7 Augusti

"När de hade slutat att bedja skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Och med stor kraft fram buro apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse." Apg 4: 31-33.

CHRISTMAS EVANS berättar i sin dagbok, att då han en söndagseftermiddag färdades på en mycket enslig väg för att bevista ett möte, han plötsligt greps av tanken på huru hans hjärta var kallt. Han säger: "Jag tjudrade hästen och gick till en avsides belägen plats. Där vandrade jag i ångest av och an, granskande mitt förflutna liv. Jag dröjde tre timmar inför Herren, nedbruten av sorg, tills mitt hjärta fylldes av en ljuvlig känsla av Hans förlåtande kärlek. Jag fick av Gud ett nytt dop i den helige Ande. Vid solnedgången återvände jag till vägen, fann min häst, besteg den och begav mig till mötet. Följande dag predikade jag med ny kraft för en stor folkskara, som var samlad på en bergssluttning, så att en väckelse samma dag utbröt och spreds över hela Wales."

Den största fråga, som kan ställas till de pånyttfödda, är: "Undfingen I helig Ande, när I kommen till tro?"

Detta var lösenordet i den första församlingen.

Guds Ande, kom med pingstens dop,
med salighet och manna!
Det är värt hjärtas bönerop:
Kom att uti oss stanna!

Som morgondagg på blommors blad,
som regn till jord låt falla
ett ymnigt dop, ett himmelskt bad —
Kom, Herre, döp oss alla!

Guds Ande, kom med pingst igen
och krossa lögnens välden!
Så många äro bundna än —
O Ande, kom med elden!
Kom likt ett väldigt vindens sus,
och nya morgonsången
skall välla fram i fröjdebrus
för nåd och kraft undfången.

Blås, Ande, liv i döda ben,
väck alla dem som sova!
Och dessa stumma kristna se'n
giv vittnesbördets gåva.
Apostlatiders eld nu tänd
och lossa varje tunga!
Och kraftens helga dop oss sänd,
Gud, hjälp oss dig lovsjunga.

Kom, Ande! Uti kraftens hav
låt svaga själar bada!
All klagan i Guds nåd begrav
och gör de sorgsna glada!
O, låt ditt folk likt klara bloss
åt världen ljuset giva,
att Jesus i och genom oss
förhärligad må bliva!

H—penna

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.