MED ULF EKMAN I SPETSEN MOT VÄRLDSRELIGIONERNA

 AV TOBY JOHANSEN EAEC, 2008-12-14

Under senare år har en del av de svenska frikyrkorna allt mer närmat sig den Katolska Kyrkan (KK) och judendomen. Jag tänker då främst på Sten-Gunnar Hedin och Stanley Sjöberg (Pingst), Krister Andersson (Missionsförbundet) och Anders Bengtsson (Svenska alliansmissionen). Efter millennieskiftet kom KK genom en ny lag om samfund på god ekonomisk fot och började då genast påverka de mest lättintagliga lutheranska samfunden.

Ivrigast verksam i denna riktning har ledaren för den obehagliga sekten Livets Ord varit. Han har skrivit ett antal ledare och artiklar om saken i tidningarna Nya Dagen och Världen Idag (VID).

JAG VILL FÖRST CITERA EN BRA INSÄNDARE AV MARCUS ALTHUN:

”Det är med ett oroligt hjärta som jag följer utvecklingen av den ekumeniska rörelse som talar om ”enhet i Kristi kropp”, där olika samfund och i förlängningen religioner blandas ihop (synkretism). Det jag syftar på är det grunddokument som går under namnet Charta Oecumenica. Dokumentet går ut på att Europas olika samfund och kyrkor närmar sig varandra, och i realiteten syftar det på den romersk-katolska kyrkan. Det låter fint och vackert, men under ytan kan jag se att det döljer sig företeelser och underordnanden som hotar det enda, sanna evangeliet. Ett konkret exempel är erkännandet av den eukaristiska nattvarden (offergången) som den katolska kyrkan har. Dokumentet hänvisar också till förbindelser med judar och muslimer – därtill möten med andra icke-monoteistiska religioner…

Varför inte stanna upp och fundera lite på vad Wilkersons ”Synen” (1973) kan tänkas säga om Charta Oecumenica:

En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom.”

Framtiden får utvisa om Wilkerson har rätt...

Om nu olika samfund och kyrkor närmar sig den romersk-katolska kyrkan, betyder det alltså uttryckligen att samfunden och kyrkorna inte längre kan kalla sig för protestantiska. Ordet protestantism betyder just ”kyrklig riktning som utgår från Luthers brytning med den romersk-katolska kyrkan”. Den katolska biskopen Anders Arborelius lär ha sagt, att hans mål är att återkatolicera Sverige. Vad skulle Martin Luther ha sagt om allt detta, om han levt idag? Vid ett tillfälle svarade en frikyrkopastor i det katolska Polen helt desperat, då han fick höra om denna utveckling i Sverige: ”Är ni inte riktigt kloka! Hur kan ni närma er denna kyrka, som vi har blivit frälsta ifrån?”

I min bibelläsning har jag stannat upp vid Galaterbrevet 1: 6-10:

”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium (…).”

Här syftar visserligen Paulus på judaismen, men orden grep ändå tag i mig och kanske har de något att säga oss i dag om denna kyrkliga rörelse jag just nu låtit beskriva?”

Marcus Ahltun SLUT CITAT (VID 2008-11-12)

Det är förvisso så. Det är bara det att KK nu tagit också judendomens företrädare i hand och gör gemensam sak med dagens fariséer, som hatar Kristus.

FRÄLSNINGEN INTE AV NÅD

För en katolik är frälsningen inte av nåd, de måste göra goda gärningar för att få den eller också betala för att få frälsning genom så kallad avlat. På grund av detta har de gjort Kristi död på korset om intet när de sålunda försöker frälsa sig själva. Protestanter kan därför inte samarbeta med katoliker, lika litet som Martin Luther gjorde det.

Sven Nilsson skriver (Ibid., s. 4):

Att fälla en generell dom över den Katolska Kyrkan är att visa förakt för den Helige Andes verk genom historien. Allting började faktiskt inte med oss som lever idag.”

Där har Nilsson fel, när han säger att Katolska Kyrkan har varit bärare av den Helige Andes verk genom historien. John S. Torell säger:

Vi som lever nästan 2000 år senare kan se tillbaka och finna att nästan hela den apostoliska kyrkan blev förstörd år 325 e. Kr., när den katolska kyrkan uppstod och medeltiden började. Inte en enda av de kyrkor som grundades av apostlarna under det första århundradet överlevde och när reformationen kom på 1500-talet föddes den i Tyskland som på Paulus tid beboddes av barbarer.”  (John S. Torell: RLJ-1159-SE)

PINGSTRÖRELSENS AVFALL SKER GENOM FALSKA LEDARE

Pingströrelsen hör till de samfund som håller på att bli alltmera infekterade av katolicismen. Den nya katolskvänliga linjen företräds främst av Sten-Gunnar Hedin. Efter samarbetet med den katolske biskopen Anders Arborelius i det så kallade ”Jesusmanifestet” har pingst gått vidare med det smygande gift som Katolska Kyrkan (KK) saluför i en lång rad artiklar i den kristna tidningen Dagen och Ekmans tidning Världen idag (VID). De mot KK kritiska rösterna hör till undantagen, särskilt i VID.

Tyvärr har dessa tidningar stor opinionsbildande verkan, speciellt då de knappast släpper in en ”oliktänkande” i tidningarna och det enligt dem korrekta förhållningssättet till bland annat KK därför blir allenarådande. Alla pastorer i landet köper dock inte de katolska doktrinerna.

Då är acceptansen för judendomen större. Detta är ett område där kunskapen brister hos nästan samtliga pastorer inom frikyrkan, ledsamt nog. Judendomens anhängare tar sig därför in bakvägen genom diverse litteratur om det ”Heliga Landet” som ju inte har något att göra med den nuvarande sioniststaten Israel. Man låter dock i dessa skrifter påskina att det nuvarande Israel är bibliskt genom att citera väl valda delar från det Gamla Testamentet. Judarna i Sverige har även varit med och förfalskat bibelöversättningar, varav Bibel 2000 är en, och försöker ständigt smygsionisera och förändra sann bibeltro.

ULF EKMAN    

Den som mest håller katolikerna om ryggen är Ulf Ekman (UE) i den falska och obehagliga sekten Livets Ord. Han går ständigt KK till mötes i artiklar och ledare i VID och andra skrifter, går som katten kring het gröt så fort doktriner kommer på tal, och ett slingrigare intervjuobjekt står inte att finna.

Efter att ha tillbringat ett år i Jerusalem, studerat judendomen och kommit på god fot med de israeliska ledarna går UE nu i täten för ett svenskt närmande till KK och förleder idag många svenska lutheraner att vända sig mot Rom.

UE säger att kritiken mot Livets Ord ”kommer från avhoppare som är ilskna på Livets Ord.” Detta stämmer inte alls in på mig som aldrig varit med. Min förstahandskunskap om rörelsen kommer mestadels från ett tjugotal böcker från Livets Ords förlag som en bekant försåg mig med. Ganska snart förstod jag att det rörde sig om amerikansk ”framgångsteologi” som även innehöll den avskyvärda JDS-läran (håller nu mest till i Norge), och denna framgångsteologi  påstår att ”Gud är tvungen att göra allt vi ber om i våra böner.”

Vi skall alltså kunna flytta berg vare sig det är nödvändigt eller ej, och mycket annat sådant, och om man offrar till UE:s rörelse får man ”tiofalt igen av Gud.”

Efter 1990 började entusiasmen för Livets Ord avta, medlemsantalet sjönk drastiskt men den påhittige UE kom då med ett nytt grepp. De skulle börja ta judar från Ryssland till Israel, men utan att predika för dem. Projektet väckte ny förståelse för Livets Ord bland kristna i Sverige, som ofta förväxlar Guds Rike med den politiska staten Israel.

Detta projekt och liknande pågår fortfarande år 2008.

Ytterligare ett plus i kanten i de religiösa tidningarna fick UE, underligt nog, när han för något år sedan började närma sig den Katolska kyrkan. Pingstkyrkan hade då redan genomgått en sådan metamorfos, och vi stod inför ett nytt begrepp: pingstkatoliker.

JUDENDOMEN OCH KATOLICISMEN

Svenska kyrkan hör till dem som redan har tagit världsreligionerna (samtliga) i famn och vissa biskopar har sagt att Gud har många namn: Jahve, Allah, Buddha, etc.

Pingst hör till de frikyrkliga rörelser som alltmer håller på att bli infekterade av dessa två världsreligioner: Judendomen och Katolicismen. KK är ett smygande gift medan judendomens anhängare tar sig in bakvägen och förfalskar våra bibelöversättningar, varav Bibel 2000 är en, och i smyg försöker förändra sann bibeltro och förgöra dess äkta doktriner.

För en katolik är frälsningen inte av nåd, de måste göra goda gärningar för att uppnå frälsning, eller också betala för den genom så kallad avlat. På grund av detta har de gjort Kristi död på korset om intet, när de försöker frälsa sig själva. Protestanter kan därför inte samarbeta med katoliker, lika litet som Martin Luther gjorde det.

Den smygande katolicering av Sverige som pågår är dubbelt skrämmande med tanke på att Rom under 2000-talet alltmer börjat fraternisera med de judiska rabbinerna och till och med skrivit för kristendomen främmande dokument å deras vägnar. Dessa rabbiner är gravt Kristusfientliga men vill gärna diskutera autenciteten i Kristi gudom och andra normsättande kristna doktriner.

STANLEY SJÖBERG

En annan underlig kurre är Sundbybergpastorn Stanley Sjöberg (S). S. återkommer gärna i sin teologi till en bibelvers i Rom. 11: ”Och så skall hela Israel bliva frälst…” S. borde veta att namnet Israel i Nya Testamentet (NT) används som en beteckning på den kristna församlingen på jorden. Det begreppet gäller alltså inte speciellt judar, eller något annat folkslag. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, säger Kristus.

Ingenstans i NT finner vi att judarna skall få ett eget land. Borde inte Gud ha sagt det i så fall? Theodor Herzl var inte kristen och få judar är kristna idag. Därför kan inte de ofrälsta judarna kallas Guds folk, utan det är de som tror på Kristus som är Guds folk; se Ps. 47: 9-10; Tit. 2: 14; 1 Petr. 2: 9-10, Ef. 1: 13-14; etc.

 S. är enligt egen utsago god vän med huvudrabbinen Morton H. Narrowe, hos vilken han beklagar angrepp på sin falska Israelsyn. Han prisas även på en av de svenska judarnas hemsidor (Judisk Krönika). S. borde veta att man inte blir en bättre kristen om man får ett träd uppkallat efter sig i en lund i Mellanöstern. Att följa efter ofrälsta judar och göra som de vill är att efterfölja Antikrist.

SUMMERING

Jag har personligen inget emot de nämnda samfunden och dess ledare. Men någon borde sätt ner foten i dessa frågor och få de sovande kristna i Norden att vakna. Jag tycker också att man bör avkräva Ulf Ekman en offentlig ursäkt för all den andliga, psykiska och ekonomiska tortyr han vållade godtrogna personer i sekten under dess framväxt på 80-talet, som var en ond frukt av rörelsens välståndsteologi, importerad från USA.


Gå tillbaka till Svenska sidan