22 Januari

" – – till en öde trakt – – allena." Matt 14: 13.

"DET är ingen musik i pauserna, dock genom dem blir det musik." Vår livsmelodi avbrytes då och då av en paus, och vi tänka i vår dårskap, att den nu har nått sitt slut. Gud låter det bli ett oväntat avbrott i vår verksamhet, eller och inträder en tid av sjukdom, felslagna planer och gäckade bemödanden. Det uppstår en paus i vårt livs "koralhymn". Vi klaga över att vår röst måste tystna, så att den icke längre blandar sig i den musik, som oavlåtligen stiger upp till Skaparens öra. Vad gör musikern med pausen? Se på honom, där han stadigt räknar takten för att säkert och fast slå an nästa ton, och det som om intet avbrott ägt rum.

Det är icke utan en bestämd plan Gud nedtecknar musiken till våra liv. Vi måste vinnlägga oss om att riktigt inlära melodin och få icke rygga tillbaka för pauserna. Vi få icke vårdslöst gå förbi dem, ej heller utelämna dem och därigenom förfuska melodin. Om vi se uppåt, skola vi finna, att Gud "räknar takten". Med blicken på Honom skall det bli möjligt för oss att anslå följande ton säkert och rent. Skulle vi med vemod tänka: Det är ingen musik i pauserna, låt oss då icke förgäta: Genom dem blir det musik. Inlärandet av vårt livs musikstycke sker ofta långsamt och med stor möda. Huru tålig är icke Gud i att undervisa oss! Huru länge väntar Han icke, tills vi lärt oss läxan. — Ruskin.

"Bort frän vidden in i trängsel,
ned i djup från solljust land,
utur frihet in i fängsel
Han sitt folk och för ibland.

I från lycka in i kvalen,
ifrån fröjd till smärta het,
ja, och genom mörka dalen
leder Han till härlighet.

Blir oss alltför trängt i världen,
himmelsk tröst Han skänker då.
Genom nöd Han leder färden,
så vi kunna trygga gå.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.