BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

5 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

6 Kapitlet

1

Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari.

2

Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

3

Amrams barn voro Aron, Mose och Mirjam. Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

4

Eleasar födde Pinehas, Pinehas födde Abisua.

5

Abisua födde Bucki, och Bucki födde Ussi.

6

Ussi födde Seraja, och Seraja födde Merajot.

7

Merajot födde Amarja, och Amarja födde Ahitub.

8

Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Ahimaas.

9

Ahimaas födde Asarja, och Asarja födde Johanan.

10

Johanan födde Asarja; det var han som var präst i det tempel som Salomo byggde i Jerusalem.

11

Asarja födde Amarja, och Amarja födde Ahitub.

12

Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Sallum.

13

Sallum födde Hilkia, och Hilkia födde Asarja.

14

Asarja födde Seraja, och Seraja födde Josadak.

15

Men Josadak måste gå med i fångenskap, när HERREN lät Juda och Jerusalem föras bort genom Nebukadnessar.

16

Levis söner voro Gersom, Kehat och Merari.

17

Och dessa voro namnen på Gersoms söner: Libni och Simei.

18

Och Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

19

Meraris söner voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas släkter, efter deras fäder.

20

Från Gersom härstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma,

21

dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeaterai.

22

Kehats söner voro hans son Amminadab, dennes son Kora, dennes son Assir,

23

dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir,

24

dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes son Saul.

25

Elkanas söner voro Amasai och Ahimot.

26

Hans son var Elkana; hans son var Elkana-Sofai; hans son var Nahat.

27

Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana.

28

Och Samuels söner voro Vasni, den förstfödde, och Abia.

29

Meraris söner voro Maheli, dennes son Libni, dennes son Simei, dennes son Ussa,

30

dennes son Simea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.

31

Och dessa voro de som David anställde för att ombesörja sången i HERRENS hus, sedan arken hade fått en vilostad.

32

De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel såsom sångare, till dess att Salomo byggde HERRENS hus i Jerusalem; de stodo där och förrättade sin tjänst, såsom det var föreskrivet för dem.

33

Dessa voro de som så tjänstgjorde, och dessa voro deras söner: Av kehatiternas barn: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel,

34

son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa,

35

son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasai,

36

son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja,

37

son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Kora,

38

son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel;

39

vidare hans broder Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea,

40

son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia,

41

son till Etni, son till Sera, son till Adaja,

42

son till Etan, son till Simma, son till Simei,

43

son till Jahat, son till Gersom, son till Levi.

44

Och deras bröder, Meraris barn stodo på den vänstra sidan: Etan son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk,

45

son till Hasabja, son till Amasja, son till Hilkia,

46

son till Amsi, son till Bani, son till Semer,

47

son till Maheli, son till Musi, son till Merari, son till Levi.

48

Och deras bröder, de övriga leviterna, hade blivit givna till allt slags tjänstgöring vid tabernaklet, Guds hus.

49

Men Aron och hans söner ombesörjde offren på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret, och skulle utföra all förrättning i det allraheligaste och bringa försoning för Israel, alldeles såsom Mose, Guds tjänare, hade bjudit.

50

Och dessa voro Arons söner: hans son Eleasar, dennes son Pinehas, dennes son Abisua,

51

dennes son Bucki, dennes son Ussi, dennes son Seraja,

52

dennes son Merajot, dennes son Amarja, dennes son Ahitub,

53

dennes son Sadok, dennes son Ahimaas.

54

Och dessa voro deras boningsorter, efter deras tältläger inom deras område: Åt Arons söner av kehatiternas släkt -- ty dem träffade nu lotten --

55

åt dem gav man Hebron i Juda land med dess utmarker runt omkring.

56

Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man åt Kaleb, Jefunnes son.

57

Åt Arons söner gav man alltså fristäderna Hebron och Libna med dess utmarker, vidare Jattir och Estemoa med dess utmarker.

58

Hilen med dess utmarker, Debir med dess utmarker,

59

Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker;

60

och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

61

Och Kehats övriga barn fingo ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, genom lottkastning tio städer.

62

Gersoms barn åter fingo, efter sina släkter, ur Isaskars stam, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Basan tretton städer.

63

Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv städer.

64

Så gåvo Israels barn åt leviterna dessa städer med deras utmarker.

65

Genom lottkastning gåvo de åt dem ur Juda barns stam, ur Simeons barns stam och ur Benjamins barns stam dessa städer, som de namngåvo.

66

Och bland Kehats barns släkter fingo några följande städer ur Efraims stam såsom sitt område:

67

Man gav dem fristäderna Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,

68

Jokmeam med dess utmarker, Bet-Horon med dess utmarker;

69

vidare Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker;

70

och ur ena hälften av Manasse stam Aner med dess utmarker och Bileam med dess utmarker. Detta tillföll Kehats övriga barns släkt.

71

Gersoms barn fingo ur den släkt som utgjorde ena hälften av Manasse stam Golan i Basan med dess utmarker och Astarot med dess utmarker;

72

och ur Isaskars stam Kedes med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,

73

Ramot med dess utmarker och Anem med dess utmarker;

74

och ur Asers stam Masal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,

75

Hukok med dess utmarker och Rehob med dess utmarker;

76

och ur Naftali stam Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammon med dess utmarker och Kirjataim med dess utmarker.

77

Meraris övriga barn fingo ur Sebulons stam Rimmono med dess utmarker och Tabor med dess utmarker,

78

och på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, öster om Jordan, ur Rubens stam Beser i öknen med dess utmarker, Jahas med dess utmarker,

79

Kedemot med dess utmarker och Mefaat med dess utmarker;

80

och ur Gads stam Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker,

81

Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker.

7 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: