27 Januari

"Han skall stödja, styrka och stadfästa eder." 1 Petr 5: 10.

DÅ vi stå i begrepp att omfatta en för oss tidigare okänd sanning i Kristus, är det av vikt, att vi mottaga tillräckligt ljus över densamma. I annat fall skall det icke bliva möjligt för oss att behålla den. Det minsta tvivel skall vara nog att rubba oss i vår tro. Men sedan vi äro färdiga därmed, ha vi att göra vårt val, dristigt taga ut steget och intaga vår ställning lika oåterkalleligt, som då trädet planteras i jorden eller då bruden vid altaret giver sig åt brudgummen. Det måste ske utan förbehåll och en gång för alla.

Sedan följer en tid, då vi skola stadfästas i sanningen och verket skall prövas. Vi få lära oss att hålla stånd, ända tills övandet av den nya sanningen har blivit en vana för oss. Det är såsom då kirurgen anlägger ett spjälförband för att därmed fixera den brutna armen.
På samma sätt begagnar Gud ett slags andliga "spjälor" för sina barn, för att med deras hjälp hålla dem stilla, ända tills de lärt sig de första läxorna i trons skola. Detta är ingen lätt sak, men "all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder". — A. B. Simpson.

Det gives ett naturligt samband mellan synd och sjukdom. Tillåta vi omständigheterna få makt med oss, så att vi komma under dem, skall följden bli, att vi sjunka i vår ande och övermannas av frestaren. Men det gives också en annan andlig lag, som genom livet i Kristus Jesus förmedlar till oss fysisk hälsa och kraft. Det är möjligt för oss att erhålla detta liv, som förmår bevara i jämvikt och upphäva den andliga tyngdlagens verkan. Härtill fordras andlig energi och målmedvetenhet samt en fast ställning och övning i tron. Den elektriska kraften, som användes i fabriken, belyser detta. Kraften är där. Men för att tillgodogöra sig den, måste man vrida på strömbrytaren och se till att förbindelsen uppehälles. Då detta sker, verkar kraften, så att hela maskineriet funktionerar.

Den helige Ande är bunden vid en bestämd andlig lag, genom vilken Han utför helgelseverket och förmedlar gudomlig hälsa och kraft. Denna lag kräver av oss en bestämd avgörelse och tro samt ett stadigt förblivande och en fortsatt vandring med Gud.


Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.