IRAK - EN REPRIS AV VIETNAMKRIGET

 Om Irak, Ulf Ekman, kristna sionisters stöd till Israel och en dold världsregerings manövrer...

Augusti Nyhetsbrev 2003 från John S. Torell
Översättning: Thorbjörn Johansen

En utsatt president, George W. Bush, har fått stadigt minskad trovärdighet på grund av de mörka krafter som omger honom. Förrådd av sin skuggregering och hela den bedrägliga underrättelseapparaten är han försatt i en fälla. Som vanligt har världsregeringen spunnit sitt nät runt en amerikansk president och det krävs närmast ett mirakel för att han skall kunna ta sig ur det. Men han har ju också ett personligt ansvar.

President John F. Kennedy mördades i sitt eget land när han började ifrågasätta om USA skulle förslavas under en ondskefull världsregering.

President Lyndon B. Johnson tvingades avstå från att påbörja sin kampanj för en andra period som president mot slutet av sin första därför att USA-soldater dödades varje vecka i Vietnam. Just nu belastas amerikanerna av ett gerillakrig som en påföljd av skuggregeringens irakpolitik vilken medfört att det i genomsnitt dör en amerikan per dag i Irak. Situationen ser inte bra ut för Amerikas del.

Det är tunnsått med soldater i styrkorna. Med ett samtidigt amerikanskt engagemang i Liberia kan trycket på inkallad amerikansk personal bli ännu hårdare. Moralen i vissa enheter är enligt uppgift redan låg på gator och i byar, sedan tiden för en amerikansk militär närvaro förlängts. När moralen är låg ökar dödstalen, och när amerikanska soldater befinner sig på platser som känns främmande, blir de nonchalanta och även fräcka och elaka, kanske en spontan reaktion mot hela situationen. Samtidigt längtar de hem. Krig är inte ett naturligt tillstånd.

I Vietnam rullade meniga in handgranater i officerstält. Samma sak inträffade bland amerikaner i Kuwait, strax innan attacken mot Irak.

En analys följer här av de nuvarande händelsernas orsak, och vad Bibelns profetior säger oss i dessa frågor.

DE ANDLIGA KRAFTERNA I MELLANÖSTERN
Staden Jerusalem står i centrum för politiska intressen. Under en lång tidsperiod har islamiska fundamentalister velat ha staden för sig själva, och sionistiska judars plan har sedan 1898 varit att inte bara ockupera Jerusalem, utan även skaffa undan Klippmoskén och övriga byggnader på Tempelområdet i avsikt att uppföra ett tredje judiskt tempel där. Båda parter verkar beredda att dö för sin sak. Gud sade för ca 2500 år sedan:

"Detta är en utsaga, som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne: Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring; jämväl över Juda skall det komma, när Jerusalem bliver belägrat. Och det skall ske på den tiden, att jag skall göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk; var och en som försöker lyfta den skall illa sarga sig därpå. Och alla jordens folk skola församla sig mot det."  Sakarja 12:1-3

I åtskilliga nyhetsbrev och artiklar i The Dove (Duvan) har jag diskuterat sionismen och hur den har påverkat och format världshistorien. Sionism bedrivs dock ej endast bland judar utan har spridit sig till pingströrelsen och andra samfund. På grund av undermålig kristen undervisning, där inte Bibeln studeras fullt ut, och genom "kristet" studiematerial som ges ut av sionistiska förlag, har dessa grupper blivit utsatta för ett allvarligt andligt bedrägeri. Fenomenet är utbrett i USA, men är också vanligt i Sverige. 1

"Kristna" sionister tror att de har fått i uppdrag av Gud att betala judisk invandring till Israel. Och föregivet kristna politiker i USA, England startar krig för att "påskynda Kristi återkomst"!

Detta är inte något nytt koncept. Judiska kabbalister har i 2 500 år arbetat på att uppfylla Bibelns profetior om Messias av egen kraft, en verksamhet som fortfarande är i gång därför att de inte tog emot den Messias som Gud utvalde och sände till dem för 2000 år sedan, Jesus.

"Och från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor storma fram och rycka det till sig." Matt. 11: 12

"Då nu människorna hade sett det tecken, som han hade gjort, sade de: 'Denne är förvisso Profeten, som skulle komma i världen.' När då Jesus märkte, att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget helt allena." Joh. 6:14-15

ALL NATIONS CONVOCATION (JERUSALEM KONVENTET)
Detta var en stor anhopning bedragna kristna från hela världen som samlades i Jerusalem från den 26 september till och med 10 oktober 2003. En konferens vars syfte enligt arrangörerna var att "gå genom världens 12 regionala portar för att bygga en mur av eld och en tillbedjans sköld runt Jerusalem och Israel."

Intresserade tillresande ombads att "genast börja planera och organisera en grupp från er stad eller ert land som kan förenas med oss i denna världsvida bevakning av portarna till Jerusalem Konventet och väktarnas resa till Israel."

Mötet gick under också under namnet DE MESSIANSKA FÖRENTA NATIONERNAS SAMLING.

En rad kristna ledare från Amerika hand bjudits in: Den mest kända amerikanska pingstpastorn var Derek Prince, bosatt i USA sedan tidigt 1970-tal. Sverige representerades bl.a. av Ulf Ekman från Livets Ord – enligt hemsidan Shuva Israel (blessingisrael.com) är "Ekman världskänd, och pastor i den största 'fria' pingstkyrkan i Sverige." (Shuva Update and Report!, vol. 2. Issue 23. Datum: August, 2001). Där kan man också läsa att "Pastor Ekman har stöttat Israel i många år."

Kanske hellre Likud, skulle man vilja tillägga. (kommentar av oversattaren)

På Jerusalem Konventet skulle sång, musik och tillbedjan bli en gemensam judisk och kristen ansträngning. Bara detta borde ha väckt en allvarlig fråga; hur kan kristna som är födda på nytt till Kristus förenas i bön och sång med judar som förnekar Jesus Kristus som sin Messias och fortfarande väntar på att en egen, jordisk messias skall komma till det judiska folket?

