1 April

"Om han än dräpte mig, vill jag dock förtrösta på honom." Job 13: 15 eng, övers.
"Jag vet, på vem jag tror." 2 Tim 1: 12.

''UNDER svår storm'', sade en gammal sjöman, "bör man minnas en sak: man måste styra skeppet i en viss riktning och sedan bibehålla den."

Troende broder, det är detta du bör göra. Understundom händer det, att du i likhet med Paulus kan se varken sol eller stjärnor, medan stormen ligger hårt på. Då finns det blott en sak du förmår göra.

Förnuftet kan ej hjälpa dig, dina tidigare erfarenheter gagna till intet. Icke ens bönen bringar någon tröst. Det gives bara en väg till räddning. Låt din själ intaga en viss ställning och förbliv sedan kvar däri. Vila i Herren. Komme sedan vad som helst — vindar, vågor, brottsjöar, åska, blixt, hotfulla skär, vilda bränningar — du står stadigt vid rodret, bevarande din tillit till Guds trofasthet, Hans förbunds orygglighet, Hans eviga kärlek i Kristus Jesus.

"Förtrösta på Herren, om än mörk blir natten;
vågen må skölja över din farkost ibland.
Fäll icke modet! Han som står vid ratten
genom stormens brus så tryggt skall föra din båt i land.
"

Från "Källor i öknen" av Mrs. Chas. E. Cowman.