4 April

"Elisa bad och sade: 'Herre, öppna hans ögon, så att han ser'." 2 Kon 6: 17.

DETTA är en bön, som vi behöva bedja för oss själva och för varandra. "Herre, öppna våra ögon, så att vi må se", ty runtomkring såväl oss som profeten finnas hästar och vagnar redo att föra oss mot en härlig seger. Då våra ögon öppnats, skola vi i allt, som sker, stort eller smått, glädje eller smärta, finna en triumfvagn beredd för oss. Allt, som möter oss, kan på detta sätt förvandlas i samma ögonblick vi rätt mottaga det. Å andra sidan kan även det minsta bekymmer bli till en Juggernaut-vagn, som bringar oss i elände och förtvivlan. Vi få själva avgöra, vilketdera det skall bli för oss. Det beror icke på händelserna såsom sådana, utan fastmer är det beroende av sättet, på vilket vi möta dem. Ligga vi under dem, kunna vi lätt krossas under deras tyngd. Men stiga vi upp i dem såsom i en segervagn, sänd av Gud, skola de triumferande föra oss framåt och uppåt. — Hannah Whitall Smith.

Gud har intet synnerligt bruk av en människa, som är modlös. Det är därför motståndaren försöker störta Guds folk i förtvivlan och hopplöshet beträffande sig själva och församlingen. Det har ofta sagts, att en armé med brutet mod alltid går emot ett avgjort nederlag. En missionär omtalade nyligen, att hon förlorat sin hälsa uteslutande som en följd av att hon sjunkit i sin ande. Det är av vikt, att vi bättre lära känna fiendens taktik i att angripa vårt själsliv och sättet, på vilket vi skola motstå dessa angrepp. Om han misslyckas i att fördriva oss från vår ställning, skall han genom en långvarig belägring så utmatta oss, att vi omsider av idel svaghet tvingas att giva striden förlorad.

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.