23 September

"Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger." Joh 7: 38.

SOMLIGA av oss leva i oro och undran över orsaken till att den helige Ande ej fyller oss. Vi få mottaga mycket, men vi giva icke ut i samma mån. Giv ut den välsignelse du har. Uppgör nya planer för att tjäna och bli till välsignelse, och du skall snart finna, att den helige Ande skall giva dig välsignelse för din uppgift och skänka dig allt det som Han vill, att du skall låta gå vidare till andra.

Det förekommer ute i naturen något sällsamt skönt, som har sin motsvarighet på det andliga området. Ingen musik är så överjordiskt härlig som eolsharpans och denna är intet annat än en rad strängar, som harmoniskt ordnats och sedan lämnats att bli berörda av de växlande vindarna. Då fläkten från himmelen vidrör strängarna påstås det att toner, nästan överjordiskt sköna, strömma ut i rymden, som om en kör av änglar svävade fram och berörde strängarna.

På samma sätt är det också möjligt för oss att hålla våra hjärtan så öppna för den helige Andes beröring, att Han kan spela på dem såsom Han vill, medan vi stilla förbida I Honom på tjänandets väg.

Då apostlarna blivit döpta i den helige Ande, hyrde de icke övre salen för att stanna där och hålla möten, utan de gingo ut i världen och förkunnade evangelium.

Herre, lär mig kvalda hjärtan hela,
lär mig torka sorgens bittra tår,
lär mig mänskors nöd och bördor dela,
sprida hjälp och glädje, var jag går!
O, min Jesus, må jag skatter vinna,
som bestå, när annat allt förgår,
som i provets eldsugn ej förbrinna,
som förgängelse och död ej når!

E.A.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.