30 Maj

"Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, som voro friköpta från jorden." Upp 14: 3.

DET finns sånger, som kunna inläras endast i dalen. Ingen sångmetod kan bibringa oss förmågan att rätt sjunga dem. De äro hjärtetoner hämtade ur minnets värld och framsprungna ur den personliga upplevelsen. De ha framfötts bland skuggorna i dalen. — Johannes säger att i himlen skall ljuda en sång, vilken blott kan sjungas av jordens återlösta folk. Det måste vara en tacksägelsehymn för segern, som vunnits, en jubelkör till Honom, som friköpt oss. Blott korsets barn kunna lära sig den sången. Varken änglar eller ärkeänglar äga förmågan att sjunga den på samma vis som de, ty bakom dem ligger en lång resa i landsflykt.

Så får du då, min själ, härnere mottaga sångundervisning av din Fader. I sorgens skola övar Han dig att taga del i den osynliga kören, och den himmelska symfonin innehåller partier vilka blott du kan utföra. Det finns ackord för låga för änglar. De högsta tonerna kunna tagas endast av dem, men de djupaste frambringas av dig. Jag har ofta hört sägas, att Gud sänder sorgen för att därigenom pröva dig. Ack nej, Han gör det för att fostra och öva dig att taga del i den osynliga kören. Då det är natt lär Han dig att sjunga. I dalen skolar Han din röst, och då himlen är mulen och skurarna falla, fördjupas klangen och tonen blir mjuk. Förakta icke sorgens skola, o min själ. Där får du lära dig att på ditt säregna vis sjunga din del av den himmelska sången. — George Matheson.

Vad är det för sång, som brusa
likt en flod och sinnet tjusar
med de helga toners fröjd?
O, det är den nya sången,
som ur frälsta hjärtan gången,
fyller alla himlars höjd!

Herre, lös och stäm min tunga,
att och jag må kunna sjunga
i förklaring denna sång!
Giv min själ den vita dräkten,
då den stora morgonväkten
bryter fram i glans en gång!

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.