13 November

"Därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn — — att — — öva rättfärdighet." 1 Mos 18: 19.

GUD behöver människor, som Han kan lita på. Han kunde säga om Abraham: "Därtill har jag utvalt honom, för att han skall bjuda sina barn — — att — — öva rättfärdighet — — på det att Herren må låta det komma över Abraham, som han har lovat honom." Gud håller att lita på; Han önskar, att vi skola vara lika pålitliga och fasta. Det är härtill tron syftar.

Gud söker människor, på vilka Han kan lägga tyngden av sin kärlek, sin makt och sina trofasta löften. Guds lokomotiv äro tillräckligt starka att draga varje vikt vi fästa vid dem. Men olyckligtvis är förbindelsen ofta för svag för att bära tyngden av våra böner.

Därför övar Gud oss och fostrar oss till fasthet och visshet i troslivet. Låt oss lära oss våra läxor och stå fasta. — A. B. Simpson.

Gud vet, att du kan uthärda denna prövning, annars skulle Han icke pålägga dig den. Det är Hans tillit till dig, som utgör förklaringen till prövningarna i ditt liv, huru bittra de än må vara. Gud känner vår styrka och mäter den mycket noga. Ingen prövning har någonsin pålagts en människa, om hon icke ägt tillräcklig kraft att med Guds hjälp bära den.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.