OM EAEC

En jämförelse mellan tre religioner

Sammanstallt av Torbjorn Johansen

Mormonism och Islam har blivit jämförda med varandra alltsedan det tidigaste ursprunget av den förra under 1800-talet, av forskare som lutar åt det ena eller andra hållet. Exempelvis Joseph Smith, grundade mormonkyrkan sågs på frimurarvis vara den moderna Mahomet (Satan) av New York Herald, kort efter mordet på Smith i juni 1844.

Detta epitet upprepade en jämförelse som hade gjorts från Smiths tidigaste karriär, Detta ansågs inte vara avsikten att vara hövlig.

Många mormoner och islamistiska profeter framträder fortfarande idag, framhåller polemik av sällan skådat skick men också av forskar- och neutrala skäl. Medan mormonismen och islam helt visst har många likheter finns det också avgörande fundamentala skillnader mellan de två religionerna, särskilt i Mellersta Östern.

Denna artikel jämför islams läror med mormonismens läror, vilken är Latter Day Saint-kyrkan idag. Andra, mindre samfund än detta är förutom The Latter Day Saint movement, såväl som Community of Christ and the Church of Christ (Temple Lot), de har betydande frimurar-aktiga dogmer som lärs ut via Latter of The Saintkyrkan (LDS). Men viktiga skillnader kvarstår mellan islams läror och doktrinerna i dessa andra kyrkor.

Mormons bok utgör en deprimerande läsning där ingen kan bli frälst (Jag brände upp boken i spisen.)

Den första stora förstörelsen sker enligt Mormons bok år 34 e.Kr. Stora omvälvningar i naturen, jordbävningar och orkaner förstör största delen av de orättfärdiga, och de efterlevande jämrar sig inför sitt öde. Mitt i sorgen finns den uppståndne Jesus Kristus för människorna.

Jesus besök hos nephiterna i Nordamerika, anses vara Mormonbokens viktigaste händelse. Jesus framlägger för folket principerna i bergspredikan och undervisar och förklarar många principer rörande frälsning. Bland nephiterna utvalde han lärjungar, instiftade nattvarden och helade sjuka, välsignade barn och bad för de närvarande.

För nephiterna följde en period av tvåhundraårig frid, efter vilket människorna återtog syndens gamla stigar. Stridigheter, korruption och krig följde, men denna gång ledde det till nephiternas totala undergång. Den sista stora striden utkämpades vid kullen Cumorah. Mormon, den siste nephitiska kaptenen, lyckas hålla sig vid liv för att se sitt folk gå under. Mormon fick uppgiften att samla sitt folks skrifter och sammanställa dem till en helhet. Detta gjorde han och överlämnade sedan plåtarna till sin son Moroni.

Han var sedan den som avslutade inristningarna och omkring år 421 e.Kr. gömde guldplåtarna i marken där Mormons bok hamnade, att skyddas av Gud tills det var dags för den att igen se dagens ljus.

De judiska invandrarnas storslagna civilisation i Nordamerika förföll således och de ursprungliga trossatserna föll i glömska. Istället började deras ättlingar alltmer att ty sig till olika naturreligioner och Shamanism. Mormonerna är de nordamerikanska indianerna som levde på kontinenten vid tiden för Columbus ankomst, och som i begränsat antal än i dag lever där, som direkta ättlingar till de ursprungliga judiska invandrarna. "Efter några tusen år hade de alla [invandrande folken] förgåtts med undantag av lamaniterna, och dessa är huvudsakligen förfäderna till de amerikanska indianerna.

Uppbyggnad

Joseph Smith hävdade att han fått de ovan nämnda guldplåtarna av ängeln Moroni (Mormons son återuppstånden i en ängels gestalt). Dessa bestod av "Nephis mindre plåtar" och "Mormons plåtar".

Mormons boks sex första böcker hörde till "Nephis mindre plåtar". De förkortades inte av Mormon likt böckerna som återfanns i "Mormons plåtar". Händelserna på dessa böcker sträcker sig från år 600 f.Kr. till 130 f.Kr.

 1. 1 Nephi

 2. 2 Nephi

 3. Jakob

 4. Enos

 5. Jarom

 6. Omni

Mormons ord är från år 385 e.Kr. Mormon lade till den här texten när han hittade "Nephis mindre plåtar" ur högen av uppteckningar. Han ville berätta för läsarna om sitt fynd samt om kung Benjamins tid som regent. Mormons ord fungerar också som en bro mellan "Nephis mindre plåtar" och "Mormons plåtar".

