4 och Judas brev, v.6. I Job, kap.1och 2, ges ytterligare insyn i andemakternas värld. Satan har där möjlighet att framträda inför Herren, trots att vi läser i Upp.12:1-17 om hur ängeln Lucifer (Satan) förde krig i himlen och blev nedkastad på jorden. Vi får veta mer om Lucifers fall i Jes. 14:12-21 och Hes.28:11-19.

Härnäst förstod jag, att eftersom det varit ett utdraget rymdkrig ( Lucifer blev besegrad, förd till rättegång och dömd att kastas i den brinnande sjön, tillsammans med de änglar som följt honom, Matt. 25:41), så måste det finnas ett slags rättssal med säte i den andra himlen, där Lucifer kunde framlägga sina klagomål, som det beskrivs i Jobs bok.

En del försöker förlägga Satans nedkastande till jorden till vedermödans tid, men detta får vi kraftigt motstånd av i Jesu uttalande i Luk.10:17-20.

När jag läste Daniel, kap. 4, om änglar som kallas "väktare" och hur de styrde världen genom Guds lagar, förstod jag att det måste finnas ett "änglacentrum", från vilket deras styre utgår.

ENOKS BOK
Ett antal år har jag tänkt att det måste finnas något bevarat i skrift, som kunde ge oss mer insyn i Noas tid. Jag visste att det fanns skrifter i Israel, som inte ingick i vår bibel. Den katolska kyrkan har tagit med de s.k."Apokryferna", men jag ville inte läsa dem. Av någon anledning tänkte jag flera gånger på Enoks bok, och bestämde mig för att läsa den och se vad den gick ut på. – Till min förvåning fann jag när jag sökte i mitt bibliotek, att den stått där på hyllorna i 17 år. 

[OBS. Jag lägger till ett dokument i slutet av artikeln, som jag utforskade för ett tag sedan. Det benämns Bilaga A och Bilaga B. Det visar "släkttavlan från Adam till Abraham."]

ENOKS LIV
När du läser nedanstående versar från första Mosebok, var medveten om denna sak:

I 1917 års översättning av Bibeln kallas Enok i Gamla Testamentet "Hanok," medan han i Nya Testamentet kallas "Enok." Det är dock, enligt grundtexterna, fråga om samma person.

I översättningshänseende är detta inte korrekt, och felet finns inte i de flesta översättningar av den Heliga Skrift.

"När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok. Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar. Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han. När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela. Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han fött Metusela, och han födde söner och döttrar. Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år. Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort. (1 Mos. 5:18-24)

" Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se döden; och MAN SÅG HONOM ICKE MER, TY GUD TOG HONOM BORT. Förrän han togs bort, fick han nämligen det vittnesbördet, att han hade täckts Gud; men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro, att han är till och att han lönar dem som söka honom." (Hebr. 11:5-6)

Om dessa var det ock, som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: "Se Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar, som de hava övat, och för alla de förmätna ord, som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom." (Jud. v.14-15).

Apostlarna Petrus och Judas citerar från Enoks skrifter i Bibeln. Men mest förvånad blev jag, när jag förstod att Jesus kallades "Människosonen", inte bara i evangelierna, där detta namn förekommer flitigt, utan också i GT. Under mina 35 år som kristen, har jag sett denna benämning och aldrig frågat mig vad den egentligen betyder. Då läste jag följande i Enok 1, kap. 48:

Vid den timmen, som Människosonen gavs ett namn, i närvaro av Andarnas Herre i urtiden, innan solen och månen skapades, innan stjärnorna skapades, gavs han ett namn i närvaro av Andarnas Herre. Han ska bli ljuset för hedningarna, och hoppet för dem som är sjuka i sina hjärtan. Alla jordens inbyggare ska falla ned och tillbedja honom; de skall ära, välsigna, och sjunga Herren över andarnas namn. För detta syfte blev han Den Utvalde; han doldes i Andarnas Herres närhet före världens skapelse, och för evigheten (1 Enok 48:1-5).

Jämför detta med Lukas, när han citerade från detta ställe:

"… ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. (Luk 2: 32)

Jämför med Johannes evangelium:

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes. Han kom såsom ett vittne för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom. Icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom."(Joh. 1:1-10)

Jämför med vad Paulus skrev:

"Varen så till sinnes, som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud som ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn, som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen och deras som äro på jorden och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre." (Fil. 2:5-11)

Enoks bok bevarades av Abrahams efterkommande, inte av hednafolk. Enoks bok dateras till tiden före syndafloden, och måste ha bevarats av Noa och hans söner, precis som Noa bevarade första Moseboken. Vi måste också komma ihåg att Enok var Noas farfars farfar.

Det är också uppenbart, att kunskapen om skapelsen och Adams och Evas liv skulle vidarebefordras från generation till generation. Det gör detsamma, om det är en nedskriven eller muntlig beskrivning som lämnas vidare från far till son. När floden kom överlevde bara fyra män, Noa och hans tre söner, och deras hustrur. Personligen tror jag att texterna som vi nu känner som Enoks bok är sanna, och visar den hemska, skräckfyllda tid som benämnes "Noas dagar."

Israels folk var det enda folket på jorden, som fått ta emot en uppenbarelse från Gud och dyrkade Skapelsens Gud, och inte gudar gjorda av människohand. Stället jag nyss citerade från Enoks bok, visar att Adam och hans söner visste, att Människosonen skulle bli Messias, och att det genom honom skulle finnas frälsning (1 Mos. 3:15). Ordet för Gud i första Mosebokens första kapitel är "Elohim", som betyder "Gudar" på hebreiska. Stycket ur Enoks bok pekar på gudomligheten hos Människosonen, att han är evig, och att alla knän en dag skall böja sig för honom. Denna kunskap hos Enok, pekar på att han hade fått sin kunskap genom en uppenbarelse från Gud själv. Detta är också det Bibeln säger om Enok, att han levde i gemenskap med Gud, "vandrade med honom", på ett särskilt sätt.

NÅGRA FAKTA OM ENOKS BOK
Den första boken i Enok finns bara komplett i den etiopiska (Ge’ez) versionen, där de 40 manuskript som man vet existerar fram till 1983, finns. Det ursprungliga språket var hebreiska, medan somliga menar att boken skrevs uppblandad med arameiska, som i Daniels bok. Fragment av Enok 1 återfanns bland Dödahavsrullarna, som daterats till ca 200 år f.Kr. Vårt sunda förnuft säger, att en nedskriven historia om Adam och Eva inte kunde ha bevarats i original. Istället gick kunskapen vidare muntligen, generationsvis, framåt. Det var Mose, som runt 2600år efter Adam skrev ner det, som idag kallas Första Moseboken.

Därför tror jag, att samma procedur måste ha använts för Enoks första bok. Men liksom vissa "teologer" vanligtvis försöker hitta fel i Bibeln, så behandlar de också Enoks bok.

Oavsett hur teologerna behandlar Enoks bok, är de dock alla överens om, att den skrevs ned under det första seklet e. Kr. av de första kristna. Detta ställer till ett stort problem för de sekulariserade förhånare, som menar att den inte skulle vara äldre. Under det första århundradet efter Kristus kände man inte till elektriciteten, inte heller kloning eller genetisk ingenjörsvetenskap, ändå talar både Bibeln och Enoks bok om dessa saker. Min personliga tro är att informationen i Bibeln är en direkt uppenbarelse från Gud, bevarad av människor genom den Helige Andes kraft. Den tilläggsinformation vi får i Enoks bok står i fullständig harmoni med Bibeln, men ger oss mer insikt i perioden mellan Adam och Eva (Se t.ex. Encyclopedia Britannica).

