OM EAEC

 

Printer-friendly version

Du kan även ta hem predikan som är på engelska i mp3 format.

Om vi använder Bibelns egna tidsangivelser så får vi veta exakt vad som skedde under påskveckan och kan följa Jesus från det han tågade in i Jerusalem tills han dog på korset på onsdagen och hans uppståndelse tre dagar senare.

Den judiska dagen börjar och slutar klockan sex på kvällen medan våra dagar börjar och slutar vid midnatt; deras dag börjar klockan sex på morgonen och var känd som "den första timmen."

Palmsöndag

Jesus rider in i Jerusalem.
(Matt 21: 1-11, Mark 11: 1-10, Luk 19: 28-44, Joh 12: 12-18)

Säg till dottern Sion: Se, din Konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna och på ett föl, en arbetsåsnas föl. (Matt 21: 5)

Jesus rensar templet, undervisar och botar de sjuka.
(Matt 21: 12-16, Mark 11: 15-18, Luk 19: 45-46, Joh12: 19-50)

På kvällen återvänder Jesus till Betania.
(Matt 21: 17, Mark 11: 11)

Måndag

Jesus förbannar fikonträdet.
(Matt 21: 18-22, Mark 11: 12-14)

Jesus undervisar hela dagen i templet.
(Matt 21: 23-46, 22: 1-46, 23: 1-39)

Jesus lämnar templet och ger visioner om framtiden.
(Matt 24: 1-39, 25: 1-46, Mark 13: 1-37, Luk 21: 5-36)

Och när några talade om templet, hur det var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sa han:

"Detta som ni ser – det ska komma dagar då det inte ska lämnas sten på sten, som inte ska brytas ner". (Luk 21: 5-6)

Judas kontaktar prästerskapet för att förråda Jesus. (Matt 26: 14-16, Luk 22: 2-6)

Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sade:

"Vad vill ni ge mig, för att jag skall utlämna honom åt er? Då räknade de upp trettio silvermynt åt honom". (Matt 26: 14-15)

Tisdag

Motsvarade den 13:e dagen i Nissan och kallas förberedelsedagen för "passover". Men då den judiska dygnsräkningen faktiskt börjar vid solnedgången, ca kl.18, så betyder det att dagen för passover inleds redan på tisdagskväll med den speciella "passoversermonin". Jesus inrättar även nattvarden under denna sammankomst.

Upptäckten av det förtorkade fikonträdet. (Mark 11: 20-26)

På kvällen äter Jesus påskalammet (passover) i Jerusalem med lärjungarna, tvättar deras fötter och håller sitt avskedstal.
(Matt 26: 17-20, Luk 22: 7-18, Joh 13: 1-20, 31-38, 14: 1-31, 15: 1-27, 16: 1-33, 17: 1-26)

Jesus sa till honom:

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig". (Joh 14:6)

Jesus avslöjar Judas.
(Matt 26: 21-25, Luk 22: 21-23, Joh 13: 21-30)

Den första nattvarden.
(Matt 26: 26-28, Luk 22: 19-20)

Men när de åt, tog Jesus brödet och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade:

"Tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog bägaren och tackade Gud, gav åt dem och sade: Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, det nya förbundet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse". (Matt 26: 26-28)

Jesus och lärjungarna går till Getsmane vid Oljeberget för att be.
(Matt 26: 30-44, Mark 14 :32-41, Luk 22: 39-46, Joh 18: 1)

Jesus arresteras natten mot onsdag tack vare Judas förräderi.
(Matt 26: 45-55, Mark 14: 41-49, Luk 22: 47-54, Joh 18: 2-12)

Men den som förrådde honom hade gett dem ett tecken, och sagt:

"Den som jag kysser, han är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sade: Var hälsad, Rabbi, och kysste honom". (Matt 26: 48-49)

Lärjungarna överger Jesus.
(Matt 26: 56, Mark 14: 50-52)

Onsdag

Motsvarade den 14:e dagen i Nissan och dagen för "Passover" (hebrew: Pesah) och högtidsdagen påbörjades alltså redan på tisdagskvällen efter solnedgången med måltiden för Passover enligt ovan. På samma sätt så inleds högtiden för "Det osyrade brödet" på onsdagskvällen.

Natten mot onsdag förs Jesus till Kaifas via Hannas för att dömas i judarnas domstol.
(Matt 26: 57-68, Mark 14: 53-65, Joh 18: 13-14, 18: 19-24)

Peter förnekar Jesus tre gånger (kl. 03, "tuppen gol").
(Matt 26: 69-75, Mark 14: 66-72, Luk 22: 55-62, Joh 18: 15-18, 18: 25-27)

Jesus förs till Pilatus på morgonen (kl. 06) och vidare till Herodes.
(Matt 27: 1-2, Mark 15: 1-5, Luk 23: 1-11, Joh 18: 28-40)

Jesus svarade:

"Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare
kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån
". (Joh 18:36)

Judas begår självmord.
(Matt 27: 3-10)

Jesus prövas och döms av Pilatus enligt romersk domstol efter att prästerna och folket väljer att Barabbas ska frias och Jesus korsfästas.
(Matt 27: 11-25, Mark 15: 6-20, Luk 23: 12-25, Joh 19: 1-15)

Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att de skulle begära Barabbas och döda Jesus. (Matt 27: 20).

Då svarade allt folket och sade:

"Hans blod må komma över oss och över våra barn". (vers 25).

Jesus förs till Golgata och korsfästs kl.12.

Jesus korsfästs på samma dag, den 14:e i Abib/Nissan, som den första passoversermonin hölls i Egypten (2 Mos 12).

På samma sätt som det felfria lammets blod ströks på träet i dörrposten för att rädda de förstfödda, så är det Jesus blod på korset som räddar alla som tror på honom från döden till evigt liv.
(Matt 27: 31-45, Mark 15: 20-33 , Luk 23: 26-44, Joh 19: 16-27)

Då sa Jesus:

"Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör". (Luk 23: 34)

"Och det var omkring sjätte timmen, och det blev mörkt över hela jorden ända till nionde timmen". (Luk 23: 44)

Jesus dör på korset kl.15.
(Matt 27: 46-51, Mark 15: 34-41, Luk 23: 45-49, Joh 19: 28-30)

Och omkring den nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: Eli, Eli, lama* sabaktani.
Det betyder:

"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig". (Matt 27: 46, Ps 22: 2)

Jesus begravs innan kl.18 av rådsherrarna Josef från Arimatea och Nikodemus.
(Matt 27: 57-60, Mark 15: 42-47, Luk 23: 50-55, Joh 19: 38-42)

Torsdag-Fredag-Lördag

Torsdagen, den 15:e i Nissan, är alltså "Det osyrade brödets" högtid, eller "stor sabbatsdag" (Joh 19: 31) och inleds alltså onsdag efter solnedgången. Fredagen den 16:e kallades "Dagen efter" eller dagen för "Skärning av kornkärvor" och inleds analogt med ovan på torsdagskväll runt kl.18. Veckans Sabbat inleds alltså vid solnedgången på fredag och varar till solnedgången på lördag. Det var alltså två sabbatsdagar denna vecka. Söndagen, eller enligt judiska veckokalendern dag 1, börjar således vid lördagens solnedgång.

Det hebreiska ordet för de dödas plats är "sheol" och består av två avdelningar, jmf. Luk 16: 19-26 om Lasarus och den rike mannen. Jesus till paradiset. (Luk 23: 39-46)

Jesus befinner sig i paradiset i tre dagar och tre nätter medan hans kropp låg i graven från onsdag
kväll tom lördag. (Matt 12: 40)

"Ty såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora valens buk, så skall Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens inre". Han predikar både i paradiset och i närliggande helvetet.
(1 Pet 3: 18-20, 4: 6)

Söndag

Någon gång tidigt under söndagsmorgonen uppstår Jesus. Eftersom det hebreiska dygnet börjar vid solnedgången, ca. kl.18, betyder det att Jesus uppstod någon gång efter solnedgången på lördagskvällen till tidig söndagsmorgon.

