Är homosexualiteten medfödd drift eller är onda makters spel med människor?

Söndagpredikan i Borgholms pingstkyrka juli 20
Åke Green, pingstpastor

Läsa Söndagpredikan på Engelska

Jag är väl medveten om att ämnet är laddat och kontroversiellt och till och med att det har blivit det inom kristna kretsar. Jag har inte sökt stöd i Guds ord för mina tankar, utan Guds ord har gett mig de tankar som jag skall redovisa då här i dag. Jag kommer då att ta upp det här ämnet då naturligtvis, om det här med homosexuella och om kristna homosexuella. Är det ett tidstecken? Och kan man bli befriad från detta då? Det kommer jag att vidröra här i dag, och jag är väl medveten om att jag kommer att överskrida tiden som jag annars försöker att hålla. Gud har från begynnelsen skapat människor till då man och kvinna, och vi börjar i första moseboken och bara påminner om det, för det är viktigt att vi har Guds ord att stå på. Och i första moseboken, det första kapitlet och den 27:nde versen, sägs det ju att:

'Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.

Här säger ju Guds ord, klart och tydligt, att vi skapades till att bli far och mor, till man och kvinna, och att de skulle bli föräldrar. Det säger Herren här klart och tydligt. Och skriften anser ju att varje form av sexuell förbindelse utanför äktenskapets ram är 'lösaktighet'. Det betecknar skriftordet som 'otukt'. Och det finns klart också uttalat i instiftelseorden till äktenskapet och då ser vi det andra kapitlet här och den 24:e versen där det står:

'Därför skall en man överge sin fader och moder och hålla sig till sin hustru, och de skall vara ett kött.'

Här talas bara om man och hustru. Det står inte på något sätt, eller man kan aldrig få det, eller tyda det till, att man kan då ha vilken partner som helst. Utan här talar Herren klart och tydligt. Den drift som då Gud har lagt ned i människan för att uppliva den djupaste formen utav gemenskap och för att bevara äktenskapet i en sann trohet, det har djävulen använt som sitt starkaste vapen mot Gud, och mot äktenskapet. Han använder det alltså mot Gud, det Gud har skapat för att människan skall uppleva gemenskap och trohet och uppleva lycka och allt detta som det medför, det använder han rakt emot Gud och i Guds ansikte för att då förvrida och förvända. I djurriket så finns det ju hane och hona, och i växtriket så finns det också han- och honväxter. Varken i djur eller i växtriket förekommer det några abnormiteter, utan varje art håller sig till sin egen art. Så är det. Tills människan, på senare år, har klampat in på det här området genom provrörsbefruktningar och genom kloning och genom att man då byter partner och har partnerskapslagar som har blivit stiftade. Till dess alltså så har det varit så som Gud har sagt att vi skall leva.

Genom att legalisera partnerskap mellan män och män och kvinna och kvinna, så kommer det att skapa katastrofer helt enkelt, utan dess like. Vi ser följderna redan av det här, vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade homosexuella, men det har uppstått på grund utav detta en gång i tiden. Och sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den skull ha någonting att göra med det som ligger bakom detta, vad det gäller homosexualitet. Men ändå så kommer det att skapa en stor katastrof, och redan så upplever ju myndigheter och sociala myndigheter det här, man bemästrar det inte, man upplever svårigheten i det. Men inte bara det, utan teve berättade för en liten tid sedan antalet smittade män och kvinnor utav olika könssjukdomar stiger, och det sprider sig allt mer på grund utav alltså att man inte lever så som Gud hade tänkt att man skulle leva tillsammans med varandra. Och det beror då på att människan har ju klart spårat ur när det gäller detta med de bibliska, och när det också gäller de rent mänskliga, relationerna så har man alltså spårat ur på något sätt. Och då är det ingen privat sak eller rättighet att leva på annat sexuellt sätt än vad bibeln föreskriver. Hebréerbrevet säger i det 13:nde kapitlet:

'Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.'

Oavsett hur samhället ser på det här så kommer Gud att döma både samhället och de som begår otukten. Kom ihåg det, både samhället eller staden, eller platsen, det kommer alltså Gud att döma, över de som kommer att begå denna otukt. Om vi då går till första mosebokens 19:nde kapitel vilket jag förstår att alla era tankar också kretsar ikring i dag, med tanke på ämnet, så möter vi det här då i den femte versen, där bland annat läser vi så här, ja, fjärde versen kan vi säga:

'Men innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket så många det var. Dessa kallade på Lot och sa till honom”var är de män som har kommit till dina, för de ut till oss så att vi får känna dem'.