DANIEL BLEV LOVAD AV GUD ATT VI I ÄNDENS TID SKULLE FÖRSTÅ VAD JESUS HAR UPPENBARAT.
Bibeln är full av uppräkningar på hur Guds änglar verkade på denna planet, ändrade händelseförlopp, och räddade Guds folk. En del av de mest spännande händelserna finns beskrivna i Daniels bok. Låt mig få citera följande:

"De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen. Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.’ När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand och en på dess andra strand. Och en av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: "Huru länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?" Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten; och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever i evinnerligen att efter en tid och tider och en halv tid och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta varda fullbordat. Och jag hörde detta, men förstod det icke; och jag frågade: "Min herre, vad bliver slutet på allt detta?" Då sade han: "Gå, Daniel, ty dessa ord skola förbliva gömda och förseglade intill ändens tid. Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det." (Daniel 12:3-10)

Enligt Jesus, kommer tillståndet på jorden att bli som före syndafloden en dag. Verkan av detta är skrämmande för dem som förstår vad det egentligen betyder. Åter kommer demoniska existenser (avfallna änglar) att börja beblanda sig med människor och producera en ras av demoner/mänskliga varelser - varelser utan själ, totalt onda och skoningslösa, utan kärlek och godhet.

"Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, sågo Guds söner, att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i. Då sade HERREN: "Min Ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år." Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga. Men när HERREN såg, att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda, då ångrade HERREN, att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta." (1 Mos. 6:1-6)

VAD SÄGER ENOK OM FALLNA ÄNGLAR?
1. I 1 Enok, kap. 6, får vi veta följande detaljer:

1.Ledaren för denna grupp sataniska änglar är Semjas, och hans grupp av fallna änglar bestod av 200. När denna grupp såg hur vackra jordens döttrar var, beslöt de att ta några av dessa kvinnor till hustrur och låta dessa föda barn åt dem.

(Min personliga åsikt, är att denna grupp änglar före avfallet från Gud hade samarbetat med honom i skapandet av människor och därför hade kunskap om hur människokroppen var konstruerad. När de använde kunskapen i eget syfte, kunde de ge sig själva en fysisk kropp för att kunna ha sex med dessa unga kvinnor. )

2.Semjas litade inte på de fallna änglarna under sitt befäl. Han fick dem att svära en gemensam ed med förbannelse, som band dem samman innan de påbörjade sitt företag.

(Jag tror, att sådana eder med förbannelse är samma besvärjelser som används av satanister, häxor, baals-dyrkare, frimurare och mormoner, etc. Vi kristna skall inte förvånas över detta, eftersom aposteln Paulus säger, att "i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.")  (1 Tim. 4:1)

3.De steg ned på berget Hermo ( 2793 m över havet) och samlade sig i det som idag kallas Syrien. Detta berg blev deras högkvarter.

(Nu förstod jag var Baalsdyrkan kom ifrån. Efter floden förförde demoner människor att börja dyrka avgudar, och berget Hermon blev det centrum i Mellanöstern, där altare byggdes och människooffer utfördes. Jämför detta med de gamla grekernas religion, som hävdade att gudarna bodde på Olympen, anförda av Zeus, som var känd för sin enorma aptit på kvinnor. I det gamla Romarriket blev han känd som Jupiter, och vikingarna kallade honom Oden. Aztekväldet i det centrala Mexico dyrkade en hel hop av demoniska gudar. På de höga tempelpyramidernas toppar skar de ut hjärtat på människor medan de ännu levde, och medan det fortfarande slog, offrades det till solguden. De nuvarande olympiska spelen är i själva verket en nyuppväckt dyrkan av Zeus. Elden tänds på berget Olympus av kvinnliga "präster", den bärs vidare till spelen samma år med en fackla, och det olympiska altaret tänds. Sånger och danser framförs vid öppnandet och avslutningen av spelen, allt för att ära de grekiska gudarna. Är det en tillfällighet, att den romerske kejsaren Teodosius avskaffade spelen år 393 e. Kr. på grund av demondyrkandet? Var det en tillfällighet att spelen återkom i världen 1894?)

4. De 200 fallna änglarna delades i grupper om tio, varje grupp med en ledare. Enok ger oss namnen på ledarna för dessa undergrupperingar.

