9 Mars

"Blicka ned frän toppen." Höga V 4: 8, eng övers.

TUNGA bördor giva själen vingar. Själva tanken verkar motsägande, men innehåller dock en välsignad sanning. David utropar, nedtyngd av någon bitter erfarenhet: "Ack, att jag hade vingar såsom duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo." Ps 55: 7. Men innan han kommit till slutet av denna djupsinniga klagan, har han redan funnit, att hans önskan kan bli uppfylld. Han säger nämligen: "Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig." Ordet börda kan återgivas på följande sätt: "Vad Han (Herren) har givit åt dig." De heligas bördor äro dem givna av Gud. Genom dem lärde de sig att "förbida Herren", och då de gjort det, fingo bördorna genom trons underbara makt vingar och de av bekymren nedtyngda foro upp med "nya vingfjädrar såsom örnarna."

Kraft åt den trötte Herren vill giva,
hjälp åt envar, som bräcklig och svag
ständigt sig uppå Herren förlitar
både i med och motgångens dag.

Tro och förbida, och du dig höjer
såsom en örn, som mot höjderna far.
Högre, allt högre sen du dig svingar
för varje trons vingslag du tar.

G. Alenius

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.