9 Juli

"Jag har prövat dig i lidandets ugn." (utvalt dig, eng övers.) Jes 48: 10.

KOMMER ej Ordet till oss såsom ett stilla regn, vilket dämpar eldens raseri? Är det ej som ett eldfast pansar, mot vilket hettan ej förmår något? Lidandet må komma — Gud har utvalt mig.

Fattigdomen må träda in genom min dörr; Gud är därförinnan i mitt hus, och Han har utvalt mig. Sjukdomen må hemsöka mig; jag har balsam till hands — Gud har utvalt mig. Vad som än må hända mig här i Tåredalen — jag vet, att Han har utvalt mig.

Frukta icke, troende vän! Jesus är med dig. I alla dina svåra prövningar är Hans närvaro både din tröst och din trygghet. Han skall aldrig övergiva någon av sina utvalda. "Frukta icke, ty Jag är med dig", är Hans säkra löftesord till Hans utvalda, i "lidandets ugn". — C. H. Spurgeon.

Jag skall dig ej övergiva
i lidandets eld och glöd.
Jag, jag skall dig trogen bliva
i livets och dödens nöd.

Jag skall dig ej övergiva,
om vänner än från dig fly.
Jag, jag skall dig trogen bliva,
städs älska med kärlek ny.

Jag skall dig ej övergiva
i frestelsens sållningsstund,
Jag, jag skall dig trogen bliva,
oryggligt är mitt förbund.

Jag skall dig ej övergiva,
fast själv du mig överger.
Jag, jag skall dig trogen bliva
och älska så mycket mer.

Jag kan dig ej övergiva,
För högt det var mig, ditt pris.
Jag måste dig trogen bliva,
dig föra till paradis.

Lidandets börda synes vara en kvarnsten hängd om vår hals, medan den i själva verket är att likna vid den tyngd, som behövs för att hålla dykaren under vattnet, då han letar efter pärlor. — Richter

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.