5. Var och en av de 200 fallna änglarna tog en kvinna som hustru, och gjorde dem havande. De barn som dessa kvinnor födde, växte sig 300 kubits höga (ca 13,5 m ) och de åt så mycket, att människorna på jorden hatade dem, eftersom de var tvungna att ge dem mat. Då vände jättarna sin vrede mot folket, och började döda och äta människor. De åt också fåglar, fiskar, fyrfotadjur och reptiler, och drack blod.

6. En av de fallna änglarna lärde människorna vetenskapens färdigheter (teknologi).

Han lärde dem hur man bryter gruvor, smälter bort slaggen och utvinner olika slags metaller. Sedan visade han dem hur man formar metallerna till svärd, knivar, sköldar och bröstplåtar. De som invigdes i denna demonreligion, fick utbildning för tillverkning av armband, dekorationer (markera ögonen med färg), göra mediciner (pharmakia), ornamentation, att försköna ögonlocken, tillverka smycken av alla slags ädla stenar, alla infärgningssätt och kemiska förvandlingar. Andra lärde människorna besvärjelser, att lösa besvärjelserna, att bruka växter, astrologi och hur man bedrager människor.

7. Dessa avfallna änglar lärde inte bara ut teknologi (som användes till krigföring), utan också ockultismens grunder, för att kunna släppa ut mer demonisk makt på jorden. (När jag hade läst detta, förstod jag plötsligt, varför profeten Elia blev som förstenad av rädsla, kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna, strax efter att han upplevt en stor seger på berget Karmel (1 Kon. 18:22-46). När Isebel sände ett bud till honom, gjorde hon det inte i egenskap av drottning, utan som Baals högsta prästinna. Det var demonfursten Baal själv, som hade besatt henne och sänt budskapet, som gjorde Elia utom sig av sinnesrörelse).

"Men när Ahab berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort och huru han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isebel en budbärare till Elia och lät säga: "Gudarna straffe mig nu och allt framgent, om jag icke i morgon vid denna tid låter det gå med ditt liv, såsom det gick med alla dessas liv." När han förnam detta, stod han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv, och han kom så till Beer-Seba som hör till Juda; där lämnade han kvar sin tjänare." (1 Kon. 19:1-3)

Isebel var en kvinna, som från barndomen varit insatt i satansdyrkan:

"Men Ahab, Omris son, gjorde, vad ont var i HERRENS ögon, mer än någon av dem som hade varit före honom. Det var honom icke nog att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder; han tog ock till hustru Isebel, dotter till Etbaal, sidoniernas konung, och gick så åstad och tjänade Baal och tillbad honom. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria."(1 Kon. 16: 30-32)

När Jehu kom för att möta Isebel, gick hon in i sina kamrar och målade sig fin i alla de färger en satanisk baalsprästinna använde, satte på sig en huvudprydnad och gick till fönstret, och hoppades på så vis skrämma Jehu till underkastelse. Men Jehu lät sig inte skrämmas, och lät döda henne omedelbart. Förut hade jag inte förstått, varför Isebel lade make-up, innan hon gick till fönstret. Nu förstod jag detta.

"Så kom nu Jehu till Jisreel. När Isebel fick höra detta, sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Och när Jehu kom in genom porten, ropade hon: "Allt står väl rätt till, du Simri, som har dräpt din herre?" Han lyfte upp sitt ansikte upp mot fönstret och sade: "Vem håller med mig, Vem?" Då sågo två eller tre hovmän ut, ned på honom. Han sade: "Störten ned henne." Och de störtade ned henne, så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna; och han körde över henne. Därefter gick han in och åt och drack. Sedan sade han: "Tagen vara på henne, den förbannade, och begraven henne, ty hon är dock en konungadotter." Men när de då gingo åstad för att begrava henne, funno de av henne intet annat än huvudskålen, fötterna och händerna. Och de vände tillbaka och berättade detta för honom. Då sade han: "Detta är, vad HERREN talade genom sin tjänare tisbiten Elia, i det han sade: ’På Jisreels åkerfält skola hundarna äta upp Isebels kött; och Isebels döda kropp skall ligga såsom gödsel på marken på Jisreels åkerfält, så att ingen skall kunna säga: Detta är Isebel."(2 Kon. 9:30-37)

Är det en slump, att när de stora förnyelse- och väckelserörelserna började, först med bröderna Wesley på 1700-talet, Jonathan Edwards, George Whitefield och Charles Finney på 1800-talet, och pingstväckelsen tidigt på 1900-talet, att när den Helige Ande talade genom alla dessa män och kvinnor som predikade, att de sa att det var en synd för kvinnor att måla sig?