"Mormons plåtar" innehåller Mormons och hans sons, Moronis, uppteckningar. Mormon skrev ned en förkortad version av "Nephis större plåtar". Denna förkortning återfinns i följande böcker:

 1. De 116 förlorade sidorna (det manuskript Martin Harris förlorade)

 2. Mosiah

 3. Alma

 4. Helaman

 5. 3 Nephi

 6. 4 Nephi

 7. Mormon kapitel 1 - 7

Tidsperioden sträcker sig från 130 f.Kr. till 385 e.Kr. Mormons son Moroni utökade sin fars plåtar med böckerna:

 1. Mormon kapitel 8 - 9

 2. Ether

 3. Moroni

 4. Mormons boks förseglade del (vilken Smith förbjöds översätta)

Moroni avslutade sitt skrivande ca 421 e.Kr. och var sedan den figur som placerade plåtarna i kullen Cumorah, i jorden igen.

Mormons bok om sig själv

I bokens början finns (i den svenska översättningen från 2008) följande sammanfattning, skriven (enligt kyrkans lära) av Mormons son Moroni:

"Den utgör en förkortning av uppteckningen om Nephis folk och likaså om lamaniterna. Skriven till lamaniterna, som är en återstod av Israels hus, och likaså till jude och icke-jude. Skriven efter befallning och likaså med profetians och uppenbarelsens ande. Skriven och förseglad och gömd åt Herren så att den inte skulle bli förstörd utan komma fram genom Guds gåva och makt för att översättas. Förseglad av Moronis hand och gömd åt Herren, för att i sinom tid komma fram genom icke-judarna och översättas genom Guds gåva.

Den omfattar också en förkortning tagen ur Ethers bok, som är en uppteckning om Jareds folk, som skingrades när Herren förbistrade människornas språk då de byggde ett torn för att nå upp till himlen. Avsedd att visa återstoden av Israels hus vilka stora ting Herren gjort för deras fäder samt att de skall få kunskap om Herrens förbund, att de inte är förskjutna för evigt, och likaså att övertyga jude och icke-jude om att JESUS är KRISTUS, den EVIGE GUDEN, som uppenbarar sig för alla nationer. Och om det nu finns fel är det människors misstag. Fördöm därför inte det som hör Gud till, så att ni kan bli befunna obefläckade inför Kristi domarsäte."

Därefter kommer, i 1987 års upplaga, följande rader:

"Mormons bok är helig skrift, jämförbar med Bibeln. Det är en uppteckning om Guds handlande mot de forntida invånarna på den amerikanska kontinenten. I likhet med Bibeln innehåller den det eviga evangeliets fullhet. Boken skrevs av forntida profeter genom uppenbarelsens och profetians ande. En profet och historiker vid namn Mormon citerade och gjorde ett sammandrag av deras uppteckningar, vilka ingraverats på plåtar av guld. Uppteckningen berättar om två stora civilisationer. Den ena kom från Jerusalem år 600 f.Kr; den delades senare i två nationer: nephiter och lamaniter. Den andra kom långt tidigare, när Herren förbistrade tungomålen vid tornet i Babel. Denna grupp kallas jarediter.

Efter några tusen år hade de alla förgåtts med undantag av lamaniterna, och dessa är de huvudsakliga förfäderna till de amerikanska indianerna. Den viktigaste händelsen i Mormons bok är Jesu Kristi personliga verksamhet bland nephiterna en kort tid efter sin uppståndelse. Den framlägger evangeliets lära, redogör för frälsningsplanen och visar vad människan måste göra för att få frid i detta liv och frälsning i det tillkommande.

Sedan Mormon hade fullbordat uppteckningen gav han den till sin son Moroni, vilken gjorde ett eget tillägg och gömde plåtarna i kullen Cumorah.

Den 21 september 1823 uppenbarade sig samme Moroni, då en förhärligad och uppstånden varelse, för profeten Joseph Smith och gav honom anvisningar rörande uppteckningen och dess framtida översättning till engelska språket. I sinom tid gavs plåtarna till Joseph Smith, som översatte dem genom Guds gåva och kraft. Uppteckningen finns nu publicerad på många språk som ett nytt och ytterligare vittne om att Jesus Kristus är den levande Gudens Son och att alla som kommer till honom och lyder de lagar och förordningar som hör till hans evangelium kan bli frälsta."

Bibeln om Mormons Bok

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hävdar att Hes 37: 15-20 handlar om Bibeln och Mormons Bok, där benämnda "Juda stav" respektive "Josefs stav". Även betecknas Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Mormons Bok, Läran och Förbunden och Den kostbara Pärlan som ytterligare testamenten om Jesus Kristus.

Synpunkter på Joseph Smiths lärors äkthet och historicitet

Bokens äkthet och historicitet har ifrågasatts av oberoende forskare som pekar på att det (till skillnad mot exempelvis Bibeln) inte finns bevis för att en enda person, plats eller händelse i Mormons Bok existerat på riktigt. DNA-analys och språklig analys har inte lyckats påvisa någon koppling mellan indianer eller inuiter (Amerikas ursprungsbefolkning) och någon etnisk grupp i Mellanöstern. Mormons Bok talar om domesticerad boskap såsom kor, får, oxar, hästar, grisar, getter och höns, som bevisligen inte existerade i Amerika vid den tidpunkt Mormons Bok utspelar sig, och således utgör anakronismer. Moderna förespråkare för mormonkyrkan menar att boskapen istället åsyftade bison,bergsgetter, navelsvin, tapir och lama, djur vars namn inte ingick Joseph Smiths vokabulär, men det enda stora däggdjur som kunde domesticeras av Amerikas ursprungsbefolkning var laman. Mormons bok talar om lejon, elefanter, honungsbin, stål, silke, kedjor, sablar, vagnar och dop, för vilket arkeologiskt stöd saknas från denna tid. En utbredd uppfattning bland kristna är att de böcker som Mormonerna grundar sin lära på (utöver Bibeln), är falsarier, och att detta främst framkommer genom ovan nämnda anakronismer, men även utifrån dokument och vittnesbörd från Joseph Smiths samtida.

By Desiree M. Deisir

1) Änglars förförelse

Både Muhammed och Joseph Smith har sade sig tro att en ljusets ängel uppenbarat deras läror för dem. Muhammed sade att ängeln Gabriel hade givit honom uppenbarelsen.

Ingenstans i Bibeln kräver Gud att vi ska framföra ett obibliskt budskap.

Muhammed blev förförd av denna ”Ljusets ängel”. . .

Joseph Smith hävdade att gudarna (Elohim) och en särskild ängel (Moroni) visades för honom. Jag vill här lägga till ytterligare några ord från aposteln Paulus:

6. Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har

kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett

nytt evangelium.

7. Likväl är detta icke något annat »evangelium»; det är allenast

så, att några finnas som vålla förvirring bland eder och vilja

förvända Kristi evangelium.

8. Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från

himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat

för eder, så vare han förbannad.

9. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon

förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått,

så vare han förbannad.

10. Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det

Gud? Står jag verkligen efter att »vara människor till behag»?

Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag

icke en Kristi tjänare. (Galaterbrevet 1: 6-10)

Allt som glittrar är inte guld.

2) Kristendomen har fel

Ljusets ängel bedrog både Muhammed och Smith att tro att alla kristna sekter hade fel. ”Besökarna” påstod att alla kristna var förledda av en ”styggelse”.

3) Profetisk kallelse

Både Muhammed och Smith sade sig vara den ende sanne profeten inför Gud.

De var v samon dele, i själva verket Falska Profeter.

14. Men HERREN sade till mig: Profeterna profetera lögn i mitt namn;

jag har icke sänt dem eller givit dem någon befallning eller

talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal

och sina egna hjärtans svek är det de profetera för eder. (Jeremia 14: 14)

15. Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i

fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.

16. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl

vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

17. Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär

ond frukt.

18. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt

träd bära god frukt.

19. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i

elden.

20. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. --

21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:

'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

22. Många skola på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre,

hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit

ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'

23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån

bort ifrån mig, I ogärningsmän.' (Matteus 7: 15-23)

4) Kristen förfalskning

Islam började som ett bedrägeri---mormonismen är också ett sådant. De presenterar sig i Amerika idag som en katolsk rörelse.

För falska messias och falska profeter kommer att uppstå och visa stora tecken och under för att bedraga, om möjligt även de utvalda.” (Matteus 24: 24)

5) Avsiktligt missledande

Reklam och böcker vill få kristna att tro att mormonismen är kristendom.

