EN ANNAN JESUS

 Av John S. Torell

Under de sista 50 åren har mycken bön blivit uppsänd till Gud ifrån de kristna i de Nordiska länderna. Framförallt har de äldre  kristna varit i mycken bön. Man har läst om hur Herren sänt sin eld under gångna tider. Guds väckelseeld började brinna redan på 1700-talet för att sedan flamma upp med stor kraft på 1800-talet.

Samtliga fria samfund i Sverige, samt i de andra Nordiska länderna har sin uppkomst i väckelse, allt ifrån Evangeliska Fosterlandsstiftelsen till Pingströrelsen, som uppstod omkring sekelskiftet.

Stora skaror av människor blev frälsta under denna tid, dryckenskapen avtog och den allmänna moralen förbättrades, allt eftersom de kristna levde ut sin kristna tro och satte sin prägel på alla skikt inom samhället. Under dessa 250 år försökte Djävulen att så sin draksådd och inom väckelsen fanns det alla möjliga vilda grupper, som undervisade allt från gruppsex till olika former av det ockulta.

Men Guds Ande bevarade väckelsen och dessa splittrande grupper fick aldrig fotfäste bland folket.

Efter andra världskriget blev det en stagnering bland de kristna, en kortlivad väckelse bröt ut 1953 men fick inte något fäste. I slutet på 1960-talet kom Jesusrörelsen till de Nordiska länderna, och ungdomar blev frälsta.

Jag själv var en del av denna våg och kom för första gången till Sverige som predikant 1971 och höll väckelsemöten över stora delar av Sverige.

Under åren 1971-1983 märkte vi ett starkt sug efter Jesus bland folket, och speciellt bland ungdomar. Våra möten utsträcktes också till Finland, där vi fick uppleva Den Helige Andes arbete på ett starkt sätt. Under dessa år gick den Onde till fruktansvärt motangrepp på Guds verk genom framförallt Frimurarna, droger, ockulta rörelser: Waldorfskolan med sin Antroposofi, Satansdyrkan, häxgrupper, rockmusik, pornografi, sex, homosexualitet, m.m. Men trots dessa hårda angrepp från Djävulen, kunde han inte hindra Guds arbete.

Plötsligt ändrade ondskan taktik.

I stället för att angripa de som redan var kristna utifrån, började den Onde angripa dem inifrån.

Detta är inte något nytt.

Mormoner och Vakttornet har gjort sådana försök i 100 år, men har inte lyckats infiltrera ta kontroll över några kristna församlingar.

I början av 1980-talet kom Ulf Ekman tillbaka till Sverige efter en vistelse på Kenneth Hagins bibelskola i Tulsa, Oklahoma. Han kom som en fläkt av frisk luft till ett unket rum. Det var jubel och lovprisning, man bedrev andlig krigföring, onda andar kastades ut, många människor blev frälsta och förändrade och Ekmans rörelse bara växte och växte, den kallades för "framgångsteologi" och stora skaror från Pingströrelsen, Evangeliska Fosterlandstiftelsen, Örebromissionen, Frälsningsarmén, Metodistsamfundet, Baptistsamfunden, Svenska Kyrkan, Missionsförbundet samt "nyomvända" flockades till denna rörelse.

Bibelskolor och nya församlingar växte upp som svampar ur jorden. En grupp från Hemmets Vän startade en tidning, Trons Värld. Ekman gav ut den egna tidningen Magazinet och andra livetsordförsamlingar har sedan dess givit ut ytterligare tidningar.

Man fick även fäste på Island, ett land där kristendomen inte var så stark.

En av ledarna, Carl-Gustaf Severin, reste över stora delar av det forna Sovjetunionen och spred Ekmans budskap. Enligt rörelsen Ljus i Östers ledare, Vilgot Fritzon, har detta förstört många ryssar både mentalt, ekonomiskt och framför allt andligt sett.

Pengar samlas ständigt in av denna rörelse, som för att helga medlen i Uppsala bokstavligen "stampade synden" ur pengarna efter kollektupptagningarna på 1980-talet. Det sägs att ingen tilläts lägga mindre än 100 kronor i kollekt på Livets Ord i Uppsala vid den här tiden.

Pastorer från öst och väst reste till Sverige och får studera under Ekman och lära sig mer om detta nya. Vad var och är då detta nya?

CANCER I GUDS FÖRSAMLING 

Det är inte med glädje som jag måste ställa mig upp och ta avstånd från Ulf Ekman och den rörelse som han har grundat. Jag har inget emot honom som person, men den lära som han och hans lärjungar för ut är EN LÄRA FRÅN HELVETET OCH SATAN SJÄLV.

Ekman har inte hittat på detta själv, han lärde sig det här på Rhema Bible Institute i Tulsa, Oklahoma ifrån Kenneth Hagin. (Det är intressant att notera att Kenneth Hagin är mycket stolt över Ulf Ekman och anser att han var en av de duktigare eleverna jämte Kenneth Copeland och Jerry Savelle. Detta noterade jag, när jag gjorde ett besök  hos Kenneth Hagin på hans skola 1986.) Kenneth Hagin har inte heller hittat på denna lära, utan har lärt sig den från en annan predikant, E.W. Kenyon.