Eftersom många kvinnor målar sig i dag, är detta ett känsligt ämne! Gamla pingstvänner på tidigt 1900-tal, trodde att varje kvinna som sminkar sig, kommer till helvetet. Detta är inte sant, eftersom ingen blir frälst genom att inte sminka sig. Låt mig få dela med mig av min övertygelse, och låt sedan var person som läser detta, be över saken, och fråga Gud om ledning i sitt liv.

När Gud skapade Eva av ett revben från Adam måste hon ha varit en förtjusande vacker kvinna, som strålade av den omsorg Gud lagt ned på hennes skapelse. Hon behövde inga kläder, inga smycken och inget smink för att framhäva sina drag – hon var perfekt utformad av sin skapare. När en gång Adam och Eva fallit i synd, var djävulen genast där för att sätta sin prägel på män och kvinnor. Han märkte männen med tatueringar, öron- och näsringar, och kvinnorna skulle målas och förses med öronhängen, hals- och armband, etc. Håret skulle ändras på alla och färgas, tills människosläktet såg ut precis som den Onde vill ha dem, ett fallet, förskjutet släkte av män och kvinnor. Den naturliga skönhet som Skaparen hade gett oss, var förlorad.

I många år färgade jag håret när det började bli grått. En dag talade den Helige Ande till mig, och sa: "Vill du ha ett hår som kanske blir grått, eller vill du bli flintis?" Jag gjorde mitt personliga val, slängde ut fåfängan och lät Gud ge mig den hårfärg han ville.

Vi måste komma ihåg att allt vi stryker på oss, krämer, lotioner och även hårfärgningsmedel, absorberas i viss grad genom huden! Vi tänker på att maten kan vara giftig, men glömmer att även huden tar in de kemikalier den utsätts för.

När folk säger: "Jag ser så blek ut", "Jag har fräknar," eller tycker de har något annat att dölja. Då känner jag bara, att har Gud gjort mig så här, ska jag väl se ut sådan! Han är min Skapare, och om folk inte gillar mitt utseende, får de väl klaga hos honom, inte hos mig. Det blir inte heller någon "ansiktslyftning" för min del, jag tar hellre upp saken med Gud, om det nu skulle komma på tal.

8. De fallna änglarna introducerade även skrivandets teknik, konsten att använda bläck och papper. Detta användes så småningom för att nedteckna falska lärosatser, och för att bevara besvärjelser och ceremonier som de avfallna änglarna lärt människorna.

9. Kvinnor fick lära sig hur man mördar ofödda barn (aborter), hur barn dödas i livmodern och sedan drages ut.( för mig var det vämjeligt att få veta, att aborter är lika gamla som mänskligheten själv. Inte underligt att feministrörelsen är så militant. Dessa kvinnor drivs av mäktiga demoniska härskare, som dödat ofödda barn i 8000 år. Med nuvarande teknik, har deras lust att mörda barn betytt en ökning av aborter till miljontals per år globalt.)

10. De fallna änglarna införde också slag med piska hos människorna, idag känt som "kinky sex" eller "sadomachocism ", där sexuell njutning uppnås genom att bli slagen, bunden eller dominerad på olika sätt av den sexuella partnern, våldtäkt inräknad.

Guds Ord är sant, heligt och kraftfullt, och vi borde verkligen ta till oss vad Gud säger till sitt folk och undersöka vårt beteende efter ordet:

"Det är förbi med mitt folk. Därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn." Hosea 4:6

SLUTSATS AV DENNA INTRODUKTION AV ENOKS BOK
Efter att ha läst de böcker som sammantagna kallas ENOKS BOK två gånger, visade den mig att många ting som jag bara i tro förut undervisat om här verifieras. Somligt är för mig dock helt nytt.

