Vem Är Stanley Sjöberg?

Av John S. Torell

Stanley Sjöberg

Under många år var pastor Stanley Sjöberg en respekterad pingstpastor i Sverige, men under årens lopp har hans bibliska uppfattning ändrats. Han har blivit mycket influerad av den amerikanske New Age pastorn, Robert Schuller. Han har också blivit indragen i ett mera intimt arbete med den Romerska Katolska Kyrkan. Han har också etablerat ett djupt samarbete med svenska judar, och speciellt Stockholms överrabbin.

Sjöberg har också övergivit vad Gud har sagt om homosexualiteten, och enligt hans uttalanden så är det inte syndigt längre att vara en bög. För cirka 15 år sedan tog den svenska pingströrelsen avstånd från Ulf Ekman och hans lära om att Jesus betalade icke for människornas synder på korset, men blev tagen till helvetet, där han blev plågad av Djävulen under tre dygn. Nar Jesus sedan uppstod ifrån de döda, så kom han tillbaka som en människa, så att människorna skall kunna bli gudar. Pa engelska kallas denna villolära för ”Jesus Died Spiritually.” Nu har Sjöberg blivit en god vän till Ekman, och han står nu med rabbiner, katolska biskopar och ledande pingstpastorer, där man talar om enhet och kärlek.

Nu finns inte längre det raka budskapet kvar, att Jesus är Guds Son, endast genom Jesus kan man bli frälst, och varje människa (inräknat judar) måste bli födda på nytt för att kunna komma in i himlen. Man talar inte mer om helvetet, istället jobbar man med ett socialt evangelium, där det gäller att ge mat och pengar till de fattiga och sen är det bra.

Om vi går tillbaka i tiden så finner vi att de svenska baptisterna och pingstvännerna kallade den Romerska Katolska Kyrkan för den Stora Horan, man predikade att människorna måste bedja om forlåtelse ifrån sina synder och bli födda på nytt. Man predikade helgelse och en vördnad for Guds Ord, Bibeln.

Allt detta har Stanley Sjöberg och hans ”predikokompisar” lämnat bakom sig, nu ar man modern och då gäller det att icke ha några fasta riktlinjer, utan att kompromissa så att det kan bli enighet mellan alla religioner. Att Guds Ord fordömer detta har ingen inverkan på de ledande pastorerna i Sverige. Istället gäller det för dem att vara ”politiskt korrekta och rumsrena” enligt det nya socialistiska/antikristiska samhället.

Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad. I sin girighet skola de ock med bedrägliga ord bereda sig vinning av eder. Men sedan länge är deras dom i annalkande, den dröjer icke, och deras fördärv sover icke.
2 Petrus 2:1-3

STANLEY SJÖBERG TYCKER ICKE OM ATT BLIVA TILLRÄTTAVISAD

När Sjöberg blev medveten om att han hade blivit kritiserad, tyckte han icke om detta och började klaga. Men när en predikant "schabblar bort" Guds Ord och leder människor på villospår, så förväntar sig Gud att de som icke har lämnat den sanna läran som vi finner i Bibeln är skyldiga att säga ifrån och markera dessa villolärare. Detta är vad du finner i Bibeln.

Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem. Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.
Rom. 16:17-18

Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium. Likväl är detta icke något annat "evangelium"; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja förvända Kristi evangelium. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad. Gal. 1:6-9

Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord - vår Herres, Jesu Kristi, ord - och till den lära som hör gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning. 1 Tim. 6:3-5

Stanley Sjöberg och hans predikokumpaner har forrått det svenska folket. Icke bara har de övergivit den tro och den doktrin som predikades av Baptisterna under F.O Nilssons tid på 1800-talet och alla tidiga predikanter inom Missionsförbundet följt av den stora pingstväckelsen från 1907 fram till 1950, predikat med stor kraft och smörjelse av predikanter som Levi Petrus. Icke heller skall vi glömma John Ongman och Örebromissionen, EFS, Frälsningsarmén och de svenska metodisterna. Frank Mangs och C.G. Hjelm var andra starka svenska förkunnare. Tusentals med brinnande pastorer, evangelister som Ida Andersson och Maria Bäckstrom vigde sina liv till ett helgat liv, och kämpade den goda kampen för att giva ett bibeltroget budskap enligt Bibeln. Men nu har barnbarnen till denna generation av gudsmän och gudskvinnor övergivit sin barnatro och nu leder man människor till helvetet istället för till himlen.

Till alla er svenskar som är femtio år och yngre, gör er själva en tjänst och ta tid och studera Sveriges kristna historia och du kommer att finna att det jag säger är sant, och att det stora avfallet har nu nått Sverige och dess folk.

DE KRISTNA LEDARNA I SVERIGE ÄR FEGA

Under 1970-talet reste jag i Sverige och predikade i hundratals församlingar. Bland annat blev jag inbjuden till församlingar inom Svenska Alliansmissionen, som jag fann mycket fina och bibeltrogna. En av deras pastorer var Harald Johnsson som blev en av mina goda vänner. Det var med stor smärta jag fick läsa ett e-mail skrivet till Torbjörn Johansen av Anders Bengtsson, nuvarande missionsföreståndare för Svenska Alliansmissionen. Bengtsson blev kontaktad av Stanley Sjöberg, som krävde att Bengtsson skulle ta avstånd fran en av sina medlemmar, och tvinga denne att icke använda beteckningen SAM efter sina artiklar som ligger på var website. I sitt e-mail från Bengtsson, som du finner senare i denna artikel, skriver denne: "Du tillskriver Stanley Sjöberg åsikter och uppfattningar som jag tror inte är riktiga. . ." Bengtsson skriver icke att han vet att Torbjörn har fel, men att han tror detta. Detta visar att föreståndaren för detta samfund icke har undersökt materialet, utan handlar på uppdrag av Sjöberg.

