8 Augusti

"Du, densamme, är min konung, o Gud; så tillsäg nu Jakob seger." Ps 44: 5.

DET FINNS ingen fiende till din lillväxt i nåden, ingen fiende till ditt kristliga arbete, vilken ej vore innesluten i din Frälsares seger.

Du Behöver ej frukta för fiender. Då du vidrör dem, skola de fly för dig. Gud har lovat giva dem i din hand. Var blott stark och modig! Frukta ej och bliv ej förskräckt! Se, Herren är med dig, du tappre och mäktige hjälte — mäktig, emedan du är ett med den Mäktige. Gör anspråk på seger!

Närhelst fienderna omringa dig, så gör anspråk på seger. Då ditt mod sviker och din kropp är svag, se då upp och gör anspråk på seger.

Var förvissad om att du har del i den seger Jesus vann, ej blott för dig, utan för oss alla. Minns, att du var i Honom, då Hann vann den, och gör anspråk på seger!

Anse att den är din och samla byte. Varken jättarna eller de befästa städerna behöva förskräcka eller förvirra dig. Du tillhör den segrande hären. Gör anspråk på din del i Frälsarens seger. — F. B. Meyer

Vi äro kungabarn. På vilket sätt hedra vi mest vår gudomlige Herre? Hedra vi Honom genom att icke göra anspråk på våra rättigheter eller rentav betvivla att de äro våra, eller genom att hävda dem såsom vårt rättmätiga arv?

"I nåden står du", så Herren sagt.
Osårbar går du mot mörkrets pakt.
Din sköld ej bräckes, den heter tro.

Guds kraft dig räckes, Han är din ro.
Den är otalig, Guds skyddsvakt här.
Så var lycksalig som barnet är!

I den som livet här gav för dig är allt dig givet.
Gå trygg din stig! Tro Honom bara i trängseln all.

Han skall bevara din fot från fall.
Sist hemlov får du på Jesu bud.
"I nåden står du." Så prisa Gud!

Eva von Tiele-Winkler

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.