Prästerna som Brigham Young talade om var enligt honom de största förförarna som fanns på jorden.

Mormonism är kristendom. Mormonismen är kristendom; det är ett och samma, de skiljer sig inte från varandra i någon detalj.” (den falske aposteln Bruce McConkie)

6)Tron att bibeln inte är ofelbar

Bibeln säger oss att den är Guds ofelbara Ord predikat av Jesus och profeterna. Inför Gud är hans Ord perfekta: Herrens ord är bevisat . . .

16. All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till

undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran

i rättfärdighet,

>Luk. 24,27. Rom. 15,4. 2 Petr. 1,19 f.

17. så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till

allt gott verk. (II Tim. 3:16-17)

>1 Tim. 6,11. 2 Tim. 2,21.

1:1 begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var

Gud.

2. Detta var i begynnelsen hos Gud.

3. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit

till, som är till.

4. I det var liv, och livet var människornas ljus.

5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt

därmed.

14. 10. Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;

11. Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket

blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

12. Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien,

födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;

13. Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;

14. Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;

15. Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;

16. Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Marias son Jesus, som kallas Kristus. Denna befruktning skedde genom den Helige Ande, som visar hur Guds son kom till världen. (Matteus första kapitel)

Trots allt detta insisterar både Muhammed och Smith och deras lärjungar att Guds Ord är full av fel och misstag.

Muslimerna anser att vi kristna har förfalskat Bibeln. Mormonerna tror att den inte är riktigt översatt. Så de tror inte på vad som står i Bibeln. Men det går inte att säga att man tror på 30% 57% eller 89 % av Bibeln. Bibeln är Guds ofelbara ord. Antingen man tror på den eller inte. Allting annat är ett försök, medvetet eller omedvetet, att underminera och/eller misskreditera Guds Ord

7) Polygami (månggifte) baserat på Abrahams modell

Jag har förut sagt rätt många gånger att bara för att det står i Bibeln, betyder det inte att Gud tycker om det. Läs det här innan ni stenar mig.

Mord finns i Bibeln, men Gud har aldrig gett sin tillåtelse till det. Incest och våldtäkt finns i Bibeln, men Gud tycker inte om det. Trolldom och spådom finns i Bibeln, men GUD HAR ALDRIG GILLAT DET. Och så är det också med månggifte.

Gud har aldrig godkänt synden, men har använt sitt nedstigande till jorden genom Jesus Kristus sin Son för att frälsa världen, lösa världen från dina synder och införa sin ordning igen, så att vi kan fortsätta förvalta jorden.

I Bibeln finns polygami, men aldrig har Bibeln sagt att det är något gott. Denna form för äktenskap finns inte som ett mönster vi ska följa, som Sara, Rakel, Lea, Hanna och Penina gjorde.

Polygami i Bibeln är en produkt av människans ego—inget mer.

8) Himmelsk belöning

Den sexuella aptiten hos sektledare är vanlig och det finns ju också många religioner som är fanatiskt sexuella. Både Muslimer och Mormoner (män) har blivit lovade evig esoterisk sex.

Vi vet alla om att muslimerna inte bara tror att de ska få +70 fruar i paradiset, och oräkneliga gudinnefruar. Mormonerna har tagit detta för gott. Istället för en boning får mormonerna planeter att råda över. I stället för att du har en fru har du sex och babies och babies och sex i all evighet. När det gäller muslimer som inte varit tillräckligt goda blir de kastrerade när de kommer till himlen; allt strävande för absolut INGENTING.

9) Strikta Klädkoder

Muslimer tvingar på fruarna en strikt klädsel och vill dölja dem helt med kläder Det är inte ett tecken på fromhet, utan rent förtryck och hat till kvinnan. Själva går männen för det mesta helt fritt på gatan, oftast klädda i Tshirt och jeans, eller kortbyxor.

Jag är säker på att ni är bekanta med kvinnor som går omkring i hijab och burka som män väntar sig att de bär (särskilt gifta kvinnor) och ni känner kanske även till de superhemliga ”magiska” underkläder som mormonska kvinnor ALLTID måste bära.

Det enda man kan göra är att be för dem. Ty dessa kvinnor måste klä sig mycket noggrannare än män.