Detta konvents kristna ledare har förnekat Kristus själv och hans apostlar, då sanningen är:

"Jesus svarade honom: 'Jag är vägen sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

Då sade Petrus till dem, uppfylld av helig ande:

"I folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi i dag underkastas rannsakning för en god gärning mot en sjuk man och tillfrågas varigenom denne har blivit botad, så mån I veta, I alla och hela Israels folk, att det är genom Jesu Kristi, nasaréens, namn, hans som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda – att det är genom det namnet som denne man står inför eder frisk och färdig. Han är 'den stenen som av byggningsmännen' – av eder själva – 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.' När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus." Apg. 4:8-13

SE TILL ATT INGEN FÖRVILLAR EDER (Matteus 24: 4b)
Falska profeter är det tidstecken som Jesus själv lägger stor vikt vid i sin framställning om den yttersta tiden i Matteus 24. Därför finns det sannerligen skäl att som Pontius Pilatus fråga:

"Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" När han hade sagt detta, gick han åter ut till judarna och sade till dem: "Jag finner honom icke skyldig till något brott." Joh. 18:38

Läsning av den oförfalskade Heliga Skrift har för många människor inte ens varit tillgänglig på sina håll under det senaste seklet, som i Sovjetunionen och Kina. Katolska Kyrkan har en egen version, Jehovas Vittnen och mormonerna också egna versioner av Bibeln.

Det är att märka, att icke endast avfallna teologer fingrar på bibelöversättningarna idag, även språkvetare och judiska rabbiner har varit med i bibelkommissioner och kunnat påverka den slutliga texten. Förr var villfarelsen uppenbar, som till exempel i "biblar" som Jehovas Vittnen gav ut, och heresin var då lätt att genomskåda.

Idag ger man samvetslöst ut bibelöversättningar utan att ens undersöka grundtexterna fullt ut och utan bön om Den Helige Andes hjälp. Den avsikt som Satan har med dessa bedrägerier är att tillfoga kristendomen ett dödligt slag. Det kommer inte att lyckas, förstår vi av Jesu ord:

"Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås." Matt. 24:35

För Sveriges del fanns både tvivelaktiga teologer och rabbiner med i Bibelkommissionen från år 1974-2000. Och språkvetare hade sista ordet. Så kom Bibel 2000 till.

Vi uppmanar de som använder Bibel 2000 att läsa den parallellt med 1917 års översättning ett tag, så kommer ni att märka glidningar i betydelsen och att direkta felaktigheter förekommer. 1917 har visserligen ett föråldrat språk, men ligger nära grundtexten. För den som vill jämföra enskilda bibelord finns, förutom teologisk litteratur, för den som är engelskspråkig, även den förträffliga Strong's Bible Concordance på internet, som jämför engelska King James Version med varje ord i grundtexten.

I den anglosaxiska världen är detta ett nästan ännu större problem än i Sverige. Den förödande falska "New International Version" (NIV) och dess efterträdare TNIV är accepterad av de flesta amerikanska församlingar idag, så de ovan nämnda kyrkoledarna har inte mycket att frukta, ty i spåren av dessa urvattnade bibelversioner följer även en urvattnad teologi. Det enda de gör är att undervisa om att Gud är kärlek, att domedagen aldrig  kommer, att Gud har en särskild plan för judarnas frälsning, eftersom de är ett "Guds folk" och "Guds egendomsfolk" vilket direkt strider mot Bibeln, där Gud genom aposteln Petrus visar oss, att det är alla som tror på Jesus:

"I åter ären ett 'utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk', för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus, I som förut' icke voren ett folk', men nu ären 'ett Guds folk', I som 'icke haden fått någon barmhärtighet', men nu 'haven fått barmhärtighet." (I Petr. 2:9-10) 

"Ty hos Gud finnes intet anseende till personen" (Rom. 2:11, se även Gal. 3:27-29).

Det hindrar inte, att mängder av kristna tror på dessa förkunnare. De har ju trots allt varit på möten och hört själva, sett deras TV och radioprogram och läst deras tidningar och böcker!

TV har blivit denna världens gud. Så gott som varje större TV-evangelist är " kristen" sionist och omger sig med judiska rabbiner så fort de kan.

Varje deltagare i ovannämnda konvent betalar själv sina resekostnader till och från Jerusalem. Login för de 14 dagarna och nätterna kostade från 750 USD (ca 5 850 SEK) upp till 1 650 USD (ca 12 870 SEK). Även om priset kan tyckas överkomligt för en sådan långresa, är det förstås de mest välbärgade som har råd att åka. 

Vad deltagarna inte fick veta i förväg var att konventet var ett gemensamt projekt med staten Israels Turistbyrå, samt en del kristna sionistorganisationer, bland dem Kristna Internationella Ambassaden i Jerusalem. Man bör observera att de israeliska utrikes- och inrikestjänsterna Mossad och Shin Beth samlar uppgifter i sina dataregister om varje deltagare som i framtiden kan brukas, om de behöver rekrytera någon "nyttig idiot" (schabbaz goj) bland kristna, i staten Israels tjänst. Man kan ju alltid låta påskina att samarbetet rör profetiorna om Israel.

Mike Evans

MICHAEL (MIKE) EVANS – EN JÄTTE I AMERIKANSK JUDELOBBY
Mike Evans, denne Texas-baserade kristne evangelist av ryskjudisk härkomst, är stöttepelaren i den amerikanska judelobbyn och har full tillgång till Vita Huset och Israels premiärministrar.

Evans avslöjar i sin bok, att han samarbetar med den Statliga Israeliska Turistorganisationen, ISRAELGOVERNMENT TOURIST ADMINISTRATION, som också är knuten till ett annat kansli, i Israel välkänt som statens propagandaministerium.

Båda organisationerna har täta band med Mossad. 2

Evans bok är ett värdefullt propagandainstrument för staten Israel, för att övertyga alla kristna amerikaner om att det är deras plikt att sätta press på den amerikanska regeringen, så att den accepterar och godkänner Jerusalem som  judarnas egen huvudstad. I Evans bok från 1984 är förordet skrivet av Israels dåvarande premiärminister Shimon Peres.

Mike Evans sökte (och fick) stöd för sin politiska agenda av Pat Robertson (Tv: CBN, 700 Club), den amerikanske underhållaren Pat Boone, Oral Roberts, metodist/pingst troshelare med eget universitet i Tulsa, Oklahoma, den amerikanske evangelisten Jimmy Swaggart, Jerry Falwell (baptistpastor och grundare av "Moral Majority"); Kenneth Copeland, amerikansk troshelare och evangelist med examen från Rhema Bible School, också den i Tulsa; Ben Kinchlow, före detta programledare i 700 Club samt Jan Van der Hoeven, en "kristen flygande holländare och direktor(chef) för Internationella (påstått) Kristna Ambassaden i Jerusalem.

Alla dessa (underligt) kristna ledare skrev glödande förord till Evans bok och gav sitt odelade stöd till detta politiska dokument.

I gengäld belönas dessa personer och deras samfund indirekt av den judiska Världsregeringen genom olika stora ekonomiska favörer ("donationer"), samt skydd för trakasserier från media, utom då ledare gör plumpa misstag som svårligen kan ursäktas offentligt, typ Jim Bakker och Jimmy Swaggart. Det kan noteras, att både Swaggart och Bakker har kunnat göra come-back, trots de fruktansvärda misstag de gjort.

Nästan alla amerikanska pastorer och evangelister som tjänar den judiska lobbyn ordnar även israelresor för intresserade kristna, vilket belönas rikligt av judarna.

När president Bush presenterade sin färdplan för fred i Mellanöstern för några månader sedan, aktiverade den israeliska regeringen omedelbart sin kristna lobby i Amerika, med påföljden att Mike Evans satte igång en massiv e-mailkampanj riktad mot presidentens planer. Den 25 maj i år skälldes Bush ut totalt av Evans och hans israelsupporters, med beskedet att Gud kommer att förgöra USA om inte dess invånare stöder staten Israel, och att inte någon "israelisk mark" kan avstås till palestinierna.

Innan några som helst samtal påbörjats ombads kristna mangrant besöka den judiska lobbyns "kristna" hemsida, för att få veta litet närmare hur hemsk situationen var och sedan skulle de översvämma sina senatorer och kongressmän med e-mail i vilka man krävde att presidentens förslag förkastades.

Evans hade försäkrat sig om stöd från en rad dignitärer inom det kyrkliga livet: Billy Graham, Franklin Graham, Chuck Colson, Bill Bright (nu avliden), Dr. Jack Hayford, Kenneth Copeland och många andra. Enligt Evans skulle ett godkännande av presidentens fredsplan medföra, att straffdomar och annat elände skulle hagla över Amerika som aldrig förr...

Ulf och Birgitta Ekman

DEN MILITANTE SIONISTEN ULF EKMAN
Ekman är värd att studera. Han föddes i Göteborg den 8 december 1950. Enligt biografin på hans egen hemsida gjorde han upp med Jesus och blev kristen den 28 maj 1970, strax innan han gick ut gymnasiet. Därefter gick han på teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, där han uppehöll sig i flera år. Han läste ämnen som antropologi,
3  historia och teologi.

År 1976 träffade han sin blivande fru Birgitta Nilsson, dotter till metodistpredikant Sten Nilsson, som i ca 20 år arbetat som missionär i Indien och efter det också hunnit starta Ashram-rörelsen i Sverige. 4

Nilsson var tidigt var anfrätt av JDS-läran. Hans bok med denna falska lära fanns att köpa från Livets ord så sent som år 2000. Vi citerar: 

"Det var inte korset som utgjorde höjdpunkten i Jesu lidande. Detta kan vara svårt för oss att förstå. Korset var ingångsdörren till något oändligt mycket värre (se Psalm 88). Vi förstår säkert alla att fysiskt lidande inte kan betala för en andlig förbrytelse. Ingen befrielse kan äga rum innan någon går in i andevärlden och betalar syndens pris. Jesu djupaste lidande började efter döden i dödsrikets pina. Det var där han betalade det verkliga priset för vår förlossning. Han gjorde för oss det vi aldrig kunnat klara av själva. Han tog vårt straff efter döden."

Sten Nilsson

(Sten Nilsson: Befria mitt folk, Livets Ords Förlag, 1980, sid.10. Betoningen författarens egen).

Denna lära finns inte i Bibeln någonstans.

Efter giftermålet med Birgitta tog Ekman prästexamen i januari 1979 och sedan tjänstgjorde han som universitetskaplan i tre år. När Ekman med familj var i Tulsa på "bibelskolan" Rhema i Oklahoma 1982-83 tillägnade han sig denna fördömda teologi som innebär att Jesus inte har  dött för våra synder på korset utan dött en andlig död och varit i helvetet under tre dagar och tre nätter då Djävulen "sög musten" ur honom (ordval är inte Trosrörelsens starka sida) och att Jesus fick betala för våra synder i helvetet. Han blev därefter människa, medan vi blev gudar.

Denna dynga kallas JDS-läran (Jesus Died Spiritually=Jesus dog andligen) och alla de som har gått på Rhema går efter denna falska lära.

Bland dem finner vi kändisar som Kenneth Copeland, K.C. Price, Dick Bernal och ett tusental andra. Det är sådana personer Ekman har omgett sig med under alla år. Under Ekmans vistelse i Tulsa blev han god vän med pingstmissionär Lester Sumrall (nu avliden).

Ekman bodde i Uppsala efter hemkomsten till Sverige, tog avsked från Svenska Kyrkan / EFS, och startade LIVETS ORD 1983. Som färgstark personlighet och dynamisk talare och med hjälp från USA, samlade han snart stora skaror omkring sig som var nyfikna på "detta nya" och drog snart också till sig medlemmar från olika frikyrkliga samfund och församlingar, vilket åstadkom en förödande splittring, särskilt inom pingströrelsen och närbesläktade rörelser, med undantag för Maranatas församlingar.

Ekman predikade hälsa och välgång—och affischnamn som Benny Hinn och Carola drog folk.

Många sägs ha blivit helade i början men tyvärr lär Ekman ut att om man inte lovprisar Gud nog och "inte vittnar" tillräckligt om undret som hänt, kan Gud "ta tillbaka" sin hälsan. Detta är i sig en teologisk lögn, ty i Romarbrevet står det, att Gud inte ångrar sina nådegåvor.

Medlemsantalet ökade drastiskt och var i Uppsala på sin höjd uppe i 7 000 medlemmar, men är idag nere i ca 2 000. Från den bibelskola Ekman startade 1983 har många elever utexaminerats, som sedan "planterat församlingar" över hela Norden och även Ryssland och Baltikum, etc.

Ekman godtogs av pingströrelsen år 2000, och tycks stå på god fot med Evangeliska Frikyrkan i Örebro, trots motstånd i början. EF är ett samfund som bytt namn två gånger på mindre än 25 år (ÖM-Nybygget-EF). Nu tog en helt ny rörelse form, TROSRÖRELSEN.

