Vem dödade Jesus…
Det finns inget att debattera i "The Passion!"

"Vi har en film som sannerligen betyder att vita kappor står mot svarta kappor."
Rabbi A. James Rudin, American Jewish Community (AJC), CNN, 25 Februari 2004.

Enligt rabbinerna i Talmud

"Under påskens afton hängde de Jesus från Nazareth. Budbäraren hade gått fram under 40 dagar före (hans död), (ropande): 'Jesus från Nazaret stiger fram att bli stenad, därför att han har utövat trolldom och bedragit Israel och fört det vilse. Skulle någon känna till något som talar till hans fördel skall han komma och lägga fram det som talar till hans fördel.' Men de fann inget som talade till hans fördel.'

Källa: Traktat Sanhedrin 43a

Engelsk originaltext:

"On the eve of Passover they hung Jesus of Nazareth. The herald had gone forth forty days before [his death], (crying): 'Jesus of Nazareth goes forth to be stoned, because he has practiced magic and deceived and led astray Israel. Anyone who knows anything in his favor should come and declare concerning him.' But they found nothing in his favor."

Source: Tractate Sanhedrin 43a

Enligt judendomens mest uppskattade halakiska (juridiska) auktoritet, Moses Maimonides

"Jesus från Nasaret . . .  eggade upp folk till att tro att han var en profet sänd av Gud för att klargöra invecklade ställen i Toran, och att han var den messias som förutsades av var och varannan siare. Han tolkade Toran med dess föreskrifter på ett sådant sätt att det ledde till dess fullständiga utplåning, till upphävandet av alla dess bud och gjorde våld på dess förbud."

De lärde, i kärt minne, som blivit medvetna om hans planer innan hans rykte blivit spritt bland vårt folk, utmätte ett passande straff åt honom."

Källa: Maimonides, "Letter to Yemen" (Brev till Jemen).

"Jesus of Nazareth... impelled people to believe that he was a prophet sent by God to clarify perplexities in the Torah, and that he was the Messiah that was predicted by each and every seer. He interpreted the Torah and its precepts in such a fashion as to lead to their total annulment, to the abolition of all its commandments and to the violation of its prohibitions.

The sages, of blessed memory, having become aware of his plans before his reputation spread among our people, meted out fitting punishment to him."

Source: Maimonides, "Letter to Yemen"

Enligt Bibeln

I, käre bröder, haven ju blivit efterföljare till de Guds församlingar i Kristus Jesus som äro i Judeen. 

Ty I haven av edra egna landsmän fått lida detsamma som de hava lidit av judarna – av dem som dödade både Herren Jesus och profeterna och förjagade oss, och som äro misshagliga för Gud och fiender till alla människor, i det att de söka hindra oss att tala till hedningarna, så att dessa kunna bliva frälsta. Så uppfylla de alltjämt sina synders mått. Dock, vredesdomen har kommit över dem i all sin stränghet.  (I Tess. 2:14-16.).

 Engelska King James Version:

For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews: Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men: Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always: for the wrath is come upon them to the uttermost. (I Thessalonians 2:14-16)

Saken är avgjord! (Case is closed!)

Ursprung: www.hoffman-info.com  
Översättning: T
horbjörn Johansen, medlem i Svenska Alliansmissionen


Gå tillbaka till Svenska sidan