Denna cancer har nu spritt sig till större delen av den karismatiska väckelsen i USA, de enda som står emot detta falska budskap är Assemblies of God, Church of God och vissa baptister och andra. Om inte Gud griper in och stoppar detta förfall, kommer större delen av den kristna församlingen i världen att svepas med i detta verk av Satan och bli till fall för många, dömda till helvetet för att falska profeter lurade dem.

DEN DOLDA TEOLOGIN

I sin bok "What Happened From The Cross To The Throne" av E.W. Kenyon, som alltid är en standardlärobok vid Rhema och säljs i de flesta församlingar som är med i denna rörelse, står det följande på sid. 47, citat:

"Vi har sett att Jesu död på korset var mer än en fysisk död. Han var där genom gudomligt beslut och plan. Han blev i själva verket gjord till synd genom vår synd. Han var Guds ersättning för den mänskliga rasen. När han blev gjord till synd, blev han överlämnad av Gud till fienden. När de hjärtskärande orden kom från hans läppar: 'Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?' Det var då Satan blev hans herre.

Du minns att han yttrade orden 'Det är fullbordat'. Nu förstår du, att han menade inte att han hade gjort färdigt försoningsverket men han hade gjort färdigt det verk som Fadern hade gett honom att göra först. Som en Son hade han gjort sin Faders vilja, talat Faderns ord och gjort sin Faders verk.

För det andra, han hade gjort färdigt sitt verk som en son till Abraham. Han hade hållit Mose lag. Nu hade han blivit en ersättning för att ta hand om syndens problem. Han kommer att ta bort synden. Han måste tillfredsställa kravet av rättvisa emot den mänskligheten. Det kunde han inte göra under sitt liv på jorden. Synd är i själva verket ett andligt problem, så det måste tas om hand i den andliga världen.

OM JESUS BETALADE STRAFFET FÖR SYND PÅ KORSET, DÅ ÄR SYND BARA EN FYSISK HÄNDELSE.

OM HANS DÖD TOG HAND OM DETTA, DÅ KAN VARJE MÄNNISKA DÖ FÖR SIG SJÄLV.

Synd sker i den andliga världen. Hans fysiska död var bara början till slutet. Paulus säger i Hebr. 10: 12. 'Men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han beständigt på Guds högra sida.' När Jesus dog, blev hans ande tagen av Fienden, och tagen till den plats där syndarnas andar går när de dör."  Slut citat.

JESUS ÖVERLÄMNAD TILL SATAN

När du läser detta citat finner du att det är sanning blandad med lögn.

Den första lögnen av Kenyon är ATT GUD HAR ÖVERLÄMNAT JESUS TILL SATAN.

Detta förklaras med att Satan skulle tillfredsställas med att plåga Jesus så att människornas synder skulle bli betalda. Detta är helt emot vad Gud har sagt i Bibeln. Aposteln Paulus klargör väldigt noga, att försoningen var mellan Gud och sig själv. Djävulen har inget med detta att göra.

Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar inte människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. (2 Kor. 5: 18-19)

Människan har syndat emot Gud. Det är Gud som kräver rättvisa och det är Gud som är Domaren och utmäter straffet. Jesus tog vår synd på sig själv, och det var Gud själv som lät sin vrede drabba Jesus på korset, inte Satan.

Den andra  lögnen i denna lära är att Jesu död på korset endast tog hand om Abrahams förbund. Denna undervisning står inte att finna i Bibeln, men den förklaras av Kenyon med att han hade fått en speciell "uppenbarelse" ifrån Gud, och att denna ligger på samma nivå som Bibeln själv. Elever på Hagins bibelskola och elever på Livets Ords bibelskola som ifrågasätter detta, blir attackerade med att man går emot "Guds smorde", och att det är onda andar som inspirerar dem att ifrågasätta.

"JESUS FÖRSONADE INTE PÅ KORSET.

Den tredje lögnen som Kenyon för fram är en förbannelsens lögn. När han skriver: "Om Jesus betalade straffet för synd på korset, då är synd bara en fysisk händelse. Om hans död tog hand om detta, då kan varje människa dö för sig själv."

Vad Kenyon och hans lärjungar säger med detta, är att varje människa som har trott på Jesus och litat på hans försoning på korset, allt ifrån apostlarna tills nu; dessa blev aldrig frälsta. 

I och med detta har den så kallade "framgångsteologin" samma ställning som mormonerna, endast själva har de hela sanningen om Gud.

"JESUS BLEV ETT MED DJÄVULEN.

På sidan 60 i samma bok av Kenyon skriver han följande, citat:

"Detta betyder inte att Jesus togs till paradiset när hans ande lämnade kroppen. Paradiset var en plats för Gamla Testamentets helgon, där de fick vänta på att Kristi försoningsverk skulle bli fullbordat. De väntade på att det första förbundet skulle bli fullbordat.

Med andra ord, om vi säger det på ett modernt språk, de väntade på att han skulle växla in löftena om försoningsblodet i hela 1500 år.

"MEN DENNA GÄRNING BLEV INTE FÄRDIG PÅ KORSET.

Det blev inte färdigt förrän Jesus uppstod ifrån de döda och bar sitt blod in idet allra heligaste av det heliga, den högsta domstolen av universum hade godtagit detta blod och rättfärdiggjort Gamla Testamentets helgon.

Nu kan du förstå Romarbrevet 4: 25, 'vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull'.

Du förstår att det inte kan bli tal om någon ersättning om inte Kristus i själva verket betalade det andliga straffet för människornas överträdelser. Adams synd gav Satan herravälde över honom.

"SATAN ANDADES IN SIN EGEN NATUR IN I ADAM. ADAM VAR I SJÄLVA VERKET FÖDD PÅ NYTT I PARADISETS TRÄDGÅRD.

Han hade inte Guds natur. Han hade en perfekt mänsklig natur. Han hade ett perfekt mänskligt liv. In i hans ande hällde Satan in sin egen natur. Människan blev omedelbart en lögnare, en krypande feg varelse. Denna natur har blivit reproducerad i människosläktet genom tiderna."  Slut citat.

På sidan 20 i samma bok av Kenyon skriver han, citat:

"Jesus var avlad utan synd Hans kropp blev inte dödlig förrän Fadern lade vår syndanatur på honom, när han hängde på korset. I det ögonblick som han blev synd, blev hans kropp dödlig, endast då kunde han dö. När detta hände, andlig död, tog Satans egen natur besittning av hans ande.

Detta är det allra värsta angreppet Kenyon gör på Jesus som Guds Son. De flesta kristna som har fastnat i Ekmans teologi har aldrig riktigt tänkt igenom detta eller förstått djupet av denna avgrundslära.

Vad Kenyon säger och Ekman undervisar är att Jesu ande blev ett med Satan. Detta medför då att Gud själv blev ett med Djävulen, eftersom Bibeln undervisar att Fadern och Sonen är ett. Detta är helt emot vad Jesus lärde, det är helt emot vad de gamla profeterna sade i det Gamla Testamentet.

Låt oss nu fastlägga vad Gud har sagt i sitt ord, Bibeln:

Gud är evig, han har alltid existerat, han har ingen begynnelse och inget slut. Gud är helig och Gud är ljus, det finns inget mörker i honom.

Djävulen däremot är en skapad varelse, han har en begynnelse och efter sitt syndafall har han blivit fylld med totalt mörker och ondska.

Guds heliga natur kan inte blandas ihop med ondska. Ljus och mörker kan existera tillsammans och bibehålla sin existens.

Gud och Jesus är ett, dessa kan icke skiljas åt. (Joh. 1: 1-14; 1 Kor. 15: 23-28; 1 Joh. 1: 5-7; Upp. 1: 10-18).

Om nu Jesus dog en andlig död och fick Djävulens natur, då var inte Jesus Guds Son. För Gud kan inte dö. Kenyon visar sin rätta natur, han är inte fylld med Guds Helige Ande, utan med Antikrists ande.

Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört, att den skulle komma, och som redan nu är i världen. 1 Joh. 4: 1-3.

HEMLIG EVANGELISATION

Det är många kristna i Sverige som har ryckts med i Ekmans rörelse därför att denna djävulska teologi inte undervisas om öppet, det får man veta senare litet då och då.

Rörelsen presenterar för människorna lovsång, bön, gemenskap och en viss sorts kärlek till Bibeln, om än bedräglig. Under årens lopp hade inte detta blivit tillräckligt starkt betonat inom de kristna samfunden i Norden och det fanns/finns därför ett sug och en längtan efter det bland människorna.

Ulf Ekman ger dem sådan "kristendom" som är mycket emotionell, men talar inte om att det innanför finns ett hemligt budskap, som bara "de andligt mogna" kan förstå. Det tragiska i det hela är att många välkända och predikanter som är smorda i Guds Ande har svepts med av rörelsens dynamik. Roger Larsson, Peter Ljunggren m.fl. drog hela skaror av människor till rörelsens möten och gav den ett anseende bland kristna som den inte förtjänar. Jag är säker på att varken Roger och Peter aldrig riktigt har satt sig ned med Ulf Ekman och gått igenom hans teologi punkt för punkt. Jag var då själv skyldig till samma sak.

Under årens lopp har jag följt Ekman, varit glad för hans framgångar och tyckt att detta är ju underbart… Men eftersom jag inte var personligt inblandad, tog jag aldrig reda på vad Ulf i själva verket stod för och undervisade.

Vad jag läste om Ulf och hörde att andra sade, stämde in på vad jag själv gjorde och trodde på. Under mina möten och kampanjer i Sverige predikade jag och undervisade om Guds kraft och att sjuka kan bli friska, vi kastade ut onda andar, vi bad för människors frälsning och lät sedan Gud fylla dem med sin Ande. Det talades främmande språk i Anden som översattes och sånger sjöngs till Guds lov.

Men så började brev komma in som visade på något annat.

Först tänkte jag inte så mycket på det, kanske är det avundsjuka människor son skriver det här därför att Ulf har framgång men inte de, tänkte jag. Men det var Guds Helige ande som började förse mig med material och när jag började studera vad de olika källorna uppgav, upptäckte jag att det var något i det hela som inte stämde.

Men det var inte förrän min hustru och jag deltagit i en konferens i San José i Kalifornien som djupet och bredden av denna avgrundslära blev helt känd för mig. Det var här som vi för första gången mötte och kunde lyssna till Benny Hinn, Roberts Liardon, Casey Treat och Dick Bernal 

Men innan jag diskuterar detta vill jag än en gång visa hur djävulsk Kenyons' lära är, ty denna ligger ju till grund för Ekmans rörelse och den karismatiska väckelsen i USA.

På sidan 89 i samma bok av Kenyon som vi tidigare citerat från, finns följande:

JESUS BESEGRAD AV DJÄVULEN?

"Satan hade besegrat Jesus på korset. Han hade satt de själviska översteprästernas hjärtan i rörelse, tills dessa i vansinnig avundsjuka hade korsfäst honom. Fadern hade lagt på honom världens synd. Jesus hade blivit lämnad ensam. Gud vände sin rygg mot honom. Satan tog hans ande under triumf och bar den till de mörka delarna av Hades. Allt lidande och pina som helvetet kunde producera lades på Jesus. När han hade lidit helvetets pina i tre dagar och tre nätter, ropade universums Högsta Domstol "Nog". Han hade betalat priset och tillfredsställt kravet på rättvisa. Satan såg honom rättfärdiggjord. Gud hade gjort honom levande i sin ande mitt i närvaron av helvetets skaror." Slut citat.

Varje människa som undervisar att Jesus dog andligen, spottar Jesus rakt i ansiktet. Det var Jesus som besegrade Satan, inte tvärtom.

Detta skedde på korset, inte i helvetet. Bibeln säger:

"Ja, också eder som voren döda genom edra synder och genom edert kötts oomskurenhet, också eder har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder.

Han har nämligen utplånat den handskrift, som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla fast den vid korset.

Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det han i honom har triumferat över dem." (Kol. 2: 13-15).

DEN NYA LÄRAN

Det finns ingen möjlighet att Guds Ande kan smörja en predikant, som förkunnar ett falskt evangelium. Oavsett hur bra mötena kan vara och hur mycket man än prisar Gud och beder. Jesus är icke där.

Det som driver dessa möten och denna  verksamhet är en kombination av kött och onda andar.

I USA år 1990 talade dessa unga predikanter om att bilda en apostolisk förening, som skall se över det andliga skeendet i världen.

Dessa självutnämnda apostlar var Benny Hinn, Dick Bernal, Casey Treat, Rod Parsley, Roberts Liardon m. fl.

Under konferensen i San José betonade man vikten av att styra och regera utvecklingen inom kristendomen. Flera av dessa män är "kompisar" till Ulf Ekman och i Trons Värld, Magazinet från Livets ord och i andra publikationer finner vi hur deras möten annonseras med stora annonser, och de kristna skribenterna skriver lovordande artiklar om dem, och blåser upp vilka fantastiska "gudsmän" de är.

Benny Hinn var en av huvud talarna i San José, och i det budskap som han där gav, visade han tydligt och klart att den teologi som dessa män har är en villolära, som kommer direkt ifrån Satan själv.

Vi köpte kassetten som detta möte blev inspelat på och har skrivit av hela predikan ord för ord på engelska. Kassetten kan vi inte sälja, då Dick Bernals kyrka Jubilee Christian Center har copyright på den, men avskriften är tillgänglig från oss för en kostnad av $6, 00 (pr flygpost). 

Det var åtta punkter som Benny Hinn talde över och dessa är följande:

 1. ”Jesus bor inte i hjärtat på en kristen. De kristna har blivit Jesus.” Detta är fel och helt emot vad Bibeln undervisar.  Joh. 14: 18-23.
   

 2. ”En kristen har inte fått sin rättfärdighet från Jesus – han är Jesu rättfärdighet.” Igen finner vi en djävulsk lek med ord, som blir helt fel. Varje människa har syndat och är i saknad av härligheten från Gud.  Rom. 3: 10-28.
   

 3. ”En ofrälst människas döda ande blir inte född på nytt, när den människan blir frälst. Gud kastar bort den döda anden vid frälsningen och människan får en liten del av Jesu Ande.” Helt fel, Gud föder anden till ett nytt liv, den kastas inte bort.  Joh. 3: 3-8;  Ef. 2:1-10.
   

 4. ”Gud är evig (detta är sant), och eftersom den frälsta människan har erhållit en liten del av Jesu ande, så har den människan också blivit en evig varelse, med ingen början och inget slut.” Återigen har Benny Hinn vänt på sanningen. Gud är evig. Men en människa är född, har en början, men har blivit skapad till att finnas i evighet, antingen i himlen eller i den brinnande sjön.  1 Mos. 1: 26-27.
   

 5. ”Jesus kom som Gud till denna jorden, men efter uppståndelsen återvände han till jorden som en levande människa.” Att man kan komma fram till denna djävulska undervisning är nu ingen överraskning för dem, som har lärt känna teologin bakom denna rörelse. Kan man avliva Jesus och göra honom till Satan, kan man göra vad som helst. Att detta är helt fel, ser vi i följande bibelversar:  Jes. 45: 21-22;  46: 9-11;  Upp. 1: 12-18.
   

 6. ”Guds efternamn är Jehova. Varje frälst människa erhåller detta namn när hon blir frälst.”  Detta är också fel. Gud har inget efternamn. Gud är Gud.  1 Kor. 15: 22-28.
   

 7. ”Skapelsen, universum är en del av Jesu kropp. Stjärnor och himlakroppar är molekyler i Jesu kropp.” Denna undervisning kommer från Kabbalan, avgrundsläran. Gud skapade allt, men är inte en del av skapelsen. 1 Mos. 1: 1.
   

 8. ”Den frälsta människan har blivit en förlängning av Gud själv, och den människan har förlorat sin egen personlighet.” Detta är helt fel, denna undervisning kommer från Hinduismen, som undervisar om Nirvana, total utplåning. Bibeln undervisar om det motsatta.  Upp. 21: 1-7.

Denna avgrundslära som predikas av Benny Hinn och de andra predikanterna sprider sig nu som en cancer över hela världen. Man har gömt sig bakom en sköld av frälsning, lovsång, andedop, helbrägdagörelser, överdrivna vittnesbörd för vem som helst där man, som de säger, "barra priisar Gud" för "hela -- (namn på orten som man bor i) -- där man går ut och "erövrar" den åt Gud. Många tror därför att dessa människor inte är riktigt kloka så som de beter sig, och de drar skam över både Herren och hans församling på jorden med sina åthävor.

På 1960-talet fanns det liknande människor från sekten "Guds barn" ledd av David Berg på gatorna.

Frigörelse från onda andar är också något Trosrörelsen (i USA The Faith Movement) lagt stor vikt vid, eftersom detta i hög grad hör till de övernaturliga yttringar livetsordarna sysslat med under åren. Allt detta är falska yttringar och kommer inte ifrån Gud. Men själva huvudkärnan i denna "New Age Religion" är en avgrundslära.

Jesus är inte överraskad av detta "nya". För honom är det gammalt, han varnade för det redan när han var här på jorden. Läs noga igenom vad Jesus sade, begrunda och tänk igenom vad du har läst i denna lilla skrift, bed över det och tag dig till vara. Jesus sade:

"Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. -- Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'  Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'" (Matt. 7: 13-23).

VAD GUD SADE TILL MIG 1973

När jag reste genom Sverige 1971, så visade Guds Helige Ande mig att det skulle komma en fruktansvärd våg av knark och djävulsdyrkan över de Skandinaviska länderna. Jag varnade folket och sade att "detta kommer inte bara att hända i storstäderna, som Stockholm, Oslo Köpenhamn och Helsingfors, det kommer att sprida sig till de allra minsta byarna och ingen kommer att bli skonade från detta gissel." *

Man skrattade då åt mig och menade att jag var en överspänd amerikansk predikant som hade bott i USA för länge. Men denna min profetia har blivit uppfylld och mörkret är nu stort i de Nordiska länderna.

(*På vår lilla ort florerar dessa ting fritt sedan mer än 20 år, och ungefär samma situation med knark och satanism råder även på andra platser runt om i Sverige, enligt rapporter. För ett par år sedan brände satanister ner en träkyrka i Jönköping (Ett av minst tio sådana dåd i Sverige.) Enligt uppgift ångrade sig inte och när polisen undersökte deras lägenhet fann man ett altare med ett upp- och nervänt kors och en Satansbibel uppslagen på den vita duken. Den ene fick avtjäna ett kortare straff för bränningen av detta nästan tusenåriga Herrens Hus som var byggt i trä och som alla Jönköpingsbor gladde sig åt, som låg inbäddad högt i Stadsparkens grönska, men fullt synlig nerifrån staden, Bäckaby Kyrka, ett kulturminne. Gud bor förstås inte i "hus som är gjorda av händer. Men tänk om alla kyrkor blir kulturminnen eller profanerade en dag. Kommer man att vilja gå i kyrkan då? Jes. 66, vers 1 och 2. Red.).

VAD GUD SADE TILL MIG 1990

Denna gång profeterade jag än en gång om ett nytt mörker, som är värre än det första, som kommer att svepa över de Nordiska länderna. Detta är ett andligt mörker, som kommer att föra människor in i träldom, som de aldrig tidigare har varit med om. Människor kommer att drivas till en sådan vånda, att många kommer att ta sitt eget liv.

Detta mörker började i hjärtat av E.W. Kenyon på västkusten i USA, spreds sedan till Tulsa och därifrån har det blivit fört till Uppsala, och nu förs det ut inte bara över de Skandinaviska länderna, men till länderna på andra sidan järnridån.

Om inte de kristna vaknar och med Herrens hjälp driver bort detta mörker, kan resultatet bli att Jesu församling kommer att utplånas i de Nordiska länderna. Frågan är, kommer de kristna ledarna och deras folk att vakna, innan det är för sent? För det mesta har det alltid varit så, att de kristna alltid har vaknat när det varit för sent. Då vill man göra något, men allt man kan göra då är att gråta och gråta igen.

HUR KAN DU BLI FRI?

Gud har lagt på mitt hjärta att förbereda denna lilla skrift, och sända ut den. Han har också lagt på mitt hjärta att publicera ett brev som kom in till oss för ett tag sedan. Vissa delar av detta brev behandlar samma saker som jag här redan har tagit upp, men jag vill visa att det finns kristna i Sverige som är vakna och som är fyllda av Guds Ande. Läs dessa sidor med eftertanke och under bön.

Om du har blivit fångad av Ekman-rörelsen och nu inser att du har blivit lurad, så vill jag visa dig vad du kan göra.

Först av allt, bed Gud om förlåtelse. Sedan ber du och förkastar dessa avgrundsläror och ber att Jesus skall rena dig med sitt blod. Befall dessa andemakter som har bundit dig att i Jesu namn lämna dig och att de skickas till Guds fängelse. Sök upp en församling som inte har blivit besmittad och bekänn din synd öppet i denna församling. Be pastorn att han skall hjälpa dig att få en sund och ren förståelse av vad Guds sanning är. Varna andra och gör vad du kan för att leda dem till sanningen.

Detta är det brev som jag fick från Sverige (återgivet från första upplagan 1990. Red.)

FRAMGÅNGSTEOLOGIEN MED DET DOLDA BUDSKAPET

Framgångsteologien är en teologi, som under de senaste åren på ett markant sätt spridit sig över den västliga världen. Det finns olika grenar. En av dessa kommer från USA och har i Sverige blivit känd under namnet "Trosförkunnelsen". Denna lära bygger på en teologi, som i USA kallas JDS, vilket är en förkortning av "Jesus Died Spiritually". Denna teologi har fått stor spridning både i Amerika och andra länder. Kärnan i budskapet är uppdelat i två delar, den fördolda och den officiella. Framgången för den officiella delen beror i mycket hög grad på att den fördolda delen också blir accepterad.

På grund av att den fördolda delen är mycket kontroversiell, frambärs den inte alltid officiellt utan intern i olika bibelskolor som har upprättats. Det kontroversiella budskapet innebär att de ord som Jesus sade på korset, och som för hela kristenheten är så dyrbara, så heliga, dessa ord säger JDS-läran inte vara sanna.

Från kristen synpunkt är detta mycket allvarligt. Om man inte tror Jesu heliga Ord och särskilt de ord, som han uttalade på korset, förnekar man Jesus och öppnar därmed sitt hjärta för fienden och hans inflytande. Man blir då lätt ett offer för manipulationer och indoktrinering. Härigenom blir man även öppen för att acceptera den officiella delen av JDS-läran: Man är syndfri, man är rättfärdig, man är fullkomlig, man är som Gud, - MAN ÄR GUD!

Att inte tro vad Jesus sade på korset, utan i stället tro vad Satan genom JDS-läran framhåller är sanning, innebär att Guds vrede är upptänd över oss. Vi ser hur Herrens vrede blev upptänd över Jobs vän, då han inte talat om Herren vad rätt var (Job 42: 7). Detta gäller ju även idag.

Det är två amerikanska bibellärare E.W. Kenyon och K. Hagin, som har fört fram denna lära. I flera av Kenyons böcker bl.a. "What Happened From the Cross to the Throne" och "The Father and His Family" framgår denna lära. Hagins beundran för Kenyons lära är mycket stor. I förordet till en av sina egna böcker "The Name of Jesus" skriver han om en av Kenyons böcker "The Wonderful Name of Jesus": "Detta är uppenbarelsekunskap, detta är Guds Ord". I sin egen bok sida 33 skriver Hagin: "Man kommer aldrig till insikt om auktoriteten i Jesu Namn förrän man förstår detta faktum: Nere i de lidandes fängelse – nere i själva helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe. Gud i himlen sade: "Det är nog. Sedan reste de upp honom."

Det bör påpekas att dessa ord, som Hagin menar att Gud sade – dessa ord står inte i Bibeln – .

Ej heller står det något om Jesu lidande i helvetet. Däremot berättar Bibeln om att när Jesus dog på korset, blev han till Anden gjord levande och gick ner i dödsriket och predikade för de andar, som hölls i fängelse (1 Petr. 3: 19).

Hagins uttalande om att Kenyons bok skulle vara "Guds ord" har upprört många kristna, då de anser detta vara en hädelse att kalla Kenyons ord för Guds Ord. Att upphöja en människa på detta sätt är ju avgudadyrkan – en styggelse inför Gud.

Kenyon anses allmänt vara grundare av JDS-läran och räknas även till "framgångsteologins" fäder. Han dog 1948, men Hagin har med stor framgång fört denna lära vidare, särskilt genom sin undervisning vid Rhema Bible College i Tulsa, Oklahoma, men även genom att han givit ut ett stort antal böcker.

I Sverige sprids Kenyons läror genom tal, skrift och kassetter vid Livets Ords Bibelcenter i Uppsala. Läran har både i Uppsala och på många andra platser i landet rönt mycket stor framgång. Många nya bibelskolor har startat och ett flertal församlingar (ansamlingar) har bildats.

JDS-läran uppfattas av människor på olika sätt. En del uppfattar denna som något mycket inspirerande och positivt, som man gärna öppnar sig för. En del uppfattar något i denna lära som gör dem undrande, andra förnimmer bara en stor oro, som de har svårt att förklara.

Guds ord predikas – under och tecken sker och människor blir frälsta (men till vad?)

Trots allt detta positiva, finns denna oro.

