13 Februari

"Du skall få en bergsbygd." Jos 17: 17.

DET finns alltid utrymme högre upp. Då dalarna äro fyllda av kananéer, vilkas stridsvagnar av järn hindra ditt framåtskridande, sök dig då upp till höjderna och tag dem i besittning. Kan du ej längre verka för Gud, så bed för dem som kunna göra det. Kan ditt tal icke röra jorden, låt det då röra himmelen. Om ditt livs vidare utveckling på de lägre sluttningarna blivit hämmad genom inskränkning av din verksamhet, plikter gentemot andra eller något dylikt, sök då tjäna Gud i det osynliga, det eviga, det gudomliga.

Tron kan fälla skogar. Om också Israels stammar förstått, vilka skatter däruppe dolde sig, hade de dock näppeligen vågat tänka, att det var möjligt att rödja den täta skogsbygden. Men då Gud förelade dem denna uppgift, påminde Han dem om, att de ägde tillräcklig kraft härtill. Vi ställas inför ting, som synas oss lika omöjliga som dessa skogbevuxna sluttningar. Detta sker, icke för att vi skola bliva gäckade, utan för att sporra oss till andliga stordåd, vilka vore omöjliga, med mindre Gud försett oss med den väldiga styrkan av sitt inneboende i oss.

Svårigheterna äro till för att uppenbara för oss, vad Gud kan göra som svar på den tro, vilken beder och arbetar. Befinner du dig i något trångmål därnere i dalen? Begiv dig upp till höjderna, bliv bofast där. Sug honung ur klippan och hämta rikedomar ur sluttningarna, som nu döljas av skogen.

"Mörka moln på solklar sommarsky —
o, så är vårt tältliv här på jorden!
Men hur ofta skulle molnen fly,
om vi mera toge Gud på orden.
Ljusets barn ej höra mörkret till,
o, så må vi ej fördraga natten —
dimmorna sig skingra för den tro,
som kan gripa hela frälsningsskatten
."

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.