27 Juli

"Fören fullt tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse." Mal 3: 10.

VAD säger Gud här annat än: "Mitt barn, himmelen har här ännu fönster, och de användas allt fortfarande. Reglarna löpa lika lätt som förr. Gångjärnen har ej rostat. Jag ville hellre öppna fönstren på vid gavel och låta välsignelserna strömma ner, än stänga dem och hålla välsignelserna tillbaka. Jag öppnade fönstren för Mose, och havet delade sig. Jag öppnade dem för Josua, och Jordan vände tillbaka. Jag öppnade dem för Gideon, och härskarorna flydde. Jag skall öppna dom för dig — om du blott vill låta mig göra det. På denna sida av fönstren är himmelen samma rika förrådshus som i förna dagar. Källorna och strömmarna flöda alltjämt över. Skattkamrarna äro ännu överfulla av skänker. Felet är inte mitt. Det är hos dig. Jag väntar. Pröva mig nu. Uppfyll villkoren. Bringa mig tionde. Giv mig ett tillfälle.

Jag kan aldrig glömma min mors helt korta omskrivning av Mal 3: 10. Versen börjar: "Fören full tionde till förrådshuset", och den slutar: "förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse". Hennes omskrivning lyder: "Giv allt vad Han begär, tag emot allt Han lovar." — S. D. Gordon.

Guds tillgångar är större än vad vi i våra böner, våra mest vittomfattande böner bedja om! Jag har tänkt på några av de önskemål, som otaliga gånger ingått i min bön. Vad har jag bett om? Jag har önskat så mycket, som rymmes i en kopp, och hela oceanen återstår. Jag har begärt en solstråle, och solen är kvar. Det bästa jag kan begära, understiger vida det som min Fader giver: långt mer än vi kunna bedja om. — J. H. Jowett.

"O, herre du sagt, att endast vi bedja
du vill uti handling bevisa din makt.
Så lär oss då taga ditt löfte emot
och lägga var önskan,
var sorg och vår börda i tro vid din fot.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.