5 Juni

"Begär mycket av Herren." Jes 7: 11, eng övers.

VI måste framhärda i bönen och förbida Herren, ända tills ljudet av ett starkt regn höres. Det finns ingen anledning att icke bedja Gud om stora ting, och utan tvivel skola de beskäras oss, om vi bedja i tro och ha mod att ståndaktigt hålla ut inför Herren, medan vi under tiden utföra de åligganden, som äro oss givna. Vi kunna icke skapa vindarna eller sätta dem i rörelse, men vi kunna hissa seglen och fånga vinden, då den kommer. Vi kunna icke tillverka elektriciteten, men vi kunna spänna ledningen, genom vilken strömmen skall passera för att fullgöra sitt verk. Med ett ord, vi kunna icke bestämma över Guds Ande, men vi kunna intaga en sådan ställning inför Gud och utföra, vad Han bjuder oss på ett sådant sätt, att vi komma under Hans mäktiga krafts verkan.

Kunna icke samma under ske i dag som fordom? Var är Elias Gud? Gud väntar få höra Elias-rop.

De största helgon både under gamla och nya förbundet ha befunnit sig på en nivå tillgänglig även för oss. De andliga krafter, över vilka de förfogat och vilka, genom att de tagits i bruk, gjort dem till andliga hjältar, stå även oss till buds. Om vi ägde samma tro, hopp och kärlek, som de lagt i dagen, skulle vi få vara med om lika stora under som de. Ett ord ur vår mun, uttalat i samma trosvisshet, skulle vara lika mäktigt att nedkalla himmelens nåderika skurar och Guds Andes förtärande eld, som det var i Elias mun, då han i bokstavlig mening nedbad regnet och elden. — Dr. Goulburn

"Alltid har jag funnit löftet sant, när jag prövat det.
Stort är löftet, men dock lika stor är Hans trofasthet.

Ja, en trofast Gud är Jehova. Ja och amen visst
äro alla nådelöftena uti Jesus Krist.

Om ej några under bland oss ske, låt oss bedja då,
till dess skurar av välsignelse vi från himlen få.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.