16 November

"De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden." Upp 12: 11.

DÅ jakob och Johannes kommo till Jesus med sin moder, som bad, att Han skulle giva dem den förnämsta platsen i sitt rike, avslog Han inte deras bön utan sade, att den skulle givas dem, om de kunde utföra Hans verk, dricka Hans kalk och bli döpta i Hans dop.

Kunna vi deltaga i en sådan tävlan? De högsta tingen äro alltid kringgärdade av de största svårigheter, och även vi skola på vår väg finna berg och skogar och vagnar av järn. Mödan är priset för kröningen. Triumfbågar viras ej av rosor och silkessnoddar, de äro resultatet av hårda slag och blödande sår. Just de svårigheter du i dag lever i äro givna av Mästaren, uteslutande för att hjälpa dig att vinna din krona. Gå ej och vänta på en idealisk situation, en romantisk svårighet, en oförutsedd händelse i en avlägsen framtid, utan möt de verkliga förhållandena, som Fadern just nu har insatt dig i. Din ärekrona ligger gömd innerst inne i dessa ting; dessa mödor och prövningar, som just denna timme, denna vecka och månad trycka dig. De största svårigheterna äro ej kända av världen.

Innerst inne i din själ, osedd och okänd för alla utom för Jesus, finns en liten prövning, som du ej skulle våga nämna — tyngre för dig att bära än själva martyrskapet. Min vän, däri ligger din krona. Gud hjälpe dig att vinna seger för att en gång få bära den.

Vad som mest dig tryckte här,
skall ur harpan locka där
renaste och högsta lovsångstonen,
när förklarad sist du står för tronen.
Bida blott!

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.