24 Mars

"Och Jakob sade: 'Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, Herre, du som sade till mig; 'Vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så skall jag göra dig gott — — —. 'Rädda mig'." 1 Mos 32: 9,11.

DENNA bön innehåller många hälsosamma lärdomar. I vissa fall kan den få tjäna såsom den stöpform, i vilken vår ande utgjuter sig, sedan den blivit smält i sorgens eldsugn.

Jakob begynte med att citera Guds löfte: "Du som sade." Detta gjorde han två gånger (vv 9: 12.) Ack, Jakob hade gripit tag om Guds kraft! I löftena ställer sig Gud inom räckhåll för oss, och då vi kunna säga: "Du har själv sagt", kan Gud icke förneka det. Han måste handla efter sitt ord. Om Herodes så styvt höll på sin ed, huru skall då ej vår Gud göra det? Förvissa dig i bönen om, att du ständigt står med fötterna på löfet. Därigenom skall du få nödig kraft till att bryta upp himmelens portar och rycka, uppfyllelsen av löftet till dig.

Jesus vill, att vår bön skall vara konkret. Han vill, att vi skola bedja om en bestämd sak. "Vad viljen I, att Jag skall göra eder?" Denna fråga riktar Han till var och en, som trängd av sorg och nöd kommer till Honom. Bed med allvar och låt din bön vara målmedveten om du vill hava ett bestämt svar. Det planlösa bedjandet är förklaringen till mången till synes obesvarad bön. Var bestämd, då du beder. Ifyll din check med ett bestämt belopp och den skall utbetalas i den himmelska banken, då du i Jesu namn uppvisar den där. Våga vara bestämd med Gud.

Frances R. Havergal sade: "För varje år, ja, jag kan nästan säga, för varje dag av mitt liv är det, som såge jag allt mera klart, hurusom glädjen, kraften och viljan i vårt kristliga liv bero av en enda sak: att taga Gud på orden, d.v.s. tro, att Han verkligen menar just det: Han säger." Detta bör vi göra, så att vi godtaga varje ord, i vilket Han uppenbarar sin nåd och kärlek utan att utbyta det mot något annat eller ändra den form eller det tempus det behagat Honom att använda.

Tag med dig Kristi ord — Hans löfte, och Kristi offer — Hans blod, och ingen himmelsk välsignelse skall förvägras dig. — Adam Clarke


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.