10) Andra trossatser

Muslimer straffar oss otrogna som omvänder sig från tron på Muhammed . Man blir fråntagen sitt pass och de kan till och med halshugga oss.

Behöver jag säga mer?

Mormonismen utestänger och straffar de som lämnar den tron. Falska anklagelser är vanliga. Ryktet blir förstört. Bara mormoner, manliga medlemmar i Latter Day Saints godkänns.

11) Militant Natur

Båda grupperna är militanta. Joseph Smith hade sin egen personliga militia, 2000 män. Idag har vi att tas med exempelvis Islamic State-terrorister (IS) och andra s.k. jihadister (Jihad betyder heligt krig). Och i Afrika har vi Bokh Haram, som våldför sig på småbarn.

Det är faktiskt så, att de insvurna i båda religionerna är av denna våldsamma natur.

Ni ska hämnas profeternas blod från [Joseph och Hyrum Smith] . . överallt i detta land [], och lära barnen intill fjärde generationen detsamma.(Oath of Vengeance)

Ni ska slå dem med terror, de otrogna. Hugg av deras huvuden och slå av dem fingrarna. (Quran 8:12)

Detta är allvarligt nog men det finns mera.

12) Religiös Blodsutgjutelse

Det räcker med att hugga huvudet av någon för att komma till himlen, säger man inom islam. Inte sällan hör vi om terrorist-attacker, ”hedersmord” och dödsstraff, som knappast kan vara traditionella företeelser.

Mormonerna tror också otvivelaktigt på att utgjuta blod det är sanningen! Mormoner har även rätt att fritt döda någon som de anser har förrått tron. De anser inte att Kristus förlåter alla synder. (Cults, New Religious Movements, and Your Family, s. 187)

Och detta pågår ännu.

I en intervju sa en ung kvinna som ifrågasatte LDS, att kyrkan sysslade med skumma affärer och sa att den hade sagt att om något hände med hennes familj så låg kyrkan bakom det.

Hon ljög inte. Kort efter att intervjun sändes låg hon skjuten död i sitt hem.

Mitt hjärta kokar av vrede.

Oavsett sättet att döda är man fortfarande en MÖRDARE.

Gud har aldrig krävt mänskliga offer för begångna synder. I det Gamla Testamentet, under Lagens tid offrade man djur. Efter Jesu död och uppståndelse behövdes inga offerdjur. Han själv var det slutgiltiga offret. Han själv var påskalammet. Och när han sade ”Det är fullbordat!” på korset var det så. Jesu blod är betalt för varje syndaskuld. Allt vi behöver göra är att ta emot det.

Först trodde jag att det fanns omkring kanske fem likheter mellan islam och mormonismen. Men det stämde inte. Hur ren den religionen ser ut utåt, måste det alltid vara en skiljemur mellan Joseph Smith, Muhammed och Jesus Kristus. Gå ut ifrån henne (Uppenbarelsebokens sköka) säger Gud genom Johannes (Upp 18).

Tags / 12 Shocking Similarities between Islam and MormonismThe Church of Jesus Christ of Latter-Day SaintsLDS ChurchMormonismMormonism vs. IslamCults & Deliverance,Are Mormons Christians?Cults New Religious Movements and Your FamilyRichard BatescutlscultsdeceptionMuslimsdemonic counterfeitsChristian counterfeits, angelic visitationsangelic deceptionJoseph Smith vs. MuhammadJennifer LeClaireThe Spiritual Warrior's Guide to Defeating JezebelChristianity is wrongprophetic call, intentionally misleadingMormon MissionaryBrigham YoungWord of Godfallibility of the Bibleinfallibility of the Biblepolygamypolyandryheavenly rewardcelestial kingdomKingdom of Heavenmansionsplanetsstrict dress coderadical beliefs, opposing beliefsmilitiaNauvoo LegionOath of VengeanceNauvoo Endowment, QuaranBook of MormonDoctrines & CovenantsPearl of Great Priceblood atonment, atonement for sinsBlood of JesusJesus ChristMormonsdoctrines of devils

 En av mormonkyrkans doktriner är att Himlen skall uppstå i Amerika, något som visar hur de var påverkade av frimurarnas dogmer. Det är likadant som kabbalistiska judar anser att Guds rike ska uppstå i den politiska staten Israel.

— SÄTT INTE SYNONYM MELLAN DAGENS ISRAEL OCH GUDS FOLK!!!

HEM