Gud skapade den sköna Edens lustgård, men djävulen förde in teknologin för mord och krig. Men det är viktigt att vi förstår, att all teknologi ursprungligen kommer från Gud, skapad genom hans andliga och fysiska lagar, och att djävulen och hans från Gud avfallna änglar använder sin kunskap på detta område till ondska, inte till godhet. Jag har trott i många år att UFO´n styrs av demoniska varelser. Jag tror numera inte att det var det amerikanska flygvapnet, som sköt ner UFO´t över Roswell i New Mexico 1947. Men Satan placerade det där, med syftet att farkosten och dess invånare skulle infångas. Regeringen i USA gömde farkosten, bevarade de döda piloterna i behållare med formaldehyd, och satte upp ett program för baklänges ingenjörskap, för att lära sig deras nya teknologi. Från denna farkost introducerades dessa tekniska nyheter till mänskligheten:

Nattsikte med förstärkare, för att tydligt urskilja föremål i mörker, som användes mycket i Gulf-kriget, numera även för att bevaka illegal invandring vid EU´s östgräns, etc.

Chipet med integrerade kretsar, som ledde till upptäckten av transistorn, som i sin tur ersatte vakuumröret. Sedan kom utvecklingen av den tryckta kretsen och mikroprocessorn, som i sin tur ledde till persondatorns explosionsartade utveckling, som nu har upp till 1000 i processorhastighet. Vi fick laserteknologin 1947, fiberoptik och höghållfasthetsfibrer, idag använda i skottsäkra västar av kevlar, etc, pansarbrytande artilleriammunition med uran el. plutonium, använt i Gulfkriget och på Balkan, uranspetsade kulor som kan slå igenom tjocka armerade stålplåtar, också de använda i samma krig. En annan "produkt" som nyligen nått marknaden är "mat som blivit bakteriefri genom strålning". Fler avancerade krigsteknologier har utvecklats, t.ex. "dödsstrålen", som USA´s armé redan har, och släppte till Israel år 2000. Det finns också s.k. partikelstrålevapen.

Demoner ger inte bort teknologi för att de vill mänsklighetens väl, istället vill de främja människans möjlighet att starta krig och skapa massförstörelse. Men Gud skapade inte teknologin för krig, utan för att vi skulle ha nytta av den. Därför kan vi se, att där kristen tro får råda, där finns också de största landvinningarna inom teknik för fredligt bruk.

Igen vill jag understryka följande: teknologin i sig själv är inte något ont, den är en del av Guds skapelse, och allt Gud har skapat var gott ( 1 Mos.1:31 ). När de fallna änglarna förde in kunskapen bland människorna, var det dock inte för att förbättra deras levnadsvillkor, utan i syfte att möjliggöra vapentillverkning för massdestruktion.

Lucifer nöjde sig inte med människoarméer utrustade med stenyxor. Därför lärde demonerna människan att bryta gruvor, smälta metall, utvinna guld, silver, koppar och järn, etc., och sedan hur man blandar metallerna för att framställa svärd, knivar, spjut, med mera. Arméer kunde byggas upp för att frambringa massiv förstörelse, och undertrycka andra länder. När Gud förgjorde rasen som bestod av hälften människa, hälften demon, försenade han med ett tillfälligt stopp mer teknisk utveckling. Från ca 6000 f. Kr. till omkr. 1700 e. Kr., i ca 7 700 år, lärde sig människan ingen ny teknologi, utan förbättrade bara vad som redan fanns. Under hela denna period, var vinden den enda drivkraften för skepp, förutom åror. Hästar, kameler, elefanter och åsnor, var kraftkällan för resor och arbeten på land.

Det är intressant att notera, att Leonardo da Vinci, runt 1500, gjorde ritningar på flygplan och ubåtar, etc. utan att ha någon kraftkälla att tillgå för dem.

Elektriciteten var okänd för människan då, men de som sysslade med ockultism talade om en ’okänd kraftkälla’. När Enok skrev om den kommande syndafloden, beskrev han vattnet i luften: …moln, och det frusna hölje av vatten som vid denna tid omslöt jorden i maskulinum, och vattnet på jorden som femininum. Nu vet vi att vattenfyllda moln har en positiv elektrisk laddning, och att blixten består av elektroner som rusar upp för att neutralisera vattnet i luften.

Kineserna kallar detta "Yin och Yang", och denna term används fortfarande vid ockult utövning. Den första kraftkälla som sedan upptäcktes blev vattenhjulet, som funnits i flera hundra år.

1663 upptäcktes den statiska elektriciteten, ångmaskinen 1769. Kunskapen om elektricitet utvecklades under denna period, och vi fick kunskap om likström, och sedan växelström. Den första vattenturbinen kom 1826, och den första explosionsmotorn kom på marknaden 1878. Under tidigt 1900-tal utvecklades raketmotorn, samt jetmotorn och sedan atomkraften.

I vetenskapliga kretsar anser man att UFO´n är elektromagnetiskt drivna, s.k. propulsion, eller genom omvänd gravitation, som upphäver tyngdlagen. Än så länge har människan inte kunnat lösa problemet och använda sig av en sådan kraftkälla.

Vi har sett hur Satan i 7000 år har lett utvecklingen mot allt större massförstörelsevapen och annan teknologi, för att förslava människor. Å andra sidan har gudsmänniskor utvecklat och förädlat känd teknologi, och gett människan ett bättre liv och högre levnadsstandard.

SATAN KAN INTE LÅTA ANTIKRIST FRAMTRÄDA UTAN ATT HA FÅTT FRAM EN HÖG TEKNOLOGISK NIVÅ
För att djävulen skall kunna införa Antikrists system, måste han nå fram till en hög teknologisk nivå, så han kan kontrollera de stora människomassorna. De gåvor han gett människan under årens lopp har varit krigsvapen: pilbågar, kastmaskiner, rammstockar, skepp med rammar framdrivna av galärslavar med åror, fällor av skilda slag, etc.

När krutet (svartkrutet uppfanns 1304) upptäcktes, kom gevär, pistoler, kanoner, landminor, etc. När vanligt krut uppfanns, blev vapnen kraftigare och kunde snabbt döda fler människor.

Med digitala kameror, datorer, laser och satelliter har djävulen nu teknologi nog att kontrollera varje människas minsta rörelse på jorden, all handel, bank- och börsverksamhet. Nu är det bara en tidsfråga, innan slutet kommer, det som Bibeln kallar "DEN STORA VEDERMÖDAN."

ANTIKRISTS FRAMTRÄDANDE
Gud har gjort det helt klart för oss i Bibeln, att innan Jesus Kristus kommer tillbaka till jorden, skall en världsdiktator uppstå, som för en kort tid skall styra världen och göra vad än djävulen påbjuder. Låt mig citera Bibeln i denna sak:

"I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse och huruvida vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke - vare sig genom någon "andeingivelse" eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss – så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren. Låten ingen bedraga eder, på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och "Laglöshetens människa", fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommen I icke ihåg, att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten, vad det är, som ännu håller honom tillbaka, så att han, först när hans tid är inne, kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.
(2 Thess.2:1-12) 

I Uppenbarelseboken får vi mer information om Antikrist och den världsordning han inför:

"Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de tillbådo ock vilddjuret och sade: "Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?" Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå månader. Och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i himmelen. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke har sitt namn från världens begynnelse skriven i livets bok, det slaktade Lammets bok. Den som har öra, han höre. Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet och tro. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden; det hade två horn, lika ett lamms, och det talade såsom en drake. Och det utövar det första vilddjurets myndighet i dess åsyn. Och det kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt. Och det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned från himmelen på jorden. Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess tal. - Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex."
(Upp.13:1-18)

Djävulen kommer att införa ett system för att kunna kontrollera all produktion och försäljning, och kräva en "märkning" av alla människor. Han kommer också att slå ihop alla religioner till en, och tillsätta en egen ledare, i Bibeln kallad "DEN FALSKE PROFETEN."

För att detta skall fungera, måste en teknologi vara tillgänglig, som tillåter det sataniska ledarskapet att kunna kommunicera globalt och omedelbart. På detta sätt kan militär eller polis på plats ta itu med eventuellt motstånd. De flesta har inte tänkt igenom detta. T.ex. när det brittiska kolonialväldet stod på sin höjdpunkt, var deras kontrollapparat väldigt svag. Om det förekom uppror i de amerikanska kolonierna, visste man inte detta i London förrän efter minst fyra veckor, eller den tid det tog ett skepp att fara över Atlanten. När den brittiska regeringen erhållit nyheterna skulle de fatta beslut om saken. Sedan gick fyra veckor till, innan en skriven order anlände till kolonin. Det tog också flera veckor, innan förstärkningar i form av soldater och förråd kom till platsen för oroligheterna.

Nu har vi en omedelbar, världsvid kommunikation via satelliter. Trupper och förnödenheter är redan på plats på baser runt om i världen, luftburna soldater kan förflyttas vart som helst på mindre än 24 timmar.

Laglöshetens människa, fördärvets man, framträder inte plötsligt. Hans organisation byggs upp under en viss tid, och bara de på Kristus troende, som känner sin Bibel, kan förstå vad som är på gång. Detta är de tydligaste tecknen:

1.  Det måste finnas en global organisation, som en dag går förbi nationella regeringar, och samlar alla länder under ett styre. Existerar en sådan organisation idag? JA, DET GÖR DET. Den är inte överstatlig än, men världens ledare arbetar mycket på att den ska bli det. Namnet på denna organisation är Förenta Nationerna, som grundades 1945. F N var mycket svagt i början, nu är det mer dominerande. Men det är bara början.

2.  Det finns redan en "VÄRLDSDOMSTOL" i bruk, i Haag, Nederländerna, även kallad "FÖRENTA NATIONERNAS INTERNATIONELLA DOMSTOL". Deras förordningar, lagar och domslut är bindande för länderna i världen.

3.  Det finns en "VÄRLDSBANK" känd som "VÄRLDSBANKEN OCH FÖRENTA NATIONERNAS VALUTAFOND."

4.  Det sista som behövs för att göra denna struktur komplett, är att F N får permanenta, militära maktmedel, starka nog att hota varje enskild nation. Fortlöpande har F N s.k. fredsoperationer på gång, men bakom kulisserna pågår samtal om att skapa en "MILITÄR SUPERSTYRKA" under F Ns ledning. Världens statschefer diskuterar ständigt hur man skall genomföra detta. När detta har ägt rum, behöver F N bara en ny ledare med en diktators makt, och Antikrists välde är ett faktum.

VAD HAR VI NU KOMMIT FRAM TILL?
Nu är det viktigare än någonsin för de som tror på Kristus, att granska profetiorna i Bibeln och verkligen undersöka vad de betyder, och hur de påverkar varje folk på jorden. När vi känner till detta, skall vi förstå, att vi av kärlek till vår nästa måste evangelisera, måste berätta för alla om RÄDDAREN FRÅN ALL NÖD, innan det förevigt är för sent. Det är ju trots allt så, att det allra viktigaste för varje människa här på jorden är att få kunskap om Gud, hans son Jesus Kristus, och sedan kunna bli frälst, och födas på nytt till ett evigt liv. Vi vet alla att våra liv här på jorden inte varar så länge och att var och en av oss förr eller senare måste lämna denna värld. Och det finns bara två platser du kan gå till. Det är HIMLEN, ELLER HELVETET ! 

Vart är du på väg?

SOM DET VAR I NOAS DAGAR, SÅ BLIR DET VID MÄNNISKOSONENS ANKOMST!

            GÖR DU DIG REDO?

                        HAR DU ÖRON ATT HÖRA MED?


Bilaga A

Bilaga B


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2001 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2001 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA