European American Evangelistic Crusades

 

Det Flammande Svärdet
Förmaning att kämpa för vår tro – Judas 3

 

DANSEN RUNT GULDKALVEN – DEL 1

Av John S. Torell

övers. Torbjörn Johansen

 

Jag vill använda det här nyhetsbrevet för att meddela några insikter som rör störande händelser som har börjat fylla våra TV-skärmar och få mer och mer uppmärksamhet i våra tidningar.

Under 2005, drog kontroversen med Muhammedbilderna bara till sig liten mediareaktion utanför Danmark. Sex av bilderna återgavs i den egyptiska tidningen El Fagr den 17 oktober 2005, jämte en artikel som starkt tog avstånd från dem. Kontroversen började sprida sig mera under januari månad 2006, när en del större tidningar i Holland, Tyskland, Norge, Belgien och Frankrike tryckte upp karikatyrerna på nytt. Ilskan bland massor av muslimer började koka när en del av teckningarna trycktes i Jordanien, Jemen, Malaysia and Algeriet.

Media i England och Förenta Staterna beslutade att inte visa några teckningar, uppvisande den starka kontroll som existerar inom media i dessa två länder. Bara Cardiff University's studenttidning Gair Rhydd, återgav karikatyrerna den 4 februari 2006. Dagen efter publiceringen gavs det order om att hela upplagan skulle förstöras och bara 200 exemplar överlevde och blev distribuerade. Redaktören och två journalister blev suspenderade för beslutet att publicera karikatyrerna.

INVASIONEN AV GAZA 2006

När vi ser på nyhetssändningarna visar de oss att något har gått fel i mellanöstern. Attacken från Hamas militanta gren som sårade åtskilliga israeliska soldater för att sedan kidnappa en och gömma honom i Gaza. Sedan svaret ifrån Israel som i en massiv militär aktion trängde in i Gaza. Ingendera sidan gav efter, trots allt blod som strömmade från civila, som måste dö för att judar och palestinier hatar varandra. Sedan följde Israels invasion av Libanon. Dödssiffrorna överstiger nu 1 000 libaneser, medan Israel bara har något hundratal dödade. Folk frågar sig, "Är en fred möjlig, kan man driva igenom någon slags kompromiss?" Sorgligt nog är svaret NEJ!

HIZBOLLAH ATTACKERAR ISRAEL

Hizbollahs huvudattack inträffade i andra veckan i juli, 2006, vilken följdes av raketattacker, kom som en överraskning för de flesta människor i världen. En liten eld flammade upp i Mellanöstern som visade sig kunna sluka hela regionen i ett stort krig. Medan jag skriver detta nyhetsbrev, vet jag inte om det rör sig om ett begränsat krig, som så många gånger förut i området, eller om vi faktiskt har sett början på det tredje världskriget.

MUSLIMER SÄTTER INTE VÄRDE PÅ LIVET

Det är mycket svårt för ett land baserat på gammaltestamentlig moral och värderingar att bekämpa ett land som sätter större värde på en religiös rörelse framför den enskilda människan. Ayatollah Ali Khamenei (höger), en islamisk mullah och högste ledare av Iran, sitter säker och tryggt i sin byggnad i Teheran, med luftkonditionering och all den bekvämlighet som pengar bara kan köpa medan han befaller sina anhängare att de skall offra sina liv och attackera Israel, Förenta Staterna och alla andra länder i världen där folket inte håller sig till Islam. Ledaren för Hizbollah är en annan islamisk mullah som heter Sheik Hassan Nasrallah (vänster), som gömmer sig själv och befaller sina anhängare att de skall "stå upp och dö för Saken."

