SJUNDEDAGSAVENTISTERNAS BLÄNDVERK

AV TORBJÖRN JOHANSEN DEN 20 MAJ 2008

Sjundedagsadventisterna och Jehovas vittnen  har ett gemensamt ursprung i den  såkallade "millerismen," som förutsåg Kristi återkomst år 1844.

Sjundedagsadventisterna (SDA) har tagit över iakttagandet av sabbaten från judarna. Långt före det, på Moses tid, fanns det ännu inga judar, utan man får kalla dem hebreer. Till dem gav Gud det som vi idag känner som Guds Bud. I det fjärde av dem läser vi:

"Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den." (2 Mos 20: 8-11)

Vad är det i detta bud som säger oss att den sjunde dagen är en "söndag?" Hur skall de som arbetar i vården och brandmän göra om de vill helga sabbatsdagen (lördagen)? Skall de låta människorna dö och husen brinna upp?

Jesus sade att det inte är förbjudet att göra gott på sabbaten! Och det kan innefatta mycket det. Hans ord skall följa, om vi säger oss vara kristna.

I en fotnot till Apg. 20:7 står det följande: De kristna började fira den "första veckodagen" (söndagen), uppståndelsens dag, som helgdag. Så även de första kristna firade sabbatsdag på en söndag!

"På första veckodagen voro vi församlade till brödsbrytelse, och Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med bröderna. Och samtalet drog ut ända till midnattstiden; och ganska många lampor voro tända i den sal i övre våningen, där vi voro församlade." (Apg. 20: 7-8)

"Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har förordnat för församlingarna i Galatien. Var och en av eder må spara ihop vad han får tillfälle till, och på första dagen i var vecka må han lägga av detta hemma hos sig, så att insamlingen icke göres först vid min ankomst." (1 Kor. 16: 1-2)

      DE ÄLDSTES STADGAR

I Matteus 15: 1-9 ser vid tydligt judarnas hyckleri när det gäller sabbaten men Jesus avslöjar dem!!! I en ordbok läser vi: "I de äldstes stadgar (Talmud) är dessa sabbatsregler kompletterade med en rad förbud som förbud mot att skörda (Matt. 12: 2), bära bördor (Joh. 5:10), bota sjuka (Mark. 3: 2) och att gå en längre sträcka än 2000 alnar (Apg. 1: 12).

Sabbatsbrott skulle bestraffas med DÖDEN! medan den som höll sabbaten skulle få stor välsignelse. Som vi vet av det Nya Testamentet var det de som följde Kristus som blev välsignade, inte de judiska skriftlärde. Skulle SDA endast följa de regler som finns med i det Gamla Testamentet, skulle vi få se många avarter även ifråga om sabbatsbudet, men inte ens de gör det. Ingen kan följa Lagen helt och hållet som kristen, som vi vet.

      STEVE WOHLBERG

Steve Wohlberg är en SDA-pastor, a sinister minister, som har förkastat många av Bibelns tydligaste läror som Vedermödan, att Antikrist är en person, judarnas frälsning och många andra av de klaraste lärorna i Bibeln. Mr. Wohlberg är faktiskt så full av hat mot de bibliska sanningarna att det demoniska samfundet Wicca, som består av trollkarlar och häxor, å det VARMASTE rekommenderar Wohlbergs böcker…

"Vi kan inte nog starkt rekommendera Steves böcker. Informationen och bedrägerierna som framställs i dessa böcker är något som vi alla behöver förstå och dela med andra."

KÄLLA: wiccawitchcraft.net/

Trots detta, erkänner bekännande "kristna" över hela världen Wohlberg som en kristen, och säljer gärna hans osanna böcker! Om Gudshatande, Bibelförnekande, Kristusförkastande människor i Wiccasamfundet VARMT REKOMMENDERAR Wohlbergs böcker är det något som är MYCKET FEL!!! De verkar antagligen för samma sak.

Wohlbergs idéer är villfarelse och han predikar lögnerna i SDA med exempelvis den löjeväckande och obibliska teorin om en Undersökande Dom, som bedyrar att Gud håller på att döma de kristna sedan 1844, en lära fabricerad av Ellen G. White, som än idag sägs vara profet i SDA. Wohlberg är ytterst bedräglig. Han förnekar till och med att sabbatsdagen blev given av Gud som en judisk ceremoniell lag.

En annan predikant i SDA är den judiske pastorn Doug Batchelor i Sacramento Central Church som syns flera gånger i veckan i LifeStyleTV som ägs av SDA. Där förkunnar han en gärningslära med bibelställen tagna endast ur det Gamla Testamentet i Bibeln. Han förkunnar således Lagen, precis som judiska rabbiner brukar göra, men naturligtvis utifrån SDAs syn, inte Talmuds.

SDA GRUNDAS

Ellen G. White, och andra, grundade SDA 1863, vilket antas var resultatet av en falsk profetia av en baptist som hette William Miller. Miller förutsade att Jesus skulle komma tillbaka mycket snart, den 22 oktober 1844. Millers anhängare sålde sina bostäder, slutade arbeta och gav bort allt vad de ägde och hade av världsliga ting. Det fanns vid denna tid ca 10 000 efterföljare som trodde på Miller och kallade sig milleriter.

Men Jesus kom inte tillbaka år 1844! När Millers förutsägelse inte gick i uppfyllelse, började man fundera på självmord. In på arenan stiger då Ellen G. White för att rädda ansiktet på rörelsen och hävdar att Jesus, istället för att komma tillbaka till jorden, inträdde i det allra heligaste i Himlen för att fullborda sitt frälsningsverk enligt sin teori om "undersökande dom," en villfarelse. Detta är den otroliga men tragiska storyn som SDA grundades på. Bara detta borde få alla medlemmar i SDA att lämna sitt samfund och följa Bibeln istället! Jesus startade inte någon ny lära, han bad oss att vi skulle undersöka i Bibeln om allting, eftersom det står om Honom där (Joh. 5:39).

Ellen G. White (1827-1916) av rörelsen ansedd som deras profet, trodde på John Darbys lära om Kristi omedelbara ankomst. Hon skrev 5000 artiklar, 49 böcker + alla manuskript, allt enligt White inspirerat direkt av Gud. Om man räknar på det, kommer man fram till att hennes skrifter motsvarar inte mindre än Bibeln sjutton gånger om. Men många av hennes profetior visade sig vara felaktiga. På 1850-talet sade hon att det bara var månader kvar tills Kristus skulle komma.

OVISSHET OM FRÄLSNING

SDA har 9 miljoner medlemmar fördelade på 200 länder. Det är bara det att de alla i ovisshet om sin framtida frälsning!

Francis D. Nichol skriver i sin bok Answers to Objections (Svar till protester) på sidan 243:

"Detta är vår ståndpunkt: Endast de kommer att bli frälsta, som friköpta av Kristi nåd,  vandrar i lydnad till allt ljus Gud ger deras väg."

Detta är den officiella adventistiska ståndpunkten! Denna lära betyder att alla medlemmar i SDA måste rätta sig efter deras doktriner för att bli frälsta. Så om man exempelvis ej ger tionde, är man inte frälst. Jesus sade ALDRIG till någon att han måste följa honom för att bli frälst, istället vill han bara att vi skall TRO HONOM (John 3:16). Jesus bad inte om goda gärningar, bara att vi skulle tro (Joh. 6: 28-29; Apg. 16:31).

SJUNDEDAGSADVENTISMEN ÄR EN FALSK LÄRA!

Ytterligare avslöjanden från Dr. John R. Rices bok  FALSE DOCTRINES, (s. 181):

"Pröva sjundedagsadventisternas undervisning mot Bibeln. Lär de frälsning genom gärningar eller genom nåden allena? Genom gärningar naturligtvis, genom iakttagande av sabbaten genom offer, lagar och bud.

Bibeln fördömer detta starkt på många ställen, från Apostlagärningarna till Petrus och Paulus brev: Här har galaterna börjat förkunna frälsning genom lagen:

"Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar? I akten ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år."  Gal. 4: 9, 10.

Att förkunna frälsning genom lagen är sjundedagsadventismens stora synd.

I följande information från wayoflife.org av David W. Cloud förklaras detta mycket bra:

"SDA har samma gärningslära som alla andra falska "kristna" rörelser. De predika frälsning genom nåd och tro, men de omdefinierar frälsning av nåd på ett sätt som är tvärtemot Nya Testamentet.

Fast de förnekar detta, lär SDA att frälsningen kommer genom nåden OCH lagen, genom tro PLUS gärningar. Nåd är enligt SDA-teologi den kraft och förlåtelse som Gud ger för att det skall bli möjligt för syndaren att hålla lagen och därigenom bygga upp en helig moral som passar Himlen. Den som felar i att bilda den rätta karaktären genom Guds nåd kommer aldrig att se Himlen. Detta liknar i sin tur mormonismens frälsningslära. 

Den troende som misslyckas med livet i Herren i den Helige Andes kraft kommer slutligen att gå förlorad, fast han tror på Kristus, lär SDA! 

 

SDA FÖRDÖMER SIG SJÄLVA GENOM SINA EGNA ORD! 

Alltmedan SDA säger sig tro på frälsning av bara nåd, omdefinierar de detta, tvärtemot apostolisk tradition. Resultatet blir ett falskt evangelium som blandar nåd och lag!

Från SDA "Gud säger till varje människa det han sade till den unge mannen: 'Vill du vara fullkomlig i livet, håll buden' (Charles Everson, Saved By Grace s. 45-46). ALLTSÅ — SKALL MAN KOMMA TILL HIMLEN MÅSTE MAN HÅLLA GUDS BUD! Detta är vad sjundedagsadventisterna säger idag, och alltid har sagt!

Detta var inte alls det Jesus sade till den unge mannen, Han sade "Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj, vad du äger, och giv till de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig." Det var inte fråga om frälsningen här, utan om att efterfölja Jesus.

Från en av Ellen Whites böcker "Alla som har sitt namn kvar i livets bok borde nu, i de få återstående dagarna av sin prövning, rannsaka sina själar inför Gud, i sorg över sin synd och med sann ånger... förberedelsens verk är ett individuellt verk." (Ellen G. White, The Great Controversy, s. 425, 431).

Precis som den falska katolicismen, har SDA fabricerat sina egna TRADITIONER som är helt och hållet obibliska, och går tvärtemot alla bibliska sanningar. Det är tragiskt att pastorerna i Amerikas största baptistförsamlingar är mer intresserade att skriva böcker om ekonomi än att skriva om de  yttersta tingen. Världen är numera helt betagen i böcker om den yttersta tiden; men kyrkan sover sött. Därför för nu sektledare och andra skumma personer ut direkta och indirekta lögner som de mindre nogräknade gudshatarna bygger vidare på, medan auktoriteter på biblisk profetia från förr blir liggande, på grund av att giriga personer innehar kopieringsrätten till böckerna inte gör något annat än att samla på pengar. Allt medan jordens invånare är på väg till helvetet. Någon måste ta tag i det här!

SDA tror på själasömn, precis som Jehovas Vittnen. Själasömn är en falsk doktrin om att en kristen är medvetslös efter döden, och förblir i det tillståndet, tills han uppstår då Jesus kommer tillbaka. Bibeln avfärdar detta, 2 Kor. 5:8 säger: "Men vi äro vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma hem till Herren."

"I döden faller människan i en drömlös sömn och vaknar till medvetande och liv först i uppståndelsen. Oaktat domen kommer först vid tidernas ände, ter det sig för den döde som om han omedelbart efter insomnandet i döden väcktes upp – till rannsakning och dom."

Nej, detta är inte ett citat från en av sjundedagsadventisternas skrifter. Utan ett citat från en lärobok i religion, Erland Ehnmarks Världsreligionerna, under rubriken Islam, sidan 92. Men det är precis så SDA förklarar själasömnen!

Jesus sade till rövaren på korset "Idag skall du vara med mig i paradiset." (Luk. 23:43). I Lukas 16 dog Lasarus och fördes av änglar till Paradiset (Abrahams sköte). Sådana bibelverser är klara bevis mot den falska läran om själasömn. Man är inte medvetslös efter döden, ty anden kan inte dö fysiskt. 

Adventismen är en gärningslära!

SDA ansluter sig tydligt till idén att människan blir frälst av goda gärningar och inte av Guds nåd, vilket kräver av medlemmarna att de uthärdar till slutet om de vill bli frälsta. Detta är en lögn som kommer från Djävulen, bevisen för det hittar man bland annat i 1 Kor. 3:15 samt 5: 5 som visar att vissa troende lever i svår synd, men kommer ändå till Himlen, om de håller fast vid tron på Kristus ända till slutet.

Här ett citat från en bok av Dr. John R. Rice, False Doctrines utgiven på förlaget Sword of the Lord (s. 183):

"I artikel 9 (Av 'Vad SDA  tror'), står det  'att de som är sant omvända och älskar Gud kommer att  flitigt studera och hörsamma Hans Ord.' Och de ger åtta bibelreferenser om det, och ingen säger något som ens liknar detta påstående. Det är bara så att människor som blir frälsta inte studerar Bibelns så 'flitigt' och inte ens lyder den i alla stycken. Ingen är perfekt. Men så lyder deras gärningslära, att man kan fortsatt bli frälst genom att fortsätta med goda gärningar."

Som de flesta falska religioner talar sjundedagsadventister än si än så. De är villiga att svära på sin moders grav att de tror på frälsning av nåd genom Jesus Kristus, men sedan kommer White in i bilden, som de anser var en profet, och motsäger deras påstående. Så här säger John R. Rice (Ibid. s. 188):

"SDA-profeten Mrs. White säger i deras bok, Answers to Objections av Francis D. Nichol,  sidan 402:

"'Av de som tager emot Frälsaren, hur uppriktiga de än är i sin omvändelse, får aldrig säga eller känna att de är frälsta. Det är missledande. Var och en bör bara omhulda tron och hoppet men även när vi ger oss själva till Kristus och vet att han accepterar oss, är vi inte bortom all frestelse … Endast den som håller ut i prövningen kommer att erhålla livets krona.'"

På s. 409 i Answers to Objections skriver Nichol vad sjundedagsadventisterna har sagt:

"'Vi undflyr å ena sidan den falska universialismen; och å andra sidan den falska lära som hävdar en full och slutlig frälsning för människan innan hon har hållit ut genom allt intill änden.'"

SDA lär alltså att en person måste vara uthållig intill änden för att vara säker på sin frälsning. Men om vi läser 1 Joh. 5: 13, står det: "Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn.

I Rom. 4: 3, 5 läser vi att Abraham helt enkelt trodde Gud, och han blev frälst UTAN gärningar:

"Ty vad säger skriften? »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.» Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet."

 "Att hålla ut" är ju en gärning. Evigt liv, däremot är EN FRI GÅVA. (Rom. 5:15; 6:23), betalad till fullo med Jesu blod på korset (1st Petr. 1:18,19). SDAdventisterna undervisar om frälsning genom gärningar, när de kräver av en människa att hon "skall hålla ut till änden" för att säkert bli frälst.

Doktrinen om frälsning genom dopet

Genom dopet är vi födda på nytt i Jesus säger sjundedagsadventisterna i den sista paragrafen från slutet på denna länk till en av deras kyrkor: adventist.org/beliefs/

Vilken lögn från Satan! Ingenstans i Bibeln sägs det att dopet frälser. Bibelförfalskare tycker om att manipulera 1 Petr. 3:21:

"Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten -- nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse".

Vanligtvis plockar villolärarna ut några få ord från detta bibelord och låter bli att citera hela versen. Om man bara läser en fras ” Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten" kan man få ett felaktigt intryck av att dopet är viktigt om man vill komma till Himlen.

Romarbrevet 1:16 säger att "evangelium är Guds kraft till frälsning." Dopet nämns inte. Sloganen "genom dopet är vi födda på nytt" talar för sig själv.

Oroande frågor för Sjundedagsadventister

·         Vidare – och detta är BEVIS på att sjundedagsadventismen är ett stort lurendrejeri – varför fanns det inget SDA före år 1844?

·         Och varför fanns inte dogmen om "undersökande dom" (investigative judgment) före år 1844? Varför finns inte denna doktrin i Bibeln?

·         Varför erkänner sjundedagsadventister endast Ellen G. White som profet? 

·         Har det inte uppträtt några fler profeter på nästan 2000 år?

Enligt Bibeln, Hebr. 1:1-2:

"Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen."

Enligt Bibeln finns det inte NÅGRA profeter i dag, inte heller har det funnits några sedan aposteln Johannes avslutade Uppenbarelseboken år 96 e. Kr. varmed han avslutade hela Bibeln. Guds Ord är vår Enda och Slutliga auktoritet! Jesus sade inte att vi skulle vänta på en annan budbärare eller profet. Om det som SDA lär ut om Ellen G. White vore sant, så skulle Bibeln säkert ha förutsagt att en sådan stor profetissa skulle komma i världen och uppenbara nya doktriner. Tvärtom, säger inte Bibeln något alls om detta. (fast det enligt Paulus finns de som profeterar i församlingen) Det känns ytterst stötande att hela sjundedagsadventismen grundades av dåligt samvete därför att en profetia inte föll in, då en dåraktig baptistpredikant vände ut och in på Bibeln, satte ett datum för Kristi andra tillkommelse, och att Jesus inte kom tillbaka vid detta tillfälle. Jesus sade: "Det tillkommer icke eder att få veta tider eller stunder, som Fadern i sin makt har fastställt."  (Apg. 1:7) Vidare: "Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen – ingen utom Fadern." (Mark. 13: 32).

Rent logiskt, kan man säga, att om sjundedagsadventisternas undervisning är sann, vad hände då med alla de kristna som dog mellan korset och den undersökande domen år 1844? Om Jesus ville komplettera sitt försoningsarbete, varför vänta till 1844? Och här finns något man verkligen måste ta i beaktande: årtalet 1844 förutsades inte av Ellen G. White; det förutsades av en baptist, Miller!!! Om E.G. White var en sådan inspirerad profetissa, varför var det inte hon som fick uppenbarelsen om år 1844? Varför skulle Gud ge den till en baptistpredikant? Sjundedagsadventisternas religion bildades av en grupp SYNDIGT HÖGMODIGA personer, som inte kunde acceptera det faktum att  de hade blivit lurade av en villfaren baptist. Som väl är så är inte alla baptistpredikanter så dumma så de sätter ett datum för Kristi återkomst. Bibeln lär oss det rätta i Markus 13:33:

"Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne."

De dåraktiga människor som året 1844 följde en människa istället för Guds Ord, kände sig väldigt besvärade när Millers profetia inte gick i uppfyllelse. Tänk på detta . . de hade sålt sina hus, slutat sina arbeten och gett bort alla sina jordiska ägodelar! Man kan föreställa sig exakt hur dumma och desperata de kände sig, och de hade alla ögon på sig. Det kändes så besvärande att de inte kunde leva med sig själva, så de framställde ett nytt samfund som skulle hela deras andliga sår. Olyckligt nog blev det deras undergång.

"Och I skolen hålla före, att vår Herres långmodighet länder till frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till eder efter den vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv." 2 Petr. 3: 15-16).

ÄVEN ANDRA SAMFUND HAR VARIT LAGISKA

Herren Jesus visste redan, när han sade att vi skulle älska Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt förstånd, samt att vi skulle älska vår nästa som oss själva, att vi inte skulle kunna hålla ens dess bud! Vi är alla syndare och har kommit till korta i detta.  Likafullt har många kristna genom århundradena sagt just att de kristna skall hålla lagen och Guds nåd har fått ge efter för lagiskhet. Så är det även i vår tid och jag tänker här ta ett exempel:

"Den svenska pingströrelsens största namn Lewi Pethrus gav tidigt uttryck åt apokalyptiska tankar. Också Lewi Pethrus talar om olika stadier i parusin (Jesu andra tillkommelse som världens domare). Vid Jesu ankomst, när bruden rycks upp från jorden till himlen, ser bara de frälsta Jesus. Inte de övriga. Däremot kommer de icke-troende snart att märka att något högst märkligt har skett, ansåg Pethrus. "Brudens hemliga bortryckande" blev för honom ett populärt predikoämne. Pethrus följde troget den darbyistiska modellen i dessa utläggningar." (Seth Erlandsson, Stiftelsen Biblicum).

Jag minns själv vilken ångest det skapade hos pingstvännernas barn redan under min uppväxt att Jesus skulle komma i smyg och rycka upp dem. En skulle ryckas upp och en skulle lämnas kvar. Om inte mamma eller pappa var hemma när de kom från skolan blev de alldeles ifrån sig tills föräldrarna kom hem. De trodde att Jesus hade kommit och att de inte fick följa med, men så var det naturligtvis inte.

Lewi Pethrus eskatologi rymde inom sig både evakuerings- och restaureringsvisionen. Men i praktiken avskaffade pingströrelsen allt utom evakueringskristendomen då det var den första uppståndelsen som var målet. För att vara redo för den första uppståndelsen krävdes att vara syndfri i det ögonblick som den osynliga ankomsten skedde. Detta fick naturligtvis till följd att det blev en lagisk livsstil som skulle säkerställa himlafärd. Flera svenska trossamfund har lidit av denna sjuka.

För en tid sedan uppsöktes jag av en SDA-medlem, en ung kvinna. Vi träffades några gånger och jag slogs av att hon flitigt läste ur Bibeln, något som inte alla sanna kristna gör.

Men efter ett tag blev jag fundersam varför hon ödslade tid på mig, som redan var en Jesus- troende. Jag förstod då att det berodde på att jag inte kunde acceptera deras lära om tron på och vikten av att hålla sabbaten dvs. lördagsfirandet. Så i hennes ögon var jag inte frälst. Det var ett tydligt tecken på att SDA är en gärningslära. (Kristina Thege Heimbrant)

DE TIO BUDORDEN

Och Gud talade alla dessa ord och sade . . . 

1.       Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

2.       Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn..

3.       Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

4.       Hedra din fader och din moder, för att det må gå dig väl du må länge leva i ditt land.

5.       Du skall icke dräpa.

6.       Du skall icke begå äktenskapsbrott..

7.       Du skall icke stjäla. 

8.       Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

9.       Du skall icke hava begärelse till din nästas hus.

10.   Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Hela texten står att läsa i 2 Mos. 20: 1-17.

Människorna har fått Tio Guds Bud till rättesnöre, inskrivet i sina samveten. Sabbatsbudet, däremot, är en ceremoniell lag bara menad för Gamla Testamentets judar. De ceremoniella lagarna var speciella lagar för israeliterna under en speciell tidsperiod (Gamla Testamentets tid). SDA kallar sabbatsbudet för "det Fjärde budet."

"Sabbaten är Guds bestående tecken på det eviga förbundet mellan honom och hans folk. När vi firar denna heliga tid med glädje från fredag kväll till lördag kväll, från solnedgång till solnedgång, hyllar vi Guds skapande och räddande gärningar." (SDA hemsida)

Jag ber dig uppriktigt att vända ditt hjärta bort från de sjundedagsadventister som predikar lagen. Håll dig till de som predikar nåden istället!

Det finns hopp för SDA!

"För cirka 20 år sedan kom det till en splittring inom SDA i USA när ett antal pastorer och bibellärare kom till den insikten, att Ellen G. White hade stulit mycket av det material som hon skrev ifran andra, och att det inte var den Helige Ande som hade uppenbarat det. Man ifrågasatte också SDA:s ställning, när det kom till frälsning. En viss grupp i USA gjorde en slags utbrytning, där man tror på att man är frälst av nåd, och inte genom laggärningar." (John S. Torell)

Det finns många olika frikyrkor, för Bibelns texter kan ju med lätthet tolkas precis som man själv vill, för att passa den egna trosuppfattningen. Här har vi nog roten till den oerhörda splittring, som blev följden av att de fristående trosuppfattningarna växte och organiserade sig i församlingar och kyrkor.


Källor:

Kristina Thege Heimbrant

LifestyleTV

jesus-is-savior.com


Gå tillbaka till Svenska sidan