BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

7 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

8 Kapitlet

1

Och Benjamin födde Bela, sin förstfödde, Asbel, den andre, och Ahara, den tredje,

2

Noha, den fjärde, och Rafa, den femte.

3

Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud,

4

Abisua, Naaman, Ahoa,

5

Gera, Sefufan och Huram.

6

Och dessa voro Ehuds söner, och de voro familjehuvudmän för dem som bodde i Geba, och som blevo bortförda till Manahat,

7

dit Gera jämte Naaman och Ahia förde bort dem: han födde Ussa och Ahihud.

8

Och Saharaim födde barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig från sina hustrur, Husim och Baara;

9

med sin hustru Hodes födde han där Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,

10

Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa voro hans söner, huvudmän för familjer.

11

Med Husim hade han fött Abitub och Elpaal.

12

Och Elpaals söner voro Eber, Miseam och Semed. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter.

13

Beria och Sema -- vilka voro familjehuvudmän för Ajalons invånare och förjagade Gats invånare --

14

så ock Ajo, Sasak och Jeremot.

15

Och Sebadja, Arad, Eder,

16

Mikael, Jispa och Joha voro Berias söner.

17

Och Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

18

Jismerai, Jislia och Jobab voro Elpaals söner.

19

Och Jakim, Sikri, Sabdi,

20

Elienai, Silletai, Eliel,

21

Adaja, Beraja och Simrat voro Simeis söner.

22

Och Jispan, Eber, Eliel,

23

Abdon, Sikri, Hanan,

24

Hananja, Elam, Antotja,

25

Jifdeja och Peniel voro Sasaks söner.

26

Och Samserai, Seharja, Atalja,

27

Jaaresja, Elia och Sikri voro Jerohams söner.

28

Dessa vore huvudman för familjer, huvudmän efter sin ättföljd; de bodde i Jerusalem.

29

I Gibeon bodde Gibeons fader, vilkens hustru hette Maaka.

30

Och hans förstfödde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Nadab,

31

Gedor, Ajo och Seker.

32

Men Miklot födde Simea. Också dessa bodde jämte sina bröder i Jerusalem, gent emot sina bröder.

33

Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.

34

Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal födde Mika.

35

Mikas söner voro Piton, Melek, Taarea och Ahas.

36

Ahas födde Joadda, Joadda födde Alemet, Asmavet och Simri, och Simri födde Mosa.

37

Mosa födde Binea. Hans son var Rafa; hans son var Eleasa; hans son var Asel.

38

Och Asel hade sex söner, och dessa hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa voro Asels söner.

39

Och hans broder Eseks söner voro Ulam, hans förstfödde, Jeus, den andre, och Elifelet, den tredje.

40

Och Ulams söner voro tappra stridsmän, som voro skickliga i att spänna båge; och de hade många söner och sonsöner: ett hundra femtio. Alla dessa voro av Benjamins barn

9 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: