7 December

"Ty så säger HERREN: I skolen icke märka någon vind, ej heller se något regn, men likväl skall denna dal bliva full med vatten, så att både I själva skolen hava att dricka och eder boskap och edra övriga djur. Dock anser HERREN icke ens detta vara nog, utan han vill och giva Moab i eder hand." 2 Kon 3: 17-18.

För mänsklig tanke var detta helt enkelt omöjligt, men ingenting är omöjligt för Gud.

Utan ett ljud eller tecken från undangömda och, som det syntes, obefintliga källor, kommo bäckarna sakta flytande under nattens lopp. Och då morgonen grydde, fylldes groparna med kristallklart vatten och återspeglade morgonsolens strålar från Edoms röda kullar.

Vår otro väntar alltid yttre tecken. Mångas religion är huvudsakligen byggd på känslor, och utan uppenbarelser ifrågasätter man dess äkthet. Men tron firar sin största triumf genom att vara stilla och besinna, att Herren är Gud.

Trons stora seger uppenbaras, när vi stå inför Röda havet och höra Mästaren säga: Stån fasta, så skolen I se vilken frälsning Herren i dag skall bereda eder. Säg — att — — de draga vidare." Då vi gå framåt utan att se något tecken eller förnimma något ljud och taga våra första steg ut i vattnet, skola vi få se havet dela sig och en väg öppnas mitt igenom vågorna.

Om vi ha sett Guds härliga verk i något svårt fall, då Han t. ex. helbrägdagjort någon eller också på annat sätt underbart ingripit, är jag förvissad om, att det som gjort det största intrycket på oss, är den stillhet, under vilken allting skett. För de yttre sinnena fanns intet synligt eller förnimbart; då vi stodo inför denne mäktige Gud, genombävades vi endast av en stark känsla av att själva vara intet. Vi förstodo, vilken lätt sak det var för Honom att utföra allt detta, utan den minsta ansträngning från Hans sida och fullkomligt utan vår medverkan.

Tron frågar icke utan lyder. Groparna hade blivit grävda, och vattnet flödade in från någon övernaturlig källa. Vilken lärdom för tron!

Behöver du andlig välsignelse? Gräv groparna och Gud skall fylla dem. Detta skall även ske på de mest oväntade platser och på det mest oväntade sätt.

Ack, att äga den gudsförtröstan, som handlar i tro och icke efter det som synes, och som litar på att Gud verkar, också då vi spåra varken vind eller regn. — A. B. Simpson.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.