18 Januari

Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg." 2 Kor 2: 14.

Gud vinner sina största segrar genom skenbara nederlag. Ofta synes fienden triumfera till en tid och Gud låter honom göra det. Men så träder Gud fram för att kasta överända fiendens verk och omintetgöra hans skenbara seger. Det sker såsom Skriften säger: "De ogudaktigas väg vänder han i villa.'' Segern ter sig nu vida härligare, än vad fallet skulle ha varit, om fienden ej först tillåtits ögonskenligt gå fram i triumf.

Vi känna alla väl till berättelsen om de tre hebreiska männen i den brinnande ugnen. Detta föreföll ju att vara en stor seger för fienden, och den levande Gudens tjänare tycktes stå inför ett fruktansvärt nederlag. Vi ha alla varit i situationer, där det sett ut, som om vi blivit besegrade och fienden har fröjdat sig. Vi kunna föreställa oss, vilket fullständigt nederlag detta tycktes vara. De tre männen sjönko ned i lågorna, under det att deras fiender gåvo akt på dem i väntan på att få se dem förtäras av den fruktansvärda elden. Men stor var deras förvåning, då de sågo dem förnöjda vandra omkring bland lågorna. Nebukadnessar befallde dem att "komma ut ur ugnen". Icke ett hår på deras huvuden hade blivit svett, och man kunde icke ens från deras kläder känna lukten av något bränt. "Ty ingen gud finnes, som kan hjälpa som denne."

Detta skenbara nederlag resulterade i en underbar seger. Antag att dessa tre män hade begynt tvivla och i modlöshet sagt: "Varför bevarade Gud oss icke för den brinnande ugnen!'' De skulle ha omkommit i lågorna, och Gud hade icke blivit ärad. Är du nedtyngd i dag under bördan av något lidande? Betrakta det icke såsom ett nederlag, utan gör anspråk på segern i tro på Honom, som förmår göra dig till mer än segervinnare, och du skall få uppleva en härlig seger. Låt oss minnas varje gång, då vi av Gud bringas i ett svårt läge, att Han därigenom vill giva oss tillfälle att öva vår tro på ett sådant sätt, att resultatet blir rika välsignelser och Hans namn blir storligen prisat.

Var stilla i ugnen, hur het den än är,
skall lågan dig icke förtära,
ty Herren går själv vid din sida ock där,
att hettan dig ej må förfära.
Den bränner blott banden men själv går du fri,
så lär dig att prisa Guds godhet däri:
Var stilla, var stilla för Herren!

L. S.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.