12 April

"Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar." Luk 4: 1-2.

JESUS var full av den helige Ande och var dock frestad. Frestelsen möter ofta en människa svårast då hon är i Guds närhet. Det är såsom någon sagt: Djävulen siktar högt." Han lyckades förmå en apostel att säga om Jesus: "Jag känner Honom icke."

Få äro dock de som kämpat med djävulen i likhet med Martin Luther. Det var emedan han fått i uppdrag att skaka själva helvetet. En väldig kamp måste också John Bunyan utstå.

Då en människa är fylld av Guds Ande, blir kampen mot frestaren het. Gud tillåter oss komma in i frestelsen, emedan den i oss utför samma verk som stormen med eken — vi bliva rotade; eller som elden med målningen på porslinet — den bränner in den för alltid.

Du förnimmer aldrig så tydligt ditt grepp om Herren eller Hans grepp om dig, som då djävulen börjar bruka all sin styrka för att locka dig bort från Gud. Då känner du trycket av Kristi högra hand.

Ovanliga bedrövelser äro icke alltid straffet för ovanliga synder. Understundom äro de Guds synnerliga nådesbevis. Gud har många vassa instrument och skarpa filar, med vilka han slipar sina ädelstenar, och dem Han hyser särskild kärlek till och vilka Han ämnar göra mest skimrande, dem bearbetar Han oftast. — Ärkebiskop Leighton

Jag måste villigt tillstå, att jag är mera tack skyldig elden, hammaren och filen än något annat arbetsredskap i min Herres verkstad. Ibland undrar jag, om jag utan riset alls skulle ha lärt mig något. Då skolrummet är mörkt, ser jag bäst. — C. H. Spurgeon.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.