Här läser vi för första gången om homosexuella män. Alla Sodoms män talade öppet och visade öppet sin avvikande sexuella läggning, både gamla och unga, läste vi här. Både gamla och unga, alla. Och så säger den, 'så att vi får känna dem' och det betyder alltså sexuell förbindelse. Samma uttryck som bibeln använder då en man går in till en kvinna. Så är det precis samma uttryck här, som det sägs om dessa män som hade lust till varandra. Och profeten Jesaja säger så här:

"Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder uppenbart och döljer dem inte".

Det gjorde man inte i Sodom, utan uppenbart visade man sig framför huset, så ropade man på Lot, den rättfärdige, och skonade inte honom på något sätt, utan säger 'för ut dem här så vi får känna dem, vi har lust till dem helt enkelt'. Mitt på gatan står man där alltså, man döljer inte sin synd. Helt öppet, ogenerat, talar man om sina sexuella behov och det säger något om tillståndet i Sodom.

Gud säger till Abraham, i det 18: de kapitlets tjugonde vers: 'Ropet från Sodom och Gomorra är stort och deras synd är mycket svår', säger alltså Herren. 'Mycket svår'. Ropet från Sodom och Gomorra det är stort och synden är svår. Så ser Gud på denna avvikande sexuella relation, 'det är mycket svårt', säger Gud. Det är mycket svårt det här, när människor alltså ger sig hän på det sättet. Öppet och ogenerat så upplever vi att män kysser varandra och kvinnor kysser varandra, inför tevekameror, det kan man göra. De gör det också när det gäller inför filmkameror, men inte bara det man gör det öppet på våra gator och på offentliga platser, så gör man så i dag i vårt land. Vad säger Gud, han säger att 'det är mycket svårt'. 'Det är mycket svårt', när det gäller vårt land också precis som det var för Sodom och de här städerna.

Paulus säger i Filipperbrevet 3 och 19 att 'de skryter med sina sexuella bedrifter'. 'De skryter med sina sexuella bedrifter', och är det inte det som vi upplever precis i dag att människor gör?

Människor vill i dag protestera mot Guds skapelseordning. Och att Gud skapat män och kvinnor som skall föra människosläktet vidare, det ogillas. Av Sveriges rikes lag så ogillas det, likaväl som utav homorörelserna, man ogillar skapelseordningen. De protesterar emot Gud och mot skapelseordningen och så tillåter man då att man får ha partnerskap, män med män och kvinnor med kvinnor. Hur kan det bli på det här sättet? Jo, det är som Paulus säger i romarbrevet, som jag återkommer till om en stund, i det första kapitlet där så säger han i vers 22: 'de blev dårar'.

Tänk att de som styr vårt land är dårar, som sitter i riksdagshuset. Tänk att de är det hela bunten av regeringen som har gått med på det här vansinniga och släppa fram denna flod av synd i vårt land, det är dårskap, säger Guds ord. Jag tror alltså att Herren säger om denna synd i Sverige att det är 'mycket mycket svårt'. Och varför har nu detta levnadssätt tillkommit? Ja då går vi till romarbrevets första kapitel naturligtvis och tar med de verserna där Paulus behandlar det här ämnet ingående. Det fanns anledning till det därför att romarriket genomsyrades utav de här tankarna på homosexualitet. Det var någonting som frodades så oerhört och han måste alltså ta itu med det så att inte det här också blev ett mönster även i Guds församling. Romarbrevet 1 och 21:

'De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utelämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras.

Man bytte det högsta, man bytte Herren mot det lägsta som finns. Det byter man alltså, säger Paulus här, det är bara en dåre som handlar så, säger han, eftersom han gör på det här sättet. Man förkastar Gud som är välsignelsen, Gud som är den suveräne, Gud som är Mästaren i allting, man förkastar honom. Och Guds ord är ju lag och det är ju vårt rättesnöre, men det är till ingen nytta att i princip godta Guds lag och säga 'ja det här är Guds ord och det är Guds lag' om man i praktiken bryter det. Vad spelar det för roll om jag erkänner Guds ord men jag bryter det i praktiken genom att jag handlar tvärsemot och lever tvärsemot vad ordet säger? För Guds ord kräver ju lydnad av oss, vi måste ju lyda Guds ord, om vi skall kunna ha Guds välsignelse och ha Guds välbehag över våra liv, om vi skall kalla oss för Guds barn. Här i den 28.nde versen:

'eftersom de föraktade kunskapen om Gud, lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det de inte får göra'.

Människan är ju rustad med en fri vilja och kan antingen motstå eller underkasta sig den gamla naturens böjelser. Vi har ju makt till att göra det. Och människans moraliska natur visar sig i att en regel för gott och ont finns skrivet i våra hjärtan. Samvetets röst som vi har inom oss, på så sätt är människans tankar vår egen domare, som försvarar eller anklagar oss. Om vi med munnen säger att 'det här är inget är fel, jag gör det här', så säger hjärtat något annat. Det kvittar om du försvarar en synd som du lever i eller, eller försvarar någon annans synd, då ditt hjärta säger något annat. För hjärtat är domaren över dina tankar. Man kan med munnen pladdra allt möjligt, men hjärtat det dömer oss, det säger bibelordet här. Och i det andra kapitlet i den fjortonde versen tar Paulus upp det här:

'Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig.'

Det finns alltså ett samvete. När vi vänder Gud ryggen och vägrar att ta emot kunskapen ifrån Gud så tar han bort sin ande från samvetet och samvetet blir mer okänsligt och det blir töjbart. Då finns det inte längre några hämningar för en människa. Gud styr inte längre dessa människor därför att de går allt längre i ogudaktighet. Vers 24, så står det att: 'Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.' Homosexualiteten börjar alltså med hjärtats begär. Det är så det blir. Sinnets synder, fantasierna där inne som man sysslar med, eller sexdrömmar som man kan bära på, och här har ju porrindustrin, här har teve och filmbranschen, och tidningsbranschen, här har man väckt dessa enorma begär och krafter till liv. Det har man gjort, genom det här som öppet visas inför hela svenska folket så kan man visa vad som helst i vår teve. Man kan göra det precis ogenerat utan tanke på att det finns människor som inte tål att se det här, därför att de igenom detta kan begå våldshandlingar, kan ge sig på andra människor och så vidare.

Man vet att det här är farligt men man hindrar det ändå inte. Öppet visar man det, demonstrationstågen som går igenom Stockholms gator då de homosexuella där har sina slagord, det slår man upp och det visar man. Jag bad Ölandsbladet skriva en artikel om det här, och jag ställde mig till förfogande, inte en enda hörde av sig. Jag tog kontakt med Barometern och jag sade det att jag står till förfogande, jag skall predika över det här ämnet, ni är välkomna, inte ett svar, ingenting. Jag ringde till teve och sa 'vill ni vara med på söndagsförmiddag, då skall jag predika över det brännheta ämnet?'. 'Ja, vi har nog tid, vi har tid på oss sa han', jag ringde i måndags men de har inte hört av sig. Alltså, man låter det här gå helt enkelt, man vill inte ta i tu med det. Men Ingegerd säger här att man planerar här i Borgholm någonting med sådana här gaydagar nu, två dagar framöver. Det planerar man, och det kommer alltså att få utrymme, men inte när vi går emot det på något sätt. Alltså är det på det här sättet; man tål inte en motdemonstration emot det här, utan man vill vara med i det stora löpet på något sätt.

Romarbrevet 1 och 26: 'Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra,' Hjärtats begär övergick alltså i skamliga lustar. 'Upptända', det betyder alltså att tända på. Att tända på. Alltså, det är det som människor gör, man tänder på en drift där inne. När man har sina sexuella fantasier, eller drömmar, eller när man ser sådana här saker i tidningar och på filmer och allt detta, då betyder det att man tänder på någonting inom sig själv, helt enkelt. En eld, en sådan brand tänder människan i sig själv helt enkelt då, genom sitt gudsförakt. Och när de skamliga lustarna tar form i personligheten, så blir det en okontrollerad makt likt en brand, som man inte kan släcka. Och Gud släcker inte den branden, säger Paulus. Gud släcker inte den elden som man tänder på i sitt eget liv, utan Gud låter den brinna. Och då (så säger han) så här i vers 27 b, där han säger 'därmed drog de själva på sig det rätta straffet, för sin villfarelse'. Alltså när människor inte vill, utan okontrollerat, ohämmat, hänger sig åt detta, då låter Gud det brinna. Men det kommer då en domsdag, och en domsakt över de som låter den här elden brinna på det här sättet. Paulus betonar här att både kvinnor och män stod på samma nivå och de praktiserade homosexualitet den ene var inte bättre än den andre. Så var det i romarriket.

I tredje moseboken, i det artonde kapitlet har jag med några verser därifrån för att understryka Guds syn på det här... vers 22: 'Du skall inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna, det är en styggelse. Du skall inte beblanda dig med något djur, så att du genom detta blir du oren. Och ingen kvinna skall ha att skaffa med något djur så att hon beblandar sig med det. Det är en vederstygglighet', säger Guds ord här. Och vi skulle kunna läsa ända fram till den trettionde versen, vi börjar i vers 27:

'Ty alla dessa styggelser har landets inbyggare som har varit där före er, bedrivit så att landet har blivit orenat. Gör inte sådant för att landet inte må spy ut er. Om ni så orenar er liksom det spytt ut det folk som har bott där före er. Ty var och en som gör någon av alla dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja var och en som gör sådant. Iakttag därför vad jag har befallt er att iakttaga, alltså att ni inte gör efter någon av de avskyvärda stadgar som de har följt före er, så att ni orenar er genom dem. Jag är Herren er Gud'.

Bibeln tar upp här och undervisar om dessa abnormiteter. Och sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren går fria för människans sexuella behov och brand som är tänt i en människa utan till och med det kan man ägna sig åt. Och det har jag hört människor berätta för mig själv, då jag satt och lyssnade till då jag var jourhavande medmänniska genom Röda korset under många år. Så var det inte en tillfällighet att människor berättade om sina djuriska förbindelser man har haft och som gett en tillfredsställelse. Så det är klart att Gud han skriver inte en sagobok för att människor skall tänka på det här, utan han skriver med tanke på att så här kommer människor att handla, då man överger Gud. På grund av dessa synder kommer landet att utspy sina invånare. Det politiska svaret i vårt land på detta är ju vad Paulus säger. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden, ändå är det just så de lever, ja än värre. De tycker att det är bra, när andra gör det. Så upplever vi det politiska svaret i vårt land, de ger sitt bifall, och de tycker att det är bra, de kan hålla på med det här, det gör ingenting.

Men vårt land står inför en katastrof av stora mått, vårt land står inför det, det kan ni vara förvissade om. Gud sa 'landet skall utspy sina inbyggare'. De fick inte vara kvar om de fortsatte som de människorna levde som var före Israels barn. När Israels barn skulle inta landet, om de började med sådana förbindelser, som var emot Guds ord, då säger han; 'då skall landet en gång till utspy sina inbyggare'. Jag tror det kan ske i Sverige. Jag tror att det kan ske i vårt land, därför att man har antagit sådana lagar. Man har inga som helst betänkligheter för vad Gud har sagt. Vårt land står inför en katastrof. Vad är det som säger att vi inte kan få en jordbävning som gör att hundratusentals människor kan dö i ett ögonblick? Vad är det som säger att vi inte kan få Mosulregn som fördränker tusentals människor i vårt land? Vad är det som säger att inte andra katastrofer kan nå fram till Skandinavien? Vi är så trygga och vi sitter där så ombonat och (tänker att) 'det kan inte hända oss, men nere i Europa där händer det, och i andra världsdelar och Kina där händer det'. Gud kan vända på det, så att inbyggarna i vårt land kan få uppleva precis det här, de kan utspys ur landet på grund utav då alltså att man har lämnat Gud.

Det är oerhört. Tänk att 300 personer, eller knappt tre hundra av våra folkvalda, har fört vårt land in i ett katastrofområde, när man har antagit de här lagarna och mjukat upp det här och låter människor få leva som de vill. Där de i dag inte kan överblicka konsekvenserna av vad man har fattat för beslut, det kan man inte överblicka. Det är bara historien som kommer att berätta om detta. Vi har fått lära oss ord som incest, pedofiler och övergrepp på barn. Ord som gör insyn, som tillhör abnormiteterna. Då vill jag gå till första korintierbrevets 6: e kapitel och ta med någonting därifrån som Paulus också tar upp när det gällde då korintierförsamlingen och deras sätt att leva. Han säger där i vers nio: 'Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.' Nu skall jag läsa grundtexten, den säger så här: 'Eller inte vet ni att orättfärdiga, rike Guds inte skall ärva. Inte bedra er, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare eller vällustmäniskor eller gosseskändare, Guds rike inte skall ärva.'

'Gosseskändare'. Redan då bibelns skrev visste Herren vad som skulle ske. Vi har upplevt det här och upplever det. Och vi förfasar oss över det. Och Paulus talar i första korintierbrevet 1 och 10 om 'perversa människor'. Och 'pervers' är översatt ifrån grundtexten som säger: 'En som ligger med pojkar'. En som ligger med pojkar. Det är perversa människor som då bibeln talar om. Nu vill jag understryka att alla homosexuella inte är pedofiler, och alla homosexuella är inte perversa, men man öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter synden få fäste i tankelivet. Och den som är pedofil i dag började inte som sådan, utan började helt enkelt med att byta sitt umgänge. Det var så det började.

Och att vara att vara trogen i ett homosexförhållande är inte på något sätt ett bättre förhållande än där man byter partner varenda dag. Det är inget bättre förhållande. Utan det är lika föraktligt i Guds ögon, från Guds sida är det att förkasta, och från Guds sida så är det lika mycket synd om man byter partner eller om man lever i ett homosexförhållande. Det spelar alltså ingen roll inför Guds ord.

Är då homosexualitet en medfödd drift i människans personlighet? Vad säger Jesus i Matteus det 15: nde kapitlet och den 18: nde versen. En vers som vi läser ibland, naturligtvis, och citerar: 'Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren.' Jesus pekar med all tydlighet på hjärtat, sinnelaget, och tankelivets osynliga värld. Där riktar Jesus sina tankar och udden vid det här tillfället. Jesus menar att otuktssynderna de börjar i tankelivet. När jag har suttit och lyssnat till människor under nattetid, då jag var jourhavande medmänniska, de jag har mött, och det är många, har alla utan undantag börjat syssla med homosexualitet i sina tankar. Ofta hände det i tonåren. Men det hände också att man levde i ett olyckligt äktenskap, kvinnor fick inte uppleva att mannen gav det kvinnor behövde få, därför sökte man sig till andra kvinnor, och män likaså. Alltså var det så här att man började med dessa otuktssynder i tankelivet. Och därifrån så spred det sig vidare. Men alla säger utan undantag att första gången de prövade detta så fanns det en spärr! Det sa allihop. Det har allihop sagt, det fanns en spärr. Men när man bara hade gjort det den första gången, då var det brutet alltså.

Då ser vi att människan ändå, trots sina otuktssynder och allt detta, så är det som att Gud ändå ger dem ett skydd, en chans en gång till; 'tänk er för nu.' Och så tänkte man sig för kanske, men man gick över spärren. Och sedan som de har sagt det så gick det lättare för varje gång. Då förstår vi alltså vad då Jesus säger med just då tankelivets synder. Både män och kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga, säger Paulus i romarbrevets första kapitel. Det måste vara ett val man gör helt enkelt. De bytte ut, då byter man ju bort något helt enkelt. När man byter ut någonting, det är ju ett fritt val. Det var ingen som hade tvingat dem till det, absolut inte. Utan byte innebär att man frivilligt lämnar något ifrån sig och frivilligt tar emot någonting annat. Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. 'Medvetet bytte de', säger Paulus.

Homosexualitet är någonting sjukt. Det är alltså en frisk och ren tanke som har blivit utbytt mot en besmittad tanke. Det är ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt hjärta. Det är så man har gjort. Det är en frisk kropp som har blivit ödelagd på grund utav ett 'byte', säger Paulus. Och då säger Paulus i första korintierbrevet 6 och 18: 'Håll er borta från otukten'.

Otukten vanärar kroppen, den skall inte diskuteras inte bekämpas, den skall man fly ifrån. Likt då Josef, han flydde. Vad sa Herren till Lot? Jo, han säger: 'Fly för ditt livs skull'. 'Fly', säger Herren alltså. Är homosexualitet något man väljer? Svar: Ja. Man väljer det, man är inte född till det. Man väljer det här helt enkelt, man byter ut det. Det är absolut på det sättet. För annars skulle det ha varit ett svek mot människor. Utan det är så att man har frivilligt gått in i detta. Kan man då leva i homosexualitet och vara en kristen? Ja, ifrån Efesierbrevet 5:e kapitel tar vi med några verser, och så kan vi understryka några sanningar där... och då står det i vers tre så här: "Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga."
Och sen går vi till vers fem: 'Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra.' 'Låt ingen bedra er', tror du att du kan vara en kristen och vara en homosexuell, då bedrar du dig själv. Du bedrar dig, du lurar dig. Sen om andra säger att det inte är så farligt, utan att Gud är kärleksfull och allt det här.

Han är kärleksfull men han är helig och han har sagt att han hatar det här. Och då kan man alltså inte vara en kristen. Den som lever så är inte ett Guds barn och kan inte vara det, och det måste vi säga så (att) folk hör det; 'lura er inte, kära människor! Det är bedrägeri på högsta nivå, om ni tror att ni kan lura er, för djävulen säger, 'du kan vara en kristen och du kan vara god som en kristen och du kan leva så här ändå, du kan vara trogen i partnerskap', det säger själafienden, men Guds ord säger någonting annat; villfarelse som innebär straff, läste vi från romarbrevet…


Läs Söndasgpredikan på Engelska

Gå tillbaka till Svenska sidan