30 Juli

"— allenast en bägare friskt vatten." Matt 10: 42.

VAD skall jag göra? Det är blott en enda gång jag färdas genom denna värld. Må jag därför nu utföra varje god handling, visa varje vänlighet eller göra varje tjänst jag kan gentemot en människa eller ett djur. Må jag icke försumma eller uppskjuta detta, ty jag kommer ej att gå denna väg en gång till. — En gammal kväkares uttalande.

"Det är icke det som du gjorde,
men det som du uraktlät,
som ligger så tungt på ditt hjärta
var kväll — du det nogsamt vet.
Det milda ord du ej sade,
det brev du ej sände av,
de blommor du icke skänkte
dig bittraste minnen gav.

Den sten, som du kunnat rödja
från andra människors stig,
den hjälp de förgäves väntat —
det sargar och plågar dig.
Det goda och varma handtryck,
vartill du ej gav dig tid —
du hade så nog av ditt eget,
av dagens möda och strid.

Minns, livet försvinner hastigt,
är alltför allvarligt ment,
att vi skulle med hjälpen töva
tills att det blivit för sent.
Det är icke det du gjorde,
men det som du aldrig gjort,
som vållar dig bitter smärta —
och dagarna svinna fort.
"

Giv det du har, för någon kan det bli till större nytta än du vågar tro.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.