5 Januari

"Herre, förutom dig finnes ingen som kan hjälpa." 2 Krön 14: 11.

PÅMINN Herren om Hans ansvar för dig. "Där Finnes ingen som kan hjälpa." Fienden var Asa fullkomligt övermäktig. Den utgjordes av en miljon beväpnade män, förutom trehundra vagnar. Det var omöjligt för Asa att hålla stånd mot denna väldiga hop. Han hade ej heller att räkna med någon hjälp från bundsförvanter. Hans enda hopp var Herren. Kanhända har dina svårigheter tillåtits hopa sig, för att du må tvingas att avsäga dig all mänsklig hjälp som du under mindre svåra förhållanden räknat med, och nu i stället kasta dig på din allsmäktige Vän.

Låt Gud vara mellan dig och fienden. Genom tron såg Asa, att Jehova stod mellan honom i hans vanmakt och den mäktiga Sera. Hans tro kom icke heller på skam. Det berättas; ätt etiopierna blevo slagna inför Herren genom Hans härskaror, som kastade sig över dem, så att de måste fly, och Israel förföljde dem och hopsamlade bytet. Vår Gud är härskarornas Herre, som vilket ögonblick som helst kan uppbringa oanade styrkor till sitt folks undsättning. Tro att Han är mellan dig och din svårighet, och det som nu förvirrar dig skall giva vika på samma sätt som molnen skingras för den friska vinden. — F. B. Meyer.

Han skall din gråt i jubelsång förvandla,
och rådlös är Han aldrig någonsin.
Men äro vi ur stånd att kunna handla,
då är det Herrens tid att gripa in.
Vi måste lära, fastän därtill sena,
att sjunga: "Frälsningen är din alena
"
E. G.

I tro på Gud kunde Abraham säga till det synliga: "Träd tillbaka!'' och till naturlagarna: "Våren stilla!" och till det tvivlande hjärtat: Var tyst du lögnaktiga frestare!'' Han trodde Gud. — Joseph Parker.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.