Förenta Staterna fick möta en del fanatiska kämpar under andra världskriget, när japanska soldater valde att dö hellre än att ge sig. Det fanns också så kallade kamikazepiloter (till höger), de ursprungliga självmordsbombarna, som blåste sig själva i luften och exploderade med sina plan när de flög direkt in i amerikanska krigsfartyg. Under Koreakriget fick amerikanska soldater möta hundratusentals kinesiska soldater som drevs mot de amerikanska linjerna. Mot denna massiva hord, använde de kulsprutor, kanoner och skyddseld från stridsflygplan, men kunde inte freda sig. Kineserna sprang mot döden utan att tveka och kunde spränga frontlinjen bara för sitt stora antals skull. De döda kropparna av kineser staplades upp i tiotusental, men det hela spelade ingen roll för den kinesiska ledningen; dessa soldater var inte oumbärliga och hade inget människovärde, som man såg det. USA var med om samma sak under Vietnamkriget när de kommunistiska ledarna tvingade sina soldater att springa mot en dödlig spärreld till amerikanerna antingen fick slut på ammunition eller blev kringrända av Viet Kong därför att de inte kunde skjuta av dem fort nog. Detta är vad amerikanska soldater får uppleva i Irak och Afghanistan och även vad Israel nu får känna på i Gaza och Libanon.

VILKA ÄR LEDARE I DETTA NYA KRIG?

I denna dödliga konflikt finns en rad ledare: Först av allt är det Gud själv, som för längesedan talade till Israels barn (judarna) att om de syndade och lämnade honom, skulle de bli utsparkade från landet. Den andre aktören är Djävulen, som ständigt driver upp hat mellan judar och palestinier; som lockar judarna att utveckla staten Israel och på samma gång fyller palestinierna med hat (åtminstone en del av dem). Djävulen får dubbel skörd när judar och palestinier dödar varandra och de som inte är frälsta hamnar i helvetet. God har fast beslutit att stå emot den judiska ansträngningen att etablera Israel men också att inte bringa fred till regionen utan sin Messias och son, Jesus Kristus. När kommer denna fruktansvärda konflikt att ta slut? Det blir en tillfällig period av fred när Antikrist sätter upp sitt styre över världen, men denna fred kommer inte att vara, slutlig fred kommer bara till världen när Jesus Kristus kommer till världen i sin glans och fulla makt och tar över hela världen. Uppenbarelseboken kapitel 19.

ATT FÖRSTÅ ISLAM

Det finns två huvudgrenar inom Islam, Sunnis och Shiiter, de är i sin tur uppdelade i många olika fraktioner. Jag vill påvisa några definitioner, så att vi som lever i väst kan förstå de bakomliggande krafterna i muslimska länder. Om vi använder kristendomen som exempel, vet vi att den kristna majoriteten är fördelad på två huvudsakliga grupper, Katoliker (Romerska, Grekisk-Orthodoxa, Ryska Orthodoxa, Anglikanska and Episkopala kyrkor) och  Protestanter. På liknande sätt som i Mellanöstern har det varit friktioner och ibland krig mellan Katoliker och Protestanter (i Nordirland), så också mellan Sunnis och Shiiter.

SHIAMUSLIMER (Från Wikipedia)
Shia är den gren av islam som menar att Ali ibn Abi Talib och hans ättlingar är alla muslimers rättmätiga ledare. Alla andra ledare ses som orättfärdiga och deras styre betecknas som tyranni (zulm). Den största riktningen inom shia kallas "tolvsekten".

Ledarskap

Shiiterna kallar muslimernas ledare imām och menar att denne ska väljas bland Muhammeds ättlingar, medan sunniterna kallar ledaren kalif och anser att man ska välja honom oberoende av släktskap.

Historia

Delningen uppstod när Muhammed gick bort och då efterträdaren skulle tillsättas. Den blev åter aktuell efter mordet på den tredje sunni kalifen Uthman, år 656, då Muhammeds svärson Ali ibn Abi Talib utsågs till dennes efterträdare, trots ovilja från Alis sida. Detta val vägrade bland andra Uthmans nära släkting Muawiya, ståthållare i Syrien, att acceptera. Efter att Ali hade avvisat krav på att Uthmans mördare skulle ställas inför rätta revolterade även delar av stammen Quraysh. Ali besegrade en del av oppositionen i två fältslag, Kamelslaget och slaget vid Nahrawan, men tvingades att ingå vapenvila med sin huvudmotståndare Muawiya. Motståndet mot Ali fortsatte och mot slutet av 660 hade han helt förlorat makten över Egypten och Hejaz. Ali mördades 661 i Kufaunder förrättande av bön. Därefter tog Ummayyad dynastin över makten.

Alis anhängare, Shi'at 'Alī, vägrade i sin tur att erkänna den "gudlösa usurpatorn" Muawiya som muslimernas ledare och stödde i stället Alis söner Hasan och Husayn. Hasan drog sig nästan omgående ur striden, men Husayn ställde sig i spetsen för ett närmast symboliskt uppror och blev med sina 72 följeslagare slaktad av ummayad dynastins här i slaget vid Kerbela. Ingen i Husayns styrka överlevde, förutom en av Husayns barn som var för sjuk för att delta, och just därför kom slaget att få en oerhörd symbolisk betydelse för shia. Husayn blev den viktigaste shiitiska martyren och sörjandet av slaget vid Kerbela har än i dag en mycket stor betydelse för shiiterna.

Grenar

Även inom shia har man haft olika åsikter om exakt vem som skall anses vara islams ledare och vid olika tidpunkter då man inte kunnat enas om vem som är imam har man valt olika:

  • Zaiditernas femte imam Zayd (död år 740) är en alternativ kandidat till de övriga grenarnas femte, hans bror Muhammad ibn Ali. Zaiditerna finns idag främst i Yemen. Deras synsätt ligger närmast den ursprungliga ideologin, men zaiditerna har också historiskt haft en mer kompromissartad hållning till frågan om ledarskapet och det har till och med förekommit (på 800-talet) att det har funnits två zaiditiska imamer samtidigt.

  • Ismailiternas (Ismā'īliyya, "sjusekten") sjunde imam Ismā'īl (död år 760) hade också en konkurrerande imam, tolvsektens Musa ibn Jafar. Ismailiternas gren fick stor betydelse i Egypten och övriga Nordafrika och tog sig där en del extrema uttryck, till exempel när en av de fatimidiska kaliferna, al-Hákim bi amri'llah (996–1021], påstod sig vara en inkarnerad Gud. Han är fortfarande en central person i drusernas version av shia. En annan känd underavdelning i den ismailitiska grenen av shia är assassinerna. Numera finns största delen av ismailiterna i Indien.

  • Imāmiyya, även kallad Ithnā 'ashariyya (tolvsekten), till vilken de flesta shiiter idag räknar sig, utgör större delen av befolkningen i Iran, södra Irak och Bahrain. De erkänner tolv imamer med Ali som den förste och Muhammad ibn Hasan som den siste. Han skall återkomma vid tidens slut för att skipa rättvisa. Grenens starka ställning i Iran grundlades på de mongoliska ilkhanernas tid, främst genom Öldjeitü (1304–1316) som konverterade från kristendomen till islam och åtminstone tolererade att tolvsekten var verksam inom hans rike; vissa hävdar att han till och med gynnade dem. Genom att de turkiska safaviderna övertog makten i början av 1500-talet och skapade en teokratisk stat befästes Irans ställning som ledande makt inom shia. Safaviderna var från början sunniter men blev på 1400-talet shiiter.

Teologi

Shiitisk teologi skiljer sig i vissa avseenden från teologin inom sunnitisk islam. Shia ligger närmare de tidigare mutaziliterna. Bland annat så framhåller shiismen den mänskliga viljans frihet, till skillnad från de mer deterministiska synsätt som förekommer inom sunni.

SUNNIMUSLIMER  (Från Wikipedia)
"Sunna" (arab.) ord för "traditionen", innebärande att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur Muhammed levde ("sira") och vad Muhammed yttrade ("hadith").

Majoriteten av muslimerna i världen är sunnimuslimer, vilket innebär att de följer någon av de skolor som vilar på Sunna. Det finns en mängd olika hadithsamlingar, av vilka fyra brukar anses ha större dignitet (man talar dock ibland om de sex olika böckerna). En av de sunnitiska uttolkningarna kallas exempelvis Wahhabism, och är den riktning som helt dominerar i Saudiarabien. De fyra skolorna är Shafi, Hanifi, Hanbali och Maliki. Hanifi är utspridd i Turkiet och Balkanhalvön medan Shafi dominerar den arabiska halvön och Afrika. Alla dessa lagskolor gavs sin slutgiltiga form inom en period av tvåhundra år efter profetens livstid. De skillnader som framträder mellan de fyra skolorna är bara en naturlig följd av det faktum att sanningen har många sidor. När olika personer ägnar sig åt att tolka en given händelse, kommer de fram till förklaringar utifrån sina egna synvinklar. Det som ger dessa olika skolor den äkthet som tillskrivs dem, är deras respektive grundares obestridliga trovärdighet och de pålitliga metoder de använde.

De muslimer som inte är sunniter är shiiter, ismailiter tillhör ahmadiyasekten eller någon annan riktning inom islam. Alla de riktningar som själva anser sig vara muslimska erkänns dock inte som sådana av de stora auktoriteterna inom islam till exempel Al-Azharuniversitetet i Kairo.

WAHHABISM

Wahhabismen är en fundamentalistisk riktning inom islam som grundades av Muhammad ibn Abd al Wahhab. De muslimer som är anhängare av denna riktning strävar efter att följa Koranen och sunna så som profeten Muhammed  tillämpade sin lära och så som man gjorde under de första generationerna muslimer efter honom. Man tillämpar bland annat också de förklaringar som Al Wahhab skrivit om Koranen i Kitab al-Tawhid (boken om monoteism). Wahhabism är företrädd i flera islamiska länder och är den ledande riktningen inom islam i Saudiarabien.

Al-Wahhab flyttade till staden Nadji i Diriya och bildade en allians med den saudiske Muhammad bin Saud. Bin Saud gjorde wahhabismen till den officiella tolkningen av Islam i den nya Saudistaten. Al Wahhab gav religiös legitimitet till Ibn Sauds erövringskarriär. Ibn Saud fick också stöd av det brittiska imperiet som försökte försvaga det Osmanska Imperiet.

År 1801 anföll saudierna den irakiska staden Kerbala och rev ner Imam Husayns helgedom. År 1803, erövrade saudierna Mecka och Medina och förstörde olika helgedomar, som t.ex. en helgedom byggd ovanpå en grav som tillhörde Fatima Zahra, Muhammeds dotter. De ville också öppna Muhammeds helgedom, men övergav den planen. Detta ledde till en stor förlust av alla historiska platser på den arabiska halvön; på några månader blev en stor del av det arabiska arvet reducerat till grus. Saudierna höll de två städerna till 1817, som då återerövrades av Mohammed Ali Pasha, som krigade på order från osmanerväldet. År 1818, invaderade det osmanska väldet Najd, tog den saudiska huvudstaden Diriya och den saudiske emiren Abdullah bin Saud. Han och hans armés löjtnanter togs till Istanbul där de blev halshuggna. Men det betydde inte att wahhabismen i Najd dog ut. Huset Saud återvände till makten i den andra saudistaten 1824. Denna stat varade till 1899, när den blev besegrad av emiren av Hayel, Mohammed Ibn Rashid. Dock återerövrade Abdul Aziz Ibn Saud Riyadh 1902 som efter ett antal andra slag, grundade den moderna saudiska staten Saudiarabien 1932.

Modern spridning av wahhabismen
År 1924 erövrade Wahhabi al-Saud dynastin Mecka and Medina, islams heliga städer. Detta gav dem kontroll över  Hajj, den årliga pilgrimsfärden, och även möjligheten att predika sin version av Islam till de församlade pilgrimerna.  Trots detta blev wahhabismen en relativt liten strömning inom Islam ända tills man upptäckte olja i Arabien 1938. Enorma vinster på oljan gav wahhabism nytt liv. Saudiska lekmän, regeringsledamöter och präster har donerat många tiotals miljoner för att bygga upp religiösa skolor, tidningar och organisationer för allmänheten.

Salafism och Qutbism
Hassan al-Banna, den egyptiske grundaren av det Muslimska Brödraskapet, sägs ha blivit influerad av wahhabierna. Det muslimska brödraskapet hävdade även att de renade och återinförde det ursprungliga Islam. När det muslimska brödraskapet bannlystes i olika länder i Mellanöstern, fick de en tillflyktsort i Saudiarabien. Detta verkar ha satt igång en uppblandning mellan Brödraskapets och wahhabismens åsikter och kom att gå under namnet Salafism. Rebeller i Saudiarabien sökte rättvisa i Sayyed Qutbs tankar, en medlem av Brödraskapet som tillbringade år i egyptiska fängelser. En del wahhaber, eller Salafer, förkastade vad de kallade Qutbism, som ett sidospår från den sanna salafismen. Därför finns det nu ett avsevärt spektrum av religiös opinion inom saudisk wahhabism/salafism, som har skilda meningar om frågan om den saudiska staten skall stödjas, väntas ut eller  om man skall motsätta sig den med våld. Moderna salafier förnekar att Hassan al-Banna eller Sayid Qutb var Salafs efterföljare, eftersom de ansåg att det är tillåtet att störta en muslimsk ledare, och göra "Takfeer" (när man utesluter en muslim och anser att han är en otrogen) därför att han bär på stora synder. 4

VAD ÄR HIZBOLLAH?
Hizbollah kan jämföras med den Franska Legionen, som är en stridsenhet vilken ägs och används av den franska regeringen. Hizbollah ägs och används av regeringen i Iran och är en förlängning av den iranska armén. Superstaterna bland de islamiska nationerna i världen i dag är Iran (Persien) och Pakistan. Båda länderna har kärnvapen och missiler så de kan skicka iväg dem. Pakistan samarbetar för närvarande med Förenta Staterna, men inte för därför att den pakistanska regeringen och dess folk tycker om Förenta Staterna, de behöver stöd i sin konflikt med Indien, som också har kärnvapen och missiler för ändamålet. Om Pakistan inte var tvungna att hantera Indien, skulle landet stå på Irans sida och stödja dess attacker mot Israel.

Syrien spelar en mindre roll i stödet för Hizbollah men kan inte diktera sina egna villkor i utrikespolitiken. Orsaken till detta är att Syrien styrs av Bashar al-Assad (född 1965, till höger), en son till den hänsynslöse diktatorn Hafiz al-Assad (död 10 juni 2000, till vänster). Hafiz slog ner ett uppror år 1982 från det Muslimska Brödraskapets sida  när dessa hade samlats i staden Hamah. Syriska säkerhetsstyrkor angrep staden och avrättade ca 20 000 män, och förstörde så gott som hela staden. Bashar, hans andre son som var medicine doktor i oftalmologi var inte förberedd att bli Syriens nästa diktator. Den förändringen kom när hans äldre broder Basil dödades i en bilolycka 1994; Hafiz började förbereda Basil för jobbet som nästa syriska ledare.

De som har makten i Syrien är en liten grupp officerare och politiker som använder Bashar som frontfigur. Emedan Syrien inte har stora militära styrkor, är det dominerat av regeringen i Iran. Om Israel skulle angripa Syrien, kunde de besegra dem på mindre än tre dagar. Den stora kurdiska befolkningen i norr har Israel uppvaktat i åratal, och de syriska ledarna vet att landet inte är någon match för de israeliska försvarsstyrkorna (IDF).

Jag tänker nu citera från något som kallas The Council on Foreign Relations, en organisation som begagnas av Världsregeringen. Organisationen är inte vänlig sinnad mot kristna, och en dag i framtiden kommer den att användas av Antikrist och hans krafter. Jag vill bara att kristenheten skall få veta vad de säger och tänker:

"Hizbollah är en libanesisk paraplyorganisation av grupper/organisationer av radikala shiamuslimer. De är emot västvärlden, försöker skapa en muslimsk fundamentalistisk stat modell Iran, och är en bitter fiende till Israel. Hizbollah, vars namn betyder 'Guds parti’ är en terroristgrupp som anses ansvariga för närmare 200 attacker sedan  1982 som har dödat mer än 800 människor, enligt Terrorismens Kunskapsbas (TKB). Experter säger att Hizbollah också är en betydelsefull grupp i Libanons politik, och bidrar också med en stor del av landets sociala tjänster, driver skolor, sjukhus, läroanstalter inom sjukvården, och ger ett agrikulturellt stöd för tusentals libanesiska shia-muslimer. Hizbollah driver också en satellitteve-station, al-Manars satellit televisionskanal, med bl.a. nyhetsutbud.

Vilka är Hizbollahs rötter?
Hizbollah grundades år 1982 som svar på Israels invasion i Libanon, och tog med medlemmar från åttiotalets koalition av grupper kända som Islamiska Jihad. De har täta förbindelser med Syrien.

Vilka är deras ledare?
Sheik Mohammed Hussein Fadlallah (till höger) anses som gruppens andlige ledare. Imad Fayez Mugniyah (till vänster) anses vara huvudplanerare av Hizbollahs världsvida terroristoperationer. Experter säger, att under det libanesiska inbördeskriget, utbildades Mugniyah hos al-Fatah. När den palestinska befrielserörelsen och al-Fatah blev utdrivna från Libanon av israeliska styrkor 1982, förenade sig Mugniyah med det då nybildade Hizbollah och steg kvickt i graderna till en betydelsefull roll i organisationen. Hassan Nasrallah är Hizbollahs främste politiske ledare. Nasrallah var från början officer, men hans militära och religiösa referenser – han hade studerat vid shiamuslimska skolor i Iran and Iraq – lyfte honom snabbt upp till ledarskapet för gruppen. Experter säger att han drog nytta av rivaliteter inom Hizbollah och det stöd han hade från Irans teokratiska regering, från Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini (till höger), så han nådde posten som generalsekreterare i Hizbollah 1992, en position som han forfarande innehar.

Var verkar Hizbollah?
Dess bas ligger i Libanons shia-dominerade områden och innefattar delar av Beirut, södra Libanon och Bekadalen. Dessutom säger den amerikanska säkerhetstjänsten att Hizbollah-celler opererar i Europa, Afrika, Sydamerika och Nordamerika. Trots Israels tillbakadragande från Libanon år 2000, fortsätter Hizbollah att periodiskt skicka missiler mot israeliska styrkor i den omdiskuterade gräns-zonen Shebaa Farms.

Hizbollah har också utfört attacker utanför Mellanöstern. I sitt tal till kongressen den 20 september 2001, utlovade president Bush att det av USA ledda kriget mot terror 'kommer inte att ta slut förrän varje terroristgrupp av global omfattning har letats upp, stoppats och besegrats.' Hizbollahs celler utanför Mellanöstern, dess rapporterade inblandning i januariattackerna 2002 och försöket att smuggla en båtlast full med vapen till den Palestinska Myndigheten samt dess roll i ett par attacker i Argentina tidigt på nittio-talet, förespeglar att de kommer att leva upp till presidentens definition, säger experter på terrorister. I juni 2002, anklagade Singapore Hizbollah för att rekrytera singaleser i en misslyckad 1990-tals konspiration där man tänkte angripa amerikanska och israeliska skepp i sundet vid Singapore. Hizbollah fanns också med bland de få terroristgrupper som president Bush nämnde vid namn i sitt tal i januari 2002.

Hur stort är Hizbollah?
Dess kärna består av åtskilliga tusen militanta och aktivister, uppskattar man på regeringshåll i USA.

Vilka större attacker har Hizbollah ansvaret för att ha utfört?
Hizbollah och dess medarbetare har planerat eller blivit sammankopplade med en lång serie terrorattacker mot Förenta Staterna, Israel, och andra mål i västvärlden. Dessa angrepp följer nedan:

  • en rad kidnappningar av västerlänningar i Libanon, inberäknat flera amerikaner, under 1980-talet;

  • självmordsbombningarna utförda med lastbilar, som dödade mer än 200 amerikanska marinsoldater i deras baracker i Beirut, Libanon 1983;

  • 1985 års kapning TWA flygtur 847, där de berömda bilderna på planets pilot som lutade sig ut ur cockpit med ett vapen mot sitt huvud;

  • två större angrepp under 1990-talet på judiska mål i Argentina—1992 års bomning av den israeliska ambassaden (där 29 personer dödades) och år 1994 ben bomning av ett judiskt center (som dödade 95).

  • Ett angrepp i juli 2006 vid gränsposteringen i norra Israel i vilket två israeliska soldater togs till fånga. Bortförandena satte i gång en israelisk militär kampanj emot Libanon som Hizbollah besvarade med att skjuta av raketer över gränsen till Israel.

Spelar Hizbollah en aktiv roll i den libanesiska politiken?
Ja. Efter valet 2005 fick Hizbollah åtta nya platser vilket gav dem 23 platser i det 128-medlemmars libanesiska parlamentet. Därjämte har Hizbollah två ministrar i regeringen, och en tredje på gång.

Hizbollah avväpnades inte när det trädde in i den libanesiska politiken, och experter säger att gruppens nyliga inträde i det politiska livet inte är en indikation på att gruppen blivit mer återhållsam." 5

VAD VILL MEDIA INTE ATT DU SKALL VETA?

Striderna i Gaza och Libanon är inte något som "bara händer." Det finns ett kommandocenter i Iran, där iranska generaler med sina staber av personal som driver kriget mot Israel regeringen i Iran är mer än lyckliga över detta krig, eftersom det har avvänt uppmärksamheten från Irans kärnvapenprogram. De iranska generalerna vet att Hizbollahs kämpar inte bara kan stå emot den israeliska armén. De vill binda Israels styrkor i ett längre krig i Libanon på samma sätt som de amerikanska styrkorna är fast i ett hopplöst krig i Irak och Afghanistan. Det kommer att ta på krafterna och anstränga Israels ekonomi eftersom dess militärstyrkor består av soldater från städerna som har fått avbryta sina vanliga arbeten för att kämpa mot Hizbollah.

Dessutom får man räkna med att när det blir förluster, går folkopinionen emot sin egen regering, precis så som det blev i Förenta Staterna när det gäller Irak, etc. Det finns för tillfället ca en miljard muslimer i världen och denna kanonmat kan flyttas till Mellanöstern och slita ut Israels militära styrkor bara med blotta antalet.

Om Hizbollah blir besegrat i Libanon, kommer de att dra sig tillbaka till Syrien. Ledarskapet i Iran bryr sig inte om  ifall Libanon och Syrien skulle bli ödelagt och om miljoner civila skulle dö, deras mål är bara att Israel blir ödelagt och de islamiska ledarna får världsherravälde. Om de skulle bli utdrivna ur Syrien, kommer de att omgruppera sig i Irak, som redan delvis är förstört. Det finns inte nog israeliska soldater för att ockupera Libanon, Syrien och Irak. Slagfälten för den israeliska armén finns redan där.

Ett kommandocenter finns redan i Israel från vilket de israeliska styrkorna sköter kriget. De är mycket väl medvetna om de fakta som jag har nämnt här. Om de Israels förluster ökar tänker detta center ta till "The Sampson Option."  Det betyder att kärnvapenbomber kommer att släppas på mål i Iran vilka inte bara får stopp på de iranska styrkorna, men slår också ut de nukleära fabrikerna i Iran. Jag har sagt detta i tidigare nyhetsbrev. Det står klart att Israel inte kommer att kunna klara av den uppgift man tagit på sig i Mellanöstern och skapa fred!

För att erhålla en tydligare förståelse om var vi befinner oss på Guds tidtavla och vart vi kommer till i framtiden, låt oss konsultera den enda sanningsenliga källan på denna planet – Bibeln.

FORTSÄTTNING FÖLJER: Dansen Runt Guldkalven – Del 2
Sida 1 | 2


1. infoplease.com/ce6/society/A0844916.html

2. en.wikipedia.org/wiki/Sunni

3. lexicorient.com

4. en.wikipedia.org/wiki/Wahhabism

5. cfr.org/publication/9155


Gå tillbaka till Svenska sidan