WEAPONS of MASS DESTRUCTION
S IONISM OCH JUDAISM

Av Thorbjörn Johansen

Vilka har mest massförstörelsevapen av länderna i världen? Israel är ingen dålig gissning. Och vem är chef och sitter "med fingret på knappen" i Israels, så att säga, "hemligaste av hemliga säkerhetstjänster" MLMB (även kallad MALMAB) om inte den polske juden Yechiel Horev. Vi har tidigare hört från israeliskt håll hört att man inte kommer att dra sig för att använda massförstörelsevapen om Israel blir angripet.

När sådana galningar sitter inne med så farliga vapen, och i sådan mängd, är världen illa ute. Det kan till och med ur vårt bibliska perspektiv i förlängningen leda till det Bibeln kallar Harmageddon, som vi hoppas dröjer, för våra barns och barnbarns skull. Och för hela jordens befolknings skull. Gud har tålamod och vill att alla människor ska få en chans att upprätta en trygg relation med Messias Jesus innan de onda människorna förstört vår vackra värld helt.

Enligt Neil Sammonds' artikel "Israeli WMD" från den 11 oktober 2002, som i sin helhet finns på nätet, har Israel massförstörelsevapen nog för att förinta oss alla:

"En 'betydelsefull israelisk underrättelsekälla' sade till Sunday Times:

'Det finns näppeligen en enda känd eller okänd form av kemiska eller biologiska vapen som inte tillverkas i Nez Ziona.'"

"Israels kärnvapenprogram är bättre dokumenterat än deras biologiska och kemiska vapenprogram, men är fortfarande lika  ´´osynligt' som anläggningen i Nez Ziona. Det råder inga tvivel om att Israels kapacitet ifråga om kärnvapen utvecklats från 1950-tal vid Dimona i Negev-öknen, med franskt, sedan amerikanskt och sydafrikanskt stöd.

År 1986 avslöjade den Marocko-födde israeliske vetenskapsmannen Mordechai Vanunu aktiviteterna vid Dimona, och hävdade då att Israel där hade producerat 'över 200' kärnstridsspetsar.

Fem år senare meddelades i en strategisk rapport från amerikanska flygvapnet att Israel har mellan 75 och 200 kärnvapen.

Bulletin of Atomic Scientists (BAS) uppskattar Israels kärnvapen till 'över 185'.

Federation of American Scientists (FAS) uppskattar dem till 'över 100, men inte säkert över 200'.

Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut (IPRI) säger ca 200.

År 2000 bröt en israelisk medlem av Knesset, Issam Mahoul, ett tabu i parlamentet i en diskussion om Israels officiellt 'tvetydiga politik ifråga om kärnvapen' och uppgav att Israel hade 2-300 kärnstridsspetsar.

Jane’s Intelligence Review uppskattning år 1997 var att Israel har över 400 termonukleära (även väte- och neutronbomber] vapen.

Kampanjen Befria Vanunu anser att det finns ca 500 stridsspetsar."

AVFALLET FRÅN HERREN BÖRJADE I JUDENDOMEN
Redan i öknen avföll israeliterna till att dyrka avgudar. Då uppstod en tradition som inte kom från Mose. Denna tradition utökades under tiden i Egypten och Babel och blev rabbinernas Talmud.

Linjen är klar: Satans infiltration av de som tror på Gud, han som skapat världen genom sin Son, Jesu Kristus, kom till stånd när en del av israeliterna avföll i öknen—enligt rabbinerna uppstod en muntlig tradition vid sidan av Mose lag – Talmud "de äldstes stadgar," vilka var människobud och människomeningar som Jesus angrep evangelierna igenom. Jesus säger att de har satt sig på Moses stol, Matt. 23:1.

Detta är vad som idag kallas Talmud och Kabbalah, judarnas jättelika samling av böcker. Detta avfall överfördes till hedningarna  vid förskingringen till Europa där judarna bildade frimurarsällskap för sig själva och för hedningar, där de läror som de fört med sig från Egypten och Babylon, men särskilt talmudism och Zohar (Kabbalism) lärdes ut.

