28 Oktober

"Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta! Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus." Ef 2: 4-6.

VÅR rätta plats är "i den himmelska världen, i Kristus Jesus", och vi äro kallade att intaga denna plats, och stilla förbli där. Men ack, huru få äro dock de som i verkligheten göra detta till sin erfarenhet! De flesta anse det för en omöjlighet att under vardagslivet, i en värld så rastlös som denna, flörbli "i den himmelska världen".

Man menar att ett besök där då och då under söndagarna eller under tider av andlig hänförelse kan ligga inom möjlighetens område. Men att verkligen vara försatt "i det him melska" varje dag är något helt annat. Och likväl är det alldeles tydligt, att det just är fråga härom.

Den stilla anden är av oskattbart värde för det yttre tjänandet. Det finns intet som mera hindrar de förborgade andliga krafterna — av vilka all framgång ytterst beror — från att verka än ett sinne fyllt av oro och ängslan.

Det ligger en underbar kraft i stillheten. En kristen, som hunnit långt i helgelse, sade en gång: "Allt är givet åt den som lärt sig att vara stilla och förtrösta." Dessa ord innehålla en djup sanning.

Kunskapen härom skulle helt omlägga vårt sätt att arbeta. I stället för att rastlöst kämpa, skulle vi "sitta ner" inför Herren och låta den helige Andes kraft stilla verka för oss. Det torde hända, att du varken skulle se eller förnimma något härav, men var dock förvissad om att Han oavlåtligen verkar på ett mäktigt sätt. Han skall utföra verket för dig, om du blott blir tillräckligt stilla för att bäras av Andens mäktiga ström.

Det är din sak att lära dig att i varje förhållande vara lugn och trygg i Gud.

Som en Maria vid Jesu fötter
den goda delen jag funnit har.
Här skjuter tron sina djupa rötter
och hämtar styrka så underbar.

O, sköna vila vid Jesu hjärta!
O, helga stillhet för själ och sinn!
Här får jag glömma all jordens smärta,
här strömmar friden som floden in.
W. Skibsted.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.