Jag vet icke hur gammal Bengtsson är, men om han läste i sina arkiv vad som predikades inom hans samfund så sent som 1975, så skulle han med en gång kunnat avgöra, att vad Torbjörn Johansen skriver är sant och att Sjöberg är en förkunnare av New Age och en sammanslagning med den stora skökan, och de judiska rabbinerna. Men som så många andra svenska predikanter, har Bengtson ingen egen åsikt och han har också blivit en så kallad ”pastor Janson,” som icke har några egna åsikter. Det är ynkligt och fegt att en föreståndare för ett gammalt väckelsesamfund är så rädd och mån om att vara ”politisk korrekt” att han överger sanningen och slänger ut en av sina egna medlemmar till vargarna.

Har får du läsa vad Bengtsson skriver till mig:

EAEC har en hemsida på vilken det finns en artikel av Torbjörn Johansen. Artikeln är undertecknad så att man får uppfattningen att Torbjörn företräder Svenska Alliansmissionen (SAM). Torbjörn är medlem i en församling som är ansluten till SAM, men han kan naturligtvis inte uttala sig för samfundet. Jag har varit i kontakt med Torbjörn och han är medveten om att undertecknandet av artikeln kan vara missvisande. Torbjörn säger att han inte kan gå in och ändra i artikel utan att ni måste göra det. Jag ber er därför att omgående ta bort namnet Svenska Alliansmissionen så att det framgår att det är enbart Torbjörn Johansen personligen som står bakom.

Med vänliga hälsningar,

Anders Bengtsson
Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen

Givetvis skall vi taga bort dessa hänvisningar till SAM. Nu när vi vet sanningen, så kan vi ju icke ge ära till ett samfund som har gått samma väg som Sjöberg och hans kumpaner. Men jag vill säga detta till Anders Bengtsson, att när du en gång kommer att stå inför Kristi Domstol, då kan du icke slingra dig mera och det kommer att bliva en svidande dom för dig att du har förnekat den tro som Jesus gav till apostlarna och sedan har gått i arv från sekel till sekel.

ANDERS BENGTSON SKICKAR MIG ETT SVAR

Innan vi lade ut denna artikel pa var website, sa skickade jag en kopia till Anders Bengtson for att ge honom en chans att lasa igenom detta och om han ville, sa kunde han skriva tillbaka till mig och klargora sin stallning i denna fraga. Hans svar till mig inkom den 26 September, 2005 och han skickade ocksa en kopia av detta svar till Stanley Sjoberg, vilket visar att de tva har kontakt med varandra. Har foljer vad han skrev till mig:

John S. Torell!

Du är snabb att fälla domar. All kunskap du har om mig har du hämtat från två mycket korta mail, ett till dig och ett till Torbjörn Johansen. I de båda mailen ber jag er se till att ni undertecknar brev ni publicerar på ett korrekt sätt. Det enda uttryck jag ger för någon åsikt i mailen är att jag tror att Torbjörn tillskriver Stanley Sjöberg åsikter han inte har. Utifrån denna mycket begränsade kunskap om mig kallar du mig en ”pastor Janson”, ynglig och feg ledare. Du t o m tar på dig Guds roll och talar om att jag inför Kristi Domstol kommer att få en svidande dom för att jag förnekat den tro som Jesus gav till apostlarna.

Det finns säkert mycket i mitt ledarskap som behöver korrigeras och bli bättre. Jag har många fel och brister. Men den som skall korrigera mig och fram för allt den som skall döma mig bör rimligen känna mig lite bättre än du gör.

”Det är ynkligt och fegt att en föreståndare för ett gammalt väckelsesamfund är så rädd och mån om att vara ”politiskt korrekt” att han överger sanningen och slänger ut en av sina egna medlemmar till vargarna.” Jag har varken övergett eller slängt ut Torbjörn utan bara bett honom att underteckna sitt brev på ett korrekt sätt. Jag ser att ni nu ändrat underskriften till ”Av Torbjörn Johansen, medlem i Svenska Alliansmissionen 2005” Skall underskriften vara korrekt bör det stå: Av Torbjörn Johansen, medlem i Hagafors Missionsförsamling. Vill ni sedan lägga till att Hagafors Missionsförsamling är ansluten till Svenska Alliansmissionen så är det också korrekt.

Vill man uppfattas som trovärdig i det man skriver skall man se till att alla uppgifter inklusive undertecknandet är korrekt. Vidare skall man inte tillskriva andra människor mer än man har sakligt underlag för. Mina kontakter med dig har inte styrkt min tilltro till det som står på din hemsida. Tvärtom har jag styrkts i min tro att det du och Torbjörn skriver om Stanley Sjöberg inte sant.

Jag ser inget meningsfullt i att diskutera Stanley Sjöbergs eller Sten-Gunnar Hedins åsikter eller ageranden med dig. Se nu bara till att Torbjörns brev blir korrekt undertecknat så kan vår korrespondens vara avslutad.

Hälsningar,

Anders Bengtsson
Svenska Alliansmissionen

VAD ANDERS BENGTSSON SÄGER I SITT SISTA BREV

Vad pastor Bengtsson icke har forstått är att jag ifrågasatte hans reaktion till Sjöbergs begäran, att Johansen icke fick skriva för samfundet Svenska Alliansmissionen, men endast som en medlem. Om någon skulle kontakta mig och säga till mig att tillrättavisa en av mina medlemmar i den församling som jag förestår, så skulle jag först och främst ordentligt undersöka vad det hela rör sig om. Om Bengtsson hade läst igenom Johansens artikel, och sedan noga undersökt om det som är sagt är sanning, skulle han komma till samma åsikt som vi har kommit till (endast om Bengtsson har kvarhålligt den teologiska uppfattning som hans samfund var grundat på). Men istället för att göra en undersökning, så bejakar han Sjöbergs begäran.

For att försvara sin ställning, så skriver nu Bengtsson att eftersom jag har angripit honom och dömt honom utan att känna honom, så bekräftar detta, att det som blivit skrivet om Stanley Sjöberg icke kan vara sant! Pastor Bengtsson behöver icke göra någon forskning, han har fått sitt svar. Detta är helt ologiskt. Oavsett om pastor Bengtsson anser att jag har behandlat honom illa, forändrar detta icke innehållet vad vi har skrivit om Sjöberg. Vad jag kan forstå är att pastor Bengtsson icke har någon som helst lust till att försvara den kristna läran, han har sitt eget liv att leva och vad som händer med den kristna tron i Sverige är icke hans ansvar. Sa länge Johansen undertecknar sina skrivelser ”korrekt” sa är pastor Bengtsson nöjd. Vad pastor Bengtsson icke har forstått är att det är denna ”sovande attityd” som har gjort det möjligt för några få att forstöra den kristna tron i Sverige, då det icke finns kristna ledare som ställer sig upp och säger ifrån, att något är fel och vi måste rätta till detta.

Sedan stänger pastor Bengtsson dörren om sig och säger, att om jag tar hand om det han har begärt, så vill han icke höra mer ifrån mig. Jag är säker på att pastor Bengtsson är en fin och redbar människa, som tager väl hand om sin familj, är respekterad i samhället och gör ett gott arbete i det han forestår. Men när det kommer till trosfrågor och att våga ställa sig upp och säga sanningar, då vill han icke vara med mera. Och så är de flesta svenskar år 2005, man lever för sig själv, det gäller att passa in bland alla andra och vara ”politiskt korrekt.” Då blir det inget bråk och man kan jobba lugnt och stilla tills man kan ta ut sin pension och sedan leva ett stilla liv innan man dör.
 

FINNS DET NÅGRA TROGNA KRISTNA KVAR I SVERIGE?

Den enda organiserade församling som jag känner till är Maranata- församlingen i Bromma. Den är hatad av bögarna i Sverige, förbannad av den svenska regeringen, bespottad av de ”kristna samfunden” i Sverige och hatad av Djävulen och hans demoner. Men den är älskad av Gud och omhuldad av Jesus.

Här finner du män och kvinnor som icke är fega och som vårdar och bevarar den tro som de har fått i arv. Stina Fridolfsson, Ulla Näsholm, Berno och Karin Viden, Stig Andreasson, Tage Johansson, Hans Lindelöw, Tage Nilsson och många fler.

Deras tidning Maranata gör en svidande vidräkning med den avfälliga svenska kristenheten. Om du aldrig hört talas om denna församling och deras tidning, så kan du finna dem på maranata.se. Läs deras tidning, sök sedan upp deras källor och gör din egen undersökning, och du skall finna att du kommer att bli fullständigt förkrossad, när du inser att man har ljugit för dig och leder dig till fördärvet, istället för till himlen.

Sedan finns det enskilda människor som vi känner som bor i Sverige, som icke har böjt sina knän för ”BAAL.” Jag är säker på att det finns några tusen som kämpar, var och en på sin plats där Herren har ställt dem. Är du villig att bli en av dem, eller skall du följa massorna av människor till ett evigt fördärv?

For några månader sedan skrev den svenske medlemmen i Alliansmissionen, Torbjörn Johansen, en artikel om Sjöberg, och vi lade ut denna på var website. Vi återger här vissa delar av denna artikel:

Stanley Sjöberg och Illuminati

De kristnas avfall i Sverige idag är stort. Orsaken är i mångt och mycket ett resultat av Trosrörelsens falska teologi. Dessa påstår nämligen, att Gud har en särskild väg till frälsning för judarna. De tror således inte på Apg. 4: 12. Därmed stöder ''pingstkatoliker´´ som Stanley Sjöberg och Ulf Ekman, och många andra inom den svenska kristenheten, medvetet eller omedvetet, den samling judar som av Jesus kallas 'Satans synagoga' och är kristendomens värsta fiender – Illuminati!

Av Torbjörn Johansen, medlem i Svenska Alliansmissionen 2005

Stanley Sjöberg, Ulf Ekman och många andra tror att om de inte stöder judarna så rasar Guds rike ihop. De stöder det ogudaktiga handlande som regeringen Sharon och den amerikanske presidenten står för, både när det gäller Israel och Irak. Miljard efter miljard slussas in från Amerika till Isrels mordmaskineri, som inte bara omfattar konventionella vapen utan också Wmd's i stor omfattning.

Det är ett gammaltestamentligt tänkande i "öga för öga och tand för tand" och hör inte hemma i det Nya Testamentet (NT). Världen skulle inte rasa ihop om de kristna inte stödde judarna, som Stanley tror. Världen är i Guds hand, inte deras.

Judarna lever, i den mån de tror på Gud, efter det vi kallar "gamla förbundet" och försöker ständigt införa ett tillstånd i världen där de som "utvalda" skall bli herrar. Detta är judenhetens övergripande mål. De har aldrig velat veta av Jesus och det nya förbundet.

Amerikas nuvarande president benådade inte en enda fånge under sin tid som texasguvernör.
När han förra året införde en särskild "judisk kulturvecka" och vid detta tillfälle kallade den israeliske premiärministern "en fredens man", krävde nästan 100 000 judar och kristna att all kritik mot Israel genast skulle upphöra. Att Sharon är instämd till Haag som krigsförbrytare tycks inte spela någon roll.

Ingen person eller stat kan vara "utvald" att begå våld mot sin nästa. Det ingår definitivt inte i det kärleksbudskap som Jesus lärt oss. Men pastorer av Sjöbergs typ är dock alltid beredda att försvara den politiska stat de kallar "Guds egendomsfolk".

Hjärnorna bakom den politik som vill ge USA ledarskapet i "en ny världsordning" är judiska. Det är inte Bush, utan Pentagons försvarspolitiska styrelses rådgivande kommitté (DPBAC), idag ledd av Richard Perle (i USA även kallad "mörkrets furste") som sedan 1970-talet, ledda av Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski m. fl. (som i sin tur blev upplärda av professorerna på Harvard och Yale, Wohlstaetter och Elliot) utvecklat den doktrin för begränsad användning av "mindre" kärnvapen och dylikt, som tänkes ge USA ledarskapet i den nya världsordningen, populärt kallad "Wolfowitz Kahal" efter vice försvarsminister Paul Wolfowitz.

Wolfowitz har utformat ordalydelsen och merparten av innehållet i detta dokument, men dess ideologiska innehåll härrör givetvis från långvarigt utbyte mellan ovannämnda intellektuella i Kissingers och Woolstaetters "tankesmedjor" nämligen Hollinger- och Rand Corporations.

Samtliga personer jag nämnt i detta sammanhang är judar. Det är också känt att judarna styr både media och politik i USA. Om man är beredd att kasta sina fördomar och studera fakta kommer man till denna slutsats.

Gemensamma religiösa värderingar

En ny världsordning kräver även nya lagar när det gäller religion.

För att passa in i denna "globala by" måste vi vara beredda på att nå konsensus (samförstånd) också på religionens område, för att passa det "nya romarrikets" enhetssträvanden. Den kyrka som inte vill följa den överenskomna, vedertagna, domstolsprövade "Sanningen" kan få räkna med att sektstämplas av företrädare för en annan Jesus—en newagekristus-messias—och alla de som inte har tänkt erkänna någon annan Kristus (grekiska för "Messias") än den vi har, kan
redan nu se vilket håll det går emot.

New Age betyder "en ny tid"
De som inte vill godkänna den syn newage har på Kristus som blott en av många vishetslärare hotas redan av repressalier. David Spangler, ledamot av New Age-rörelsens FN-organisation "Planetary Initiative Government Group of the UN" (PIGG) har gjort följande två uttalanden:

"Kristna som inte rättar sig efter den 'nya tidens kristus' [The New Age Christ, dvs. Antikrist] när han kommer, ska få uppleva martyrskap."

Och vidare:

"Ingen kommer att få möjlighet att bli medlem av den Nya Världsreligionen, som inte dyrkar Lucifer och man måste vara invigd i Lucifer-rörelsen, en framtida form av New Age."

Också New Age är, precis som alla andra hemliga sällskap med ockult framtoning, grundat på rabbin-läror. Man söker gömd och glömd kunskap, bland annat om Livets träd, sefirot.

Men i min Bibel (1917) nämns livets träd bara i första Moseboks mäktiga epos om Skapelsen och sedan först i Johannes Uppenbarelse, ett nytt Jerusalem som sänkes ned – Himmelriket!

De som tror på en messiansk era på denna jord, med ett livets träd, vars blad skänker läkedom åt folken redan här tar alltså miste, i biblisk mening.

Det hindrar inte att även ”kristna” idag ägnar sig åt sådan kultisk och ockult verksamhet som att tolka in egna budskap i bibelverser och låta dem bli grund för nya halvgnostiska egna läror – ett exempel är, att påstå att den svart- och vit-magiska "Sagan om Ringen" av Tolkien har ett kristet budskap—Jabes bön (budskap byggt på en enda bibelvers) och en viss rörelses* belastande av en enda vers i Hesekiel, där negationen är borttagen, vilket är en förfalskning av Bibeln! (*Arken)

Det går alltmer åt det hållet. Många kristnas problem med att förstå judarna är att bortse från den indoktrinering som vi fått till oss sedan barnsben när det gäller förintelsen.

Alla hederliga historiker erkänner idag att de dödssiffror som Wiesenthal och Jerusalem alltid hävdat är kraftigt överdrivna och dessutom omöjliga; det fanns helt enkelt inte så många judar i det område som nazisterna hade tillgång till.

Man har även nogsamt förtigit från judiskt håll att såväl chefsideologen Alfred Rosenberg och massmördaren Adolf Eichmann var judar, liksom Himmler, Rudolf Hess med flera.

Det är nu dags att börja läsa den del av evangelierna (nästan hälften) och Apostlagärningarna som talar om de judar som hatade Jesus och höll sig till de äldstes stadgar, vilka var (och är) en omtolkning av Mose lag och profeterna. De är också enligt 1 Tess. 2: 13, "fiender till hela mänskligheten". Som det står i ett gammalt bibellexikon: "Jesus blottade fariseerna, visande att deras yttre helighet dolde en inre förruttnelse. Med alla sina fromma stadgar voro de bara hvitmenade grafvar. Dessa stadgar, hvilka sedermera samlats och utvecklats i Talmud, innehöllo delvis de befängdaste vidunderligheter. Blott några exempel. Att två sina händer före och efter måltiden, Matt. 15:2, det betraktade de ej blott som ett religiöst bruk, utan ansågo dess underlåtande vara ett lika groft brott som äktenskapsbrott och värdt att bestraffas med bannlysning: 'den som tager mat med otvagna händer', säger en af rabbinerna, 'är säker till döden.'"

Guds val föll aldrig på den judiska staten som många ännu tror. Bibeln säger i själva verket att Gud utvalde en man, Abraham, som var aramé och inte jude, for det fanns inte någon israelisk nation före Abraham. Därför är Guds folk inte en ras. Moses underströk detta för judarna: "Och du skall betyga och säga inför HERRENS, din Guds, ansikte: 'Min fader var en hemlös aramé. . . (5 Mosebok 26: 5, Bibeln 1917).

Meningen med Abrahams kall var skapandet av en social miljö som kunde ta emot Messias. Guds avsikt var inte att välja ett folk av politiska orsaker, utan skapa möjligheter att sända oss sin Messias, Jesus, som "kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom. Men åt alla dem som togo emot honom (judar som greker) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn." (Joh. 1: 11-12, B1917). Enligt en sann kristen teologi är därför Guds folk ett universellt folk i på tron på Jesus.

De gudsfientliga judarna kallas nästan genomgående i Johannesevangeliet för "judarna." Till dem säger Jesus: "'I ären härnedifrån, jag är ovanifrån: I ären av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sade jag till eder, att i skolen dö i edra synder; ty om I icke tron, att jag är den jag är, så skolen i dö i edra synder.'" (Joh. 8: 23-24 - B. 1917).

I samma kapitel förs även följande konversation mellan Jesus och judarna: "Jag talar, vad jag har sett hos min Fader; så gören ock I, vad I haven hört av eder fader.' De svarade och sade till honom: 'Vår fader är ju Abraham.'

Jesus sade då till dem: 'Ären i Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man, som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade inte Abraham. Nej, I gören eder faders gärningar.'

De sade till honom: 'Vi är icke födda i äktenskapsbrott*. Vi hava Gud till fader och ingen annan.' Jesus svarade dem: 'Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han, som har sänt mig. Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord. I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning." (Joh. 8: 38-45, 1917).

"Låten frälsa eder från detta vrånga släkte" säger Aposteln Petrus, i sitt tal till de ofrälsta judar som drev gäck med pingstdagens kristna (Apg. 2: 13, B. 1917). Vilka talade Petrus till? Detta framgår klart av vers 22: "I män av Israel".

Jesus är den byggsten som byggnadsarbetarna har förkastat och—säger Petrus å Guds vägnar vid ett senare tillfälle, "— av eder själva — 'aktades för intet, men som har blivit en hörnsten'" (Apg. 4: 11, B. 1917)

Det Nya förbund, i vilket vi lever, har endast en Överstepräst – Jesus. Hans namn har en särskild betydelse:

"Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bli frälsta." Apg. 4: , B. 1917).

Vad säger (kristna) "andliga ledare" till judarna i dag?

Skall vi inte längre förkunna evangelium för dem, eftersom "Gud har en egen frälsningsplan för judarna"? Det påstår falska andliga ledare inom trosrörelsen, åtminstone Stanley Sjöberg och sekteristen Ulf Ekman. Dessa "andliga ledare" kan inte ses så upphöjda, av sig själva eller någon annan, att de står över Guds Ord.

De kan inte skyddas från kritik av en egen, bibelstridig teologi, lika litet som de sparar andra. Om det nu var gott nog åt Petrus, Paulus och övriga Jesu lärjungar under seklernas gång, att förkunna evangelium för judarna fast de icke vill ta emot det, så bör det det vara gott nog åt oss.

"Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus, som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och Messias." Detta, ej mer, ej mindre, är vårt budskap och det kan aldrig bli något annat. Därför säger också Aposteln Paulus:

"Ty en enda är Gud, och EN ENDA ÄR MEDLARE MELLAN GUD OCH MÄNNISKOR: en människa, Kristus Jesus" (1 Tim. 2: 5, 1917).

"Kristus" är ett grekiskt ord som betyder Messias. Om du nu är kristen och tror att Jesus är Messias, kan du inte hjälpa judarna med att bygga ett eget messiasrike med en egen messias, Antikrist. Det är vad judarna vill att du skall göra. Men "den är inte jude, som är det i utvärtes motto".

Fördömer inte Herren Jesus själv hebreerna som falska judar och synagogan som inget mindre än ett satans hus? (Upp. 2: 9 och 3: 9, 1917).

Detta är anledningen till att Aposteln Paulus säger: "Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar efter löftet." Han bjöd därför judarna att omvända sig och visste att de kunde bli frälsta "om de icke hålla fast vid sin otro" (Rom. 11: 23). Det er därför inte tal om att forkasta judarna som människor. Judarna är tvärtom inbjudna att träda in Jesu hjord för att bli en del av Guds folk!

Se upp så du inte bli lurad av judarna i den jordiska staten Israel! Idag (2003-03-17) mördades och lemlästades trettio oskyldiga människor i Gaza, då IDF-styrkorna till och med dödade en liten flicka, inte fullt två år, med ett skott i huvudet. Anser kristna i Sverige, liksom israelerna, att "ändamålet helgar medlen"? Man kan tro det, när man ser den svenska pressens bevakning av kriget i Israel.

Är Dagen och Hemmets Vän verkligen kristna tidningar? Istället för att publicera "En bosättares dagbok", där välmående judiska familjer undrar över en eventuell framtida förlust av sin bostad, borde man kanske litet oftare påtala de hemska brott judarna utför dagligen. Det inte många tänker på är, att de flesta israeliska regeringar sedan 1948 röjer stulen mark och demolerar hus för att kunna uppföra nya bosättningar. Numera med grävskopor och schaktmaskiner.

Kristen kärlek till vår nästa förbjuder oss att låta dem begravas i sina egna fel – att uppmuntra dem i tron att de är Guds utvalda folk, tillbaka i det förlovade landet. För vi måste förstå att judarna, som än idag förnekar att Jesus är Messias, bär i sig Antikrists speciella karaktär. Som Johannes säger: "Vilken är 'Lögnaren', om icke den som förnekar, att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen." (1 Joh. 2: 22, B. 1917). "Ersättningsteologi" ropar säkert Stanley Sjöberg nu, som gärna citerar Romarbrevet 11: 26, "och så skall hela Israel bliva frälst". Ja, men bara kvarlevan vi Vår Herres ankomst.

Men är det inte rätt svårt att tänka sig massmördare som Adolf Eichmann, Heinrich Himmler och Lev Trotskij (den sovjetiska staten var full av judar) som kandidater till himmelriket? Det är betydligt lättare att tänka sig att kristna judar som Aftonbladets politiska chefredaktör, Helle Klein, kan vara det.

Ersättningsteologin går ut på att de kristna övertagit ställningen som Guds egendomsfolk, sägs det. Klart är, att det bara finns en frälsningsväg:

"Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" säger Jesus (Joh. 14: 6, B. 1917). Nils-Eje Stävare, teolog och lärare vid Kaggeholms Folkhögskola, säger: "Faktum är att ett nytt förbund upprättades genom Jesus." Till Göran Lennartsson, som påstått i en artikel att många inte vill göra upp med "antijudisk" ersättningsteologi, skriver han vidare så här:

"Med vilken grad av nödvändighet måste ersättningsteologin ses som antijudisk? Ett synsätt som jämställer judarna med alla andra folk vad gäller gudsförhållande och frälsningsvillkor, vad är det antijudiska i det? Tydligen menar Lennartson att allt utom en positiv särbehandling är diskriminering när det handlar om judarna." (Dagen/Petrus, 7 sept. 2001)

Enligt Bibeln är Jesu lärjungar de sanna judarna och den kristna församlingen det äkta Israel.
Paulus säger: "Hören I nu Kristus till, så ären I därmed av Abrahams säd, efter löftet." (Gal. 3: 29)

Sedan han fordömt Israels förräderi, förklarade Gud, genom att tala genom Jeremia, att förbundet var upphävt av judarna, och förkunnade upprättandet av en ny pakt. Den skulle inte vara lik den gamla, eftersom den troendes del är Gud själv, och inte någon stat:

"Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröto, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. (Jer. 31: 31-33)

Det er helt tydligt att detta nya förbund är annorlunda än det som blev avskaffat, eftersom det inte skulle vara "som det förbund jag slöt med deras fäder". Skillnaden ligger i det faktum att det nya förbundet inte lovar judarna något geografiskt land.

Istället kommer varje människa som tror på Jesus, grundläggaren av det nya och universella förbundet, att få del i Gud. Judarna avvisar ännu Messias, Jesus, och hans förbund eftersom han inte lovar dem något geografiskt land, eller låter dem få privilegium att etablera något världsomspännande sionistiskt kejsardöme som de vill upprätta.

Varför ska kristna omhulda lögnaktiga rabbiner? De som säger sig följa Mose lag (omtolkad av Stanleys omhuldade rabbiner) är fortfarande fiender till den överstepräst som enligt Hebréerbrevet ersatte alla föregående överstepräster, nämligen Jesus.

Vi däremot, lever inte efter det gamla förbundet. Den som även läser Nya Testamentet upptäcker att det nya förbundet i Kristus ger den enda möjliga frälsningsvägen (Apg. 4: 12). När Stanley säger att vi måste stödja Israel, ser han samtidigt USA som kristendomens sista utpost mot islam. Han har glömt att även araber är semiter, Ismaels söner. De är inte på något sätt undantagna i Guds frälsningsplan. Gud älskar dem, lika mycket som judarna och alla andra folk på jorden. I Amerika är var 36 människa en jude. De har oproportionerligt med makt och pengar.

Israels premiärminister Ariel Sharon sade den 3 oktober, 2001: "Vi, det judiska folket har kontroll över USA och amerikanerna vet det."

For en kort tid sedan inkom följande e-mail ifrån Stanley Sjöberg:

From: Stanley Sjöberg
To: John S. Torell
Sent: Monday, September 05, 2005
Subject: SV: Vårt svar

Comments:

You have written about me (Stanley Sjöberg) and express words that so false and wrong that I am very upset. I am known within Sweden to take a firm stand against violance, if it comes from America in Iraq or it comes from Israel toward the arabs. I believe that God will handle HIS people and history in His own way and I am protesting against violance. Your writing has been produced by a man who is known to live a dirty life in sin as he visits Sweden, he is unmoral, dishonest and a man who damage more for God then the devil himself. Please take away this slander from your webbsite!

Of course you do what you think God wants you to do and if you think that Jesus Christ will confirm your slander and backbiting then it will be manifested!

Stanley Sjöberg
e-mail: stanley@centrumkyrkan.se

Pa detta e-mail svarade jag följande:

Från: John S. Torell
Skickat: den 6 september 2005
Till: Stanley Sjoberg
Ämne: Vårt svar

Guds Frid! Vi får tacka för två stycken e-mail som du skrivit till vår website. De var skickade den 31 augusti, 2005. Innan jag svarar dig på dessa, vill jag först tala om för dig vem jag är.

Mitt namn är John S. Torell och jag är född och uppväxt i Huskvarna, och utvandrade till USA år 1963. År 1965 överlämnade jag mitt liv till Jesus. Jag hade som treåring bekänt Jesus, när pingstpastorn i Huskvarna, som vi bodde grannar med hade talat med mig om den stora bröllopsfesten, som han hade på en stor tavla. Denne pastor hette Johansson och året var 1942. Jag började på sydstatsbaptisternas seminary i Mill Valley, California år 1969 och tog examen av Master of Divinity 1973. Jag gifte mig år 1961 utanför Trollhättan, där jag gick på Teknis, och jag och min hustru Aina har varit gifta sedan dess.

Ar 1971 kom min fru och jag till Sverige, där vi tillbringade cirka fyra månader och vi hade fått möten uppsatta av Svenska Baptist Samfundet. Bland annat predikade jag i den kyrka där du var pastor, City kyrkan. Vi hade ett mycket fint möte där Guds Ande föll over folket, och du och jag och många flera gick omkring och bad med skaror av manniskor som kom fram för förbön, nar jag gav inbjudan på slutet av min predikan.

Pa den tiden hade jag mycket stor respekt för dig, och det var ingen tvekan om att Gud talade till dig. Du var mycket bibeltrogen på den tiden. Ar 1981 träffade jag din bror Kjell i Finland, vi hade möten i samma kyrka i Narpes, och när han var färdig med sin vecka, var det min tur att fortsätta väckelsemöten.

Kjell och jag hade djupa samtal och under cirka ett år hade vi ett mycket intimt samarbete, när han blev attackerad och blev tvingad att offentligen forkasta mig som en antisemit. Jag har aldrig haft nagot hat mot judar, till mig ar de människor som måste bliva frälsta, precis som alla andra.

Jag har studerat konflikterna inom pingströrelsen i Sverige, känner väl till hur illa de behandlade din far Tage och jag vet också om hur ni två söner har fått lida under årens lopp för alla dessa intriger som har funnits inom pingströrelsen sedan den stora striden började mellan Levi Petrus och Sven Lidman.

År 1975 när vi kom till Sacramento, California blev vi mycket goda vänner med en familj fran Malmö, och mannen heter Ronnie Linden. Han är en mycket stark pingstvän, bibeltrogen och har en mycket stark tro. Nar konflikten kom upp med Åke Green, reste Ronnie till Sverige och träffade Åke på Öland, och när han kom tillbaka hit, så började han att skriva om denna skandal i Sverige, och bland annat hjälpte vi honom med att sätta upp sin egen website. Jag har läst de brev som du skrev till honom, och för en kort tid hade vi dessa uppe på vår website, när Ronnie sade till mig att taga bort dem, då han lovat dig att icke publicera dem.

Jag har följt dig under åren, läst allt som du skrivit i Hemmets Vän och andra svenska kristna tidningar, och har sett hur din tro har blivit urvattnad och hur du har lidit skeppsbrott i den gärning som Gud har kallat dig till. Det är med smärta som jag sett hur Robert Schuller har influerat dig till att bli som han, en man utan raka linjer. Före 1963 när jag bodde i Sverige, så fanns det en skojare som hette Martin Ljung. Han jobbade ihop med Povel Ramel och jag kommer ihåg ett skämt som de hade och körde med. Det handlade om pastor Janson "som icke hade några egna åsikter" och som predikade att livet var som en påse, tomt och utan innehåll. Jag vandrade icke med Gud på den tiden, och vi skrattade mycket åt detta skämt och tyckte, att de kristna, det var icke mycket med dem. Det är med sorg som jag sett hur du har blivit som pastor Jansson, du svänger i vinden åt alla håll, och din ryggrad har försvunnit. När Levi Petrus och Sven Lidman var i sina bästa år, predikade de frälsning, talade om helvetet, och utan att skräda orden, så kallade de den Katolska Romerska Kyrkan för den stora horan.

Nu står du med katolska biskopar, judiska rabbiner och det ar mest vad vi kallade för "svammel" som kommer ifran dig.

Torbjörn Johansen är en vän som går tillbaka många år med mig. Som en ung man var han med i en Gospel grupp som hette Budbärarna och de reste med mig i Sverige under 1971. Han var också med i vårt möte i din församling. Torbjörn har utvecklats till en mycket duktig skribent, han ar bibeltrogen, konservativ och med fasta riktlinjer. Det han har skrivit om dig är saker och ting som du antingen har sagt i predikningar eller som du skrivit om i olika sammahang. Allt vi har lagt ut på vår website har vi dokumentering för.

Tag fram vad du säger icke är sant och dokumentera att du aldrig har sagt detta, och vi skall taga bort det. Men tills du kan göra det, sa står det kvar vad som har blivit skrivet.

Nu har jag en fråga till dig:

"Vem är mannen som har skrivit om dig, besöker Sverige och lever ett omoraliskt liv i synd?"

Vi känner icke en sådan man. Jag skulle uppskatta ett ärligt svar ifrån dig.

I Jesu Tjänst,

Pastor John S. Torell

PS. Vi har inget agg till dig, vi tycker synd om dig och vår bön är att du skall komma tillbaka till den Stanley som du var en gång i tiden, en brinnande väckelsepredikant, bibeltrogen och med raka riktlinjer.

Sa här svarar Sjöberg mig på mitt e-mail:

Från: Stanley Sjöberg
Skickat: den 6 september 2005
Till: John S. Torell
Ämne: Vårt svar

You are the MAN whom God has rejected because of unmoral behaviour and the other slave-man Johanssen is under your dirty influence, corrupted and bound in an unclean spirit of dishonesty!

Detta var mitt svar till Stanley Sjoberg:

Från: John S. Torell
Skickat: den 6 september 2005
Till: Stanley Sjöberg
Ämne: Re: Vårt svar

Jag fortsätter att skriva till dig på svenska, så att det icke skall bliva några missförstånd. Du har nu identifierat mig att jag är den man som är syndig och omoralisk. Nu vill jag ställa följande fråga till dig.

"Varför talar du icke om för mig vilka synder jag begått och vad mitt omoraliska liv består av?"

For din personliga information kan jag tala om för dig att efter jag gav mitt liv till Gud år 1965, har jag aldrig varit anhållen av någon polis, har aldrig varit otrogen emot min hustru (sedan jag först träffade henne), har aldrig stulit något, har alltid betalt mina skatter, har aldrig lurat någon människa och har alltid betalt alla räkningar som kommer in till mig. Efter att jag lämnade mitt liv till Jesus har jag aldrig mera druckit alkohol eller rökat eller snusat. Även innan jag blev frälst har jag aldrig använt droger, och har aldrig använt droger sedan dess, inräknat mediciner. Icke heller använder jag svordomar, det finns ingen pornografi i mitt liv. Så jag kan icke för mitt liv begripa, vad du vet att jag gör som är syndigt och omoraliskt.

Jag har bott i Sacramento i över 30 år, och varit pastor under alla dessa år och det finns ingen människa här som påstår att jag ar en dålig manniska som lever ett omoraliskt liv.

Nar det gäller dig så har varken jag eller Johansen angripit ditt personliga liv och smutskastat dig. Vi har undersökt vad du predikar och vad du skriver. Tvärtom ar jag säker på att du har levt ett rent liv inför Herren och har varit trogen till din hustru.

Genom erfarenhet vet jag, att när en människa blir arg och icke har några fakta att taga fram, så smutskastar man istället för att på detta sätt försvara sig. Jag ser Stanley att detta är vad du har gjort med mig. Genom att framställa mig som en dålig människa, så kommer folk icke att tro på vad vi skrivit och sagt. Detta ar något som du kommer att få stå tills svar för, nar du en gång kommer att stå inför Jesu domstol i himlen.

Så till sist ser jag att du skriver "vårt svar." Har du ett team som jobbar med dig? Jag har inget team, det är endast jag och Jesus som skriver detta till dig.

I Jesu Tjänst,

Pastor John S. Torell

STANLEY SJÖBERG VÄGRAR ATT SKRIVA TILL MIG OM MINA SYNDER

Stanley svarade mig aldrig på mitt sista e-mail. Den fula smutskastning som han gjorde emot mig som en person vågar han icke stå för. Han kan icke skriva något, för det finns inget ont som han kan säga om mig och backa upp!

STANLEY SJÖBERG ANGRIPER TORBJÖRN JOHANSEN

Nar Torbjörn skrev sin artikel, så läste Sjöberg denna och blev “rasande arg.” Efter att han skrivit till oss och icke kom någonstans, kontaktade han Alliansmissionens ledare för att denne skulle sätta “tryck” på Torbjörn. Här kommer de e-mail som skickades ut till Torbjörn. Dra din egen slutsats!

Från: Stanley Sjöberg
Till: Thorbjörn Johansen
Ämne: SV: eaec språk

Alliansmissionen har tydligt uppmanat Dig att ta bort deras namn från Ditt namn. Du ger ett lögnaktigt intryck och ett falskt sken som är skrämmande. Skriv inte "vänliga hälsningar" när Du spyr förakt och hat över mig och Guds folk.

Pa detta e-mail svarade Torbjörn följande:

Från: Thorbjörn Johansen
Till: Stanley Sjöberg
Ämne: eaec språk

När du skriver till Torbjörn Johansen och John Torell, var god skriv på svenska, Stanley! Det underlättar för oss båda att förstå fullt ut vad du menar.

Med vänliga hälsningar,

Torbjörn Johansen
EAEC

Inlägg av Rebecca Öhnmark till Stanley Sjöberg

Ekman borde inte rädas prövning

Stanley Sjöberg skriver i Nya Dagen 9 augusti om Ulf Ekman.

Tre meningar:

"Över hela världen sker i vår tid en påtaglig andeutgjutelse."

Ingen har förnekat det! Men är det då inte viktigt, att vi kontrollerar att det är samma ande, som vi här i Sverige får del av?

När judarna i Berea jämförde Paulus ord med Bibeln kallades de "ädla" och inte "brodermördare". Om Ulf Ekmans lära överensstämmer med Bibeln borde varken han eller någon annan bli rädd för en prövning.

Stanley skriver vidare att samtal om teologi:

"måste ske i ett ödmjukt, ömsesidigt bejakande."

Vad betyder det i praktiken? Ingen har väl kritiserat Ekman, som person, utan bara citerat honom och ställt frågan: Om dessa citat stämmer med Bibeln. Är det berättigat att jämställa det med Judas förräderi av Jesus, som Stanley gjort?

Slutligen skriver Stanley att vi kan:

"Diskutera vad som hände i dödsriket då Jesus steg ned och vred ’nycklarna’ ur djävulens hand."

Varför ska vi diskutera det då det är klart utifrån Bibeln att djävulen aldrig haft några sådana nycklar?

Rebecca Öhnmark

STANLEY SJÖBERG AR FÖRVILLAD

När det gäller den falska läran att Jesus plågades i helvetet, där han betalade för människans synd, så finns det icke något att diskutera. Jesus dog på korset for våra synder, icke i helvetet, och Jesus dog icke heller andligen, hans ande dog aldrig. Sjöberg talar nu om att diskutera själva kärnan av evangeliet, frälsningen genom Jesus Kristus, Guds Son.

Detta är lika vansinnigt som när Stanley gör ett uttalande, att regeringarna i västvärlden bör inleda en dialog med Osama bin Laden, så att man skall kunna komma till en överenskommelse. Har han glömt att detta var vad den Britiske Utrikesministern Chamberlain gjorde, när han 1938 mötte Adolf Hitler och arbetade ut en fredsplan med honom. Stanley har glömt bort att det går icke att förhandla med Djävulen!

AR DU VILLIG ATT BEDJA OCH FASTA FOR SVERIGE?

Vi slutar med att uppmana alla sanna pånyttfödda svenskar att börja bedja och fasta att Gud skall tala till de vilsegångna svenska pastorerna, som icke vet att de är på villospår, men tror att de tjänar Gud. Var snäll och läs detta bibelcitat och bed över detta:

Så säger Herren, HERREN: Ingen främling med oomskuret hjärta och oomskuret kött får komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som finnas bland Israels barn. Utan de leviter som gingo bort ifrån mig, när Israel for vilse de som då själva foro vilse och gingo bort ifrån mig och följde sina eländiga avgudar, de skola bära på sin missgärning och skola i min helgedom bestrida vakttjänstgöringen vid husets portar och annan tjänstgöring i huset; de skola slakta brännoffer och slaktoffer åt folket, och skola stå inför dem till att betjäna dem. Eftersom de betjänade dem inför deras eländiga avgudar och så blevo för Israels hus en stötesten till missgärning, därför betygar jag om dem med upplyft hand, säger Herren, HERREN, att de skola få bära på sin missgärning. De skola icke få nalkas mig, till att förrätta prästerlig tjänst inför mig, eller till att nalkas något av mina heliga föremål, nämligen de högheliga, utan de skola bära på sin skam och på de styggeliga synder som de hava bedrivit. Och jag skall sätta dem till att förrätta tjänsten i huset vid allt tjänararbete där, allt som där skall utföras. Men de levitiska präster, nämligen Sadoks söner, som förrättade tjänsten vid min helgedom, när de övriga israeliterna foro vilse och gingo bort ifrån mig, de skola få träda fram till mig för att göra tjänst inför mig; de skola stå inför mitt ansikte för att offra åt mig fett och blod, säger Herren, HERREN. De skola gå in i min helgedom, och de skola träda fram till mitt bord för att göra tjänst inför mig och förrätta vad som är att förrätta åt mig. (Hesekiel 44:9-16)

Har du öron till att höra med?


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA