Vad annat kan ni se mig som än Gud?

"Jag har konungarnas Konungs makt. Jag är i alla och över alla, så att Gud, han själv och jag, Guds ställföreträdare, består av ett och samma, och jag är i stånd att utföra nästan allt som Gud kan göra. Därför, vad annat kan ni se mig som, än Gud."

(Bull Sanctum, 18 November 1302, Bonifacius VIII:s register, Vatikanarkivet, L. Fol. 387.)

Johannes Paulus II och chefsrabbinen i Rom

I kraft av Kol. 2: 8

av Torbjörn Johansen EAEC 2005

Röksignaler visar att ny påve valts. När en påve avlidit utses hans efterträdare av ett kardinalskollegium. Kardinalerna samlas i Sixtinska kapellet två veckor efter dödsfallet. Camerlengon, den kardinal som ansvarar för Vatikanens tillgångar, är tillfälligt överhuvud för kyrkan tills dess att en ny påve valts. 120 kardinaler som är under 80 år gamla deltar i valet. Vid den senaste räkningen fanns dock bara 117 stycken. I teorin kan de välja vilken manlig katolik som helst, men i praktiken väljs en av kardinalerna till påve.

Man genomför fyra slutna omröstningar per dag tills en ny påve valts. Röst- sedlarna bränns efter varje omgång. Om en ny påve valts görs röken vit, annars svart - som signal till dem som väntar på besked utanför. Om ingen kandidat fått stöd av två tredjedelar av kardinalerna efter 30 omröstningar kan den nye påven utses med enkel majoritet. Den utvalde tillfrågas om han vill åta sig uppdraget och vilket påvenamn han vill bära. Därefter träder kollegiets dekanus ut på en balkong och säger: -Habemus papam. (Vi har en påve.)" Till sist träder den nye påven ut på balkongen och ger en välsignelse.

Innan Hedin skriver Jesusmanifest tillsammans med Arborelius
borde han studera Katolska kyrkan litet närmare

Katolikerna har sparat på allsköns bråte, från ren skär ockultism till judiska fabler och gnosis icke godkänt av kyrkofäderna (ex Tomasevangeliet), ej heller godkänt av reformatorerna Martin Luther, Calvin, Huss, Petri, och så vidare. De även lierat sig med den internationella judendomen. Varför skulle vi "förbrödra" oss med dem?

Det började när den karismatiska rörelsen sköt fart och särskilt efter dess samröre med katoliker. Detta sedan judarna fick påvens öra under det andra vatikankonsiliet på grund av Kardinal Bea och hans onda jesuitgenius, den irländske kazar-ättlingen Malachi Martin. De båda skrev runt 1965 det hjärnvrängande dokumentet Nostra Aetate och influerade påven Johannes Paulus II, då redan var en judendomens vän.

För Johannes Paulus II var inte Talmud något hinder

I katolska bibelkommissionens skrift  "Det Nya Testamentet erkänner det judiska folkets heliga skrifter" som kom 2002 sägs bland annat:

"Det Nya Testamentets skrifter har aldrig sagts vara helt och hållet nya. Tvärtom, de har sina rötter i Israels folks långa religiösa erfarenhet, en erfarenhet som bevarats i diverse former genom de heliga böcker som de judiska skrifterna består av. Nya Testamentet erkänner deras gudomliga auktoritet."

Med de judiska skrifterna menas för det mesta den hädiska talmudiska litteraturen och dess avarter, till exempel den ockulta Kabbalah. Dessa skrifter kallades av Jesus "de äldstes stadgar" och har ingenting med GT att göra. Tvärtom upphäver de enligt Bibeln Moses och profeterna och gör lagen till noll och intet.

Överrabbinen i Rom deltog 2002-01-21 i en konferens för kristen-judisk dialog vid Roms största katolska seminarium. Där uttalade han:

"När den katolska kyrkan säger att den tror att Gud förblir trogen det förbund han slutit med Israels folk, innebär det att man måste tro att judar kan frälsas utan att tro på Jesus Kristus."

Med det säger han så vitt jag förstår det, att judar har en alternativ frälsningsväg och att de inte behöver tro på Jesus!

Vidare säger rabbinen:

"Många kristna säger att judar inte blir frälsta då deras religion är ofullständig, dvs. utan Kristus.

Det är korrekt uppfattat! Ty Jesus sade: "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig." (Joh. 14:6)

Dessutom sade Jesus:

"Var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna. Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen." (Matt. 15:13-14) (Det bibelordet stämmer rätt bra in på katoliker och judar)

Påven blir tillsagd av överrabbinen i Warzawa att skaffa bort bort korsen från Auschwitz, vilket påven skyndsamt ombesörjde.

Bara att påven gjort ett besök i Roms synagoga visar att den Katolska kyrkan numera har goda kontakter med judendomen och dess företrädare. Att samarbetet är i full gång visas bland annat av det faktum att under en audiens den 1 december 2003 fick påven Johannes Paulus II ta emot en utmärkelse från Simon Wiesenthalcentret för sina ansträngningar för att befrämja den judisk-kristna dialogen. 

Inför audiensen sa rabbi Marvin Hier att han tänkte vädja till påven om stöd för en kampanj i syfte att få det internationella samhället att slå fast att självmordsattentat är ett brott mot mänskligheten.

Hur vore det om man fastslog att också Israels "indiankrig" är ett brott mot mänskligheten?

Allt det som Katolska Kyrkan (KK) bestämmer på högsta ort kan synas oviktigt för kristna i Sverige, som ju oftast är protestanter. Men kristna ledare är inte alls opåverkade som vi sett i fallet "Jesusmanifestet" och Pingströrelsens uttalande att "Pingst och Rom har mycket gemensamt."

Följande citat hämtar jag från år 1994 ur "Den katolska kyrkans katekes § 846:

"Därför kan inte de bli frälsta, som vet om att den katolska kyrkan är grundad, som nödvändigt var av Gud genom Kristus, och som vägrar att antingen inträda i den eller stanna kvar i den." Kvistiga, förvrängda ord, som vanligt från det hållet! Har Sten-Gunnar Hedin och övriga intresserade protestanter i samfunden tagit ställning till alla sådana, för protestanter, fasansfulla uttalanden från KKs sida? Köper man sådana doktriner?

De kristna ledarnas ord väger tungt även på gräsrotsnivå, därför kan avfallet bli stort på hemmaplan.

Dessutom tror en del felaktigt att judendomen är "Det Gamla Testamentets religion," vilket gör att de närmar sig katolska kyrkan även när det gäller deras nya dogmer om det judiska folket.

Detta vill Gud att vi ska vara vaksamma på.

De som säger att judarna är Guds utvalda folk är rasister. Det framgår av Bibeln:

  "Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus." (Gal. 3:28)

Judendomen är inte grundad på GT, utan på rabbinernas tolkning av Toran genom Talmud. Judendomen är i själva verket de "människobud" och "människomeningar" som Jesus bekämpar, se Mark. 7: 1-12, och Matteus kapitel 23 osv. Denna tradition blev början till Talmud och  började skrivas ned först någon gång efter år 70 e.Kr. och blev i färdigt skick Talmud ca 500 år e.Kr. jämte judisk mysticism, Kabbalah. Det var den ockultism som finns i Kabbalah som gjorde att de lärde anklagade Jesus för trolldom när han utförde sina under.

Johannes Paulus II låtsas att judendomen är det Gamla Testamentet minus Kristus. Han bortser från att judendomen är en lära som uppfunnits av judiska lärde, ättlingar till de som dödade Jesus. Varken de moderna påvarna eller protestantismens moderna ledare har någonsin insisterat på att judendomens rabbiner bör förkasta, fördöma eller be om ursäkt för sitt upphävande av Skriften i Talmud eller Talmuds mordiska hat mot Jesus, kristna och ickejudar; eller det berg av dårskap, smuts och sanktionerad kriminalitet som ryms på dess ca 6000 sidor.

Tvärtom har dessa kristenhetens ledare uppmanat de kristna att lyda, ära och stödja Talmuds efterföljare. Därför borde det vara uppenbart att dessa katolska och protestantiska ledare är de största förrädare mot Kristus som finns på jorden idag.

Katolska Bibelkommissionens skrift ''Det judiska folket och dess heliga skrifter i den kristna Bibeln'' är mycket dubbeltydig i sitt språk. Man skulle kunna tro att påven anser att judendomen är synonym med det Gamla Testamentets religion (som kristna vet vi ju att så inte är fallet), men fullt så enfaldig tror jag inte han är. Därför är detta dubbelspråk desto mer förrädiskt. Några exempel till från det katolska dokumentet:

"Inom bibeluttolkningens praktiska sida kan kristna lära sig mycket från judisk bibeltolkning utövad under mer än två tusen år, och, de har förvisso lärt mycket under historiens gång." Är det Vatikanens åsikt att vi skall lära oss teologi av judarnas Talmud?

I begynnelsen var den apostoliska förkunnelsen riktad endast till judarna och proselyterna – hedningar förknippade med den judiska samfälligheten – kristendomen föddes på så vis ut ur famnen på det första århundradets judendom." En klar lögn.

"Den kristna kanon från det Gamla Testamentet är sitt bildande skyldig det första århundradets judiska skrifter. För att rätt tolka det Nya Testamentet är ofta kännedom om judendomen undet denna period nödvändig -- judar och kristna delar ett rikt gemensamt fädernesarv."

Här sägs det att kristna och judar delar ett gemensamt fädernesarv och att kännedom om judendomen är nödvändig för en kristen – villoläran judendomen!

Så här säger den katolska bibelkommissionen under kardinal Ratzinger om judarnas messias:

"Jesus är inte begränsad till att spela en  bestämd roll, den av en Messias -- Som de [judarna], lever vi i förväntan -- när messias kommer, skall han bära de drag som den Jesus gjorde som redan har framträtt i mänsklig gestalt.''

(Jmf. Tord Fornberg: Judisk-kristen dialog - framsteg och svårigheter, 2002-08-01)

En messias som bär Jesu drag men inte är Jesus. Mången messias vill de att vi skall vi tro på.

Som Jesus sade: "Ty många skola komma under mitt namn och säga: 'Jag är Messias' och skola förvilla många." (Matt. 24: 5)

Under en visit i Roms synagoga år 1986 förklarade påven Johannes Paulus II till judarnas förnöjelse:

“Kristi Kyrka upptäcker sina länkar till judendomen genom att utgrunda sitt eget mysterium.

Den judiska religionen är inte utanför oss, utan på ett visst sätt är den inneboende inom vår religion.

Vi har därför en gemenskap med den som vi inte har med någon annan religion. Ni är våra bröder framför andra och på ett visst sätt kan man säga att ni är våra äldre bröder."

Året efter förklarade påven för chefsrabbinerna i Israel: "Vi har mycket gemensamt (med judarna)."

Kristendom och judendom är i själva verket lika långt ifrån varandra som öster är från väster. Så här säger de själva:

"Det existerar inte något sådant som en jude-kristen religion. Vi betraktar de två religionerna som så olika, att den ena utesluter den andra." (Rabbi Moshe Maggal i Nationell Judisk Info-Service 1961).

Och i Bibeln står det ju:

"Många skola komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn skola bliva utkastade i mörkret därutanför; där skall vara gråt och tandagnisslan." (Matt. 8:11)

I Johannes Paulus tal till representanter för United Bible Societies den 26 oktober, 1989 tyckte han:

"…Den Heliga Skrift ger näring åt tro, stärker kyrklig enhet och är ett viktigt element av vårt andliga fädernesarv med Abrahams stam, våra judiska bröder och systrar…" Är de?

De som hatar Jesus och de kristna, kallar Jesus en trollkarl som enligt dem numera kokar i helvetet och vidare kallar Maria en sköka samt utrycker sitt oförställda hat mot kristna (som "bör utrotas") i Talmud och annorstädes och därjämte anser att "Om man drar upp en goj ur en grop, som han fallit ned i, så gör man sig skyldig till avguderi därmed." (Talmud, Avoda Zara 20a) Är de våra bröder och systrar?

Varför skriver jag det här?

För det första bör kristna frikyrkor akta sig noga för att skriva på avtal med den katolska kyrkan!

För det andra har vi en ärkebiskop, K G Hammar som enligt egen utsago går efter andra Vatikankonsiliet och anser att sådana ting som jungfrufödsel, Jesu under och Bibelns tal om homosexuella hör hemma i "historiens skräpkammare.”( ! )  För det tredje:

Sedan EU-inträdet den 1 januari 1995 har den katolska kyrkan vunnit mer och mer terräng i Sverige.

När till och med mitt eget samfund anordnar konferenser (Berörd av Gud-konferensen) där katoliker är huvudtalare blir man chockerad. Inte mindre chockerad blir man som protestant när man bland vänner och bekanta finner de som anser att "Anders Arborelius är en bra präst". Man må vara en aldrig så bra präst, men faktum är att dessa katolska präster omfattar Roms doktriner och däribland finns en lång rad ockulta dogmer och en teologi som är gärningslära. Dessa doktriner är försåtligt inbyggda (särskilt i Sverige) i vad som liknar en biblisk lära. Och de katolska prästerna har ju tolkningsföreträde i Skriften. Vem har gett dem detta mandat? Att Rom sedan gått samman med den internationella judendomen gör inte saken bättre.

Enligt katolikerna finns det numera flera frälsningsvägar. En speciell för judar och även för andra religioner. Rom börjar alltmer likna den Stora Sköka som beskrivs i Uppenbarelseboken.

Rom har blivit infiltrerat av Talmudjudar. Notera likheterna mellan maktskökan i Hes. 16:14-40, som är det avfälliga Israel och den katolska kyrkan som sköka i Uppenbarelseboken. Det är en och samma sköka.

Kryptojudar som Malachi Martin och andra, särskilt inom jesuitorden, är den moderna tidens fariséer. Dessa moderna fariséer är inte sanna judar, utan khazar-judar, även kända som askenazi-judar och dessa askenazer är östeuropeiska konvertiter till talmudismen.

Saken är den, att det finns en gemensam nämnare för sådana rörelser som talmudism, jesuitism, katolicism, frimureri, kommunism, nazism och sionism. Alla kommer de från Babylon och alla är de antikristliga. Det är därför som detta kallas "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och styggelserna här på jorden." (Upp. 17: 4) Hon börjar nu tydligt skönjas.

Dessa fenomen letar sig nu in i den svenska kristenheten, främst via Katolska Kyrkan och Trosrörelsen. Som vi vet, accepterar inte fariséernas ättlingar Jesus som Messias. Därför stänger de till himmelriket också för sina egna. Ska vi hjälpa dem med det?

Den tidiga Kyrkan erkände en kristendom grundad av israeliter vilka tog emot Jesus. Det är de kristna som är "ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk". (1 Petr. 2: 9) Judendomen ansågs av kyrkofäderna aldrig som andliga sanningar eller kunskap om GT, utan som en efterbiblisk konstruktion, en kult, totalt stick i stäv med biblisk kristendom.

Vill man citera katoliker är det bättre att citera påve Pius X som när han tillfrågades år 1904 om inte den Katolska Kyrkan skulle erkänna Palestina som det rätta judiska hemlandet. Då fick sionisten Theodore Herzl följande svar från påven:

"Som kyrkans huvudman kan jag icke svara er på annat sätt än att judarna har inte erkänt Herren; därför kan vi inte erkänna det judiska folket (erkänna dem i deras tilltänkta hemland)."

En stor omsvängning har skett i Rom, särskilt sedan 2:a Vatikankonsiliet 1965, då den Katolska Kyrkan tog judendomen i famn. När påven den 13 april 1986 besökte Synagogan i Rom sade han alltså att judarna "är våra äldre bröder" i tron.

Den 28 april 1999 ansåg påven att "de frö som infekterats med anti-judaism aldrig får slå rot igen" och förbjöd därmed all opposition mot fariséernas religion och gjorde våld på missionsbefallningen att vi skall gå ut i världen och göra alla folk till Jesu lärljungar.

De judekyrkliga som hjälper till att släppa in de som har gjort en religion av att avfärda och förkasta Guds Son har ett stort ansvar och borde veta att de gör Jesus till en lögnare när de följer efter judendomen. Jesus avfärdar ju "fariséernas surdeg" och säger till dessa, att om Moses verkligen var deras lärare så skulle de följa honom (Jesus) och inte sin tradition (Joh. 5: 46-47).

De glorifierade moderna påvarna, predikanterna, politikerna och rabbinerna kan lyckas för en tid med att bedra den stora massan och få många högljudda anhängare i denna världen, men deras onda gärningar förföljer dem långt bortom mediabruset. Gud låter sig inte gäckas.

Detta är inte en anklagelseakt mot judarnas och den katolska kyrkans mörka och blodiga förflutna, särskilt under nazismen, då flera av toppnazisterna var både judar och romerska katoliker, i så fall skulle jag fått skriva åtminstone hundra sidor till. Men en referens vill jag hinna med.

Den 22 juli 1941 sade den hängivne katoliken Dr. Mile Budak, den kroatiske utbildningsministern med Roms goda minne:

"Ustasha-rörelsen är grundad på religion. För minoriteterna – som serber, (oskyldiga) judar och zigenare, har vi tre miljoner kulor. Vi skall döda en del av serberna. En annan del av dem skall vi deportera och resten av dem kommer att bli tvingade till att anta den romersk-katolska religionen. På så sätt kommer vårt nya Kroatien att bli av med alla serber i vår mitt, för att vi skall kunna bli en katolsk stat till hundra procent inom tio år."

Den som har läst andra världskrigets historia vet att de tyvärr lyckades till stor del. Påvedömet ordnade även flyktvägar för nazister, bland dem förintaren Adolf Eichmann, som själv var jude. Men även dessa mördare kommer dock en dag få stå till svars inför den Vita Tronen, på den yttersta dagen.

Jesus sade med hög röst:

"Den som tror på mig, han tror icke på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret. Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen." (Joh. 12:44-48.)


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA