9 April

"Över mig kommer allt detta." 1 Mos 42: 36.

"För dem som älska Gud samverkar allt till det bästa." Rom 8: 28.

DE flesta av oss sakna kraft. Huru alstras kraft? Häromdagen besökte vi de stora fabrikerna, där maskinerna drivas med elektricitet. Vi hörde surret och dånet från de oräkneliga hjulen och sporde vår ledsagare: "Huru alstras kraften i dessa maskiner?" Han svarade: "Det sker genom hjulens svängning och den friktion, som därigenom uppstår." Så går det även till, då Gud ser, att vi behöva mera av Hans kraft i våra liv. Han sänder större trångmål. Vi föras i situationer, där vi bli utsatta för stark friktion. Somliga tycka ej alls om detta, utan försöka komma undan i stället för att just härav hämta den kraft, som höjer dem över svårigheterna.

Motsättning är av nöden för att bringa krafterna i jämviktsläge. Den centripetala och den centrifugala kraften äro båda i verksamhet för att bibehålla vår planet i dess bana. De verka i motsatt riktning, och resultatet blir, att jorden i stället för att på förödelsens vingar slungas ut i rymden nu följer sin givna bana omkring sitt solsystem.

På samma sätt leder Gud oss. Den framdrivande kraften är icke enbart av nöden. Vi behöva lika mycket den tillbakastötande kraften, som frambringas under vårt livs svåra eldprov genom trycket av frestelser och prövningar samt genom de förhållanden, som se ut att vara mot oss, men som i själva verket föra oss framåt och göra oss fasta.

Låt oss tacka Gud för allt. Låt oss taga emot bördorna såväl som vingarna samt under tro och tålamod, drivna av Herren, jaga framåt mot den segerlön, som förehålles oss ovanefter. — A. B. Simpson

"Det är trygghet! Fadershjärtat känner
varje mitt behov av nöd och nåd;
på sin kärleksvåg Han allting väger,
allt är planlagt av Hans kärleksråd.
Främlingslandets mörker kan ej nå mig,
när min Jesus vid min sida går;
livets solsken blir alltmera ljuvligt
när jag av min Herres hand det får.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.