25 Mars

"Utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom." Hebr 11: 6.

TRO för de mörka dagarna. Bibeln är full av sådana dagar. Överallt i Skriften möter man sådant, som talar om att de funnits. De ha givit upphov till sångerna; profetiorna handla om dem; uppenbarelsen har skänkts genom dem. De mörka dagarna äro "stenläggningen" på ljusets väg. De tyckas ha varit Guds tillfällen och den skola, där visdom bibringats människorna.

I den 107 psalmen omtalas en gammaltestamentlig kärlekshögtid. Där se vi, hurusom varje gång, då läget varit som mest förtvivlat, Gud fått ett tillfälle att gripa in. Då människan stått rådlös har Gud begynt visa sin kraft. Kom bara ihåg löftet om säden, så talrik som stjärnorna på himmelen och sanden på havets strand, till två, som voro så gott som döda. Läs återigen berättelsen om Israels barn vid Röda havet och huru räddningen kom till dem, eller läs om undret vid Jordan, då arken stod mitt i floden. Studera än en gång Asas, Josafats och Hiskias böner då de voro hårt ansatta, utan att finna någon utväg. Gå igenom historien om Nehemja, Daniel, Hosea och Habackuk. Nalkas vördnadsfullt mörkret i Getsemane och dröj vid graven i Josefs örtagård. Kalla på den första församlingens vittnen och bed apostlarna förtälja om de mörka dagarna.

Tron skapar icke några hopplösa dagar. Trons uppgift är att uppehålla oss i nöden och finna en utväg ur den. Vi antingen tro eller misströsta. Det är tron, som härdar ut och vinner seger. Det finns intet bättre exempel på hjältemodig tro, än det vi äga i berättelsen om de tre hebreiska ynglingarna. Situationen var förtvivlad, men de svarade modigt: "Om vår Gud, den, som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han och rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om han icke vill det så må du veta, o konung, att vi ändå icke dyrka dina gudar, och att vi icke vilja tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp." — Vad jag älskar detta: "Men om icke ———." Jag har endast utrymme till att omnämna Getsemane. Begrunda djupsinnigt dess: "Om det är möjligt ———. Dock..." Tungt mörker hade lägrat sig över vår Herres själ. Tron förde in i ångest till blods och ned i helvetets djup — dock! Dock! Tag fram din sångbok och stäm upp din favoritsång, som handlar om den mörka dagen. — S. Chadwick.

Tro när dig världen förföljer!
Med dig i ugnen het
vandrar en "gudason" härlig,
prövade själ, det vet!

Tro under allt, som dig möter,
snart du ju hemma är!
Då skall i åskådning bytas
det, som du trodde här.

Löftena kunna ej svika
nej, de stå evigt kvar.
Jesus med blodet beseglat
allt, vad Han lovat har.

Gör såsom Abraham gjorde,
blicka mot himlen upp!
Medan du stjärnorna räknar,
växer din tro, du hopp.

Himmel och jord må brinna,
höjder och berg försvinna,
men den som tror skall finna
löftena de stå kvar.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.