Ekman och Livets Ord fick fortfarande mycket kritik från enskilda kristna, pastorer och kristna samfund. Den främsta invändningen var den falska läran, men Ulf Ekmans härskarfasoner kom också i skottgluggen efterhand. Man kan tycka att det är dags för Ekman att öppet redovisa det själsliga och ekonomiska tryck han ju faktiskt utövat på de "underdåniga" som blivit offer för rörelsens gärningslära och övermänniskomentalitet.

Vår mission gav tidigt ut (1990) skriften "En annan Jesus" i Sverige, där vi varnade för Ekman – denna skrift finns nu på vår hemsida, jämte fyra artiklar om trosrörelsen i stort, men Livets Ord i synnerhet, under rubriken "Ulf Ekman – Sveriges falske apostel." 

Ekman hade mäktiga vänner i det trosförkunnartäta USA. Utöver det fanns det en hunger efter andliga reformer i Norden vid denna tid, det som kallas "väckelse." Det så kallade Jesus-folket från Kalifornien hade skapat ett sug efter upplevelser, levande tro och "härliga möten." Ibland var det också äkta. En ström av välkända förkunnare från USA besökte nu frikyrkor i Sverige, bland dem även "Full Gospel Business Men International Fellowship."

Tyngdpunkten i dessa möten, som ofta hölls i pingstkyrkor, lades på Andens gåvor. Också vår egen mission predikade frälsning och nådegåvor i Sverige vid denna tid. Unga svenska kristna kom och lyssnade på evangeliet och den "amerikanska" musiken. Folk var hjärtligt trötta på de stela mötesformerna och det stagnerade gudstjänstlivet i sina hemkyrkor, och bejakade därför gärna något nytt.

Det drog Ekman fördel av, och bjöd bland andra in Lester Sumrall till sina konferenser i början av 1980-talet. Alla viktigare "resande i tro" från Rhema var på Livets Ord, eller i närbesläktade församlingar, och även de mest kända karismatiska predikanterna var där: Kenneth Copeland, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Roberts Liardon, Phil Driscoll (en trumpetare), Rod Parsley, Peter Ljunggren (en svensk-kanadensisk evangelist) , den amerikanska gospelsångerskan Jessy Dixon, Bill Lofbom (en svensk-amerikansk evangelist), Morris Cerullo Tim Storey, Richard Roberts (Oral Roberts' son), R. W. Schambach, Patrick Ondrey, John and Patricia Avanzini, Bob Weimer and T.L. Osborn.

Det värsta skräckexemplet på sådana trosförkunnare var Sam och Jane "Jezebel" Whaley, som enligt en källa hade del i själva grundandet av Livets Ord. Jane Whaley "drev ut" onda andar ur redan kristna ( ! ) på livetsordsmöten.

Ekmans rörelse tog nu fart. En bibelskola med Rhema som förebild startades, där hundratals andligt inriktade svenska kristna blev undervisade i Kennet E. Hagins lära. Därefter startade de egna församlingar över hela Sverige som var nära förbundna med Moderkyrkan i Uppsala. Men Ekmans anhängare kom mest från pingstförsamlingar, så det tog inte lång tid förrän problem uppstod. Rörelsen blev dessutom klassad som sekt. Ett tag såg det ut som om rörelsen skulle lösa upp. Efter ett gräl, avbröt Ekman och Hagin alla kontakter. Även media gick hårt åt Ekmans rörelse. Skolverket hade synpunkter på Ekmans verksamhet, som nu omfattade allt från daghem till universitet.

Då hände det något. Ekman blev kristen sionist, och omedelbart slutade media, staten och andra instanser att trakassera honom – och plötsligt stod han på god fot, ekonomiskt sett.

MOSSAD UPPTÄCKER ULF EKMAN
Den israeliska underrättelsetjänsten Mossad är inte bara avsedd för spionage för staten Israels räkning och för lönnmord på dess fiender, utan har också i uppdrag att sprida desinformation till världens massmedier och att påverka den allmänna opinionen både i Israel och i resten av världen. Med Mike Evans som väletablerad "kristen" sionist i USA, sökte Mossad även en inflytelserik "kristen ledare" i Europa som kunde värvas för arbete i det israeliska propagandaministeriets sold. I Ekman fann de sin man. Exakt när Ulf Ekman blev kristen sionist är inte lätt att veta för någon utanför organisationen, men genom det material Ekmans stiftelse (företag) producerar, kan man se att han hade ändrat sin teologi redan 1991.

I rörelsens tidning Magazinet (mars 1991) förekom flera artiklar där man från Livets Ords sida uttalade sig skarpt mot vad som kallades "kristen antisemitism." Ekman förberedde på detta sätt sina efterföljare så att de skulle förstå att om de ville ha Guds välsignelse i fortsättningen var stödet för Israel den mission man prioriterade högst.

Baptistpastorn Sven Nilsson skrev ett brandtal om att kristna i Sverige måste ta avstånd från undervisningen som säger att Jesu Kristi kyrkoförsamling på jorden har ersatt Guds plan för Israel under det första förbundet till Abraham, och att Gud har en speciell plan för judarnas frälsning.

Stig Hällzon från Örebro-tidningen Hemmets Vän, som till en början tagit avstånd från Ekmans vidriga JDS-teologi skrev fördömande om angrepp på judar och betonade starkt att judarna har en särskild frälsningsplan. I en annan artikel som dök upp beskrivs in i detalj det hemska öde som drabbade judarna i Nazi-Tyskland. Historien handlade om Ferenc Göndör, en icke-kristen 63-årig ungersk jude som överlevt ett koncentrationsläger som barn.

I "Nyhetsbrev från Livets Ord" Nr 1, årg. 13, 1994 fanns det två nya projekt för kristna i Sverige att ta del i. I sin ledare berättade Ulf Ekman att stiftelsen fått ett före detta trupptransportfartyg som man tänkte använda till att förflytta ryska judar till Israel med, och att Ekman tänkte starta ett s.k. "kristet" universitet i Uppsala. Båda projekten skulle genomföras med utländskt hjälp, från staten Israel respektive Oral Roberts i USA. Ekmans universitet skulle nu anslutas till Oral Roberts Universitet i Tulsa.

FARTYGET FRÅN DEN AMERIKANSKA FLOTTAN
De flesta förkunnare som tillhör judelobbyn använder sig ofta av profetiorna från Bibeln för att få folk med på noterna. Ekman förkunnade att år 1993 så hade Gud talat till honom att det var hans arbete att få judarna ut från Ryssland och ner till Israel. Enligt Gud var detta ett projekt som måste genomföras snabbt, på sin höjd fick det ta 18-24 månader att genomföra. Sedan berättade Ekman för sina anhängare att Gud hade påbörjat det nya projektet redan år 1987, när ett fartyg från amerikanska flottan togs ur malpåse på Amerikas västkust. Fartyget var byggt år 1948, med en kapacitet på 1500 sängplatser. Ett amerikanskt par hade tillsagts av Gud att köpa skeppet och ge det till Ekmans företag.

Ekmans företag skulle använda sitt nätverk i Ryssland och Ukraina för att identifiera, kontakta och erbjuda ryska judar en gratisresa till Israel. Bussar, lastbilar och flyg skulle användas för att frakta dem ned till stränder vid Svarta Havet, varifrån fartyget (S.S. Restoration) skulle frakta dem vidare till Israel. Ekman döpte projektet till Operation Jabotinsky, vilket är en förolämpning mot den kristna tron.

Vladimir Se'ev Jabotinsky var rysk jude, född 1880. I tidig ålder blev han sionist. Under andra världskriget övertygade han Englands regering om fördelen med bilda en judisk bataljon inom den brittiska armén. Han blev själv menig soldat i densamma, och när kriget var över hade han avancerat till löjtnant (furir). Han förde befälet över det första kompaniet från den brittiska armé som korsade Jordanfloden och gick in i Palestina 1918. Så fort kriget var slut satte han upp de första Hagana-förbanden, vilka år 1948 blev den israeliska armén. I de blodiga upplopp som förekom i Jerusalem i april 1920 ledde han sina förband i häftiga strider. I judiska ögon var han en frihetskämpe, i brittiska ögon en terrorist. Han blev tillfångatagen och dömd till 15 års fängelse, men avtjänade endast ett år av dem. Det var han som grundade och blev ledare för den militanta terrorstyrkan Irgun Tzeva'i Leumi, en utbrytargrupp från Hagana. Jabotinskys metod var våld. Han och hans efterföljare mördade många araber palestinier. Han dog i Förenta Staterna den 3 augusti 1940. Jabotinsky förkastade Jesus som sin Messias och dog i sina synder och for till helvetet.

Ekmans räddnings operation för ryska judar döptes efter denne våldsamme man, som Ulf Ekman i sin publikation kallade "... en av de största sionistiska ledarna under 1900-talet."

VAD HÄNDER MED DE RYSKA JUDARNA I ISRAEL?
Ekmans företag hjälper bara de ryska judar som vill flytta till Israel. Om de vill flytta till något annat land, så avvisas de. De flesta ryska judarna får bosätta sig i enklaver på den ockuperade Västbanken. Det är ett mycket farligt område där få israeler vill bo. Sedan Ekmans verksamhet började, har han ordnat med transport av omkring 7000 ryska judar till Israel. Den nuvarande takten ligger på ca 1000 judar per år.

Den kristna (?) besättning han har på fartyget har han strängt förbjudit att berätta för någon rysk jude om Jesus Kristus. För att stå på god fot med den israeliska regeringen är Ekman och alla andra i den "kristna" lobbyn noga med att inte tala om Jesus, utan bara frakta judar till Israel, samla in pengar och bedriva lobbyverksamhet för Israel. Ekman, liksom andra säger bara till sina efterföljare:

"Oroa er inte för judarna, Gud har en speciell plan för dem."

EKMANS NÄTVERK
Hans ursprungliga församling i Uppsala har år 2003 omkring 2000 medlemmar. På denna plats finns daghem och "kristna" skolor, från nybörjarstadiet upp till gymnasiet. Det finns bibelskola och ett universitet. TV- och radiostationer är i gång, som utnyttjar lokala marknät och satelliter. Det finns ett förlag som producerar miljontals böcker på olika språk. Dessa sprids till en rad länder, speciellt till det forna Sovjet och de länder som beskyddades av sovjetväldet under det kalla kriget, dit fem miljoner böcker har distribuerats.
Varje sommar står församlingen i Uppsala för en "Europakonferens" som drar till sig tusentals pastorer, ledare och lekmän från hela Europa. Bland talare på 2003 års konferens fanns USA-evangelisterna John Bevere, Stephen Sumrall, Benny Hinn, Steve Hill (Pensacola, Florida), Thomas George, en pastor från New Dehli, Indien, och pastor Kong Hee från City Harvest Church (cityskördekyrkan) i Singapore.

År 2002 slutade Ekman som pastor i Uppsala och Robert Ekh är ny pastor. Men Ekman är ännu ordförande i stiftelsen Livets Ord (företaget) och undervisar fortfarande på "Bibelskolan," som utexaminerat mer än 7000 personer sedan början. Ekman har grundat lokala "bibelskolor" i Ryssland, Tjeckien, Albanien och Indien. Genom sina "missionärer" har Ekman grundat mer än 700 "församlingar" (sekter) i Ryssland och Östeuropa. Samtliga är anslutna till Ekmans företag.

Ulf Ekman är också President på sitt "universitet" i Uppsala och sedan år 1997 även en ledamot i styrelsen för Oral Roberts' University. Sedan år 1995 har Ekman också varit styrelsemedlem i Board of Church Growth International ("internationell kyrkotillväxt"), en världsvid organisation grundad av Yon2ggi Cho, som är pastor i världens största "församling" i Seoul, Korea.

Dessutom stöder Ekmanföretaget pastorskonferenser i Ryssland, Indien och Singapore och dit  samlas tusentals pastorer varje år för att lyssna till det senaste från Ulf Ekman.

Under årens lopp har Ulf Ekman skrivit ca fyrtio böcker, som sedan översatts till en rad språk. Via kassetter, videofilm, radio, TV och satellit hörs och syns han i hela världen.

Från att ha varit en lokal förkunnare i Sverige, har han blivit en världsledare med försänkningar inom varje karismatisk rörelse och pingstkyrka i världen. När han predikar, tror miljoner kristna att de lyssnar till en sann Guds tjänare. Ekman är den politiska staten Israels bäste, nu levande agent, och EN MAN ATT RÄKNA MED NÄR ANTIKRIST FRAMTRÄDER PÅ JORDEN!

ULF OCH BIRGITTA EKMAN BOR NU I JERUSALEM
Ulf och Birgitta Ekman, som förresten har fyra söner – Aron, Jonathan, Samuel och Benjamin, flyttade till staden Jerusalem år 2002. De är där för att bygga ett utbildningscenter och önskar samtidigt lära sig mer om judisk kultur. De tänker också starta gruppresor för kristna till Israel och ge dem en mer ingående undervisning om den judiska staten.

Ekmans företag beslutade på ett styrelsemöte år 2001, att de ville bygga femton internationella centra, kopior av vad man byggt i Uppsala. Dessa centra skall samordna missionsarbete inom vissa regioner, och på så sätt öka företagets inflytande över hela världens kristenhet. Som en "General" kommer Ekman att resa runt från center till center och se till att de sköts efter moderföretagets alla regler och bestämmelser. 5

Dit Ekman går, far Israels propagandaministerium efter, och utökar sin makt och sitt inflytande över världsbefolkningen. Äktenskapet mellan Ekman och judarna är dock instiftat i helvetet. Judarna är glada, Ekman och hans företag kommer att hålla det judiska folket borta från Jesus, och i gengäld har judarna fått ett bra språkrör hos hedningarna.

Glöm inte heller geschäftet; kristna turister drar in stora pengar till Israel och hemliga judiska bidrag ("donationer") ger de "kristna" lobbyisterna goda finanser. Detta gör naturligtvis många i den här världen lyckliga, men i den eviga elden är det inte pengar man får betala med.

DJÄVULEN TJÄNAR BRA PÅ DETTA FÖRETAG! 6


NOTER:

1. Abrahams ättlingar, Israel och staden Jerusalem, är inte synonymt med "judar." Se Juli 2003 Nyhetsbrev.

2. För mera bakgrund, se Maj 2002 Nyhetsbrev.

3. Antropologi är läran om människoraserna och deras fysiska egenskaper, som utförligt behandlar särskilt primitiva folk och folkgrupper.

4. Ashram-rörelsen är influerad av hinduismen. Det var Sten Nilsson och Stanley Jones som införde systemet med "retreater," där meditation och fasta presenterades för kristna deltagare.

5. "General" kallas Ulf Ekman av sin organisation.

6. Pastor Torells Nyhetsbrev för juli 2003 berättar om hur Världsregeringen är som cancer och att Kristi församling verkar ha fått en andlig cancer som är dödlig. Vi bör be till Gud att han helar oss från denna sjukdom i kristenheten. Nedan följer tre artiklar som står i överensstämmelse med, och bestyrker det som pastor Torell har skrivit i ovanstående artikel.


DELAY BETEDDE SIG HÖKAKTIGT PÅ ISRAELBESÖK

(Delay's hawkish on Israel visit)

"Representanthusets majoritetsledare sällar sig till kritikerna av färdplanen för fred.

 Av Megan K. Stack, LOS ANGELES TIMES, The Sacramento Bee, 2003-07-31

Översättning: Torbjörn Johansen

 

JERUSALEM.  Han lät som han var på ett tältmöte – fogade smidigt in Ramallah på Västbanken bland en rad andra städer, bland dem Auschwitz, Pyonyang och Damaskus. Han väckte Moses och Anne Frank till liv. Han blandade ett gammaltestamentligt språk med ett verbalt och folkligt amerikanskt språkbruk – liv, frihet och sökande efter lyckan.

"Jag kommer hit med ett enkelt budskap. Var inte rädda," sade majoritetsledare TomDelay (rep. Texas) till en intensivt lyssnande skara israeliska lagstiftare, talmudstudenter och akademiker här i Jerusalem. "Vi hör de röster som ropar i öknen och kommer aldrig lämna er sida."

I Washington talas det om fred och palestinsk stat, men DeLay reser runt i Israel med budskap för de israeliska hökarna: Kriget är inte slut och Förenta staterna är Israels vapendragare i en uppskruvad kamp mot ondskan.

I ett tal dagen efter president Bushs möte med Israels premiärminister Ariel Sharon sade DeLay att Bush "gjort klart att utsikterna till fred är den palestinska myndighetens ansvar," som måste bekämpa terror och avväpna dess möjligheter till terrorism."

DeLay kallade sig "en israel i hjärtat."

Som en av de mest prominenta ledarna i den grupp kristna sionister som vuxit sig starka inom Bushadministrationen efter den 11 september har DeLay  varit en ständig vän till staten Israel.

Och hans konservativa åhörare hade god anledning att vara nervösa.

Färdplanen för fred går stegvis framåt. President Bush trycker på för en palestinsk stat och ett stopp för judiska bosättningar på palestinskt territorium. Den palestinske premiärministern Mahmoud Abbas togs emot med värme i Vita Huset förra veckan.

Allt detta väcker avsky hos många judar på högerkanten – och bland många kristna sionister, vars [felaktiga] tolkning av Uppenbarelseboken utlöser en brinnande tillgivenhet till Israel och obehag inför muslimska krav på helig mark.

Istället för att diskutera försoning och kompromisser, uppehöll sig DeLay vid apokalyptiska bilder av kamp och strid.

"Det finns ingen medelväg, inget mellanläge värt att inta," sade han. "När vi hälsade, sa jag till Tom DeLay att innan jag hade hört honom tala trodde jag att det var jag själv som låg längst till höger i Knesset," ironiserade Aryeh Eldad, en lagstiftare och högerman från National Union Party.

Bushs försök att mäkla fred har skapat en växande schism mellan hans administration och de kristna sionister som bildar en betydelsefull minoritet ibland republikanerna.

"Jag har noterat en hel del nervositet angående färdplanen (bland 'evangeliska' kristna), "säger John Green, chef för Ray C Bliss Institute, Akronuniversitetet, som studerar religiöst inflytande inom politik. "Det är många som har uttryckt sin djupa oro."

Kristna sionistiska organisationer uppmuntrar –  och finansierar –  de kontroversiella judiska bosättningar Washington är missnöjda med. Rörelsen är också emot en palestinsk stat på den mark som man anser judarna har fått av Gud. Men bara timmar efter DeLays tal i Jerusalem sade Bush inför pressen i Washington, att en palestinsk stat år 2005 är ett rimligt mål.

Den kontrasten gick inte förlorad hos israelerna på högersidan, som upptäckt klyftan mellan DeLay och Bush.

"Vi gick in för färdplanen för president Bushs skull, vi har blivit övertalade att vidta åtgärder som av oss anses som farliga," säger Uzi Landau, Israels minister för inrikes säkerhet.

Palestinska tjänstemän granskar också de kristna sionisterna noga.

Green uppskattar att så många som 15 miljoner amerikaner hör till rörelsens kärntrupp och att 15 procent av de folkvalda i USA tillhör liknande församlingar. The Christian Faithful skickar "många miljoner dollar" till Israel och bosättningarna, säger Green. "De oroar mig mycket," säger palestiniernas juridiska rådgivare Diana Buttu. "Jag vet att de inte alls är nöjda med hur  president Bush förhåller sig till färdplanen, och jag tror att de kommer att vara avvisande även i  fortsättningen."                                    

New York Times bidrog till denna rapport.


Sedan Torell skrev sin artikel i juni har Ulf Ekman fortsatt sina olika internationella projekt och Operation Jabotinsky pågår än. När Ekman var i TV hösten 2003 tillfrågades han "om han har mer politik på sin agenda." En fråga som han med sin vanliga ordrikedom slingrade sig ur…

Följande artikel finns i två versioner på nätet. En av dem är utan den faktaruta om FN som finns i andra versionen. Här är en komplett version av denna artikel från Dagens Nyheter, scriven av Rasmus Malm. Publicerad 18 juni 2003 07:56

"Ekman hjälper bosättare
"Operation Jabotinsky" startade 1993 efter att Ulf Ekman i sitt inre hört Gud säga: "Ta ut judarna ur Sovjetunionen".

Foto: Sam Stadener

Ulf Ekman

Slagordet lyder: "Bibeln är vår vägkarta!" Samtidigt som George W Bush förhandlade med israeler och palestinier i Aqaba arrangerade de högerkristna lobbyisterna i USA en stor konferens i Washington DC för att samla styrkorna i kampen mot den ogudaktiga vägkartan för fred i Mellanöstern. När det gäller stöd till den mest extrema israeliska politiken - inklusive fördrivning av palestinierna - då är de kristna sionisterna att lita på. Grupperna är rikast, starkast och mest inflytelserika i USA. I Sverige är engagemanget sedan början av 90-talet hetast hos Ulf Ekmans Livets ord. Församlingen bedriver ett intensivt arbete för att skapa ett Mellanöstern som bättre stämmer överens med den bibliska karta man har för ögonen.

I "Operation Jabotinsky" arbetar Livets ord med att förmå judar från före detta Sovjet att "resa hem" till Israel. Majoriteten av Jabotinskyinvandrarna hamnar i bosättningar på den ockuperade Västbanken, enligt uppgifter från Swedish Christian Studycenter i Jerusalem. Livets ords bekräftar att många av invandrarna bosätter sig på Västbanken, men redovisar ingen egen statistik. Ulf Ekman kallar sig gärna "judarnas vän", men i realiteten betraktar han vännerna som verktyg för sitt eget högre syfte. Under 90-talet blossade antisemitismen upp i före detta Sovjet. Officiellt motiverar Ulf Ekman sitt arbete med att han vill hjälpa de ryska judarna att fly. Men de som vill resa till något annat land än Israel får ingen hjälp av Livets ords så kallade fiskare. I ett hemligt internt material som DN har kunnat ta del av lär man ut strategier med hänvisningar till Bibeln, "Skäl som judarna har att inte vilja flytta och hur vi ska bemöta dem: Invändning: I Israel är det farligt. Svar: Gud håller sin hand över Israel. Invändning: Vi väntar här, kanske blir det bättre tider. Svar: Jer 16:15 Efter fiskarna kommer jägarna. Antisemitismen i Ryssland kommer bara att öka och bli tydligare och tydligare. Invändning: Vi judar har alltid blivit tillsagda vad vi ska göra. Nu vill vi välja själva. Någon gång ska jag till Israel, men först ska jag pröva USA. Svar: Herren kallar er ut ur nordlandet till Eretz Israel." (Ur "Operation Jabotinsky: Manual för internt bruk")

Aktionen är uppkallad efter 30-talets högersionist Vladimir Jabotinsky, som grundade den fascistinspirerade Betarrörelsen i Polen. Jabotinsky mobiliserade unga judar för väpnad konfrontation med britter och araber i det blivande Stor-Israel. "Operation Jabotinsky" startade 1993 efter att Ulf Ekman i sitt inre hade hört Gud säga: "Ta ut judarna ur Sovjetunionen!"

Livets ord har enligt egna uppgifter bekostat resan för cirka 7.000 människor till Israel, framför allt från Ryssland och Ukraina. Efter utbrottet av den andra intifadan har de svenska fiskarna haft ett svårt arbete. Men fortfarande väljer cirka 1.000 ryska judar per år att med Livets ords hjälp ta sig till Israel.

Livets ords enväldige ledare Ulf Ekman flyttade förra året själv till Jerusalem för att starta ett studiecenter. Den karismatiske pastorns intensiva intresse för Israel har att göra med en bokstavstrogen bibeltolkning. Enligt Ekmans läsning av profetiorna är vi nu på väg mot apokalypsen och det efterlängtade tusenårsriket. Det som framför allt krävs innan Jesus kan komma tillbaka är alla judars återsamling i ett återupprättat Stor-Israel.

Teologen Göran Gunners beskriver i "Internationella studier" (1:2003) de kristna sionisternas geografiska vision: i det bibliska Stor-Israel ingår hela Libanon, halva Syrien, två tredjedelar av Jordanien, hela Irak och norra delen av Saudiarabien. De kristna sionisterna ser alltså de ockuperade palestinska områdena Västbanken (på bibelspråk Samarien och Judéen) och Gaza, som en självklar del av landet Israel. Livets ord ber för olika bosättningar och organiserar regelbundet gruppresor till Israel där besök i "Samarien och Judéen" ingår som en naturlig del. Flera Stor-Israelvänner från pingst- eller trosrörelsen har på eget initiativ rest till Västbanken som "sympatibosättare". Andra som Malmöbaserade organisationen Israels Vänner argumenterar öppet för tvångsförflyttning av palestinier från Västbanken, så kallad transfer. Benny Hansen, organisationens representant på plats i Israel, fungerar som länk för enskilda svenskar som vill stödja bosättningarna ekonomiskt. Just nu cirkulerar ett insamlingsbrev till stöd för den ideologiskt extrema och militanta bosättningen Shiloh, mellan Nablus och Ramallah på Västbanken.

Israels nuvarande finansminister Benjamin Netanyahu besökte Livets ord i Uppsala i april 2000. Den politiska eliten i Israel har nämligen förstått vikten av stödet från de kristna fundamentalisterna. Med en republikan i Vita huset räknas de konservativa kristna i USA som den viktigaste lobbygruppen i Israelfrågan. Premiärminister Begin knöt redan under mitten av 1970-talet band till en rad framträdande kristna ledare, bland dessa Jerry Falwell, grundaren av Moral Majority och Pat Robertson, grundaren av Christian Coalition. Den som först såg potentialen var Begins rådgivare Harry Hurwitz: "Fundamentalisterna är de mäktigaste kristna i USA, därför ska ni gå upp till Capitol Hill tillsammans med dessa kristna och lobba för Israel."

I boken om "Operation Jabotinsky - Släpp mitt folk!" - berättar Ulf Ekman om hur han utnyttjade sin goda relation till just Hurwitz. Via ett enda telefonsamtal fick han grönt ljus att sjösätta sin operation, trots motstånd från det officiella israeliska immigrationsorganet. Ekman berättar också om hur Gud talade till honom under en första Israelresa 1987. Redan på planet hörde han: "Jag tar dig till Israel och jag ska ge dig ingångar i höga positioner."

De kristna fundamentalisternas inblandning i Mellanöstern strävar inte mot fred, utan mot att frammana den konflikt som enligt profetiorna ska påskynda Jesus återkomst. Enligt denna världsbild är en palestinsk stat ett hinder på vägen mot tusenårsriket. Upprustningen av bosättningarna på Västbanken blir därför den svåraste politiska konsekvensen av den apokalyptiska aktivismen. Stödet är viktigt för den israeliska regeringen, inte bara politiskt utan också demografiskt. Delar av bosättningar har kommit att stå mer eller mindre tomma efter utflyttning under 90-talet. Enligt officiell statistik är 14 procent av de israeliska bosättarna på ockuperat land nyanlända europeiska eller amerikanska invandrare. Ryssarna utgör här huvuddelen.

För Livets ord och deras allierade är det judiska folket bara ett nödvändigt redskap. Enligt Ekmans läsning av profetiorna finns snart ingen plats för judar i Israel om de inte först omvänder sig till kristendomen och tar emot den återvändande Jesus. Den storsäljande apokalyptiske författaren Hal Lindsey talar om ett stort slag där miljoner judar ska förintas innan Kristus upprättar tusenårsriket. Men, menar Ekman, judarna kan undvika detta öde om de återsamlas i Israel och tar emot Jesus. På en gudstjänst hos Livets ord i Uppsala 1990 talade Jan Willhem van der Hoeven, grundare av de båda organisationerna International Christian Embassy och International Christian Zionist Center. Han avslöjade där hur långt han var beredd att gå i sina böner för att återsamla judarna i Israel. Och de politiska konsekvenserna är tydliga:
"Jag ber ... att till och med om det krävs antisemitism i Amerika! Till och med om det krävs antisemitism i Amerika ska Gud använda det för att ta sina miljoner tillbaka till Israel! Det måste alltså finnas tillräckligt med plats.

Om 6 miljoner amerikanska judar är på väg, då kan vi väl inte ge upp Västbanken, eller hur?"


Den fjärde Genèvekonventionen (artikel 49) förbjuder en ockupationsmakt att flytta över medborgare från sitt eget territorium till ockuperat område. 

(Från DN Kultur 18 juni 2003 07:56)


På Livets Ord website finns graverande dokument som också stöder det pastor Torell säger. Ulf Ekman och andra sionister har tagit politisk ställning för ett jordiskt rike, Israel, trots att det står i Bibeln: "Gud har inte anseende till personen." Gud föredrar inte judar framför palestinier eller något annat folk på jorden, särskilt inte de som förnekar "Jesus, judarnas konung." Vad har de bland kristna att göra? Läs och fundera sedan litet över om det är meningen att en kristen skall ta parti för en politisk stat. Svaret blir nog att vi inte kan ta någon som helst politisk ställning åt något håll, inte ens för en modern version av det antika, bibliska Israel.

Detta tycks inte hindra Ekman och hans åsiktsfränder att bjuda in understödjare av terror och arabhatare som Benjamin Netanyahu till Livets Ord i Uppsala:

"Judiska vänner som har besökt Livets Ord"

Ulf Ekman tillsammans med med förre premiärministern Benjamin Netanyahu

• DUDU FISHER; känd judisk tenor
Dudu Fisher har gett flera konserter på Livets Ord i Uppsala. Han har också fyllt teatrar i Stockholm, Riga, S:t Petersburg och Moskva vid konserter som arrangerats av Livets Ord för de judiska befolkningsgrupperna.

• BENJAMIN NETANYAHU; tidigare israelisk premiärminister
Benjamin Netanyahu var huvudtalare vid konferensen ”Modern antisemitism” på Livets Ord 26 april 2000.

• HARRY HURWITZ; rådgivare till tidigare israeliska premiärministrarna Menachem Begin och Yitzhak Shamir
Harry Hurwitz har vid flera tillfällen hållit Israelseminarier vid stora konferenser på Livets Ord och har också varit en återkommande talare vid våra årliga resor till Israel.

• RAANAN LEVY; rådgivare till Israels premiärminister Ariel Sharon
Raanan Levy talade vid en speciell session om Israel och den nuvarande politiska situationen under Livets Ords årliga sommarkonferens i juli 2001.

• AMNON BEN YOHANNAN; Israels ambassadör i Sverige
Amnon Ben Yohannan kom för att gästa Livets Ord och tala på sommarkonferensen 1992.

• GIDEON BEN AMI; Israels ambassadör i Sverige
Gideon Ben Ami besökte Livets Ord 1995.

• ELIYAHU EVIDAN; Israels ambassadör i Sverige
Eliyahu Evidan har vid flera tillfällen varit en högt uppskattad talare på Livets Ord, exempelvis under vår sommarkonferens 2002 och vid vårt särskilda Israelseminarium senare samma år.

• ROBERT L WOLKOFF; rabbin vid judiska församlingen i Göteborg
Robert L Wolkoff kom till Livets Ord 1990 för att hålla ett seminarium om judarna i före detta Sovjetunionen.

• FERENC GÖNDÖR; Förintelseöverlevare som bor i Stockholm
Ferenc Göndör kom för att tala under ett Israelseminarium på Livets Ord 1997


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2003 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2003 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA