23 Mars

"Från krigen och av bytet hade de helgat detta för att hålla Herrens hus vid makt" 1 Krön 26: 27.

MATERIELLA krafter lagras i jordens innandömen, i gruvorna, där kolet bildats under längst försvunna tider genom den starka hetta, som bränt upp de stora skogarna. På samma sätt samlas andlig styrka i djupet av vårt väsen just genom den smärta vi icke kunna förstå.

En dag skola vi dock finna, att den vinst bedrövelserna givit, den kom oss i sanning att likna mannen "Storhjärtad" i "Kristens resa" och hjälpte oss att leda våra medsyskon triumferande fram till ''Konungens stad". Men låt oss aldrig glömma, att det här är fråga om ett segerrikt lidande. Den sorg, som tar sig uttryck i ömklig klagan och knöt, är icke till något gagn. Paulus förde icke med sig en stämning av död och begravning, utan drog fram omsvept av en kör av jublande segerröster. Ju större prövningen var, desto mera uppfylldes han av förtröstan och glädje. Från själva offeraltaret hördes han triumferände utbrista: "Men om än mitt blod bliver utgjutet såsom ett drickoffer, när jag förrättar min tempeltjänst och därvid frambär offret av eder tro, så gläder jag mig dock och deltager i allas eder glädje." Herre, hjälp mig att just i dag hämta styrka genom allt det som möter mig!

''När ökenvandringen dig synes lång
och livet sorg och smärta bringar,
stäm upp som fågeln på sin gren en sång,
ty sången ger åt själen vingar!
Och vill du lära, hur högt de bära,
så lyft ditt hjärta från gruset,
och med din visa Hans godhet prisa,
som vill dig föra till ljuset!
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.