Graven är tom. Änglabesök.
(Matt 28: 1-10, Mark 16: 1-8, Luk 24: 1-10)

Men ängeln tog till orda och sade till kvinnorna:

"Frukta inte. Ty jag vet att ni söker Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, för han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen, där Herren låg". (Matt 28: 5)

Jesus visade sig först för Maria Magdalena, Johanna och Jakobs mor Maria.
(Joh 20: 11-18, Mark 16: 9-11, Luk 24: 1-12, Matt 28: 9-10)

Jesus far upp till himlen på morgonen för att presentera sitt blod inför Gud Fadern.
(Joh 20: 17, Hebr 9: 11-15)

Jesus sa till henne:

"Rör inte vid mig, för jag har ännu inte farit upp till min Fader. Men gå till mina bröder och
säg till dem: Jag far upp till min Fader och er Fader, och till min Gud och er Gud
". (Joh 20: 17)

gick han, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. (Hebr 9: 12)

Jesus återvänder till jorden, då är det också dags att göra upp med Satan och hans fallna änglar.
Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom. (Kol 2: 14-15)

Jesus visar sig på vägen till Emmaus. (Luk 24: 13-33)

Men de bad honom enträget och sa:

"Bli kvar hos oss, för det går mot kvällen och dagen är snart slut. Och han gick in för att stanna hos dem. Och det hände, när han låg till bords med dem, att han tog brödet, välsignade och bröt det och gav dem. Då öppnades deras ögon så att de kände igen honom, och han försvann ur deras åsyn". (Vers 29-30)

Jesus visar sig för lärjungarna.
(Luk 24: 34-49, Mark 16: 12-18, Matt 28: 16-20, Joh 20: 19-23)

Då sa Jesus än en gång till dem:

"Frid vare med er. Såsom Fadern har sänt mig, så sänder också jag er. När han hade sagt detta, andades han på dem och sa till dem: Ta emot den Helige Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Jesus visar sig särskilt för Tomas, han som kallades Tvillingen". (Joh 20: 24-29)

Sedan sa han till Tomas:

"Räck hit ditt finger, och se mina händer, och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro! Och Tomas svarade och sa till honom: Min Herre och min Gud! Jesus sa till honom: Eftersom du har sett mig, Tomas, tror du. Saliga är de som inte ser och ändå tror". (Vers 27-28)

Samma Ande som väckte upp Jesus finns också i oss kristna. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så skall också han som uppväckte Kristus från de döda göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. (Rom 8: 11)

Det Jesus sa till Peter gäller även oss. När de nu hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus:

"Simon, Jonas son, älskar du mig mer än dessa? Han sa till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom: Föd mina lamm. Han frågade igen för andra gången: Simon, Jonas son, älskar du mig? Han sa till honom: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han sa till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han honom: Simon, Jonas son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången sa till honom: Har du mig kär? Och han svarade honom: Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Föd mina får". (Joh 21: 15-17)

Tradition vs. Guds Ord

Många ställer sig frågande hur det kan komma sig att Jesus i Matt 12: 40 säger att han ska befinna sig i
jordens inre i tre dagar och tre nätter om han samtidigt korsfästes på fredagen, begravs på kvällen och
sedan uppstår tidigt på söndagsmorgonen. Detta är givetvis omöjligt och för ej troende kan sådan brist på logik bli ett hinder för att kunna ta till sig Guds Ord. Så låt oss reda ut begreppen vad som verkligen hände denna omvälvande vecka.

Bibeln är Guds Ord utandad genom författarna och bevarad genom Den Heliga Andens kraft. Det betyder att det inte finns några logiska motsättningar i Skriften. Analogt betyder det också att om vi uppfattar motsättningar så ligger felet i vår förståelse av Skriften och inte i Bibeln i sig. En brasklapp är att de allra flesta "nya" översättningar av Skriften innehåller mängder av avsiktliga eller oavsiktliga felaktigheter.

Använd alltid KJV eller Textus Receptus som referens.

Bibeln är inte heller en dagbok vilket innebär att textavsnitten inte alltid följer en kronologisk ordning. Så när det gäller tidsschemat för händelserna kring Jesus korsfästelse och uppståndelse finns det bara två exakta tidsreferenser som vi kan utgå från:

I Matt 12: 40 anger Jesus själv hur länge han ska befinna sig i dödsriket:

"Ty såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora valens buk, så skall Människosonen
vara tre dagar och tre nätter i jordens inre
".

Jesus säger tre dagar och tre nätter, dvs. tre dygn eller 72 timmar. Vi vet också genom Matt 28: 1 att
kvinnorna kom till graven i gryningen på den första veckodagen, söndagsmorgonen, och då var graven
redan tom. I Mark 16: 2 beskrivs det att kvinnorna köpte välluktande oljor när sabbaten var över och kom till graven när solen hade gått upp. Även i Luk 24: 1 är samma sak nedtecknad. I Joh 20: 1 så beskrivs det att Maria Magdalena kom till graven medan det ännu var mörkt den första dagen i veckan.

Det står alltså klart Jesus måste uppstod någon gång innan gryningen på söndagsmorgonen. Kom ihåg att en judisk sabbat råder från fredag kväll, kl.18 till lördag kväll kl.18. Räknar vi tre dygn eller 72 timmar tillbaka i tiden så kommer vi till natten mot torsdag. Vi vet också att Josef från Arimatea begravde Jesus någon gång sent på eftermiddagen/kvällen (Matt 27: 57).

Med dito två referenser, att Jesus befann sig tre dygn i dödsriket (paradiset) och att han uppstod natten
mot söndag måste vi dra den logiska slutsatsen att Jesus korsfästes på onsdagen och inte under på
långfredagen som traditionen hävdar.

Vi har också sett att under veckan så förekom det två sabbatsdagar, vilket förklarar referenserna till
förberedelsedagen. I bland förekommer argumentet att Jesus korsfästes på torsdags kväll baserat på Matt 20: 19 och Luk 24: 21:

"och de skall utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas.
Men på tredje dagen skall han uppstå igen
". (Matt 20: 19)

Och till allt detta kommer, att i dag är det den tredje dagen sedan detta hände. (Luk 24: 21) Men det argumentet är svagt då det inte beskriver från och på vilket sätt dagarna räknas och faktumet att det
blir svårt att få det att rymmas inom tre dygn räknat till natten lördag/söndag.

Varifrån kommer då traditionen med Påsk och långfredagen?

Den frågan ligger utanför scoopet för den här textsammanställning, men följande kan ändå nämnas:

Vi har berört att Jesus korsfästes den 14:e dagen i judiska månaden Nissan (mars/april), vilken även kallas den första dagen i "Passover" (intressant nog så arbetade man även på denna dag). Bara detta faktum rimmar dåligt överens med våra flytande påskhelger. Apostlarna och den tidiga församlingen firande inte heller Påsk i vår mening.

Påsk eller "Easter" kan istället knytas mot gamla hedniska fruktbarhetsriter, där ägget och även fisken har en framträdande roll. Namnet Fredag eller Friday associeras med fruktsamhetsgudinnan Freja.

Romarna gav gudinnan namnet Venus och som morgonstjärna ansågs hon äga fredagarna. Easter är också en modernisering av namnet Ishtar, dvs Semiramis från Babylon. Att införliva påsken och fredagen i kristendomen kan alltså varit ett sätt att få en större acceptens för den nya religionen bland hedningarna.

HEM