BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

2 Lukas

Evangelium enligt Lukas

Index

3 Kapitlet

1

I femtonde året av kejsar Tiberius' regering, när Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, och Herodes var landsfurste i Galileen, och hans broder Filippus landsfurste i Itureen och Trakonitis-landet, och Lysanias landsfurste i Abilene,

2

på den tid då Hannas var överstepräst jämte Kaifas -- då kom Guds befallning till Johannes, Sakarias' son, i öknen;

3

och han gick åstad och predikade i hela trakten omkring Jordan bättringens döpelse till syndernas förlåtelse.

4

Så uppfylldes vad som var skrivet i profeten Esaias' utsagors bok: »Hör rösten av en som ropar i öknen: Bereden vägen för Herren, gören stigarna jämna för honom.

5

Alla dalar skola fyllas och alla berg och höjder sänkas; vad krokigt är skall bliva rak väg, och vad oländigt är skall bliva släta stigar;

6

och allt kött skall se Guds frälsning.'»

7

Han sade nu till folket som kom ut för att låta döpa sig av honom: »I huggormars avföda, vem har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen?

8

Bären då ock sådan frukt som tillhör bättringen. Och sägen icke vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham till fader'; Ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.

9

Redan är också yxan satt till roten på träden; så bliver då vart träd som icke bär god frukt avhugget och kastat på elden.

10

Och folket frågade honom och sade: »Vad skola vi då göra?»

11

Han svarade och sade till dem: »Den som har två livklädnader, han dele med sig åt den som icke har någon; och en som har matförråd, han göre sammalunda.»

12

Så kommo ock publikaner för att låta döpa sig, och de sade till honom: »Mästare, vad skola vi göra?»

13

Han svarade dem: »Kräven icke ut mer än vad som är eder föreskrivet.»

14

Också krigsmän frågade honom och sade: »Vad skola då vi göra? Han svarade dem: »Tilltvingen eder icke penningar av någon, genom hot eller på annat otillbörligt sätt, utan låten eder nöja med eder sold.»

15

Och folket gick där i förbidan, och alla undrade i sina hjärtan om Johannes icke till äventyrs vore Messias.

16

Men Johannes tog till orda och sade: till dem alla: »Jag döper eder med vatten, men den som kommer, som är starkare än jag, den vilkens skorem jag icke är värdig att upplösa; han skall döpa eder i helig ande och eld.

17

Han har sin kastskovel i handen, ty han vill noga rensa sin loge och samla in vetet i sin lada; men agnarna skall han bränna upp i en eld som icke utsläckes.»

18

Så förmanade han folket också i många andra stycken och förkunnade evangelium för dem.

19

Men när han hade förehållit Herodes, landsfursten, hans synd i fråga om hans broders hustru Herodias och förehållit honom allt det onda som han eljest hade gjort,

20

lade Herodes till allt annat också det att han inspärrade Johannes i fängelse.

21

När nu allt folket lät döpa sig och jämväl Jesus blev döpt, så skedde därvid, medan han bad, att himmelen öppnades,

22

och den helige Ande sänkte sig ned över honom I lekamlig skepnad såsom en duva; och från himmelen kom en röst: »Du är min älskade Son; i dig har jag funnit behag.»

23

Och Jesus var vid pass trettio år gammal, när han begynte sitt verk. Och man menade att han var son av Josef, som var son av Eli,

24

som var son av Mattat, som var son av Levi, som var son av Melki, som var son av Jannai, som var son av Josef,

25

som var son av Mattatias, som var son av Amos, som var son av Naum, som var son av Esli, som var son av Naggai,

26

som var son av Maat, som var son av Mattatias, som var son av Semein, som var son av Josek, som var son av Joda,

27

som var son av Joanan, som var son av Resa, som var son av Sorobabel, som var son av Salatiel, som var son av Neri,

28

som var son av Melki, som var son av Addi, som var son av Kosam, som var son av Elmadam, som var son av Er,

29

som var son av Jesus, som var son av Elieser, som var son av Jorim, som var son av Mattat, som var son av Levi,

30

som var son av Simeon, som var son av Judas, som var son av Josef, som var son av Jonam, som var son av Eljakim,

31

som var son av Melea, som var son av Menna, som var son av Mattata, som var son av Natam, som var son av David,

32

som var son av Jessai, som var son av Jobed, som var son av Boos, som var son av Sala, som var son av Naasson,

33

som var son av Aminadab, som var son av Admin, som var son av Arni, som var son av Esrom, som var son av Fares, som var son av Judas,

34

som var son av Jakob, som var son av Isak, som var son av Abraham, som var son av Tara, som var son av Nakor,

35

som var son av Seruk, som var son av Ragau, som var son av Falek, som var son av Eber, som var son av Sala,

36

som var son av Kainam, som var son av Arfaksad, som var son av Sem, som var son av Noa, som var son av Lamek,

37

som var son av Matusala, som var son av Enok, som var son av Jaret som var son av Maleleel, som var son av Kainan,

38

som var son av Enos, som var son av Set, som var son av Adam, som var son av Gud.

4 Lukas

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: