Talmud på väg in i de svenska församlingarna

Av Torbjörn Johansen 2005

"Kristdemokraternas upprop för den politiska staten Israel"

Anette Schön, Natan Pass, Leo Kantor, Oded Meir och Ilya Meyer, de "tillfälliga judiska kd-politiker" som "tillfälligt tar ställning för ett kristet parti," stöder givetvis detta upprop. Men om de kom till makten, skulle de inte ställa sig bakom några som helst kristna värderingar. Tvärtom. Bara judiska värderingar enligt Talmud (judendomens främsta "heliga" skrift, som står över Toran och GT) kommer att accepteras under ett katolskt religionsparaply. På mötet i Trondheim, Europeiska Kyrkokonferensen KEK sommaren 2003 beslutade man helt fräckt:

"[kristen] fundamentalism [trohet mot Bibeln] ska ses som stridande mot kristna värden."

Denna konferens ansågs som "den största kyrkliga sammankomsten i Skandinavien sedan Kyrkornas Världsråds möte i Uppsala 1968. Konferensen sammanträder vart sjätte år. Förra gången, i Graz 1997, antogs den gudlösa katolska doktrinen "Charta Oecumenica" och på nästa möte, 2007 skall väl ytterligare interna problem inom det blivande "Europas Förenta Stater (påtänkt till 2006) tas upp – denna gång i samarbete med EU-styrda "Europeiska Katolska Biskopskonferensen". (jmfr "Stora frågor i Trondheim" Kyrkans tidning nr 27/28).

Så här säger en rabbin:

"Det är omöjligt för oss judar att betrakta Jesus som mer än en människa. Schabbetai Zewi hade betydligt större inflytande över judarna än vad Jesus någonsin hade, eftersom hela den judiska världen då var beredd att resa tillbaka till Israel." (Överrabbin eremitus Morton H. Narrowe, "Judar om Jesus" http://www.sokaren.se/INDEX88.HTML)

Katolska och därmed judiska värderingar sammanfaller inte med kristna. Den katolska teologin är oss främmande och Talmud är inte Bibeln.

HOMOADOPTIONER
När beslutet om homoadoptioner skulle fattas i riksdagen ville kristdemokraterna visa på det orimliga i att ett barn ska ha två mammor eller två pappor. De beställde därför en undersökning av den judiske läkaren Jerzy Einhorn. Hans utlåtande hamnade snabbt längst ned i kd:s pappershögar, då det löd:

"Jag ser ingen som helst anledning till varför inte homosexuella skulle kunna bli lika goda föräldrar för adopterade barn som andra."

Judendom och katolicism har inflytande bland kristna i Sverige via Pingst och Ekman.

Överrabbinen i Rom deltog den 21 januari 2002 i en konferens för judisk/kristen dialog vid det katolska seminariet i Rom. Där uttalade han: "När den katolska kyrkan säger att den tror att Gud förblir trogen det förbund han slutit med Israels folk, innebär det att man måste tro att judar kan frälsas utan att tro på Jesus Kristus." Påven har godtagit denna tolkning och därmed förklarat Bibeln felaktig, ex. Apg. 4: 12. Johannes Paulus II är den förste påve i historien som omgett sig med fariséernas andliga ättlingar och samråder även med dem i Roms Synagoga. Precis likadant gör Stanley Sjöberg, som gärna söker råd i teologiska frågor hos "sin gode vän" (enligt egen utsago) 'högste ärevördige rabbinen' (Jesus förbjöd bruk av namnet rabbi annat än i evangeliet, på Fadern Matt. 23: 8) Morton H. Narrowe från Stora Synagogan i Stockholm.

Det EU-vänliga Pingst tycks inte ha lagt märke till att katolikerna böjt sig för Judendomens företrädare. Inom judendomen ser man inte Toran (ung. GT), utan Talmud som sin främsta andliga vägledare. Judarna, med sina människobud och människoläror, stod emot Jesus till den grad att de förföljde och till slut dödade honom. Så gjorde de även med Stefanus, Paulus och andra kristna.

Katolikerna brände i sin tur 58 miljoner baptister på bål.

Så varför ska vi göra gemensam sak med något av dessa samfund eller deras representanter? Ändå tycks Pingst och en hel del andra kristna i Sverige (och till och med alliansare, ex. John Westlin) gå på Ekmans linje ifråga om judarna och på kristdemokraternas linje när det gäller samarbete med den katolska kyrkan (som en följd av EU-inträdet?)