Vad är det då för fel, som Den Helige Ande ständigt påminner dessa människor om, och vad är det som inger dem sådan oro? Svaret är: JDS-läran som gör Jesus till en lögnare – Läran bygger på att ifrågasätta Jesu egna ord på korset. Den ifrågasätter om Jesus i dödsögonblicket talade sanning. –

Vi vet vem som ifrågasätter Guds Ord. Satan gjorde det i paradiset och lyckades vilseföra hela mänskligheten. Han inte bara ifrågasätter Guds Ord utan han inspirerar även sina lärjungar att använda Guds ord i överflöd för att ge intryck av sina påståenden.

Han vet att genom att använda många bibelord, kan mycken villfarelse döljas. När människor, utan att vara medvetna om vad detta innebär, öppnar sig för denna lära, blir det som ett "Sesam öppna dig". – Människor får uppleva glädje och framgång och de tycker allt är väl. Men allt är inte väl. Framgången sker på fiendens villkor, det vill säga de måste tro och acceptera att det som fienden säger är sant.

Genom JDS-läran lovar fienden oss hälsa och framgång på alla områden. Vi blir syndfria – vi slipper vår gamla syndanatur. Vi blir rättfärdiga – vi behöver ingen helgelse – vi är redan helgade. Vi blir jämställda med Jesus – vi får samma rättigheter som han – . Vi blir som Gud – VI ÄR GUD.

Detta är vad Satan lovar människor idag. Denna högmodstanke, att bli som Gud, som Satan så totalt misslyckats med, då han blev nedstörtad från himlen, denna tanke försöker han nu locka oss med för att få med oss i fördärvet.

 Människor som tar emot detta nya budskap blir som förblindade. Man ser inte att man blir ett redskap till att föra ut ett budskap, som är inspirerat av Satan.

Detta händer inte bara unga kristna, det händer människor, som älskar Herren och som sedan lång tid tillbaka har vandrat med honom. Detta kan hända vem som helst om inte Herren i sin nåd skyddar oss och vi inte ber Gud hålla oss vakna. Konsekvensen av att öppna sig för detta budskap kan bli stor. Man är inte längre i Herrens vilja. Man får Herrens vrede över sig. Man blir en förmedlare, en bärare av fiendens budskap – man tjänar fienden – .

Men framgången är given – allt motstånd är borta, detta motstånd, som alla kristna får kämpa med. Fienden hindrar oss inte längre. Vi får däremot hans hjälp.

Fienden vill ha ut sitt budskap om att Jesus inte talade sanning på korset.

Så därför öppnar han vägen för sina tjänare. Satans stora triumf idag är att ha lyckats vilseföra hängivna kristna så totalt att de med glädje går ut och tjänar honom.

Låt oss se på vad JDS-läran säger om de ord Jesus sa på korset.

Enligt Luk. 23: 43 sade Jesus till rövaren på korset: "sannerligen säger jag dig. I dag skall du vara med mig i paradiset". JDS-läran säger att när Jesus dog, dog han även andligt. Han fick Satans natur, Satan blev hans herre, som förde honom till helvetet, där han plågade honom i tre dagar och tre nätter.

Kan man tänka sig att Jesus skulle giva ett sådant löfte till en människa i hans dödskamp, om inte Jesus från sin Fader hade fått det uppenbarat, att han från korset skulle gå till paradiset, och att denne man skulle följa honom.

Enligt Guds ord talade Jesus endast det som Fadern ingav honom att tala. Joh. 12: 50.

Om man skulle tro vad JDS-läran säger innebär ju det att Jesus bedrog en man i hans djupaste nöd – en man som fullkomligt litade på honom. För en kristen, som inte har blivit förblindad av JDS-läran, är detta en omöjlig tanke. Ändå lyckas fienden på sitt försåtliga sätt att få folk att tro detta.

I Matt. 24: 24 talar Guds ord om, att i den yttersta tiden skal även de utvalda bli förvillade. Idag ser vi detta ske, mitt framför våra ögon.

Det näst sista ord som Jesus sade på korset var: "Det är fullbordat". Kenyon, som grundade JDS-läran, säger att det inte var fullbordat. I sin bok "What Happened . . ." sidan 60, skriver han: "Men detta verk var inte fullbordat på korset". I samma bok sidan 47 står det: ". . Han (Jesus) menade inte att han hade fullbordat sitt ställföreträdande verk, utan han hade avslutat det verk, som Fadern gav honom att göra."

Kan man då tänka sig en kristen människa (i detta fall samtidigt Gud) som i dödsögonblicket medvetet uttalar ord, som han eller hon vet kommer att vilseföra de vänner, som står vid deras dödsbädd? Nej, även detta är för oss kristna en fullkomligt orimlig tanke.

Men detta är vad JDS-läran försöker få människor att tro att Jesus gjorde.

Han som är sanningen skulle således ha bedragit oss på sin dödsbädd, som i detta fall var ett kors. Härigenom skulle han medvetet ha vilsefört sina vänner och hela sin församling i nära två tusen år.

Tanken är så orimlig, så hädisk som bara tankar från avgrunden kan vara.

