14 Augusti

"Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån." Joh 19: 11.

INTET, som ej är förenligt med Guds vilja kan drabba den människa, vilken förtrösta på Gud och lyder Honom. Detta faktum är nog för att göra vårt liv fyllt av ständig tacksägelse och glädje.Ty "Guds vilja är det enda förhoppningsfulla, glada och härliga ting i världen." Den är allsmäktig och verkar städse till vårt bästa. Intet kan motstå den, om vi i tro överlåtit oss åt Gud.

En person, som gick genom bekymrens djupa vatten, skrev till en vän: "Är det ej härligt att veta, att oberoende av huru orättvis en sak må vara, eller huru fullständigt den må synas komma från satan, så är den i den stund den når oss Guds vilja beträffande oss, och skall gagna oss!; 'För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa! Till och med då Kristus blev förrådd sade Han: 'Skulle jag icke dricka den kalk, som min Fader har givit mig?' Vårt liv är underbart, om vi leva i centrum av Guds vilia. Alla de angrepp satan genom andras synd kan rikta mot oss, äro icke blott ur stånd att skada oss, utan bliva även förvandlade till välsignelser på vår väg." — H. W. S.

Guds helga vilja sker och här,
som den i himlen sker,
och åt envar, som intet är,
den allt för intet ger.

Guds vilja är min sällhetsgrund,
min enda trygghet här.
Jag andas in den stund för stund,
min själaspis den är.

Guds vilja är min nådastol,
i Kristus uppenbar,
rättfärdighetens kärlekssol,
som ingen nedgång har.

Guds vilja är mitt frihetsbrev,
dar säll jag smaka får,
hur allt, ja allt fullkomnat blev
i Lammets blod och sår.

I denna vilja vara till
och där förlora sig,
att önska blott, vad Jesus vill,
är vinning nog för mig.

Så låt, o Gud, mitt hela liv
din viljas lovsång bli.
Din lag uti mitt hjärta skriv
och tryck din bild däri.

Henrik Schager.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.