23 Juli

"Tacken alltid Gud och Fadern för allt!" Ef 5: 20.

KÄLLAN till det onda har alls ingen betydelse, om du är i Gud och omgiven av Honom på alla sidor liksom av den luft du andas. Allt måste då passera Honom, förrän det når dig. Därför kan du tacka Gud för allt som möter dig — dock icke för synden, men väl för de resultat, som Gud genom dem kan vinna. Må Gud fylla vårt liv med tacksägelse och ständig lovprisning, då skall Han låta allt lända oss till välsignelse.

Vi sågo en gång en man teckna några svarta punkter. Vi betraktade dem och kunde ej finna i dem något annat än en mängd svarta prickar. Sedan drog han några streck, sköt in några paustecken, ritade en klav i början, och vi förstodo, att dessa svarta punkter voro noter. Då vi sjöngo dem, blev det en lovsäng till Gud.

Det finns många mörka punkter i vårt liv, och vi kunna ej förstå, varför de äro där och varför Gud tillåtit dem att komma dit. Men om vi giva Gud rum i vårt liv, så att Han får ordna punkterna på rätt sätt och draga de streck Han vill och skilja det ena från det andra och sätta paustecknen på deras rätta platser, skall Han av de svarta punkterna skapa en underbar harmoni. Låt oss icke hindra Honom i Hans härliga verk! — C. H. P.

Ej må jag se på de mörka trådar,
som randas in uti livets väv;
ej ängsligt följa de vreda vågor,
som skumma högt över båtens stäv.

Ej må jag sänka min blick mot gruset
och tyngas ned av det verk, jag gör,
och knota blott - när jag har så mycket,
oändligt mycket att tacka för!

När tusen andra och åter tusen
få bära svårare kors än jag,
hur bör jag tacka min gode Fader,
som delat så efter sitt behag.

När Herren giver så mycket solsken,
skall jag väl dröja vid molnen då
och se mig blind uppå jordens mörker,
när jag har ljusare hopp än så?

O, varför skulle jag gå och sörja
för mulen gryende morgondag,
när bakom framtidens dok sig gömma
Guds nådegåvor av tusen slag.

Och kommer gåvan likt ljuvligt vårregn —
det är Hans kärlek, som räcker den;
och höljes den uti skarpa törnen —
Han, som den gav, är densamme än!

A—der.

Många människor ha oerhörda svårigheter att tacka för välsignelserna i sitt liv. — C.H. Spurgeon.

När musikern trycker på de svarta orgeltangenterna, är musiken lika ljuvlig, som då han rör vid de vita, men för att utnyttja instrumentets hela förmåga måste han vidröra dem alla.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.