Många inom Pingströrelsen och andra samfund, även vårt eget, tror att Kristendom och Judendom har "samma rötter". Detta tänkande bortfaller vid närmare bibelstudium. Saken är den, att judarna inte ens längre är Guds folk eller egendomsfolk, som de flesta tror. Det är bara den kristne, jude eller grek, se 1 Petr. 2: 9-10.

Hela Nya Testamentet (och det Gamla) är klar på denna viktiga punkt. Här är icke jude eller grek. Men ett ställningstagande för Jesus Kristus (Messias på grekiska) behövs. Judarna har inte någon särställning. Därför är den viktigaste avvikelsen den Katolska Kyrkan gjort i denna sena tid just välkomnandet av judendomens företrädare. Detta omöjliggör något som helst samarbete med denna så kallade "kyrka".

Det var omöjligt redan förut – full av Maria och helgondyrkan som den är, bön till de döda, jämte reliker och allsköns ockultism. När man nu börjar anse att "judarnas messias kommer att "bära de drag" som Jesus gjorde, när denne judiske messias framträder, är det nog tid att bestämt ta avstånd. Europa med fred, frihet, jämlikhet och broderskap, eller ej. Dessa paroller har vi hört och sett förut. Det är bara att gå ut den första maj och titta på fanorna. Att de nya fanor vi ser är frimurarblå, betyder inte att det imperium som nu byggs framför våra ögon i sin förlängning blir annorlunda än det forna Sovjetunionen.

De förenade rådsrepublikerna styrdes till största, för att inte säga överväldigande del av judar som Lenin (på mödernet Blank), Stalin (på fädernet), Lazarus Kaganovitj, Lavrentij Beria, Dzersjinskij och hela förtryckarapparaten inom såväl politisk polis som chefer och personal i koncentrationslägren, som uppfanns av Lenin, i förmildrande ordalag kallade "gulag" av judarna på de svenska förlagen, men som var tvångsarbetsläger där judiska kommissarier drev fångarna till döds. Ideologin bakom det riket kom från Talmud.

Karl Marx (rabbinson i tionde led) lärofader var rabbinen Moses Hess. Likt nutida judiska kabbalister och även frimurarsällskap som Stockholms Frimurare, B'nai B'rith och Grand Orient (EU-loger) dyrkade de samma filosofer, däribland Kant, Hegel och Nietzsche. Moses Hess var den som myntade ordet "nationalsocialism" men det, liksom att en rad ledande nazister var judar (de var ochkså kabbalister och ockultister) som Hitler, Rosenberg, Himmler, Hess, Goebbels, Heydrich, Eichmann, etc., smyger man gärna med i judiska kretsar.
(*Kabbala är judisk "teologi", mysticism, astrologi etc).

Ett sista Vilddjur kan komma till makten snart med hjälp av fåkunniga politiker och judars pengar och världsliga inflytande. Det bör man inte medverka till genom att släppa in judendom och katolicism inom frikyrkligheten. I Guds tid kommer det nog, men varför utmana? Fly den Onde.

Judarnas hatiska skrifter är betydligt mer djävulska än många tror. Enligt deras "heliga" skrift, Talmud var nämligen Herren Jesus en äktenskapsbrytare och son till en sköka som hette Miriam hårfrisörskan och enligt samma bok kokas Jesus i helvetet i exkrement numera. I Talmud hånas både korsfästelsen och evangelierna. Hedningarna är boskap, som fritt kan dödas på judars befallning. Denna otäcka bok lärs ut i portion efter portion till varje rättrogen jude från 12 års ålder. Den ligger alltid till grund för unga judars fortbildning, betald genom deras världsvida organisationer, frimurarorganisationen B'nai B'rith (Förbundets Söner) och andra judar över hela världen.

Röda arméchefen Trotskij (som egentligen hette Lev Bronstein) gick i Talmudskola. Jan Nygren och Leif Pagrotsky har sina söner i Talmudskola som alla andra judiska fäder. Om du läser min artikel med namnet Blå dunster från Europa, som finns på den hemsida jag skriver på (eaec.org) så finner du att Pagrotsky spelar falskt när han påstår sig vara emot EMU och EU (Det framtida SSSR), Upp. 12: 1.

Jesus varnar oss för "fariseernas surdeg" som ändå tycks komma mer och mer i kristna sammanhang.

I Hemmets Vän är detta frekvent, särkilt genom sådana som Stanley Sjöberg (som citerar böcker av rabbiner och springer på judiska insamlingstillställningar med "rabbi" Eckstein), Åke och Stig Hällzon eller för den delen Carina Jarlsbonde, som också blandar in judarnas Talmud i sin undervisning i tidningen. Detta är inte är något hon fått från Kortebo Missionsskola, SAM där hon gick ett år. Hennes undervisning verkar komma direkt från Livets Ord och Ekman.

Jesus kritiserar de äldstes stadgar, den muntliga Talmud, i Markus 7 kapitel. Ändå börjar den kristna undervisningen mer och mer influeras av judarnas gärningslära, särskilt i böcker och kristna tidningar samt från predikstolen.

Dessutom är det en oskriven lag att vi ska ta parti för staten Israel, trots allt våld som den utövar och trots att Gud har sagt att han inte har anseende till personen.

Att NT är full av kritik mot judarnas läror förbigås smidigt i val av predikotext. Nå, men låt mig då få sjunga ut om att judendomen är den mest antikristna och äldsta villoläran. Låt oss läsa NT (och GT) med öppna ögon! Jag tänker här nedan citera en del ur denna judarnas "heliga" skrift, Talmud.

JUDARNA STUDERAR TALMUD ÄN I DAG
Martin Luther, den protestantiska kyrkans grundare, gav order om att man skulle bränna den sataniska Talmud. Efter domstolsbeslut har man offentligt bränt Talmud år 1233, 1244, 1248, 1299, 1319, 1322, 1553, 1554, 1558, 1559. Det var inte alls obibliskt, se Apg. 19: 13-20, men kanske bör ske frivilligt.

"Att, som än i dag ofta sker, beteckna varje uttalande i Talmud som ett vittnesbörd om judisk religion är fullständigt orimligt -om det [citatet] överhuvudtaget kan anses vara representativt för judiskt tänkande."-Allan Garellick, Svensk Israelinformation 25/8 2001

Judarna vill tydligen inte själva stå för att Talmud är judendomens 'heliga skrifter'. Varför är då Talmud så högt uppskattad bland judar (exempelvis Leif Pagrotsky, enligt uppgift) att de börjar undervisa sina barn i dessa föregivet 'heliga skrifter' redan vid ca 12-13 års ålder? "Studerande judar som ägnar sig åt Talmud i synagogan, använder sig idag huvudsakligen av den babyloniska Talmud." (rabbi Ken Spiro, Yehuda Ha Nasi 5/8 2001.)

SATANSVERSER FRÅN TALMUD

 • Sanhedrin 43a:"Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas."

 • Jebamot 49b: "Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott."

 • Sanhedrin 106a & b: "Maria var en sköka; Jesus var en ond man."

 • Schabbat 104b: "Jesus var en magiker och en dåre. Maria var en äktenskapsbryterska. Jesu lärjungar förtjänade att bli dödade."

 • Sanhedrin 99a:"När messias kommer, skall han förgöra de kristna."

 • Schabbat 116a: "Evangelierna är falska som blankt papper och syndiga som blankt papper."

 • Sanhedrin 90a, 100b: "De som läser evangelierna är dömda till helvetet."

 • Aboda Sara 27b:"Det är förbjudet att bli helad av en kristen."

 • Gittin 56b: "Jesus sändes till helvetet, där han straffas i kokande avföring för att han hånade våra rabbis."

 • Aboda Sara 16b, 17a: "Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest."

 • Aboda Sara 17a: "Att bli en kristen är detsamma som att gå till skökor."

LAGAR OM ÖVERGREPP PÅ SMÅ BARN I TALMUD
"Om en vuxen man har samlag med en liten flicka som är mindre än tre år är alla överens om att detta inte är någon betydelsefull sexuell handling, ty att ha samlag med en liten flicka när hon är mindre än tre år är som att sticka fingret i ögat. Precis som den tår som fälls då fingret sticks i ögat kommer att ersättas med en ny tår, så kommer också oskulden hos den lilla flickan som är mindre än tre år att bli återställd, ty hennes mödomshinna växer tillbaka." (Talmud, Tractate Ketubot 11b.)

("The Talmud: The Steinsaltz Edition," volume 7, s. 145; red. Rabbi Israel V. Berman, Random House, New York, 1991, återgiven på nätet av Michael A Hoffman II i artikeln "Christ or Judeo-Churchianity?", översättning: Torbjörn Johansen Hagafors 2003-11-14, kl 18:06. Nederst finns den engelska förlaga jag översatt.

Talmud:

Aboda Sara 37a: "En jude får skända en icke-judisk flicka, när hon har fyllt 3 år och en dag."

Bibeln:

"Låten barnen komma till mig och förmenen dem det icke; ty Guds rike hör sådana till." Luk. 18: 16. (Jesus Messias.)

"Den som förför en av dessa små, som tro på mig, för honom vore det bättre, att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup." Matt. 18:6
(Jesus Messias.)

MORD, VÅLD OCH LIST PÅ GRUND AV ATT DE "ÄGER" USA
"De tror de håller på att framställa en himmel, fast de i själva verket är djävulens budbärare."
(Israels f d premiärminister Shimon Peres talar om rabbiner på CNN 14 november 1995.)

"Vi mördade dem på grund av en viss naiv hybris. Eftersom vi ansåg med absolut säkerhet, att nu när vi har Vita Huset, senaten och så mycket av amerikanska media i våra händer, så räknas inte andras liv så mycket som våra egna." (Den israeliske kolumnisten Ari Shavit skriver i New York Times den 27 maj 1996 om morden på över 100 libanesiska civila i april samma år.

Är minister Leif Pagrotsky, frontfigur för "den gyllene internationalen" och en oerhört förmögen man, verkligen emot ett Europas Förenta Stater, som han påstår? Judarna har alltid varit politiska kameleonter. Det är även Leif Pagrotsky, enligt sitt tal på EU-mötet i Göteborg, jämfört med vad han säger när han intervjuas i TV. I överklassens tidskrifter låter det kanske annorlunda.

". . .som svensk representant vid ganska många möten med tre av EU:s ministerråd de senaste åren". (Leif Pagrotsky, Tiden 16/4 2003.)

"Bara judendomen är en historisk och moralisk religion, alla andra religioner är varken historiska eller moraliska." (A Program for the Jews and Humanity, Harry Waton, s. 131.)

"Den goj som med avsikt dödar en jude, har ådragit sig lika stor skuld som han hade utplånat hela världen." (Talmud, Sanhedrin 37a)

"Jag tänker använda allt inflytande jag äger till att understryka de viktigaste sanningar som är gemensamma för alla samfund, så att samfundsskrankorna sänks och stödja ett effektivt samarbete mellan kristna i alla samfund, vilken tro de än har." (den judiske bankiren John D. Rockefeller: The Messenger of the Covenant.)

"Jag vill viga mitt föredrag på detta seminarium till att vi nu möjligen går in i ett judiskt århundrade, en tid då broderskapets anda, en ickeideologisk blandning av det känslomässiga och det förnuftiga, då motståndet mot grupper och klasser kommer att bryta fram med hjälp av antinationalismens krafter krafter för att ge oss en ny typ av samhälle. Jag kallar denna process judaiseringen av kristendomen, ty kristendomen kommer att bli hjälpmedlet för att göra detta samhälle judiskt." (rabbi Martin Siegel.)

"Det är ingen tillfällighet att marxismen föddes ur judendomen, och det är ingen tillfällighet att judarna villigt använde sig av marxismen; allt detta låg fullständigt i överensstämmelse med judendomens och judarnas framsteg." (Rabbi Harry Waton: A Program for the Jews and Humanity, s. 148.).

ENGELSKSPRÅKIG ORIGINALVERSION AV OVAN ANFÖRDA CITAT
* "If a grown man has intercourse with a little girl less than three years old, all agree that it is not a significant sexual act, for having intercourse with a girl when she is less than three years old is like putting a finger in an eye. Just as a tear that is shed when a finger is inserted in an eye will be replaced by another tear, so too will the virginity of a little girl who is less than three years old be restored, for her hymen will grow back."
(The Talmud: The Steinsaltz Edition," volume 7, s. 145; red. Rabbi Israel V. Berman, Random House, New York, 1991, återgiven på nätet av Michael A Hoffman II i artikeln "Christ or Judeo-Churchianity?")


Gå tillbaka till Svenska sidan

Alla bibelhänvisningar är från 1917 års översättning av Den Heliga Skrift.
Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA

Denna datafil/publikation tillhör i sin helhet European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc. Denna datafil/publikation får ej publiceras utan tillstånd från EAEC i någon form, ej heller användas för försäljning av produkter av något slag; detta omfattar hela denna, med undantag för mindre korta citat.

Reproducering är tillåten men endast i sin helhet för cirkulation som så kallat "allmängods". Tillåtet är eget bruk och att vidarebefordra den i sin helhet till släkt och vänner. Det är även tillåtet att i sin helhet lägga ut denna datafil/publikation på en webbplats, websida eller ftp-sida, om innehållet inte ändras eller redigeras om. All återgivning av denna datafil/publikation MÅSTE innehålla följande upphovsmannarättsliga uppgifter:

Copyright © 2005 - European American Evangelistic Crusades, Inc.
P.O. Box 41001, Sacramento, California 95841 USA