Judarnas Kabbala

Av John S. Torell

Översättning: Thorbjörn Johansen 2011

 

Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter för att nå sitt mål när han skall kontrollera hela världen, och först då kan han åstadkomma det scenario som Jesus förutsade. Upp. 13:16-18

Satan behöver följande för att skaffa sig kontroll över hela världen:

1.    GLOBAL HANDEL

2.    GLOBAL VALUTA

3.    GLOBALT SPRÅK

4.    GLOBAL RELIGION

5.    EN VÄRLDSREGERING

LÅNGTIDSPLANERING OCH UTVECKLING

Detta är vad Bibeln förutsäger; därför borde alla kristna lyssna och ställa en del viktiga frågor, som:

v  Hur kommer dessa händelser att ske när de går i uppfyllelse?

v  När kommer detta att hända?

v  Kan utvecklingen av den världen upptäckas innan det har gått för långt?

Idag är det omöjligt för vilken nation som helst att mobilisera sina krigsstyrkor utan att resten av världen vet om det i förväg. Satelliter korsar himlen över jorden  och alla rörelser kan ses på satellitbilder. Det samma gäller för det framtida antikristliga systemet. Det kommer att ta tid att bygga detta system, men medan det byggs är det dock omöjligt att dölja från de som söker sanningen. Låt oss se på  följande särskilda tecknen som kommer attt säga oss exakt när det kommer att hända:

  1. En världsdiktator måste ha lojala medarbetare som tror på honom som person och det uppdrag han ger dem. Dessa medarbetare kommer inte att befinna sig på samma plats men kommer att vara närvarande i alla länder i världen. De kan inte vara lojala mot den egna regeringen i landet de bor men kommer att vara lojala den internationella sak diktatorn driver.

  2. Dessa medarbetare till diktatorn kan inte vara fattiga eller outbildade. Fattigt folk påverkar inte regeringar. Istället är det de välutbildade och förmögna människorna som kommer att hålla positionerna som gör det möjligt för dem att bli en del av regeringarna och styra politiken.

  3. Dessa lojala efterföljare måste enas under samma religiösa övertygelse som styrker ansträngningarna att iscensätta deras politik och religiösa system gentemot resten av världen.

  4. Dessa personer kommer att bilda en internationell kraft som föraktar alla nationella regeringar utom sin egen. De kommer att kunna styra alla kommunikationssystem så att den information vi möter passar deras agenda.  På så sätt kommer de att kontrollera nyhetsmedia (radio, tv, tidningar, tidskrifter och böcker, så som redan sker i hög grad. Underhållningsindustrin  är också med i bilden, för den är det största utbildningssystemet i världen.

  5. All medicinsk och vetenskaplig forskning kommer att stå under deras kontroll, inklusive industriell forskning; inget kommer att produceras som inte är förmånligt för deras system. Detta betyder att all privat och offentlig forskning kommer att styras av världsdiktatorns lojala anhängare. 

  6. All bankirverksamhet, aktiehandel och alla andra former av ekonomiska transaktioner och de världsvida räntesystemen kommer under deras kontroll.

  7. De lojala anhängarna kommer att bli så mäktiga att varje politiker, affärsman, utbildare eller ägare av industri som inte böjer sig för världsdiktatorns program kommer att tystas omedelbart.  Eftersom de inte tar makten genom militär erövring, måste de kväva varje nation som inte vill foga sig (som redan nu sker genom IMF och Världsbanken), och ledare som inte underkastar sig blir politiskt omöjliga, bankrutt, eller dödade genom iscensatta olyckor.

  8. De kommer att bilda en rad hemliga brödraskap vars medlemmar består av  icke fullt insatta personer, men styrbara genom dessa hemliga organisationer.

HUR LÅNGT HAR VÄRLDSDIKTATORSYSTEMET KOMMIT?

Jag har dragit upp åtta huvudpunkter, och det finns mer som man kan tillägga.   Detta är de dåliga nyheterna; ALLA ÅTTA PUNKTER FINNS PÅ PLATS IDAG!   När man väl har förstått det, borde vi av ren logisk tankeförmåga fatta, att vi är farliga för de lojala anhängarna av Antikrists system eftersom det pågår i det fördolda och de försöker erövra världen i smyg; så sanning och ljus är dödligt för dem; därför, ju närmare vi kommer Antikrists slutliga maktövertagande, ju mer förföljelse kommer att hopa sig över de som är emot systemet. Bibeln säger oss att så fort detta system är på plats; kommer det innebära dödstraff för var och en som är emot det. Vi är nästan där.

VEM ÄR DEN HELIGA ORMEN?

Förra veckan (RLJ-1271)  diskuterade jag den Heliga Ormen och i detta budskap skall vi ta en mer detaljerad titt. Låt oss poängtera att texterna i kursiv är tagna från judarnas egen litteratur, i första hand från Gershom Scholem, som är professor på den kabbalistiska fakulteten vid Jerusalems universitet.

“I Kabbalans lärosatser har deras gud två olika aspekter eller utseenden (partzufim), en maskulin och en feminin, den senare kallad Shekhina.  Denna gud betecknas som den "första saken,” som dyrkades av Farao, Nimrod, och även de visa männen i Indien, men är inte avsedda för religionen överhuvudtaget för detta har inget att göra med denna världens affärer eller dess skapelse och utövar inget inflytande på den på gott eller ont.” [1]

Professor Scholem skriver också:

“En annan som fann förbindelsen med 'Esau' var trollkarlen Balaam. ‘Esau’ hör till guds goda bekantskapskrets där döden går om intet, och är även en fristad för ‘Jungfrun,’ hon som kallas Rakel i de bibliska  berättelserna om Jakob och annars är känd som 'den sköna jungfrun som inte har några ögon.' Det är hon som är den verkliga messias (som inte kan vara en man) och till henne är 'alla kungens vapen överlämnade' för hon är även den mycket eftersökta ‘Gudomliga Visdomen’ eller Sofja, som är ödesbestämd till att ta 'dödens' plats som en av de tre "Härskarna i världen.' Men för närvarande är hon gömd i en borg där inget levande kan se henne. Hon är även den 'heliga ormen' som vaktar trädgården, och han som frågade vad ormen gjorde i Paradiset förrådde bara sin okunskap.” [2]

DEN JUDISKA MESSIAS, SABBATAI SEVI

Sabbatai Sevi föddes i en judisk familj år 1626 i staden Smyrna i nuvarande Turkiet. Hans fader var en prominent affärsman i det turkiska imperiet och ganska förmögen.  Sabbatai Sevi utbildades som affärsman och studerade till rabbin. Underkastad högre rabbiner blev han under sina studier insatt i Talmud och den judiska kulturen, men fångades även av Kabbalan som vid denna tid hade vuxit till stort inflytande, och blev slutligen ledare för den messianska rörelsen i det kabbalistiska systemet. Vi vet att numret 666 är ett heligt nummer i kabbalan, och det var det nummer och namn som kung Salomo bar på.  När Sabbatai började predika att han var messias, kommen i köttet, omtalade han för sina anhängare att han skulle uppenbara sig för världen år 1666, anta sin roll som "messias i världen" och styra den från Jerusalem.   När Sabbatai utropades år 1666 blev han arresterad av de turkiska myndigheterna och fick valet att konvertera till islam eller dö. Han valde att bli muslim.

Sabbatai råkade en annan judisk rabbin vid namn Nathan av Gaza, som senare blev känd som Sabbatai Sevis profet. Han hjälpte Sabbatai att utveckla Kabbalans läror ytterligare, och fick det till att passa in på Sabbatai Sevi. Det var från Nathan som mera av den hemliga doktrinen i Kabbalan kom ifrån, som hade vidarebefordrats genom århundradena sedan kung Salomos tid. Scholem skriver:

“…Enligt Nathan finns det ett visst samband mellan messias och alla dessa intrikata processer jag skrivit om tidigare, Tsimtsum, Shevira och Tikkun. I begynnelsen av den kosmiska processen, drog guden En-Sof in ljuset i sig själv, och det uppstod ett vacum i mitten av En-Sof i vilket alla världar föddes...” [3]

“Tsimtsum” är ett hebreiskt ord som ursprungligen betyder koncentration eller sammandragning, men i Kabbalan betyder det att dra sig inåt eller gå till reträtt.   Kabbalan lär att Gud drog sig inom sig själv och skapade ett tomrum där han kunde uppenbara sig själv som skaparen. “Shevira Ha-Kelim” är ett annat hebreiskt uttryck vilket hänvisar till att bryta sig ur ett hölje. “En-Sof” är också hebreiska och betyder den oändliga varelsen. “Tikkun” betyder reparation eller återuppbyggnad. Kabbalister tror att Gud kommer att bryta sig ur sitt hölje i rätt tid genom att komma tillbaka som messias och återställa allt åt sig själv genom att försluta det tomrum som han har skapat.

Scholem fortsätter i sin bok:

“…Detta tomrum är fyllt av icke formade, materiella krafter, Kelipoth. Världens process består av att ge ansikten åt dessa formlösa krafter, och göra något av dem. Så länge man inte gör det, är tomrummet, och särskilt dess lägre del, det starka fästet för mörker och ondska. Det är 'djupet i abyssen' (den stora avgrunden) i vilket de demoniska krafterna har sin tillflykt. När man följer Brytandet av Höljena ser man de gnistor från det gudomliga ljuset som strålade ut ur En-Sof så att former och ansikten som skapades i tomrummet föll ner i avgrunden, dit ner föll också messias själ som var innesluten i det ursprungliga gudomliga ljuset. Sedan begynnelsen av skapelsen, har denna själ uppehållit sig i den stora avgrunden, och hållits fången i Kelipots fängelse, mörkrets område. Tillsammans med den heligaste själen på avgrundens botten döljer sig 'ormarna' som plågar och försöker förföra den.

Till dessa 'ormar' överlämnas den 'heliga ormen' vilken är Messias...' Bara till den grad processen Tikkun i världen förser den med gott eller ont i djupet av tomrummet sker, kan messias bli löst ur sitt fängelse. När den process av fulländning, som den själen arbetar i sitt fängelse där den kämpar mot 'ormarna' och 'drakarna' är färdig -- när Tikkun huvudsakligen slutar -- då kommer messias själ att lämna sitt fängelse och uppenbara sig själv för världen i någon form av inkarnation…” [4]

LÖSNINGEN ENLIGT KABBALAN

Kabbalistiska tänkare tror att om Gud vill förflytta sig från punkt A till punkt C,  men fastnar på punkt B, så måste han antingen befria sig själv från punkt B, eller så måste någon hjälpa honom. Enligt kabbalisterna är Gud i förvirring, han består av en enda maskulin varelse och en feminin varelse. Jämför med begrepp som yin och yang inom kinesernas religion taoismen: Yang är den positiva kraften, godhet, ljus, liv och maskulinitet, medan Yin är det negativa grunddraget; ondska, död och allt som är feminint.

En-Sof är den maskulina delen av Gud som drar sig inom sig själv och skapar ett vacum i sitt eget väsen som kallas kelipot och abyssen. Den feminina delen av gud faller genom detta tomrum ned i abyssen, och tar formen av den Heliga Ormen. Omgiven av onda andar är hon alltid frestad, men försöker hela tiden göra sig fri för att kunna stiga upp ur abyssen och etablera sig som messias på jorden. Jorden är en del av skapelsen, och skapelsen är instängd i detta vacum som gud har skapat. Dessemellan har En-Sof skapat människor på jorden, som kan göra den heliga ormen fri och mana upp henne till jorden, men bara de som är utbildade i kabbalans hemligheter kan vara till hjälp. Kabbalisterna har två sätt att nå detta mål:

1)    Att förstöra allt ondska på jorden och göra den allt igenom god.

2)    Att förstöra allt gott på jorden och göra den allt igenom ond.

Det är svårare att göra allting gott så man valde sätt nr två, att förstöra allt gott på jorden, och hänvisar därvid till två verser i Toran (Gamla Testamentet):

Det är tid för HERREN att handla, ty de hava gjort din lag om intet." (Psalm 119:126)

Ty HERREN skall stå upp likasom på Perasims berg, och han skall låta se sin vrede likasom i Gibeons dal. Han skall utföra sitt verk, ett sällsamt verk; han skall förrätta sitt arbete, ett förunderligt arbete. (Jes. 28:21)

Det var Jacob Frank (1726-1791), judisk rabbin och ledare för den kabbalistiska rörelsen, först i Polen och senare i Tyskland, som utvecklade denna teologi i dess moderna form. Här är en sammanfattning av fem olika punkter:

1. Tron på messias nödvändiga avfall och hans heliga natur som steg ned till abyssen genom kelipot.

2.  Tron på att den "iakttagande" inte får visa sig vem han verkligen är.

3. Tron på att Torans atzilut (emanera eller komma fram) måste iakttas genom att begå våld på Toran eller beria (skapelseberättelsen). [Enligt kabbalistiskt tänkande så som det lärdes av de som följde Safed-skolan, en liten stad vid stranden av den galileiska sjön; tror de att det finns två tolkningar av Moseböckerna. Den första är atzilut (gudomlig, evig) och den andra är beria, (skapelsen), som befinner sig på en lägre nivå.]

4. Tron att den Första Saken och Israels Gud inte är densamma -- den förre är gud inom rationell filosofi -- den senare religionens Gud.

5. Tron på två hypostater (kärnor, grunddrag) inom gudomen, samt i trenigheten, som alla blivit inkarnerade i mänsklig form. [5]

VAD DETTA BETYDER PRAKTISKT SETT

Kabbalister tror att den framtida messias inte kommer att leva ett syndfritt liv på  jorden utan kommer att leva ett så syndigt liv som möjligt och förnedra sig med avfall från gud. Denna lära är helt emot vad Guds Ord lär i Gamla Testamentet (GT) och Nya Testamentet (NT) om Messias och hans egenskaper. Jesus från   Nasaret var motsatsen till Kabbalans messias. Han föddes av en jungfru, som blev havande genom den Helige Ande, hade gudomligt, syndfritt blod i sina ådror, levde ett syndfritt liv på jorden och dog på Golgata för att betala för alla människors synder.  Han dog inte på korset för att han skulle bringa någon "helig orm ut ur den bottenlösa abyssen." Jesus uppstod på den tredje dagen och sitter nu vid Faderns högra sida i Himlen.

Kabbalistiska personer erkänner aldrig att de är efterföljare till Kabbalan; istället tar de sin tillflykt till lögner. Efter Jacob Franks undervisning anslöt sig många judar till denna religion i det land de bodde. Det blev väldigt populärt för polska och italienska judar att offentligt konvertera till katolicismen och tusentals  judar i andra nationer följde exemplet. I Ryssland konverterade de till den ryska ortodoxa kyrkan, i Nordtyskland blev de protestanter (av vilka fadern till Karl Marx var den mest välkände), och i muslimska länder konverterade de till islam. Det   gick för sig att tjäna Gud genom att ljuga och synda, bara de bekände sitt avfall när de låg på sin dödsbädd och gick tillbaka till judendomen igen.

Bara genom att bryta Guds lag kan en kabbalistisk jude tjäna Gud och få ett evigt liv i framtiden. Därför går de hur långt som helst i att synda, och leder också många andra till synd. Detta kan studeras i Talmud, där incest, hor och äktenskapsbrott, etc. framhålls som dygder och något man skall eftersträva. Var och en som som allvarligt söker sanningen kommer att förstå att det värsta moraliska avfallet kom till medan judarna var i fångenskap i Babylon. De flesta i Jerusalem togs till fånga år 604 f.Kr. och togs till Babylon, och majoriteten beslöt att inte återvända till Kanaan när Esra försökte leda dem tillbaka efter de 70 åren i fångenskap.

Den judiska kolonin i Babylon växte, och översteg en miljon på Kristi tid. De kontrollerade mycket av den regionen fram till ca 1600 e.Kr. när muslimerna drev ut många av dem och tvingade dem norrut, till Ryssland, Europa och Nordafrika.  De avskyvärda styggelser som bedrevs av dessa judar liknade mycket av det som pågick på kung Salomos tid.

TRON PÅ EN KABBALISTISK MESSIAS

Detta är avgörande information för världen idag om vad det judiska ledarskapet tror på när det gäller deras messias för det är honom Antikrist kommer att försöka framstå som.

1)    Judar kommer bara att erkänna en man som messias om han upprättar det judiska folket i staten Israel och samlar alla judar i exil.

2)    Denne messias upprättar ett gudsrike med rättvisa och fred på jorden.

Vad Novak sade i detta uttalande är judendomens mål för hela världen. De upprättar Israel och arbetar på en plan att styra alla nationer från Jerusalem under en teokratisk världsdiktator. Det kommer inte att finnas någon plats för Jesus och hans kyrka i judarnas kungarike.

Ingen politisk rörelse i tiden kan existera utan att den först har en given teologisk orsak! Detta är ett uttalande som få är bekanta med och därför förstår de inte världshistorien och dess politiska utveckling. En eld hade i århundraden brunnit i judiska ledares hjärtan, att den messianska läran i Kabbalan en dag kommer att omfatta hela världen. Men Jerusalem och resten av Palestina måste kontrolleras av Israels tolv stammar innan det kan ske.

SAMMANFATTNING AV SABBATAIS MESSIANSKA RÖRELSE

Sabbatai som det judiska folkets messias hade nu godtagits i alla judiska bosättningar runt världen, inklusive Boston i Nordamerika. Denna kunskap gömdes undan i de judiska samhällena i Saudiarabien, Babylon (Irak) Persien (Iran), Palestina, Turkiet, Egypten, Nordafrika, Jemen, Grekland, Balkan, Italien, Spanien, Frankrike, Holland, England, Tyskland, Österrike, Ryssland, Polen, Litauen, etc.

Sabbatais efterföljare hade svurit med en ed till döds att de inte skulle avslöja hemligheten vilka de var och vad de trodde på.  Många av dem hade gjort avfall och konverterat till den religion som dominerade i det land de bebodde. De blev dolda judar som tog sig hednanamn, och offentligt levde de som hedningar, men i hemlighet var de Kabbalans och Sabbatais efterföljare. De som hade avfallit kunde snabbt avancera till positioner inom regeringen i en rad stater och ledande familjer de följande tre hundra åren. Det blev de som styrde politiken i nationerna.

Genom att vara en internationell Sabbatai-organisation med en mycket stark förankring i regeringarna, var detta Antikrists system till slut mäktigt nog att angripa sin rival, den katolska kyrkan. Islam fanns huvudsakligen i Mellanöstern och hade mycket liten militär eller ekonomisk makt och Vatikanen var den enda globala makten som stod i deras väg.

Det judiska folket kontrollerade det mesta av den utländska handeln vid den tid Sabbatai dog och detta innebar stora inkomster för rörelsen. Varenda kung i ett  rike som motsatte sig Antikrists system kunde enkelt stoppas ekonomiskt, plus att hela nationer kunde bli tvungna att föra krig mot den som var emot rörelsen.

Ledarskapet i den sabbataiska rörelsen förstod att orsaken till Sabbatais misslyckande att bli kung i Israel var att det inte fanns något centralt ledarskap som kunde dominera de judiska samfälligheterna till att bli en enhet. De hade inte heller den militära makten som krävdes för att underkuva sultanen.

SLUTSATS

De kabbalistiska judarna förstod att för att kunna ta över hela världen, måste de upprätta Jerusalem som dess huvudstad med en messias som kunde styra som kung över Israel och göra alla hedningar till slavar; men först behövde de bygga upp en stor maktbas för att skaffa sig kontroll över världens resurser, särskilt inom handel och finanser, så att ingen nation eller individ kunde gå emot dem.

Mayer Amschel Rothschild talade sanning mer än hundra år senare när han sade: “Ge mig kontrollen över en nations pengar, och jag kommer inte att bry mig om vem som stiftar dess lagar."

Den man som skulle ta upp den Sabbataiska rörelsen och försöka sig på att fortsätta på vägen mot världsdominans var Jacob Frank (1726-1791). När han kom, hävdade han att han var Sabbatai Sevi, reinkarnerad och tillbakasänd till jorden i en annan kropp och i ett nytt århundrade.

“När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket." Ord. 29:2

Sabbatai, Nathan och deras efterföljare befinner sig i helvetet eller väntar på  döden och helvetet. De kommer alla att återuppstå för att möta sin dom vid den Stora Vita Tronen och kommer sedan att kastas i den Brinnande Sjön där de blir plågade i all evighet.  Upp. 20:10-15 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu viktigare att du avslutar den rätt!

 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?


 

[1] Gershom Scholem, THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM AND OTHER ESSAYS ON JEWISH SPIRITUALITY, 1971, s.105

[2] Ibid, s.132

[3] Gershom Scholem, MAJOR TRENDS IN JEWISH MYSTICISM, 1961, s.297

[4] Ibid, s.297

[5] Gershom Scholem, THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM, s.126

 


Gå tillbaka till Svenska sidan