Vilka Kommer Att Befolka Tusenårsriket?

Sammanställning av Torbjörn Johansen, EAEC 2007

Orsaken till att jag utmanar Hal Lindsey i min bok är att han är en typisk pre-tribulationist som uttrycker en teologiskt ogrundad syn på eskatologin[1] i böckerna "The Rapture," (ej översatt till svenska) och "Vart är mänskligheten på väg", Örebro 1973. Flera likasinnade författare har kopierat hans metoder, så om man vederlägger hans argument betyder det att man att man vederlägger andras också. Det är ju sorgligt att man måste argumentera över huvudtaget, för det skapar splittring och i de utanförståendes ögon kan det tyckas som vi bryter mot en gyllene regel. Jag har dock förlikat mig med min uppgift, eftersom jag känner att det finns en punkt när felaktig doktrin hotar Guds folk till den grad att det befogar öppen opposition, och jag är säkert inte den förste att känna på detta sätt när det gäller pre-tribulationismen. 2

Nedan visar Lindsey oss att han tydligen talar för många, när han använder ordet vi, i boken Vart är mänskligheten på väg (The Late Great Planet Earth) från 1973:

"Detta är huvudorsaken till, varför vi tror att uppryckandet ska inträffa före vedermödan: profeterna har sagt att Gud ska upprätta ett rike på jorden, över vilket Messias ska regera. Det kommer att finnas dödliga människor i det riket. Om uppryckandet 3 skulle äga rum vid samma tid som vid Jesu andra tillkommelse [den riktiga synen], skulle det inte finnas några dödliga kvar, som var troende. Det skulle då inte finnas någon, som skulle gå in i detta rike och åter befolka jorden."  (s. 143-144.)

Om detta argument verkligen är "huvudorsaken" till att Hal och hans kolleger tror på ett pre-tribulationistiskt uppryckande, då bevisar det vad jag och andra som tror på ett post-tribulationistiskt skeende hela tiden sagt, att det inte finns ett enda belägg i Bibeln för ett uppryckande före vedermödan, eller att Jesus kommer till jorden före vedermödan. Om det nu skulle varit så, hade Lindsey kunnat ge oss Guds ord på det vilket han inte gör.

Enligt Hal består hans nya doktrin, de "bibliska" bevisen för ett uppryckande före vedermödan, i att den judiska kvarlevan blir frälst under vedermödan. Här passar ordet "desperation," för det finns inte ett enda bibelord som stöder denna doktrin, men det finns många bibelord som talar mot den. Kan någon tala om för Hal att den judiska kvarlevan inte kommer att uppryckas efter vedermödan, för det finns många bibelord som visar att judarna inte blir frälsta förrän efter Harmageddon, veckor efter uppryckandet.

Dessa utvalda judar inträder därför i tusenårsriket i sina dödliga kroppar. Jag har här tagit fram en icke fullständig lista på bibelversar från enbart Jesajas bok som visar att de judar som befolkar tusenårsriket inte blir frälsta förrän efter att Guds vrede har utgjutits över dem. Dessutom vet vi att hans vrede kommer att vila över dem i de 42 månaderna strax före Herrens närvaro vid slaget om Harmageddon. 

·         Jesaja 4:2-6

·         Jesaja 5:5-30

·         Jesaja 28:1-6

·         Jesaja 29:1-24

·         Jesaja 30:19-30

·         Jesaja 49:19-26

·         Jesaja 51:11-52:2

·         Jesaja 54:8-15

·         Jesaja 60:15-22

Hal gör ännu en blunder. I sin iver att om möjligt ta fram bevis anser han felaktigt att "endast de troende som överlever vedermödan kommer in i tusenårsriket." (The Rapture, Bantam Books, s. 147).

Hal visar här sin okunnighet. Jag hade bara varit kristen i ett år när jag hittade de bibelord som öppet visar på överföringen av icke-kristna till tusenårsriket, och Hal som har studerat profetiorna i årtionden, talar som om de bibelorden inte finns.

En del judar i slut-tiden tar Antikrist hand om, utan att det finns någon som räddar dem och de kommer att ta sin tillflykt i klyftan som uppstår när Oljeberget delas i tu – när "Oljeberget skall rämna mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften därav mot söder." (Sakarja 14: 4). Denna flyktväg som utgår från Jerusalem kommer att bli deras räddning (v. 5), och även ett nödvändigt skydd mot de stridshandlingar som pågår, och hettan från slaget vid Harmageddon.

När Oljeberget rämnar har det post-tribulationistiska uppryckandet redan skett. För detta sker medan Kristus närmar sig jorden, medan han fortfarande befinner i luften och först efter denna spektakulära händelse nedstiger Kristus till jorden för att frälsa utvalda judar från Antikrist. Därför tar inte den judiska kvarleva som flyr genom klyftan del i uppryckandet och är därför lätt identifierbara som en grupp människor som befolkar tusenårsriket i dödliga kroppar.

I Sakarja 12:10, där det sägs att vissa judar… vid Jesu ankomst… kommer att se vem de har stungit, sägs det även: "Och släkterna skall hålla dödsklagan, var för sig; Davids hus släkt för sig…" (Sak. 12:12). Givetvis blir det så att de kommer att gråta bittert när de slutligen erfar att de skamligen avvisat sin egen Messias i 20 århundraden eller mera. Men hur kan dessa judar bli frälsta under vedermödan när de håller dödsklagan vid Messias ankomst? Om några skulle bli frälsta under vedermödan så skulle ju dessa fröjda sig vid Herrens ankomst. Jo, precis som de icke-troende i världen skall jämra sig när Jesus kommer efter vedermödan, enligt Matteus 24: 30, så måste judarna jämra sig därför att de också har varit otrogna under vedermödan.

Som ett absolut bevis för att dessa judar inte är med under vedermödan kan man  bl.a. läsa Sakarja 13:1-6, ett bibelord som avslöjar att de inträder i tusenårsriket i sina dödliga kroppar. De judarna förtjänar samma lott som de otrogna hedningar vilka är med i Harmageddon, ändå öppnar Herren en nådeväg för dem, och inte bara för judarna, så att hans tusenårsrike nåderikt kan begynna. 

Överlevarna, kvarlevan bland hedningarna i Harmageddon, har genom sin ånger fått frälsning, och Gud kommer låta Anden flöda också över dem. Därför bör inte pre-tribulationisterna anta att tusenårsrikets invånare för den skull måste vara de som blivit kristna strax före tusenårsriket, ty Gud kommer där frälsa människor som aldrig förr. Detta blir den enda framtida väckelsen! Om pre-tribulationisterna tror att ett pre-tribulationistiskt uppryckande betyder att många blir troende, hur mycket mer skall inte Harmageddon betyda i detta hänseende?

Därför att pre-tribulationister tror att Församlingen inte kommer att vara på jorden under vedermödan, sägs det att Kvinnan i Uppenbarelseboken 12 är den judiska kvarlevan, och många pre-tribulationister har svalt denna idé hel och hållen, utan att inse att Bibeln aldrig säger att kvarlevan blir frälst före Harmageddon. Får vi undra varför de inte har insett det? Därför att ingen har sagt det … för de flesta kristna böcker som behandlar profetian är skrivna av pre-tribulationister. Och ju mer post-tribulationister avslöjar pre-tribulationistiska teorier, ju fler böcker skriver de. Det är faktiskt så att pre-tribulationisterna numera samlas världen över och håller sina seminarier, där pastorer uppmuntras att predika för sina församlingar enligt pre-tribulationismens läror när de kommer hem.

Sakarja 13: 8 säger att 2/3 av Israel kommer att bli dödade under vedermödan. Men säger profeten att återstående 1/3 – kvarlevan – undslipper vedermödan? Nej, men det säger oss att de måste gå genom eld innan de blir frälsta. Och vers 1 säger oss när de blir frälsta: "På den dagen…"  Vilken dag? På den dag de ser vem de har stungit (Sak. 12: 10).

Hal går även in på en tolkning av liknelsen om fåren och getterna, där han tolkar båda som överlevande från Harmageddon, men avvisar att fåren skulle vara en bild av Församlingen. Detta är inte bara en dålig förklaring till liknelsen, utan han hävdar dessutom att fåren uteslutande består av de 144 000 judar som nämns i Uppenbarelseboken. Är det en tanke som slog dig när du först läste den, eller är du som jag klar över att fåren är Guds hjord, dvs. den kristna Församlingen?

Liknelsen om "fåren och getterna" skall inte ses som en händelse vid domarsätet efter Harmageddon, utan som det sållande av vete och agnar som förekommer vid Harmageddon. Som i alla liknelser, finns det alltid ett särskilt budskap bakom allegorin …i den meningen att inte alla bilder i liknelsen är bokstavliga händelser eller uttalanden. Det budskapet handlar om de goda gärningar som Bibeln vill att vi skall vandra i. Men liknelsen berör också vetet och agnarna. Så länge ogräset växer tillsammans med vetet, så kan getterna matas tillsammans med fåren. Men till slut kommer det att bli en drastisk skilsmässa mellan ljusets barn och mörkrets barn. Och vi vet att i samband med denna separation kommer fåren/vetet ryckas upp i skyn till friheten hos Herren, medan getterna/ogräset kommer att brinna upp på jorden. 

Därför måste liknelsens separation onekligen ske vid Jesu post-tribulationistiska tillkommelse...så tydligt att till och med pre-tribulationisterna inte kan förneka det ...liknelsen lär ut ett post-tribulationistiskt uppryckande. Men pre-tribulationismens förespråkare vill avbilda separationen som något helt annat än uppryckandet. De menar att det handlar om ett officiellt domstolssammanträde efter Harmageddon. Men domen i liknelsen ligger före Kristi insamling av fåren, eller hur? Helt säkert kommer inte Herren att först säga: "Kommen I min Faders välsignade…," för att  efter det sammankalla sin domstol? Det vore helt baklänges! Nej, istället kommer först domen, sedan församlandet av de heliga i Kristus som lön till alla som går fria i domen. Se Matt. 25: 31-34; 13: 36-43; Joh. 12: 48-50; 6: 28-29; Ef. 2: 10. 4

"Prövningens stund" i Upp. 3:10 är något som händer i sluttiden, så varför vill inte  Hal förknippa detta med domen i liknelsen om fåren och getterna? Upp. 3:10 är trots allt för honom ett välkänt bibelord, ett av pre-tribulationisternas favoritställen. Domen börjar med Guds hus, säger 1 Petr. 4:17. Det är lämpligt att den domen  övergår i perioden då judarna blir straffade…de 42 månaderna av förödelse. Och skulle det inte också vara en lämplig tid för Gud att döma de som tror på Kristus? Vii ser ju hur de dåraktiga jungfrurna skiljs från de visa under samma tidsperiod, de 42 månaderna, då de visa tar med sig vad de behöver, medan de dåraktiga inte planerar utan köper efter behov (och tar Vilddjurets märke för att överleva).  Jag säger inte att "prövningens stund" absolut måste vara 42-månadersperioden, men att månaderna representerar Guds dom över sitt folk och att "prövningens stund" följer denna korta, post-tribulationistiska period.

Harmageddon är också en domens tid, som kommer sist, och över dem som inte tillhör Herrens hus. Vid den tiden är inte längre de utvalda invånare på jorden och under dess naturlagar, utan trotsar tyngdlagen i mötet med Kristus på skyarna.

"en och samma dag" kommer domen över det hemliga Babylon, säger Jesus, (Upp. 16: 19; 18: 8). Harmageddon utspelas också vid denna tid (Upp. 16: 14-16) vid den sjunde vredesskålen. De "tio konungar" som ger makten åt Vilddjuret får bara makt "för en kort tid" (Upp. 17:12-13), och eftersom "de tio hornen" kämpar mot Kristus under den korta tiden, förstår vi att det är Harmageddon som åsyftas här. Upp. 14 :7 säger att "stunden är kommen, då han skall hålla dom."

Ogräset samlas inte bara "i högar" på israelisk mark för att brännas, utan sänds också till den brinnande sjön via en tusenårig "sömn," tills domen vid den Stora Vita Tronen tar vid. Alla de som dör i Harmageddon hamnar i den brinnande sjön. Om de som överlever detta gigantiska slag, och har eller inte har, tagit Vilddjurets märke på händer eller pannor säger inte Bibeln något specifikt. Sakarja 14 talar dock litet om dessa och säger oss att dessa får möjlighet att tillbedja Jesus: 

"Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar icke drager upp till Jerusalem, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, då skall över den icke komma något regn." Sak.14:16-17

Det är omöjligt att jämställa överlevare från Harmageddon med kristna, eftersom Gud beskriver dem som de överlevande från de länder som tagit del i attackerna mot Jerusalem under vedermödan. Därmed kan de identifieras som Guds fiender under vedermödan, och vi förstår att åtminstone en del av dem lät sig märkas av Antikrist. Om de inte tog Vilddjurets märke måste vi dock förutsätta att många av dem tillber Vilddjurets bild. Kommer judar utanför Israel ta Vilddjurets märke? Jag förstår inte varför de INTE skulle göra det. Men de som inte kommer att göra det, är ändå motståndare till Jesus under dessa år:

"Ty jag skall hämta eder ifrån folken och församla eder ifrån alla länder och föra eder till edert land. Och jag skall stänka rent vatten på eder, så att I bliven rena; jag skall rena eder från all eder orenhet och från alla edra eländiga avgudar. Och jag skall giva eder ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i edert bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur eder kropp och giva eder ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem." (Hesekiel 36: 24-27)

Detta är precis det tema som beskrivs i Sakarja 13: 1; rening. Varför renas de vid förnyelsen av allting – efter Harmageddon – om nu judarna, som man säger oss, blir frälsta redan under den stora vedermödan? Det är ju faktiskt så att judar som överlever Harmageddon i profetian ofta beskrivs som smutsiga getter som måste renas, eller som ogräset i åkern.

"Och det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar där skola utrotas och förgås; allenast en tredjedel skall där lämnas kvar. Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: 'Detta är mitt folk.' Och det skall svara: 'HERREN är min Gud.'" (Sakarja 13: 8)

Vi kan bestämma med hjälp av Sakarja 14: 2 att Israels bestraffning och frälsning sker vid Harmageddon och tiden därefter, inte före vedermödan som Hal Lindsay påstår. Den judiska kvarlevan kan bara bli helig efter att Guds vrede har drabbat den. Och Bibeln förkunnar att denna vrede kommer att vara i 1260 dagar, under vilka alltså Gud frälser den judiska kvarlevan.

Herrens dag kommer:

"Se, HERRENS dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som där bo. Ty himmelens stjärnor och stjärnbilder sända ej mer ut sitt ljus, solen går mörk upp, och månens ljus skiner icke." (Jes. 13: 9-10)

 
Av Jesu ord i Matteus 24 förstår vi att Herrens dag och Harmageddon kommer efter vedermödan. Och himlatecknen i Jesaja 13 finns också med i Matteus 24:

"Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet." (Matt. 24:29-30)

De kristna kommer inte att vara kvar på jorden under tusenårsriket, eftersom de redan har uppryckts på skyar, Herren till mötes. "Och så skola vi alltid få vara hos Herren", står det 1 Tess. 4: 17.

JUDAR BEFOLKAR TUSENÅRSRIKET

Det står klart att de som böjer sig för Jesus efter hans spektakulära tillkommelse, kommer att vara ett folk som inte förut har velat ha kontakt med honom;  judarna.

De 144 000 judarna i Uppenbarelseboken lever i sina förgängliga kroppar under hela vedermödan, och fortsätter att leva i sina dödliga kroppar till tusenårsrikets slut, generation efter generation.

Under tiden, hur skall vi kunna tro att vi skall hämtas före vedermödan (Lindsey), att vi festar med Kristus någonstans mellan de blå skyarna under sju underbara år, naturligtvis nära fadershusets boningar, och sedan fortsätter att leva i våra odödliga kroppar under tusen år här på jorden, som Lindsey säger? Detta är för mig helt oacceptabelt. Återigen: Vi skall då "alltid få vara hos Herren."

DE 144 000 ÄR FRÄLSTA JUDAR

De 144 000 judarna i Uppenbarelseboken 7, kan knappast vara de syndiga och förtappade judarna i den utvalda judiska kvarlevan. Inte heller är denna judiska kvarleva beskriven i vällovliga termer! Det är faktiskt så, att Gud går så långt att han säger att deras frälsning inte beror på deras gärningar utan sker för att rädda hans goda namn (Jes. 43: 25; 48: 11) som de har trampat i smutsen. Då Herren säger att dessa judar bör "skämmas och blygas" (Hes. 36: 32), låter det inte i mina öron som att dessa är de 144 000.

De 144 000 är "förstlingar åt Gud och Lammet" (Upp.14: 4), vilket betyder att de är bättre än den judiska kvarlevan. På intet sätt kan de äga den rättfärdighet som visas, om de inte redan är fyllda med Helige Ande (Upp. 14: 5). Dessa judar har fått ett insegel på sina pannor före vedermödan (Upp. 7: 3), därför att de redan är kristna; inseglet görs inte för att göra dem kristna i rätt tid. Den judiska kvarlevan väljer inte Gud, utan förkastar honom gladeligt tills han kommer med skyarna. De 144 000 är kristna judar för att de följer "Lammet, varthelst det går" (Upp. 14:4).  De 144 000 har "blivit friköpta ifrån människorna" (Upp. 14:4), och vi vet att man bara kan bli friköpt genom Lammets blod. Därför är det frågan om kristna judar.

Då Herren befaller att de sju plågorna inte skall släppas lös förrän de 144 000 har fått sina insegel, betyder det att dessa heliga får särskilt skydd från dessa plågor. Att de får inseglet har samband med deras framgångsrika flykt från Juda. Därför kan man tro att det är nödvändigt att låta de 144 000 få ett insegel med Speciellt Skydd vilket bara behövs i och runt Israel. Därför har Gud frälst åtskilliga kristna judar i och runt omkring Israel idag, som skall bli hans 144 000 bästa vänner. Om du talar med en kristen jude i Israel idag så kan du mycket väl ha talat med en av de 144 000. Men eftersom det inte finns så många kristna judar som 144 000 just nu, så väntar jag dock att få se många flera efterhand. 

De mest framstående av dessa är de Två Vittnena (Upp. 11:3-13). Låt ingen tala om för dig att de två vittnena kommer från den syndiga judiska kvarlevan. Precis som dessa två messianska judar "stiger upp i en sky till himmelen" (11: 12), efter att de profeterat i 1260 dagar kommer de andra 143 998 också att delta i ett post-tribulationistiskt uppryckande (eller uppståndelseuppryckande).

De två vittnena behöver inte nödvändigtvis vara Moses och Elia, som många ju ofta har hävdat. Jag har inte funnit något bibelord som bevisar att någon troende i hela världen under de 1260 dagarna kommer att utöva sådan tro och makt som de gör. De finns inte med annorstädes i profetian, efter vad jag förstår. Breven i Nya Testamentet visar oss en Församling i den yttersta tiden där folket tålmodigt väntar på att de onda dagarnas prövningar skall förflyta, torterade i anden som Lot i Sodom. Så vitt jag kan se säger breven inte något om tusenårsriket.

Från John Christians bok Pre-Tribulation Planning for a Post-Tribulation Rapture.

Link to the Original American Text: http://www.tribwatch.com/popmill.htm

 

FOTNOTER

 

1. Eskatologi = läran om de yttersta tingen.

2. "Pre-tribulationismen föddes i en liten del av rörelsen Latter Rain; de var sionister och karismatiker som var upptagna med falska profetior. Deras ledare var en bankir, Henry Drummond (1786 -1860), vilken i sin tur samarbetade med sionistiska grupper inblandade i Rothschilds program för globalt styre."  (John Christian: Pre-Trib' Root Exposed)

Sekten Livets Ords grundare, Ulf Ekman, har sagt sig godta båda synsätten, både pre-tribulationismen och post-tribulationismen, av ekumeniska skäl hävdar han. Det är dock ett välkänt faktum att Ekman på senare år har gjort allt för att bli accepterad av de "stora grabbarna" i "de stora samfunden," och han verkar ha lyckats väl med pingströrelsen, speciellt sedan det sagts i olika tidningar att Ekman har börjat närma sig den katolska kyrkan. Så här säger Ekman själv:

 "Jag blir mer och mer övertygad om att med hänsyn till allvaret i den tid vi lever i, är det en absolut nödvändighet med djupare och sannare enhet. Denna vilja till enhet gäller gentemot lutheraner och pingstvänner men också gentemot katoliker." (Ulf Ekman, Världen Idag, 2007-05-16)

Detta skedde sedan Jesusmanifestet publicerades, ett dokument som skrevs av den katolske biskopen Arborelius och pingstpastorn från Stockholm, Sten-Gunnar Hedin. Varför denna oheliga allians! Ekman, som är opportunist, har också hoppat på det tåget. Undrar om han kommer att ha Mariadyrkan och bön för de döda på Livets Ord så småningom?

På mig verkar det som kristna ledare nuförtiden gör som politikerna, vänder kappan efter vinden. I USA accepteras mormonen Mitt Romney av många "kristna" väljare. Ekmans ekumenik kanske också omfattar mormoner?

Precis som i uttalandet ovan är han även en kär gäst i fiskomslaget Nya Dagen, som har rosats av Aftonbladet för sina debattsidor (ve eder när människorna talar väl om eder), Nya Dagen låter gärna de "stora ledarna" inom frikyrkligheten komma till tals, särskilt Ekman, även om han prisar katolicismen, välståndsläran, eller något annat. Vad de här människorna tror på i Bibeln är omöjligt att reda ut.

Varför skall vi ha teologi och doktriner? Om man resonerar som Ekman och hans kumpaner gör och bara går förbi doktrinerna som om de inte funnes, så kan vi ju lika gärna gå och bli buddister hela högen! Eller?

Vårat eviga väl hänger på vad vi tror på!

3. "Uppryckandet" är en term som inte finns någonstans i Bibeln, utöver Aposteln Paulus tal om "bortryckta på skyar" i 1 Tess. 4:17. Jag har dock brukat detta begrepp för att det är vanligt bland kristna, så det inte skall uppstå någon begreppsförvirring. Annars beskrivs detta i evangelierna, t.ex. i Matt. 24:31, som att Jesus sänder ut sina änglar för att "församla hans utvalda."

4. Ekmans efterföljare borde allvarligt fundera över om inte orden i Matt. 7: 22 gäller   dem. Kristendomen är inget välståndssystem där man kan "plocka" till sig jordiska välsignelser. "Samlen eder skatter i himmelen…"

"I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vilken är den störste i himmelriket?" Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: "Sannerligen säger jag eder: Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tager emot ett sådant barn I mitt namn, han tager emot mig. Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer! Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt eller halt, än att hava båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte." (Matthew 18:1-10)

"Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!" (Psalms 139:15-17)


Gå tillbaka till Svenska sidan