Som vi beskrev redan i artikeln "HUR VÄRLDSREGERINGEN STYR NATIONERNA" är detta i sammandrag vad judendomens kabbalister lär:

Vid skapelsen blev skapelsens gud förvirrad och nedstämd, och drog sig tillbaka in i sig själv. Det av honom, som utgör "messiasdelen" föll ned från himlen ner i avgrunden, där denna del av gudomen tog sig till uttryck som "DEN HELIGA ORMEN." En annan del av samma gudom, den feminina delen, kallas "Sofia" och står för visheten. När Mose gick uppför berget för att möta Gud, säger kabbalan, att han i själva verket mötte "den onda delen av Gud," medan de sjuttio äldste vid foten av berget mötte "den goda delen" av Gud. Detta, säger de, är hur de fick emottaga början av kabbalan. De säger att Den Heliga Ormen hålls fången i den bottenlösa abyssen, och att det finns två sätt att släppa ut honom därifrån och upp till jorden.

1. Att göra alla människor på jorden goda.  

2. Att göra alla människor på jorden helt och hållet onda.

Kabbalismens ledarskap på Salomos tid beslöt sig för att det var lättare göra folk onda än goda, så de valde det som de benämner "den låga vägen." Om de kan förvända alla människor på jorden, få dem att synda svårt och bryta alla lagar som finns i de fem Moseböckerna, kommer det att öppna den lagliga vägen för den Heliga ormen att fly ut ur den bottenlösa avgrunden, och anlända hit till jorden som messias, i skepnad av "DEN HELIGA ORMEN." Man säger dock, att de enda människor denna messias kommer att frälsa är judarna, eftersom icke-judar inte har någon själ, utan istället kan att betraktas som ett djur. Ju mer en kabbalistisk jude syndar, och leder andra människor in i synd, "JU MER TJÄNAR HAN GUD."

Kan min syn på kabbalan verifieras? Ja.

För det första, i det hebreiska univeritetet i Jerusalem finns en hel avdelning tillägnad studiet av kabbalan. Det stod i många år under ledning av professor Gerschom Scholem, som har skrivit åtminstone fyra avhandlingar om kabbalan, som översatts och sålts i USA av judiska förlag. De finns med i min bibliografi i slutet av denna artikel. Man kan inte disputera mot denne judiske akademiker, eftersom han av judarna själva anses som den mest framstående experten på området.

För det andra, Bibeln själv falskförklarar kabbalans lärosatser. Profeten Jesaja (740-700 F. Kr.) brukas av Gud för att utfärda en sträng varning till kabbalans lärare och lärjungar. Detta kan du finna i Jesaja kap. 4, v. 13-23. Här följer ett annat uttalande från Gud genom profeten:

"Hören därför HERRENS ord, I bespottare, I som råden över folket här i Jerusalem. Eftersom I sägen: "Vi hava slutit ett förbund med döden, med dödsriket hava vi ingått ett fördrag; om och gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm," därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver icke fly. Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Och hagel skall slå ned eder lögntillflykt, och vatten skall skölja bort edert beskärm. Och edert förbund med döden skall bliva utplånat, och edert fördrag med dödsriket skall icke bestå; när gisslet far fram likt en översvämmande flod, då skolen I varda nedtrampade." (Jesaja 28:14-18)

Profeten Jeremia, som började predika år 627 före Kristus, fick veta av Gud att en konspiration uppstått i Jerusalem (Jeremia 11: 9-10). Samma budskap från Gud fick profeten Hesekiel, som var samtida med Jeremia.

I Hesekiel kap. 22, v. 23-29 talar Gud ut i klarspråk mot kabbalan, den konspiration som uppstått bland judarna.

Aposteln Paulus försvarar sig själv, när han anklagas för att lära ut kabbalan (Rom. 3: 8).

Om du läser evangelierna med öppna ögon, särskilt Matteus kapitel 23, förstår du varför Jesus angriper de skriftlärdes läror. Den starkaste angreppet kommer från den uppståndne Kristus själv, när han gör följande uttalanden:

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom – dock, du är rik! - och jag vet, vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga. (Upp. 2: 9)

Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär. (Upp. 3: 9)

Jag förstod själv inte dessa bibelord som jag just visat dig på, medan jag gick på bibelseminariet. Åratal senare, när jag fick kunskap om kabbalan, förstod jag dem. Såvitt du inte vet vad kabbalan lär, kan du inte förstå dessa bibelställen.

(John S. Torell: Hur världsregeringen styr nationerna).

STEFAN EINHORN OCH DEN OCKULTE GUDEN EN-SOF
"Inom judisk mystik tror man på en dold [ockult] gud som kallas En-Sof, vilket ungefär betyder 'det Ändlösa'. Han ger sig främst tillkänna genom tio utstrålningar. Den högsta utstrålningen fungerar som bibelns skapargud, vilken återfinns i bibelns första kapitel. På detta sätt har man kunnat hålla sig kvar inom monoteismens ramar. Den lägsta av de tio utstrålningarna kommer till uttryck i den verklighet som vi ser runt omkring oss." (Från Stefan Einhorns bok En dold Gud)

"Antingen är Gud en biokemisk process i människohjärnan, med funktionen att skydda intellektet mot upplevelser av meningslöshet och otrygghet; känslor som ur ett evolutionärt perspektiv hade kunnat orsakat människosläktets undergång. Eller så finns det en Gud." (Från Stefan Einhorns bok En dold Gud)

"Om Nirvana är detsamma som den dolda Gud som beskrivs i hinduismen och de monoteistiska religionerna kan vi dock inte säkert veta, eftersom Buddha tiger. Men det kan kanske vara så." (Från Stefan Einhorns bok En dold Gud)

Är det som Stefan Einhorn och andra judiska skriftlärde lär ut något för en kristen? Nej.

Judarnas avfall från Gud har givit upphov till ett betydande antal läror och vetenskaper som de menar är till mänsklighetens fromma, men som egentligen stammar från judarnas rabbiner och därmed Talmud.

VREDENS DRUVOR

 • Bland detta sammelsurium av läror finner vi även den människofientliga teknologi som världsregeringen kan tänka sig att ta till för att uppnå total kontroll.

 • För makt, position och kapital är de beredda att använda vilka medel som helst.

 • De tror sig göra det som är bäst för mänskligheten!

 • Trots att filosofin är "öga för öga, tand för tand."

 • Jesus sade: "Älska din nästa såsom dig själv."

Den jude som uppfann kärnvapendoktrinen, Paul Wolfowitz, hör till dem som tror att judisk filosofi är mer värd än Bibeln, en tanke som kommer att leda till Harmageddon.

NÅGRA AV DE VIKTIGASTE LÄROR SOM SATAN INFÖRT GENOM JUDARNA
Djävulens infiltration har sakta men säkert kommit genom judiska läror och filosofier:

 1. Kolonialismen,

 2. Jakobs ränteocker (kapitalism),

 3. Humanismen (som påstår att människan är i grunden god (den som tror det, måste vara grundlurad så som det ser ut i världen)

 4. Socialismen och till och med nazismen (Moses Hess, som myntade ordet national-socialism var rabbin).

Bland kända nazister som var HELJUDAR finner vi antisemiten (sic) Lanz "von Leibenfels," nazisternas partiideolog Alfred Rosenberg, Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess och utrotaren Adolf Eichmann, etc. Men det får man inte veta i skolan, ty den är styrd av Agenda 21 från FN och UNESCO, vars program är "livslångt lärande" (direkt citat) och mest går ut på att man skall diskutera sig fram till vad som är SANNING. Detta kallas konsensus, och är alltså att föredra före den verkliga sanningen.

"Jag är vägen, sanningen och livet" och "mitt ord är sanning" säger Jesus. Och han bör ju veta vad som är sant, eftersom han är Guds Son. Sanningen om livet finns alltså ytterst hos Jesus. Talmud är däremot lögn och människotankar, även nutida rabbiners tolkningar. En pastor som tydligen älskar judarnas böcker översatte ordet Talmud med just "livslångt lärande."

Ett par av många människofientliga och kristendomsfientliga verser från Talmud är de här:

 • "Bara judarna härstammar från Gud, alla andra människor härstammar från Djävulen." (Berachot 47b)

 • "Utrotning av de kristna är ett nödvändigt offer." (Talmud, Zohar Shemot)

Personligen tycker jag Bibeln (med Nya Testamentet) är trevligare och jag vet att den håller att både att leva och dö på! Guds rike är nämligen inte begränsat till detta livet, som judarna tror.

Institutet Padeia har kosta svenska skattebetalare miljoner. Det lär ut Kabbalah, som man i veckotidningen Hemmets Vän beskriver som judisk ockultism, utan att kommentera att det skulle vara antikristligt. Hela den artikel jag talar om är mycket positiv till detta "center för judiskt lärande".

Kabbalismen inom Frimureriet (som behandlas i andra artiklar på denna sida ( även moderna och insynsskyddade varianter som Bilderberggruppen) födde fram ytterligare onda frukter:

Teosofin gick ut i offentligheten runt 1974 och blev det som nu kallas New Age.

JUDENDOMEN HAR INFILTRERAT DEN KRISTNA KYRKAN
Den allra värsta "ism" som någonsin existerat på vår planet är även den en Talmudproducerad lära, "zionismen" eller sionismen (stava det som du vill) ett system som inte har något att göra med det Sion som vi känner till från Bibeln.
Sionismen är en lära född i helvetet.

Judelobbyn har nu infiltrerat kristna i Amerika från Mike Evans till Jerry Falwell och gjort dem till goda sionister med hjälp av ett enormt antal judiska organisationer, alltifrån Jewish Agency till AIPAC och Christians for Israel. De som främst har befordrat jdarnas antikristliga planer har den rörelse som i USA benämns The Faith Movement, Word of Faith (i Sverige livetsordarna, Trosrörelsen och Jane och Sam Whaley-kopian Arken med "Jane" Linda Bergling, som är grundad på ett förfalskat bibelord ur Hesekiel), jämte andra flummiga karismatiker som sällan studerar allt som står i Bibeln, utan bara lever i känslan. Dessa tillsammans har nu, 2003, förfört stora delar av västvärldens kristna. Den "firma" som Ekman bildat är en jättelik apparat som snart har 15 "center" utspridda över hela planeten, betalade med favörer från sionismens högborg, det israeliska propagandaministeriet.

NYCKELROLL
Ulf Ekman är en person som kommer att spela en nyckelroll vid Antikrists framträdande.

Den som studerat Bibeln, har säkert förstått att Antikrist, eller Fördärvets man, är jude, Hesekiel 21; Dan. 11, ett stort antal andra bevis finns för detta faktum och en särskild artikel om det kommer. Eller sök författaren per email. Även Pingst har sedan den tid Lewi Pethrus plockade upp de nya strömningarna i Amerika runt 1906 varit lurade av judarna: "Judarna, de tar Gud hand om." Pethrus ansåg alltså att judarna har en speciell frälsningsplan och att de inte behövde bli frälsta av Jesus, trots att den första kristna församlingen bestod av judar och bildades i Jerusalem!

"Vem är 'Lögnaren' om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Han är Antikrist, den som förnekar både Fadern och Sonen." 1 Joh. 2:22

Vi som tror på ett himmelskt Jerusalem vill inte befordra judarnas Antikrist.

'I intet annat namn än Jesus finnes frälsning' sjöngs det ändå flitigt, allt enligt Apg. 4: 12. Och det gör man ännu idag, 2003. Dessa bibliska fakta bekymrar dock ej sionister som Ulf Ekman, Stanley Sjöberg, Sten-Gunnar Hedin (Men inte Eje Stäfvare) eller ledare från andra kyrkor och samfund som blivit lurade på denna avgörande punkt. Jesus Kristus Vår Herre själv har sagt:

"Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern, utom genom mig." Joh. 14:6

OCH

"Gud har inte anseende till personen" (5 Moseboken 10:17; Romarbrevet 2:11)


Materialet får inte användas för hets mot folkgrupp

Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2004 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA