18 Mars

"Men Jesus svarade intet." Mark 15: 5.

DET finnes i hela Bibeln ingen syn mera upphöjd än den tigande Frälsaren inför hopen av de människor, vilka hatade Honom. Med en blick genomträngd av gudomlig kraft eller med ett näpsande ord hade Han kunnat lägga dem ned vid sina fötter. Men Han lät dem tala och handla på det mest nesliga sätt och stod där i kraften av sin tystnad — Guds heliga, stilla Lamm.

Det gives en stillhet, som tiger och låter Gud verka, en stillhet som upphört med alla egna försök, allt själförsvar, som lagt bort egen klokskap och beräkning, överlåtande åt Gud att handla och i sin trofasta kärlek bemöta det onda.

Huru ofta gå vi ej miste om Guds ingripande eftersom att taga saken i egna händer och kämpa till vårt försvar. Må Gud få giva oss denna undergivna ande och lära oss, vilken kraft det ligger i att tiga. Och då jordens kamp och ävlan äro över, skall man minnas oss på samma sätt, som vi minnas morgondaggen, solskenet, kvällsbrisen, Lammet på Golgata och den milda, heliga, himmelska Duvan. — A. B. Simpson.

När under smärtans tyngd jag kvider,
och vinden ligger hårt emot.
o låt mig se Dig, hur Du lider,
Guds Lamm, hur Du tar kalken mot.

Ett lamm ju saknar ljud för smärta,
så giv mig av Din tystnad då,
när brista vill av sorg mitt hjärta,
att jag må härda ut också.

H. S.

Jag påminner mig några ord, som yttrades av biskop Whipple från Minnesota, välkänd under namnet 'Indianernas apostel". Han sade: "Under trettio år har jag sökt att se Kristi anletsdrag hos dem som varit mina motståndare." Då denna ande besjälar oss, skall den bevara oss från trångt småsinne och lättvindigt tolererande av det onda; den skall hjälpa oss från att bli hämndlystna och från allt sådant som kan skada vårt vittnesbörd om Honom, vilken kom icke för att förgöra liv, utan för att rädda dem.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.