Jesu sista ord på korset var: "Fader i dina händer befaller jag min ande". Som tidigare har framhållits kan vi som kristna förstå med vilken glädje och kärlek Fadern tog emot sin sons ande, han som i lydnad och kärlek till sin far och kärlek till oss hade offrat sitt liv för att sona sina synder.

Denna gudomliga sanning, som Guds ord talar om, och som för oss kristna är Helig, dessa ord ifrågasätts fortfarande idag av JDS-läran. Den påstår att Jesus dog både andligt och kroppsligt på korset. Vidare att han fick Satans natur att Satan blev hans Herre och att han blev av Satan förd till helvetet.

För oss kristna framstår detta som en omöjlighet, men för de som tror mer på fiendens nya evangelium än på Guds Ord, så är detta för dem en sanning.

Som vi ser är det upprepade försök från fienden att övertyga oss om att Jesus inte talade sanning på korset. När det gäller Jesu sista ord (på korset), kan man fråga sig om inte Jesus, sekunderna innan han dog, var så förvissad om sin Faders kärlek och öppna famn, så att han med full förtröstan kunde uttala sina sista ord och även veta att han blev bönhörd?

Kan man tänka sig Jesus uttala dessa ord, och sedan lämna sin ande till Satan? 

Det är vad JDS-läran säger att han gjorde.

Eller skulle Jesus ha gjort som han sa, men att Satan ändå kom och rövade bort honom från Fadern och förde honom till helvetet? Många frågor kan ställas, men om vi älskar vår Herre och Frälsare och inte har blivit förblindade av detta nya budskap, har vi hela tiden ett klart svar i våra hjärtan. Vi vet att vår Herre är Sanningen, och att en osanning aldrig har kommit från hans mun.

Jesus säger i Joh. 18: 37: "Var och en som är av sanningen, han hör min röst."

Många har blivit förvånade över att det är så många tidigare hängivna kristna, som har gått med i denna nya rörelse. En av förklaringarna är den otroligt listiga metod som fienden har för att fånga in människor i sin nya lära.

Detta sker genom de nya bibelskolor som de vilsegångna pastorerna har byggt upp. Man kan lätt bli inspirerad att söka till dessa skolor genom deras färgglada annonskampanjer i kristen press eller genom människors lovord, och man blir informerad om att i dessa skolor finns det Gudsuppenbarelsekunskap, som man få del av och ha verklig nytta av.

På offentliga möten undervisas inte om denna kunskap, men på dessa så kallade bibelstudier indoktrineras (läs: hjärntvättas) man.

Många kristna är hungriga efter att få lära sig mer i sin vandring med Herren och söker därför in till dessa skolor. När man blir antagen får man inordna sig under vissa regler som den så kallade bibelskolan har. Bland annat kommer man att få del av hemligheter, som man inte får föra vidare. När undervisningen om JDS-läran börjar, blir man utsatt för andlig isolering.

Man börjar tveka, man ställer frågor, men man får besked om att man inte får ifrågasätta denna lära, då det enligt Hagin är direkta Gudsuppenbarelser – det är Guds ord.

(Det finns ett direkt uttalande från Hagin från en amerikansk TV-kanal, där han säger att:

"NUTIDA UPPENBARELSER FRÅN GUD ÖVERTRÄFFAR BIBELN."

"CURRENT REVELATIONS FROM GOD SUPERCEDE THE BIBLE."

En mycket välkänd pastor i USA – om namnet får du fråga John S. Torell – har också sagt att:

"Bibeln är historien om var Gud gjort förut; uppenbarelser berättar var han står idag."

"The Bible is the history of God where he has been; revelations tell us where he is today."

Red.)

Om  man ifrågasätter detta går man emot Guds smorde och Guds dom faller över en. Man blir låst. Efter en tid vågar man inte längre tänka oppositionella tankar för man vet att Gud ser det. Man börjar mer och mer acceptera den lära man får lyssna till. Man låter sig villigt bli indoktrinerad. Om man skulle opponera sig, får man veta att man har andemakter i sig som måste drivas ut. De flesta låter det ske – men någon frid i sitt sinne får de inte.

Hagin skriver i sin bok "New Birth's sid. 10 "Andlig död betyder att ha Satans natur" – precis som det att evigt liv innebär att ha Guds natur. När Adam och Eva lyssnade till Djävulen, blev  Djävulen deras andlige fader och de fick Satans natur i sin ande – Detta är andlig död.

När man ser hur eleverna vid dessa bibelskolor dagligen får lyssna till vad fienden genom JDS-läran för fram som Gudsuppenbarelser – måste ju även eleverna, enligt vad Hagin har undervisat, få Satans natur i sin ande och bli andligt döda.

Att lyssna på fienden är farligt, men att i andlig isolering dagligen lyssna på fienden, kan få skrämmande konsekvenser.

Hagin-elevernas andliga fader har undervisat om JDS-läran i åratal för tusentals människor.

SLUT PÅ BREVET FRÅN SVERIGE

Andra upplagan. Den första upplagan av skriften "En annan Jesus" trycktes i U.S.A. 1990.

Vår Frälsare sade:

"Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget. Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort.» När Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära för dem med makt och myndighet, och icke såsom deras skriftlärde." (Matt. 24- 29).


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 1990 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 1990 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA