25 Augusti

"Men förrän tron kom, voro vi inneslutna under lagen och höllos i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras." Gal 3: 23.

GUD tillät människan i forna tider vara innesluten under lagen, för att hon skulle lära känna en bättre väg, trons väg. Genom lagen skulle hon inse, huru hög Guds heliga måttstock är, och huru ytterligt hjälplös hon är inför densamma. Därefter skulle hon vara tacksam över att få lära känna trons väg, sådan den utstakats av Gud.

Gud låter oss ännu vara inneslutna i förbidan på tro. Vår natur, våra förhållanden, prövningar, besvikelser, allt tjänar till att innesluta oss och hålla vakt om oss, ända tills vi inse, att det endast är trons väg, som för oss igenom. Mose försökte genom egna ansträngningar, personligt inflytande, ja, till och med genom våld befria sitt folk. Gud måste under fyrtio år hålla honom kvar i öknen, tills han var beredd för Guds verk.

Paulus och Silas hade av Gud fått befallning att predika evangelium i Europa. De landstego där och kommo till Filippi. Här blevo de slagna med spön, kastade i fängelse, med fötterna fastgjorda i stocken. De voro inneslutna i förbidan på tro. Men de förtröstade på Gud, och under den mörkaste timmen lovade de Honom med sång. Och befrielsen kom, Gud förde dem ut ur fängelset.

Johannes blev förvisad till ön Patmos. Han var innesluten i förbidan på tro. Om han ej blivit avstängd från världen, hade han aldrig fått dessa härliga uppenbarelser från Gud.

Käre läsare, har du något stort bekymmer? Har du lidit någon svår förlust? Är du i trångmål? Fatta mod! Du är innesluten i förbidan på tro. Intag den rätta ställningen till ditt bekymmer. Anförtro det åt Gud! Prisa Honom för att "allt samverkar, till det bästa", och för att "Gud hjälper den som förbidar honom". Han skall härigenom få tillfälle att hjälpa dig och uppenbara sig för dig och tilldela dig sådana välsignelser, som du på intet annat sätt hade kunnat erhålla. Många med dig skola få ljus och välsignelse, därför att du varit innesluten i förbidan på tro. — C. H. P.

Hjärta, du som kämpar, strider,
än en liten tid, håll ut!
Väl dig, om du tåligt lider,
prövningstiden snart är slut.
Tag den kalk dig Herren sänder,
när du sista droppen tömt,
skall du se hur Faderns händer
salighet i bottnen gömt.

Ch. Lindholm

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.