Om aborter.

av Torbjörn Johansen 3/7 2007; uppdaterad den 10 februari 2013.

Från Dagens Nyheter hämtar jag dessa rader:

"SOM KRISTNA ÄR VI DJUPT OROADE över att man i Sverige förbereder ett nytt lagförslag som ger alla möjlighet att komma hit och göra sena aborter mellan vecka 13 och 18, vilket inget annat land i EU tillåter."

Vi sörjer över att detta lagförslag backas upp av en kristdemokratisk socialminister, Göran Hägglund. Det är för oss obegripligt att han stöder detta förslag och samtidigt hävdar att detta skulle krävas av EU, vilket vårt lands främste expert i EU-rätt professor Ulf Bernitz bestämt förnekar. Vill man driva bort trogna kristdemokratiska väljare, som ofta väljer partiet just eftersom det har en mer restriktiv syn på aborter?

"Man har i propagandan inriktat sig mycket på polska kvinnors behov. Polens hälsominister Zbigniew Religa kommenterar till tidningen ETC:  

"Den föreslagna lagändringen i Sverige ger medborgarna en möjlighet att kringgå sitt lands lagar i ett annat land. Det verkar som ett medvetet agerande. Vi är mycket förvånade eftersom det i det här fallet inte handlar om något så simpelt som försäljning av grönsaker, utan om mänskligt liv.  Abortfrågan är mycket laddad i Polen, där abortsiffrorna sjönk drastiskt redan under de sista åren av kommuniststyre trots att lagen medgav fri abort, eftersom fackföreningsrörelsen Solidaritet såg en livets kultur som en del av sin kamp mot diktaturen och dödens kultur."

"Som kristna vill vi vädja till socialministern att inte göra Sverige till ett abortparadis, dit företrädesvis välbärgade kvinnor söker sig för sena aborter. Vi vädjar i stället om en politik som innebär att det rika Sverige gör mer för de kvinnor som behöver hjälp för att föda sina barn, både i vårt eget land och utomlands."

"Vi hoppas att Göran Hägglund vill gå till historien som den som ville hjälpa kvinnor i nöd att få föda sina barn och inte som den som gjorde Sverige till ett mål för abortturism." (DN, 25/2 2007)


KOMMENTAR:

Det kristdemokratiska förslaget visar hur djupt förfallna och utan moral dess politiker är, och gräsrötterna i partiet har snart inget annat val än att bilda ett nytt kristet parti.

"Du skall icke giva någon av dina avkomlingar till offer åt Molok; du skall icke ohelga din Guds namn. Jag är HERREN." 3 Mos 18: 21.

Josia förstörde bland andra beläten också avguden Molok, som dyrkades på Salomos tid av Israel:

"Då sände konungen (Josia) åstad män, som församlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem."-- Han orenade och Tofet i Hinnoms barns dal, för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld till offer åt Molok." 2 Kon 23: 1, 10.

"Juda barn hava ju gjort vad ont är i mina ögon, säger HERREN; de hava satt upp sina styggelser i det hus som är uppkallat efter mitt namn, och de hava så orenat det. Och Tofethöjderna i Hinnoms sons dal hava de byggt upp, för att där uppbränna sina söner och döttrar i eld, fastän jag aldrig har bjudit eller ens tänkt mig något sådant." Jer 7: 30-31.

Varför skall från början levande spädbarn brännas som riskavfall (!), istället för att man ger denna lilla människa, som inte är ett foster utan ett barn, en chans att födas, och bli till stor glädje för adoptivföräldrar, om den biologiska modern inte vill ha barnet? Socialminister Göran Hägglund (kd) och hans jasägare kan inte vara kristna, trots partinamnet Kristdemokraterna!

Vid Vattenfalls anläggning för sophantering i Södertälje gör man FJÄRRVÄRME av "medicinskt riskavfall" det vill säga aborterade foster som kommer direkt från abortkliniker i området kring Stockholm.

Det handlar om aborterade barn till mödrar, som av vilken anledning som helst, ej velat behålla sin ofödda bebis.

Nedanstående bild är ett exempel på hur långt en liten människa har kommit i utvecklingen när det lilla barnet är 6 månader gammalt. Tänk på vad sjukvårdspersonalen gör när barnet har legat i mammans mage i 8-9 månader och sedan aborteras. Vem är det som får människor att utföra aborter? Det måste vara Satan själv. Jag mådde direkt dåligt och sörjde över mänskligheten när jag såg denna bild:

Stanley Sjöberg, du är en feg person som inte vågar säga ifrån att man idag sticker in vassa instrument i mammans mage och skär ett levande foster i delar. Gör något så det både hörs och syns, för vårt folk! Samla ihop folk och demonstrera! Gärna på de kristnas dag i Stockholm i vår.


Följande insändare i Jönköpings-Posten från den 2 juli 2007 är också mycket bra:

Gäller inte Bibeln längre?

"Om inte Bibelns lära längre har relevans inom kristenheten, anser jag att ledarna inom pingst och de övriga samfunden, öppet skall säga det till folket.

Nu lever ledarskapet på ett sätt som tyder på det och undanhåller människorna vissa av Bibelns sanningar och då vore det ju hederligare att också öppet erkänna hur det förhåller sig i verkligheten och inte ge sken av något annat.

Pingstkyrkan i Jönköping säger sig ju till exempel "älska Jönköping", med Jesu kärlek, utgår jag ifrån. Med det menar man förmodligen alla människor i vår stad; men samtidigt säger man ingenting om huruvida det också gäller de ofödda jönköpingsborna. De som befinner sig i sin mors mage. Även deras liv skyddas av Guds ord.

Personligen tror jag att kristenheten i Sverige, med sina ledare i täten, är på väg att grundligt lura sig själva och därmed också andra, då man helt uppenbart är på väg bort från Ordets väg. Kanske på grund av bekväm anpasslighet?" S-E Sköld.


KOMMENTAR:

Att det inte är frågan om en anpassning till Guds Ord står i alla fall klart — eller gäller inte Guds tydliga bud "Du skall icke dräpa" längre för nutidens kristna? I detta bud ingår också barnen i mammas mage, ofödda småbarn. "Ta dig an den svage," står det också i Bibeln och säg mig, vem kan vara svagare än ett nyfött foster?

"Ja, mitt folk är oförnuftigt, de vilja ej veta av mig. De äro dåraktiga barn och hava intet förstånd. Visa äro de till att göra vad ont är, men att göra vad gott är förstå de ej." Jer 4: 22.

Om man väljer att föda barnet kan det adopteras. Har man legat med varandra och får en oönskad graviditet får man också ta konsekvenserna. Men enligt rapporterna aborteras de flesta unga kvinnor som "preventiv åtgärd," dvs. de väljer att inte föda barnet av egoistiska skäl, fast det är friskt och utan fel. Vad tycker Gud om det? Läs Bibeln och se själv. Har du ett samvete åtminstone? Vad säger det? Samvetet är Guds röst i människan. Den lilla människan säger:

"Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet; rädda mig ifrån falska och orättfärdiga människor." Psalm 43: 1.

"Säll är den, vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som HERREN icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek." Psalm 32: 1-2.


Rekordhögt antal aborter Sverige.

Aborttalen rusar i höjden i Sverige och uppgick förra året till 36 045 aborter. Allra mest ökar tonårsaborterna som är fler än någonsin.

Totalt gjordes 36 045 aborter under 2006, en ökning med två procent från föregående år då siffran var 34 978. Aborttalen är därmed de högsta sedan rekordåren i slutet av 1980-talet.
Den allra största ökningen gäller tonårsaborterna som under 2006 ökade med fem procent till 7 532 - den högsta siffran någonsin. Under de senaste tio åren har tonårsaborterna ökat med hela 64 procent, trots att antalet 15-19 åringar bara ökat med 20 procent. Det kan jämföras med Danmark och Norge där ökningen av tonårsaborter varit 3 respektive 11 procent.

Räknat i antal aborter per tusen kvinnor i åldern 15-19 år toppar Sverige abortstatistiken bland EU:s länder. Även i rena tal ligger de svenska tonårsaborterna högt, inte långt efter flerfaldigt större länder som Italien och Spanien med aborttal på 9 980 och 12 046 aborter (2005).

Också vad gäller aborttal för kvinnor i alla åldrar hör Sverige till de länder som sticker ut. I flera länder sjunker tvärtom aborttalen, inte minst i flera forna öststatsländer där aborttalen på senare år sjunkit med 50-75 procent.

I Sverige avslutas var fjärde graviditet med abort och bland tonåringar drygt 4 av 5. Högst är talen på Gotland där 9 av 10 tonårsgraviditeter avbryts med abort.

Andelen sena aborter, efter vecka 18, är de högsta i Sverige på över 20 år. Sedan år 2000 har dessa stigit med 61 procent och de uppgick i fjol till 315. Socialstyrelsen som ger tillstånd för sena aborter beviljade 87,7 procent av ansökningarna under 2006.

Enligt Socialstyrelsens statistik finns skillnader mellan Sveriges regioner. Vad gäller tonårsaborter gjordes de flesta i Västernorrland och i Gävleborgs län samt på Gotland. Lägst var siffrorna i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län.

Av alla aborter gjordes 73 procent före utgången av den 9:de graviditetsveckan.

Andelen medicinska aborter stiger och utgör i dag nästan 61 procent av samtliga aborter som utförs före den 12:e graviditetsveckan.

(Abortrekordet i världen torde Israel ha, med 80 000 aborter om året).


KÄLLOR:

Socialstyrelsens statistik för 2006.
Ja till Livet.
Världshälsoorganisationens databas.
Google Search.


"Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald!" Psalm 139: 15-17.

"I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vilken är den störste i himmelriket?" Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: "Sannerligen säger jag eder: Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket.

Och den som tager emot ett sådant barn I mitt namn, han tager emot mig. Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt eller halt, än att hava båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna (helvetet).

Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders ansikte" Matt 18: 1-10.


Copyright © 2013 – European American Evangelistic Crusades (EAEC), Inc.
P.O. Box 166, Sheridan, California 95681 USA

Tillbaka till Svenska sidan

We are willing to die in the name of Jesus. Are you certain that YOU are willing to die in the name of Satan?